Sinne

Sinne kinderopvang Jaarverslag 2022

Samen sterker in 2022! Dat was de titel van het speerpuntenplan van 2022 en dat is ons gelukt. We zijn sterker geworden in 2022. We hebben elkaar vast moeten houden en elkaar nodig gehad. Het staartje van COVID-19 hield ons ook in de opstart van dit jaar nog in de greep. Daarnaast hebben we te maken gehad met krapte op de arbeidsmarkt. Met veel inzet hebben we in de loop van het jaar steeds meer medewerkers aan ons weten te binden. Dit hebben we gerealiseerd door meerdere wervingscampagnes, het inzetten van opleidingstrajecten en het aanbieden van contracten aan stagiaires die hun studie succesvol afgerond hadden. We zijn trots op onze organisatie en dat we, ondanks de uitdagingen die op ons pad kwamen, van betekenis konden zijn voor ouders en kinderen. Naweeën COVID-19 In de eerste maanden van het jaar hebben we last gehad van de naweeën van COVID-19. Het jaar daarvoor stond nog volledig in het teken van quarantaine, groepen sluiten en weer openen, extra hygiëne maatregelen, wisselende roosters en alles wat nog meer deze periode kenmerkte. De kinderopvangsector heeft veerkracht laten zien en ook laten zien dat we snel kunnen schakelen. De effecten van de jaren waarin we met elkaar de schouders eronder moesten zetten waren dit jaar merkbaar. Collega’s gaven aan dat deze periode veel impact heeft gehad, met verminderde energie en welbevinden als gevolg. We zagen het ziekteverzuim fors oplopen. Dit had als gevolg dat we soms groepen moesten sluiten omdat er onvoldoende medewerkers beschikbaar waren. Dankzij veel inspanning lukte het ons om het personeelsbestand aan het einde van het jaar weer op peil te krijgen. Gelukkig hebben we later in het jaar niet meer te maken gehad met een lockdown. Medewerkers konden elkaar weer ontmoeten tijdens scholingsmomenten of teamactiviteiten en ook privé konden we elkaar eindelijk weer ontmoeten. Hierdoor konden we weer opladen voor ons belangrijke en betekenisvolle werk. Groei en realisatie Ondanks de krappe arbeidsmarkt nam het aantal medewerkers met 65 toe en steeg onze omzet met 8%. We konden extra inzetten op pedagogiek en activiteiten vanuit diverse gemeentelijke subsidies. Van ons scholingsprogramma hebben we grote delen uitgevoerd, verbouwingen werden opgestart of afgerond en er zijn onder andere verschillende tuinprojecten gerealiseerd. Financieel was 2022 een lastig jaar. Dit heeft te maken met het aantal bouwtrajecten in dezelfde periode, hogere bouwkosten, extra investeringen en hoge personeelskosten. We sluiten 2022 af met een fors verlies. Ambitie Voor 2023 hebben we als doel gesteld om weer een (financieel) gezonde organisatie te worden. Er staat een aantal grote uitdagingen op ons pad. De vraag naar opvang blijft toenemen en met het oog op de ontwikkelingen in de sector is de verwachting dat de groei met nog eens 30% zal toenemen in de komende jaren. In 2025 vergoedt de overheid 96% van de kosten voor kinderopvang. Dit geldt echter alleen nog voor werkende ouders. Het is onze wens dat kinderopvang een basisvoorziening wordt voor iedereen. Ieder kind heeft recht op goede kinderopvang. Een plek waar het kind in een veilige en stimulerende omgeving, en in aanwezigheid van professionals, volop kan ontwikkelen. We willen er ook zijn voor alle ouders, om een partner in opvoeding te kunnen zijn en hen te ontzorgen. Dit zien wij als onze maatschappelijke opdracht en in een vergezicht zien we de realisatie hiervan steeds dichterbij komen! De sterk stijgende kosten zijn een belangrijk aandachtspunt. We moeten ervoor zorgen dat de uitgaven in de pas lopen met onze inkomsten. In 2023 nemen we een flink aantal maatregelen om onze kosten naar beneden te krijgen. Tegelijkertijd blijven we aandacht besteden aan de ontwikkeling van onze medewerkers. De belangrijkste thema’s voor 2023 zijn: werkgeluk, ziekteverzuim, financiën, kwaliteit en stabiliteit. Sinne als partner Door de aanstelling van locatiemanagers zijn wij een nog sterkere partner voor het onderwijs binnen onze IKC’s. Zo groeien we samen mee in de maatschappelijke veranderingen om ons heen. Door de goede samenwerking met de belangrijke partners om ons heen lukt het ons steeds beter om expertise te delen en sneller te schakelen bij de ondersteuning van een kind en zijn ouder(s). De samenwerking met de verschillende onderwijskoepels, kinderopvangorganisatie, zorgpartners en de gemeente Leeuwarden maakt ons krachtig. Gezamenlijk blijven we ons inzetten voor projecten zoals Kansen voor Kinderen, Jeugdondersteuners en School & Omgeving. We willen een goede omgeving bieden aan kinderen en ouders en een krachtige samenwerkingspartner zijn, voor iedereen om ons heen. Sinne speelt mee! Leeuwarden, 31 mei 2023 Laura Hollander, directeur-bestuurder Sinne kinderopvang Navigeer gemakkelijk door de hoofdstukken heen door de knoppen aan de rechterkant VOORWOORD We groeien mee met de maatschappelijke veranderingen om ons heen • 3 2 • Sinne JAARVERSLAG 4 Communicatie 6 Medewerkers 1 Organisatie 9 Toezicht en 5 Kwaliteit 3 Beleidsontwikkeling Pedagogiek 2 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23

1. ORGANISATIE 4 • Sinne JAARVERSLAG Tijdens het thema ‘Kijk mij, in de ruimte!’ hebben we mannetjes van klei gemaakt. Bij de vraag aan V. op welke planeet woont jouw mannetje? Was het antwoord: ”Op Ameland!” • 5 4 Communicatie 6 Medewerkers 1 Organisatie 9 Toezicht en 5 Kwaliteit 3 Beleidsontwikkeling Pedagogiek 2 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23

1.1 Ondernemingsstructuur Sinne kinderopvang B.V. (Sinne) is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie en heeft als enig aandeelhouder de Stichting Kinderopvang Leeuwarden. Al meer dan 50 jaar worden door Sinne activiteiten op het gebied van kinderopvang uitgevoerd. Het gastouderbureau Friese Kleintjes B.V. voert als volledige dochteronderneming van Sinne sinds 1 januari 2020 de gastouderactiviteiten uit. In Spiekr B.V., het kenniscentrum voor kind ontwikkeling, zijn Sinne en Kinderwoud Beheer B.V., beide voor 50% aandeelhouder. In december 2022 was de gehele Raad van Toezicht, conform het rooster van af- en aantreden, in zijn geheel aftredend. In 2022 zijn de statuten gewijzigd. In plaats van een Raad van Toezicht is er besloten te komen tot een Stichtingsbestuur voor Stichting Kinderopvang Leeuwarden en een Raad van Commissarissen voor Sinne kinderopvang B.V. Twee leden van de voormalige Raad van Toezicht hebben zitting genomen in het Stichtingsbestuur om de continuïteit en stabiliteit van het toezicht te waarborgen. Eind december 2022 staat er voor het Stichtingsbestuur nog één vacature open. Medio november 2022 is de werving gestart voor drie leden voor de Raad van Commissarissen, waarbij er drie profielen zijn vastgesteld: • kwaliteit & onderwijs • HR & juridisch • financiën Figuur 1. De ondernemingsstructuur op 31 december 2022. 1.2 Organogram In 2022 heeft de organisatie een belangrijke wijziging doorgemaakt waardoor ook het organogram is veranderd. Sinne heeft een doorontwikkeling in gang gezet om de organisatie aan te laten sluiten op dat wat zowel in- als extern nodig is. De doorontwikkeling kent drie fases. Fase 1 betreft het realiseren van nabij leiderschap en een gelijkwaardige gesprekspartner in het IKC naast een IKCdirecteur. De functie van locatiemanager is toegevoegd aan de organisatie. De functies van meewerkend pedagogisch specialist, meewerkend coördinator en operationeel ondersteuner zijn boventallig geraakt. Deze boventallige groep medewerkers heeft werk- en salarisbehoud bij Sinne. Een deel van de boventallige medewerkers heeft meegedaan in de werving- en selectie voor locatiemanagers. De locatiemanagers zijn per 1 september 2022 gestart, waarbij er eind 2022 nog 4 vacatures te vervullen zijn. Ook het servicecentrum krijgt een locatiemanager. De functie van manager bedrijfsvoering is, na een tijdelijke invulling, niet opnieuw in het organogram opgenomen. Fase 2 betreft de aansluiting van de ondersteunende afdelingen van het servicecentrum op de nieuwe structuur die is voortgekomen uit fase 1 en de nieuwe vorm van samenwerking en efficiëntie. Fase 3 betreft een wijziging in de topstructuur van een eenhoofdig naar een tweehoofdig bestuur. Wanneer hier een positief advies op wordt gegeven, vervalt de functie van manager kindcentra. Medio 2022 heeft de heer R.F. Sänger afscheid genomen als directeur-bestuurder. Op dat moment zijn mevrouw L. Hollander en mevrouw S. Tokmetzis beiden benoemd als directeurbestuurders van Sinne kinderopvang B.V. In 2023 wordt definitieve besluitvorming verwacht betreffende fase 2 en 3. Formeel is het organogram dat wordt weergegeven in figuur 2 op 31 december 2022 nog van kracht. Tegelijkertijd laat het organogram in figuur 3 zien hoe er werkelijk 1. ORGANISATIE gewerkt wordt. Dit is gestart met de benoeming van twee directeur-bestuurders halverwege 2022. Deze periode is gebruikt voor het opdoen van ervaringen. De adviesaanvraag voor het wijzigen van het organogram ligt eind 2022 nog ter beoordeling bij de ondernemingsraad. Figuur 2. Het organogram van Sinne kinderopvang bij aanvang van 2022. Figuur 3. Het aangepaste organogram dat ontwikkeld is tijdens het doorontwikkelingstraject. • 7 6 • Sinne JAARVERSLAG 4 Communicatie 6 Medewerkers 1 Organisatie 9 Toezicht en 5 Kwaliteit 3 Beleidsontwikkeling Pedagogiek 2 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23

De verbouwing van de Fonteinstraat is volbracht en de oplevering heeft plaatsgevonden in november 2022. Begin 2023 wordt de locatie verder in gebruik genomen en verhuizen de BSO-kinderen van de locatie Achlumerstraat naar hun nieuwe onderkomen in het IKC. 1.3.4 KWS Transvaalstraat In 2022 is de bouw van de locatie Transvaalstraat volbracht. Op deze locatie is extra ruimte gerealiseerd in een bijgebouw van het onderwijsgedeelte voor zowel twee dagopvanggroepen, een speelleergroep, buitenschoolse opvang en een klaslokaal. Het bouwtraject heeft in samenwerking met het onderwijs (PCBO) en de omliggende bewoners vorm gekregen. Op 9 januari 2023 wordt de locatie geopend en tevens wordt dan de nieuwe naam van de IKC-locatie bekend gemaakt. 1.3.5 IKC Middelsee In 2022 werd de eerste paal geslagen voor IKC Middelsee. In het nieuwe stadsdeel Middelsee verrijst een bijzonder IKC voor kinderen die straks in dit nieuwe stadsdeel opgroeien. Naast onderwijs komen hier dagverblijven, een speelleergroep en BSO. Er is in gezamenlijkheid tussen PCBO en Sinne een IKC-directeur geworven en aangesteld en er wordt hard gewerkt aan het uitwerken van een visie. De bouw vordert gestaag en de verwachting is dat het IKC medio 2023 in gebruik genomen gaat worden. 1.3 Ontwikkelingen op locaties 1.3.1 IKC Albertine Agnes Het oude gebouw van Sinne Euterpestraat is afgebroken en op de locatie van de voormalige Albertine Agnesschool is, in samenwerking met PCBO, de nieuwbouw IKC Albertine Agnes gerealiseerd. Sinne Euterpestraat en de Albertine Agnesschool zijn in de tussentijd ingetrokken in het voormalige gebouw van de Wester aan de Telemannstraat. Op 1 juni 2022 heeft IKC Albertine Agnes haar deuren geopend. Sinne biedt hier een speelleergroep, dagopvang en buitenschoolse opvang aan. In dit IKC werkt Sinne samen in onderwijs en opvang vanuit de vijf Dalton-kernwaarden: zelfstandigheid, samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie. 1.3.2 IKC Wynwizer Op 30 juni 2022 is IKC Wynwizer officieel geopend. De afgelopen jaren is met veel passie en overtuiging gewerkt aan de formele samenwerking en inhoudelijke verbinding tussen opvang en onderwijs van obs Wynwizer en Sinne kinderopvang. Een IKC waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en laten zien. 1.3.3 KWS Fonteinstraat Op Koningin Wilhelminaschool (KWS) Fonteinstraat is Sinne samen met PCBO op weg naar de vorming van een IKC. Hiervoor waren aanpassingen nodig aan het bestaande gebouw. 1. ORGANISATIE Via de QR-code kan een impressie van het gebouw bekeken worden. 1.3.6 BSO Caleidoscoop Op 14 juli 2022 werd de intentieverklaring Sinne/Caleidoscoop getekend. De eerste buitenschoolse opvang in Leeuwarden voor het speciaal onderwijs werd een feit en na de herfstvakantie is de BSO gestart. De buitenschoolse opvang (een samenwerking tussen RENN 4 en Sinne) is een eerste stap naar een gespecialiseerd integraal kind centrum. De vorming van dit gespecialiseerde IKC vormt een grote uitdaging voor een eigentijdse en toekomstbestendige vorm van gespecialiseerde kinderopvang en onderwijs binnen één concept. De ambitie is om uiteindelijk, zowel binnen- als buitenschooltijd, te komen tot ontschotting tussen onderwijs, opvang en zorg. RENN 4 en Sinne willen de kennis en ervaringen die worden opgedaan delen binnen hun eigen organisaties en zo mogelijk breder. 1.3.7 BSO Oldenije Na de herfstvakantie in 2022 is de BSO Oldenije terugverhuisd naar de vernieuwde JKC-locatie. De BSO en het onderwijs delen hier mooie ruimtes waar kinderen zich, in een huiselijke sfeer, kunnen ontwikkelen en kunnen opgroeien. Ook de kinderen van de locatie Jacobijnerkerkhof, onderdeel van het JKC, verhuisden weer terug naar hun vertrouwde plek in de binnenstad. 1.3.8 Valkstraat De locatie Valkstraat is intern verbouwd in 2022. Met deze verbouwing is extra aanbod voor de peuters gerealiseerd en is het aantal kindplaatsen uitgebreid (zie 1.3.10). De verbouwing is afgerond in het derde kwartaal van 2022. 1.3.9 Nieuwe locaties/groepen In 2022 zijn er een aantal nieuwe locaties/ groepen gestart: • Sinne BSO Plataanstraat heeft in juni 2022 BSOgroep de Boomhut geopend. • Sinne BSO Oldenije kreeg toestemming om m.i.v. 24 oktober te openen met 22 kindplaatsen. • Sinne BSO Caleidoscoop kreeg toestemming om m.i.v. 13 oktober te openen met 24 kindplaatsen. • Sinne Fonteinstraat is gestart met een nieuwe SLG-groep en uitbreiding van de BSO (verbouw was in 2022, start was januari 2023). 1.3.10 Uitbreiding aantal kindplaatsen Bij onderstaande locaties is het aantal kindplaatsen gewijzigd/uitgebreid: • BSO Sinne Achlumerstraat van 10 naar 20 kindplaatsen • BSO Sinne IKC Prins Constantijn van 22 naar 33 kindplaatsen • BSO Sinne Fonteinstraat van 30 naar 50 kindplaatsen • BSO IKC Kinderkoepel van 22 naar 33 kindplaatsen • KDV Sinne Valkstraat van 48 naar 56 kindplaatsen • KDV Sinne Idzerdastins van 32 naar 41 kindplaatsen • BSO IKC Teresa van 106 naar 130 kindplaatsen • KDV/SLG IKC Sint Thomas van 43 naar 51 kindplaatsen • BSO IKC Sint Thomas van 104 naar 116 kindplaatsen Opening IKC Wynwizer Opening IKC Albertine Agnes Scan mij Team Caleidoscoop BSO • 9 8 • Sinne JAARVERSLAG 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23 5 Kwaliteit 6 Medewerkers 7 Financieel resultaat 9 Toezicht en 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 10 Verstevigen samenwerking 11 Risico’s 4 Communicatie 3 Beleidsontwikkeling Pedagogiek 2 1 Organisatie

2. PEDAGOGIEK Juf Wine vraagt aan Mila (4) naar welk museum ze is geweest. ”Nou gewoon, naar een normale” Mila: • 11 10 • Sinne JAARVERSLAG 4 Communicatie 6 Medewerkers 1 Organisatie 9 Toezicht en 5 Kwaliteit 3 Beleidsontwikkeling 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23 Pedagogiek 2

2.1 Werken aan pedagogische kwaliteit Samen met pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers en partners binnen de IKC’s is ook in 2022 op veel verschillende manieren gewerkt aan het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat voor, en ontwikkelingsstimulering van, de kinderen die aan Sinne zijn toevertrouwd. Het team pedagogisch coaches en beleidsmedewerkers bestond in december 2022 uit acht pedagogisch coaches en twee pedagogisch beleidsmedewerkers. Met deze samenstelling kan Sinne ook in de toekomst voldoen aan de eisen die vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang worden gesteld. 2.2 VVE-zomerschoolprogramma Voor het derde jaar organiseerde Sinne deze zomer de VVE-zomerschool, in samenwerking met de gemeente. Op zes locaties in de stad waren er maar liefst 83 kinderen in de leeftijd van twee tot vijf jaar aangemeld voor de VVEzomerschool. Twee weken lang was er, in combinatie met veel spelen en bewegen, extra aandacht voor woordenschat, sociaal emotionele ontwikkeling en rekenbegrippen. Om het aanbod af te stemmen op de behoefte van de kinderen, is er een aantal workshops georganiseerd: muziek, yoga en activiteiten vanuit het Peuterpakhuis. Voor de ouders was er een VVE-thuisbijeenkomst om te ervaren welke taalrijke activiteiten zij thuis 32.. BPE LDEAI DGSOOGNI ETKW I K K E L I N G kunnen uitvoeren met hun kind(eren). Er was veel interesse voor de theorie van de vuistregel: praat met je kind en hoe leren kinderen. Reactie van een ouder: “Nu snap ik de logopediste als zij zegt: praat met je kind over dagelijkse gebeurtenissen.” 2.3 Rondetafelgesprekken Van rijkswege moeten de resultaten van VVEinzet jaarlijks worden gemonitord. Daarom zijn er in Leeuwarden rondetafelgesprekken geweest op onze zes IKC Pluslocaties. In een rondetafelgesprek wordt per IKC besproken hoe het VVE-proces eruitziet en welke ontwikkelpunten er zijn. Daarbij gaat het om het continu kunnen verbeteren van de kwaliteit van VVE. Sinne kijkt terug op leerzame rondetafelgesprekken over o.a. de gezamenlijke visie en afstemming tussen voorschools en vroegschools, de gezamenlijke visie op de ontwikkeling van het jonge kind en de overdracht binnen het IKC. 2.4 Kansen voor Kinderen 2 Dankzij de subsidie vanuit Kansen voor Kinderen 2 heeft Sinne op verschillende IKC’s de ontwikkelingskansen van kinderen vergroot. Zo zijn er VVE-thuisbijeenkomsten aangeboden voor ouders van zowel peuters als kleuters. Dit waren drukbezochte bijeenkomsten waar ouders zich vrij voelden om ervaringen in ouderschap en opvoeding met elkaar te delen. Door de aanwezigheid van een jeugdondersteuner (JOK) werden doorverwijzingen naar bijvoorbeeld ondersteuning vanuit het wijkteam of taallessen in het wijkcentrum eenvoudig gemaakt. 2.5 IKC Sint Paulus In 2022 zijn alle pedagogisch medewerkers van IKC Sint Paulus geslaagd voor hun VE-jenaplan opleiding. Het team is actief aan de slag gegaan met het verrijken van de hoeken met natuurlijke materialen en loose parts (losse materialen zonder doel om mee te spelen). Uitgangspunt hierbij was dat kinderen competent zijn in hun eigen ontwikkeling en van nature de drang hebben om zelf de ruimte om hen heen te ontdekken. Pedagogisch medewerkers volgen de kinderen hierbij aandachtig. Er worden activiteiten aangeboden die aansluiten op de verwondering van kinderen. Sinne zomerschool Edwina Tromp “In 2008 begon ik als telefoniste/receptioniste. Na verloop van tijd zocht ik iets meer uitdaging. Mijn toenmalige leidinggevende zag dit en zorgde ervoor dat ik aan de slag kon op de afdeling Facilitaire zaken. Dit mocht ik eerst doen in combi-functie van telefoniste/receptioniste en facilitaire zaken. Uiteindelijk werd mijn contract met steeds meer uren uitgebreid. Inmiddels ben ik volledig werkzaam op de afdeling Facilitaire zaken. Mijn werk voer ik nog steeds met veel enthousiasme uit.” “De eerste keer dat ik bij Sinne kinderopvang binnenkwam voelde het als een warm bad” • 13 12 • Sinne JAARVERSLAG 4 Communicatie 6 Medewerkers 1 Organisatie 9 Toezicht en 5 Kwaliteit 3 Beleidsontwikkeling 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23 Pedagogiek 2

3. BELEIDSONTWIKKELING 3.1 Totstandkoming jaardoelen 2021 In het MT van Sinne zijn de speerpunten voor 2022 opgesteld. Belangrijke input hierbij was het MBTO (medewerkersbetrokkenheid- en tevredenheidsonderzoek) en de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het plan werd vervolgens door het MT gedeeld met de teams. De speerpunten van 2022 waren: • het versterken van de positie op arbeidsmarkt en goed werkgeverschap; • het versterken van de pedagogische kwaliteit; • het door ontwikkelen van de organisatie en IKC’s; • het realiseren van efficiënte bedrijfsvoering; • het realiseren van huisvestingsplannen; • het realiseren van de begroting. Er is fors ingezet op het werven van nieuwe medewerkers en het is Sinne, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, uiteindelijk gelukt om voldoende mensen aan zich te binden. Sinne is hard aan de slag gegaan met het versterken van de pedagogische kwaliteit. Zo is er een uitbreiding geweest van het aantal coachuren vanuit de pedagogisch specialisten en kon Sinne dankzij een gemeentelijke subsidie een extra pedagogisch medewerker inzetten op • 15 14 • Sinne JAARVERSLAG 4 Communicatie 6 Medewerkers 1 Organisatie 9 Toezicht en 5 Kwaliteit 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23 3 Beleidsontwikkeling Pedagogiek 2

een aantal van onze doelgroep locaties. De doorontwikkeling van de organisatie betekende een structuurwijziging. Van managers op afstand maakte Sinne de beweging naar nabij leiderschap en zijn er verschillende locatiemanagers welkom geheten. De uitvoering van de doorontwikkeling vindt ook in 2023 nog deels plaats. 3.2 BSO-aanbod Ontwikkeling dagarrangementen IKC’s Op de verschillende IKC’s geven werkgroepen met medewerkers van het IKC samen met de projectcoördinator kunst-, cultuur en sport, vorm en inhoud aan het naschoolse aanbod. Zij verzorgen in samenwerking met externe aanbieders workshops passend bij het IKCprofiel. De workshops worden aangeboden in het kader van talentontwikkeling. Deze activiteiten worden betaald vanuit de subsidie ‘Kansen voor kinderen’ van de gemeente Leeuwarden en worden kosteloos aan de kinderen aangeboden. Sinne coördineert de inzet van workshopdocenten en plaatst het aanbod op de website www.sinnespeeltmee.nl, zodat kinderen (en ouders) zich gemakkelijk op kunnen geven. 3.2.1 Gezonde Smikkelweken In de zomervakantie werden de Gezonde Smikkelweken georganiseerd. De aftrap van deze weken vond plaats op IKC Johan Willem Friso, waar het eerste gezonde smikkelpakket overhandigd werd door wethouder Stellingwerf. Samen met de wethouder gingen de kinderen op ontdekkingsreis, waarbij verschillende soorten groenten werden bestudeerd. De groenten werden geroken, gevoeld en gesneden. Daarna gingen alle kinderen samen met de wethouder blind de groentes proeven. De Gezonde Smikkelweken zijn een initiatief van Spoony. Spoony zet zich in om meer kinderen groente te laten eten door groenten spelenderwijs aan te bieden. Tijdens deze weken krijgen kinderen van de BSO de kans om diverse soorten groenten te proeven, klaar te maken en te ontdekken. 3.3 Buitenruimtes en natuurbeleving Afgelopen jaar zijn er veel verschillende tuinprojecten gerealiseerd. Zo is er een nieuwe buitenomgeving gerealiseerd voor de SLG en BSO van IKC Teresa. IKC Albertine Agnes kreeg een buitenterrein met natuurbeleving passend bij de Dalton visie. De locatie Idzerdastins heeft een babytuin gerealiseerd. De tuinen van de DOV en de SLG in Wiarda kregen onder andere een beleefpad. IKC de Pionier (locatie Techumerpleats) heeft een nieuwe berging met een mooie overkapping gekregen. IKC Wynwizer heeft een nieuw buitenterrein voor de BSO. De locatie Achter de Hoven kreeg een aangrenzende mooie speelruimte voor de SLG. Bij IKC de Sprong Cammingaburen is een nieuwe buitenruimte aangelegd. 3.4 Pilot luiercontainers Sinds begin 2022 staan er op enkele locaties van Sinne luiercontainers. In deze containers kunnen ouders en buurtbewoners gebruikte luiers deponeren. Deze pilot is halverwege het jaar uitgebreid naar meer locaties. Ook buurtbewoners weten de containers steeds beter te vinden. Na enige opstartproblemen (bij het ledigen van de containers) verloopt deze pilot tot op heden succesvol. 3.5 Uitwisselingstraject Berlijn In 2022 is een subsidie ontvangen voor een uitwisselingstraject met kinderopvangorganisaties in Berlijn. Hierdoor konden tien medewerkers van Sinne in november 2022 gedurende een week naar Berlijn om mee te werken in een Kita (Duitse afkorting voor Kindertagesstätte). Zij deden veel inspiratie op, brachten op hun beurt ook inspiratie in en hebben ervaren hoe goed de kwaliteit binnen Sinne is. Elke deelnemer heeft een uitgebreid logboek geschreven en de ervaringen zijn, via collages, tijdens het kerstfeest gedeeld met alle collega’s van Sinne. In 2023 vertrekt er een tweede groep medewerkers van Sinne naar Berlijn. Gezonde Smikkelweken • 17 16 • Sinne JAARVERSLAG 3. BELEIDSONTWIKKELING 4 Communicatie 6 Medewerkers 1 Organisatie 9 Toezicht en 5 Kwaliteit Pedagogiek 2 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23 3 Beleidsontwikkeling

• 19 18 • Sinne JAARVERSLAG 4.1 Zichtbaarheid en profilering De afdeling Communicatie is in 2022 volledig vernieuwd. De nieuwe medewerkers staan met beide benen midden in de organisatie, bezoeken regelmatig locaties, hebben direct contact met collega’s en ze betrekken collega’s bij communicatievraagstukken. Ze hebben de verbinding met andere afdelingen en locaties binnen Sinne goed weten te leggen. Verschillende communicatie uitingen zijn opgefrist binnen de bestaande huisstijl, zoals de opmaak van de online- en offlineadvertenties en het Sinne PowerPoint-format. Hierbij is beeld leidend en tekst ondersteunend. Dit sluit beter aan bij hoe mensen in de huidige tijdsgeest informatie tot zich nemen. Door binnen de huisstijl te blijven wordt de naamsbekendheid van Sinne versterkt en blijft Sinne herkenbaar. Communicatiemiddelen en -activiteiten zijn zoveel mogelijk Sinne breed ingestoken. Dit betekent dat dit niet per locatie wordt gedaan, maar overkoepelend vanuit de organisatie. Alles vond plaats in afstemming met de locaties, want de interne verbinding hierbij is ontzettend belangrijk. 6 Medewerkers 1 Organisatie 9 Toezicht en 5 Kwaliteit 3 Beleidsontwikkeling Pedagogiek 2 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23 4 Communicatie 4. COMMUNICATIE

“Wat wil jij eten?”, bij deze vraag krijg ik meestal het antwoord: beschuit met pindakaas erop, rijstwafel met geitenkaas erop. Bij Azzurra kwam het volgende antwoord: “Ik wil worst, met niks erop” • 21 20 • Sinne JAARVERSLAG 4.2 Beeldmateriaal In communicatie heeft beeld de afgelopen jaren een steeds grotere rol gekregen. Waar tekst voorheen leidend was en beeld ondersteunend, zijn de rollen inmiddels omgedraaid. Tekst heeft een ondersteunende rol gekregen en beeld is veelal leidend voor het verhaal. Het gebruik van beeldmateriaal is dan ook ontzettend belangrijk geworden. Hiervoor is en wordt de huidige beeldbank uitgebreid. Er is gestart met de fotografie van personeel. Deze foto’s kunnen onder meer ingezet worden voor de arbeidsmarktcommunicatie. 4.3 Arbeidsmarktcommunicatie Er is in 2022 stevig ingezet op arbeidsmarktcommunicatie. Er is een wervingscampagne opgezet met nieuwe beelden en uitingen. Waar voorheen de focus offline lag, is er nu een balans tussen offline en online. Offline is Sinne onder meer zichtbaar in de bioscoop, achterop bussen en in gedrukte (lokale) media. Online is Sinne doorlopend zichtbaar via (gesponsorde) posts op social mediakanalen en met elastic socials (social media berichten die bij artikelen van derden getoond worden) bij online kranten. Net als voorgaande jaren zijn eigen medewerkers het gezicht van Sinne in arbeidsmarktgerichte campagnes. 4. COMMUNICATIE 4.4 Interne communicatie Voor de medewerkers is rond de zomer van 2022 weer een personeelsmagazine uitgebracht. Het magazine is voor en door collega’s samengesteld. Het doel van dit magazine was het versterken van de betrokkenheid van medewerkers. Betrokken medewerkers zorgen namelijk voor een positieve sfeer en stralen dat ook extern uit. Ook is voor het verbeteren van de interne communicatie in 2022 het maandelijkse Sinnebulletin in het leven geroepen. Via dit digitale bulletin worden alle medewerkers binnen de organisatie structureel op de hoogte gehouden van wat er speelt binnen de organisatie. Naast de geplande informatie die in het bulletin wordt opgenomen, kunnen medewerkers van Sinne ook aangeven waar zij in een volgende editie graag meer over willen lezen. Afdeling Communicatie was wederom betrokken bij de Dag van de Kinderopvang. Als cadeautje voor medewerkers op deze dag is er dit jaar bewust gekozen voor een duurzaam gebruiksartikel, namelijk een paraplu met Sinne logo. De paraplu heeft een nuttige functie voor medewerkers en zorgt er daarnaast voor dat Sinne op een leuke wijze zichtbaar is in het straatbeeld. De insteek van dit terechte bedankje was om een positief gevoel bij medewerkers te creëren. Dit draagt eraan bij dat medewerkers ambassadeur van de organisatie worden. 6 Medewerkers 1 Organisatie 9 Toezicht en 5 Kwaliteit 3 Beleidsontwikkeling Pedagogiek 2 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23 4 Communicatie

5.1 Kwaliteitsborging 5.1.1 Continumeting klanttevredenheidsonderzoek Op diverse momenten meet Sinne de klanttevredenheid door aan ouders input te vragen. Deze momenten zijn: • na ontvangst van een aanvraag (verwachtingsenquête); • tijdens het kennismakingsgesprek op de locatie; • na afloop van de wenperiode op de groep; • regulier jaarlijks; • na beëindiging van het contract (eindevaluatie). In de enquêtes wordt ouders gevraagd om op een vijfpuntschaal een cijfer te geven aan hun tevredenheid (1 zeer ontevreden, 2 ontevreden, 3 neutraal, 4 tevreden, 5 zeer tevreden) over een zestal aspecten en een rapportcijfer te geven. Op alle onderdelen en werksoorten zijn ouders gemiddeld tevreden tot zeer tevreden. De gemiddelde respons is 28,7%. 5. KWALITEIT Tabel 1. Resultaten van de continumeting voor klanttevredenheid op 31 december 2022. Op Vijfpuntschaal: BSO KDV Totaal Verzorging 4,0 4,2 4,1 Pedagogisch klimaat 4,0 4,2 4,1 Pedagogisch medewerkers 4,1 4,4 4,3 Accommodatie 4,1 4,3 4,2 (Financiële) administratie 4,2 4,3 4,2 Communicatie 3,9 4,1 4,0 Rapportcijfer 7,9 8,3 8,1 • 23 22 • Sinne JAARVERSLAG 4 Communicatie 6 Medewerkers 1 Organisatie 9 Toezicht en 3 Beleidsontwikkeling Pedagogiek 2 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23 5 Kwaliteit

5.1.2 Rapportcijfer Het totaaloordeel dat gegeven wordt als raportcijfer voor Sinne in 2022 als geheel is 8,1. Het landelijke rapportcijfer is een 8, Sinne scoort dus iets daarboven. Het rapportcijfer voor Sinne van het jaar ervoor was 8,2. De dagopvang heeft de hoogste score met 8,3 en de BSO scoort een 7,9. Teams hebben inzicht in de scores van hun locatie en kunnen zelf ook opvolging geven aan specifieke vragen of reageren op onderdelen waar ouders minder tevreden over zijn. De locatiemanagers bespreken periodiek de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek voor hun locatie met het team en met de oudercommissie van hun locatie. De directeur-bestuurders bespreken de uitkomsten jaarlijks met de Raad van Toezicht en de centrale oudercommissie. 5.1.3 Facilitor In januari 2022 maakte Sinne de overstap naar het facilitair managementsysteem Facilitor. Sinne heeft in Facilitor alle gegevens met betrekking tot gebouwen en apparaten vastgelegd, waardoor informatie centraal en beter inzichtelijk is. Het systeem is tevens ingericht voor het registreren van meldingen met betrekking tot facilitaire zaken, ICT, (bijna) ongevallen en klachten registratie. Ook is de 35..BKEWLEAILDITSEOINT T WIKKELING risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid met dit systeem geborgd. Via Sintraal en meerdere (online) trainingen kregen medewerkers informatie over de werking van het systeem. Medewerkers kunnen in Facilitor, naast het doen van meldingen, ook informatie vinden over de verschillende locaties, zoals adressen en telefoonnummers. De afdelingen Facilitaire Zaken en ICT zorgen voor een soepele afhandelingen van de meldingen. 5.1.4 Migratie KidsVision In april 2022 maakte Sinne voor het plannen van kinderen de overstap van Kocon naar KidsVision. Deze overstap biedt Sinne veel mogelijkheden voor de toekomst door vernieuwde technologie, betere integratiemogelijkheden en eenvoudigere informatievoorziening naar de locaties. De voorbereidingen voor deze migratie startten in januari 2022. KidsKonnect, de leverancier van KidsVision, importeerde de stamgegevens, zoals namen, adressen en bankgegevens, waarna de afdeling Klant en Markt handmatig in totaal ruim 5.500 actieve plaatsingen invoerde. Door de grote verschillen met Kocon en een aantal tegenvallers tijdens de migratie, heeft het jaar 2022 in het teken gestaan van een steile leercurve. 5.2 Maatschappelijk ondernemen Sinne is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie. De organisatie wil positief bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en hen ontwikkelkansen bieden om goed toegerust aan de samenleving deel te nemen. Sinne streeft naar opvang in een veilige en stimulerende omgeving waarin alle kinderen kunnen deelnemen en waar zij met plezier naar toe gaan. Tijdens alle activiteiten wordt gekeken wat de opbrengst voor kinderen, het IKC of de wijk kan zijn. Sinne heeft zich hier ook dit jaar weer volop voor ingezet door extra ondersteuning te bieden aan de kinderen die dit nodig hadden, te investeren in een goede ontwikkelomgeving en volop scholingsmogelijkheden te bieden voor onze professionals om zich verder te ontwikkelen. Hier hebben niet alleen de medewerkers van Sinne, maar ook de kinderen en ouders profijt van. Een goede omgeving creëren voor ieder kind, daar zet Sinne zich graag voor in. 5.2.1 Week van het goede doel In 2022 is Sinne in actie gekomen voor de Stichting Nationaal Kinderhulp Fonds. In de week van 11 t/m 15 april 2022 heeft Sinne aandacht gevraagd voor armoede in Nederland en kon bij alle Sinne locaties kleding, speelgoed, plantjes, kinderboeken, etc. worden gedoneerd. Deze spullen werden op de locaties uitgestald. Ouders kregen de kans om de ingezamelde spullen aan te schaffen tegen een kleine vergoeding. Aan het eind van deze week vond een slotmarkt plaats, waar alle overgebleven spullen verkocht werden. Met deze actie werd een mooi bedrag van € 2100,- opgehaald. Dit bedrag is gedoneerd aan Nationaal Fonds Kinderhulp. De spullen die na de markt nog overbleven zijn gedoneerd aan Netwerkcentrum de Klomp in Leeuwarden om zo ook op lokaal niveau mensen een helpende hand toe te steken. Week van het goede doel • 25 24 • Sinne JAARVERSLAG 4 Communicatie 6 Medewerkers 1 Organisatie 9 Toezicht en 3 Beleidsontwikkeling Pedagogiek 2 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23 5 Kwaliteit

D5E. KIMWPAALCITEVITAN COVID-19 0,22%. Bij bijna 30% van de meldingen is het kind ergens vanaf of uit gevallen. In 25% van de gevallen is het kind ergens tegen aan gebotst, gevolgd door bijna 16% struikelen/verstappen. Er is dertien keer een bezoek gebracht aan de huisarts na een ongeval op een locatie, tweemaal aan de tandarts en in acht gevallen heeft de spoedeisende hulp van het ziekenhuis het kind behandeld. 5.5 GGD-inspecties In 2022 heeft de GGD 79 (jaarlijkse) inspecties uitgevoerd op Sinne locaties. Het overgrote deel van de inspecties is positief afgerond. De belangrijkste door de GGD geconstateerde overtredingen hielden verband met onvoldoende inzet van VVEgekwalificeerde medewerkers op de groep. Door personeelstekorten en ziekteverzuim kiest Sinne voor stabiliteit en bekende medewerkers op de groep en zet liever een bekende medewerker in zonder afgeronde VVE kwalificatie dan een onbekende medewerker. In 2022 heeft er tweemaal een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Leeuwarden, GGD Fryslân en Sinne Kinderopvang waarbij o.a. dit onderwerp aan de orde is gekomen. Deze gesprekken worden als zeer nuttig en waardevol beschouwd. 5.6 Gezondheid Ook in 2022 ging de aandacht van Sinne nog veel uit naar COVID-19 en de bijbehorende maatregelen. Hierbij hanteert Sinne steeds het door het RIVM uitgebrachte protocol voor de kinderopvang en de door BOINK en de AJN uitgebrachte beslisboom. Gedurende het jaar normaliseerde de situatie zich weer waarbij voortdurend aandacht bleef voor gezondheid van medewerkers en kinderen. 5.7 Preventiemedewerker In 2022 heeft Sinne voldaan aan de wettelijke eis om een preventiemedewerker aan te wijzen. De functie van preventiemedewerker was belegd als taak voor de facilitair beleidsmedewerker. Deze medewerker is in 2022 uit dienst gegaan. De taken en de beschikbare uren van de preventiemedewerker worden in 2023 belegd bij de afdeling HR. Hierdoor ontstaat er nog meer samenhang tussen verschillende beleidsonderdelen, die ten goede komt aan de uitvoering van de taken van de preventiemedewerker. Sinne streeft naar een veilig- en gezond werkklimaat en dat ziekte en gezondheidsschade als gevolg van het werk voorkomen wordt. Sinne vindt het van groot belang dat medewerkers met plezier aan het werk blijven. Het coördineren van de (Arbo) risicoinventarisatie en evaluatie, het adviseren van de OR en het MT over een goed arbeidsomstandighedenbeleid en de coördinatie op de uitvoering van de maatregelen uit het plan RIE behoren tot de taken van de preventiemedewerker. 5.8 Meldingen naar aanleiding van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Er zijn geen (geregistreerde) meldingen binnengekomen in 2022. De werkgroep AVG is door omstandigheden nog niet samengekomen. Door de vele personele wijzigingen wordt er in 2023 een nieuwe werkgroep samengesteld die verder gaat met het maken van beleid op het bewaren van informatie en hoe om te gaan met privacygevoelige informatie binnen de organisatie. 5.3 Klachten van ouders In 2022 zijn er in totaal vier geregistreerde interne klachten ontvangen van ouders. Drie ervan zijn door Sinne behandeld en één klacht door de Geschillencommissie kinderopvang. Tevens werd in 2022 een klacht uit 2021 door de Geschillencommissie behandeld. Eén klacht van de ouder is na een gesprek met de locatiemanagers naar tevredenheid opgelost, één klacht heeft ertoe geleid dat het kind naar een andere locatie van Sinne is overgeplaatst en van één klacht loopt de afhandeling nog. Medewerkers op locatie gaan al eerder in gesprek met ouders wanneer zij een signaal krijgen dat er ontevredenheid is. Dit gebeurt zowel na een mondeling geuit signaal als een opmerking die binnenkomt via het ouderportaal of het doorlopende klanttevredenheidsonderzoek. 5.4 Ongevallen bij kinderen Het aantal meldingen van (bijna) ongevallen in 2022 (109) is vergelijkbaar met het aantal meldingen in 2021 (93). Het aantal verkochte uren opvang nam in 2022 met 5,37% toe ten opzichte van 2021. Het percentage (bijna) ongevallen op het totaal aantal verkochte uren komt voor 2022 uit op 0,24%, dit was in 2021 Marte Dijkstra ”Sinds januari 2020 werk ik met veel plezier bij Sinne. Ik begon op de BSO, maar stond ook regelmatig op de dagopvang en speelleergroep. Afgelopen jaar heb ik samen met mijn collega Daphne twee dagopvangroepen op een nieuw IKC mogen realiseren en een heel nieuw team mogen vormen. Voor mij was dit een leuke uitdaging om samen met mijn nieuwe team te pionieren aan het nieuwe IKC.” “Sinne is een leuk en energiek bedrijf wat op dit moment een enorme groei doormaakt” • 27 26 • Sinne JAARVERSLAG 4 Communicatie 6 Medewerkers 1 Organisatie 9 Toezicht en 3 Beleidsontwikkeling Pedagogiek 2 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23 5 Kwaliteit

6. MEDEWERKERS • 29 28 • Sinne JAARVERSLAG 6.1 Cijfers Op 31 december 2022 had Sinne kinderopvang 513 medewerkers in dienst, verdeeld over 351,3 fte. Ten opzichte van 2021 betekent dit een stijging van 65 medewerkers, verdeeld over 36,7 fte. De deeltijdfactor in 2022 is 0,68, gelijk aan het landelijk gemiddelde, tegenover 0,70 in 2021. Landelijk steeg het percentage medewerkers met 7,4%, waar Sinne met ca. 14,5% ruim boven zit. De verhouding tussen de vaste en tijdelijke dienstverbanden is in 2022 minimaal gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 75% van het personeelsbestand van Sinne heeft een vast contract, 25% heeft een tijdelijk dienstverband. In 2021 was dit respectievelijk 74% en 26%. De verdeling man/vrouw in 2022 is 7% man (36) en 93% vrouw (477). In 2021 was het percentage mannen 6%. Landelijk gezien blijft het percentage mannen ongewijzigd op 5%. De gemiddelde leeftijd van medewerkers lag in 2022 op 38 jaar. De gemiddelde leeftijd van medewerkers is daarmee opnieuw gedaald (2021: 38.8 jaar; 2020: 39.6 jaar; 2019: 40.5 jaar). 4 Communicatie 1 Organisatie 9 Toezicht en 5 Kwaliteit 3 Beleidsontwikkeling Pedagogiek 2 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23 6 Medewerkers

Figuur 5. Visualisatie in- en uitstroom van medewerkers per leeftijdscategorie in 2022. Figuur 4. Visualisatie leeftijden van medewerkers in 2022. Figuur 6. Jubilea van medewerkers in 2022. Figuur 6. Jubilea van medewerkers in 2022. • 31 30 • Sinne JAARVERSLAG 56. . CMO EMDME WU NE IRCKAETRI ES 6.2 Verzuim Het verzuimpercentage in 2022 was 12,02%. In het jaar daarvoor lag dit percentage op 7,31%. Medewerkers meldden zich afgelopen jaar gemiddeld 1,51 keer ziek terwijl dit in 2021 nog 0,99 was. 17,28% van het totale verzuim duurde tussen de 43 en 365 dagen en 3,56% zelfs langer dan dat. Gemiddeld verzuimen medewerkers in 2022 meer dan 34 dagen. Sinne zit met deze cijfers boven het gemiddelde in de branche, dat in kwartaal 4 van 2022 op 8,3% lag. Sinne ziet dat medewerkers langer ziek zijn. Dit drukt op de personeelsbezetting. De impact van verzuim op de teams en locaties is hoog. Belangrijk is om tijdens verzuim ook te kijken naar wat een zieke medewerker nog wel kan, dit draagt bij aan herstel. Contact is hierbij onmisbaar, zowel tussen leidinggevende en medewerker als met het team. Door samen te kijken waar kansen voor verbetering zijn, en hier gezamenlijk mee aan de slag te gaan, wordt het werkplezier verhoogd. Dit draagt weer positief bij aan het herstel maar ook aan het voorkomen van verzuim. 6.2.1 Digitalisering verzuimproces In 2022 zijn de acties rondom het verder uitrollen van het digitale verzuimsysteem van Youforce voortgezet. Medewerkers kunnen nu hun eigen verzuimdossier inzien en samen met de leidinggevende afspraken rondom re-integratie vastleggen middels de nieuwe verzuimformulieren. Ook de arbodienst kijkt mee in de dossiers om zo de juiste begeleiding te kunnen bieden. 6.3 HR 6.3.1 Werving en selectie In 2022 zijn er 152 medewerkers aangenomen en hebben 89 medewerkers Sinne verlaten. Ter vergelijking zijn er in het jaar daarvoor 109 medewerkers aangenomen en hebben 83 medewerkers de organisatie verlaten. Dit betekent dat er 39,45% meer instroom en 7,23% meer uitstroom is gerealiseerd ten opzichte van 2021. Gedurende het jaar zijn er 25 vacatures gesteld voor pedagogisch medewerker op diverse locaties. Er werden 12 locatiemanagers 4 Communicatie 1 Organisatie 9 Toezicht en 5 Kwaliteit 3 Beleidsontwikkeling Pedagogiek 2 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23 6 Medewerkers

26. . OMREGDAENWI SE ARTKI E R S Tobias Uiterdijk ”Ik heb plezier in mijn werk bij Sinne omdat ik door middel van mijn kunnen uitgedaagd wordt en kansen krijg om mij nog meer te kunnen ontwikkelen. Door je zelf sociaal open te stellen weten de mensen ook wie je bent en wat je kunt.” “Met veel plezier ga ik naar mijn werk” • 33 32 • Sinne JAARVERSLAG 6.3.3 Systematiek voor personeelsgesprekken Binnen Sinne staan medewerkers aan het roer van hun ontwikkeling. Medewerkers kunnen en mogen zelf een reflectie & ambitiegesprek plannen met de manager om over het eigen functioneren te praten. Dit gebeurt aan de hand van een 360 graden feedbackformulier, eigen reflectie en het uitspreken van de ambitie. De manier waarop dit nu is vormgegeven (R&A systematiek) zal in 2023 geëvalueerd en bijgesteld worden. Sinne concludeert dat niet alle medewerkers gebruik maken van het R&A gesprek. Binnen Sinne vinden we het belangrijk dat medewerkers gezien en gehoord worden en dat talent van medewerkers erkend en benut wordt. 6.3.4 Continuïteit en stabiliteit van teams In 2022 kampte Sinne met een hoog ziekteverzuim en verloop. Dit heeft als gevolg gehad dat continuïteit en stabiliteit op locaties lastig te waarborgen was. Medewerkers moesten noodgedwongen ingepland worden op locaties waar te kampen was met ziekte om zo sluiting te voorkomen. Continuïteit en stabiliteit binnen teams is ontzettend belangrijk. Nu de formatie weer op voldoende niveau is om de roosters rond te krijgen, wordt de manier van roosteren en het inzetten van ambulant medewerkers anders ingericht. In 2023 zet Sinne in op stabiele teams met een continue bezetting. 6.4 Deskundigheidsbevordering In 2022 is Sinne volop aan de slag gegaan met leren en ontwikkelen. Voor een aantal medewerkers is dit een verdieping geweest binnen hun functie. Voor andere collega’s is dit een verbreding geweest en hebben zij intern een mooie stap kunnen maken. Ook zijn er een aantal collega’s in Berlijn geweest om daar kennis en inspiratie op te doen binnen de kinderopvang (zie 6.4.2). Ook heeft Sinne dit jaar een aanloop gemaakt naar de verplichte kwalificatie-eisen van 2025. Medewerkers kunnen zich inschrijven voor babytrainingen en 3F (in de BSO) om ruim op tijd aan de aanvullend gestelde norm te kunnen voldoen. Tevens zijn er in 2022 stappen gezet om het proces rondom leren en ontwikkelen te professionaliseren. Hiervoor zijn de mogelijkheden onderzocht om dit proces online te faciliteren en zoveel mogelijk te automatiseren. In 2023 zullen medewerkers daar de vruchten van plukken door op ieder gewenst moment onder meer online leerpaden, trainingen en seminars te kunnen volgen. aangetrokken en op het servicecentrum zijn 14 vacatures gesteld (inclusief pedagogisch coaches). 7 vacatures zijn gesteld ter vervanging van zwangerschapsverlof. Gedurende het jaar zijn er daarnaast doorlopend ambulant medewerkers aangetrokken. Ook is er een flexpool ingericht. In deze pool bieden we bijbanen aan studenten die al beschikken over de juiste kwalificaties maar nog doorstuderen en naast hun studie op basis van eigen beschikbaarheid ingezet worden. Er is uitbreiding geweest op de volgende (nieuwe) locaties/ afdelingen: • IKC KWS Transvaal • IKC Albertine Agnes • Caleidoscoop • Telefoniste/receptioniste servicecentrum 6.3.2 Verloop Hoofdredenen van het verloop in personeel in 2022: • Medewerkers ervaren een hoge mate van werkdruk. • Medewerkers voelen zich niet gezien. • Medewerkers missen perspectief/nemen geen eigenaarschap in de eigen ontwikkeling. 4 Communicatie 1 Organisatie 9 Toezicht en 5 Kwaliteit 3 Beleidsontwikkeling Pedagogiek 2 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23 6 Medewerkers

6. MEDEWERKERS • 35 34 • Sinne JAARVERSLAG 6.4.1 Studies en opleidingen • In 2021 is er 1 medewerker gestart met een BBL-niveau 4 traject. Vanaf 23 mei 2022 wordt deze medewerker ingezet als pedagogisch medewerker in opleiding. • In september 2022 is er een nieuwe groep van in totaal 10 medewerkers gestart met een BBLniveau 3-4 traject. • In september 2021 zijn er 11 medewerkers gestart met een BBL-niveau 3-4 traject. Hiervan hebben 4 in 2022 de opleiding gehaald. 7 medewerkers volgen de opleiding nog en zitten in de afrondende fase. • In september 2022 zijn er 8 nieuwe kandidaten (gefaseerd komend jaar naar 16) gestart met het BBL-traject in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en het UWV. Van de 7 kandidaten die in 2021 zijn gestart met dit traject is één medewerker nu in dienst als medewerker BSO en worden 2 medewerkers nu ingezet als pedagogisch medewerker in opleiding. • In 2022 hebben in totaal 25 medewerkers het Spiekr certificeringstraject gevolgd. 24 medewerkers hebben dit traject behaald, 1 medewerker is gestopt en uit dienst gegaan. • 439 medewerkers hebben in 2022 de KEHBO/ BHV training gevolgd. • 61 medewerkers zijn in 2022 gestart met de VVE opleiding. • In 2022 hebben 37 medewerkers de babytraining via Kans Kwadraat gevolgd en behaald. 24 medewerkers zijn gestart en hopen deze begin 2023 af te ronden. • 55 medewerkers hebben 3F toetsen gemaakt. • In 2022 hebben 7 medewerkers de workshops ‘Stagebegeleider’ gevolgd en behaald. • 12 medewerkers zijn in 2022 gestart met de training voor pedagogisch coach. • Alle pedagogisch medewerkers die in 2022 zijn aangenomen zijn aangemeld bij Augeo voor de volgende e-learnings: o Werken met een meldcode (W2019) (verplicht) o Communiceren over geweld (verplicht) o Kinderopvang en primair onderwijs: Grensoverschrijdend gedrag door een collega 6.4.2 Internationaal leren Sinne heeft subsidie ontvangen om internationaal leren vorm te geven en mogelijk te maken. Afgelopen jaar zijn er tien medewerkers van Sinne naar Berlijn afgereisd om daar van en met vakgenoten te leren en mee te werken in een Kita. In 2023 komen de Berlijnse collega’s de Sinne locaties bezoeken en mogen er weer tien Sinne medewerkers naar Berlijn om ervaringen en kennis uit te wisselen. 6.4.3 Erkend leerbedrijf/stages In 2022 zijn er 61 stagiaires gestart bij Sinne. Dit zijn er 14 minder dan het voorgaande jaar. Vanuit de ROC’s zijn er minder stagiaires die geplaatst kunnen worden. Sinne heeft ervoor gekozen als praktijk lerende organisatie deze plekken beschikbaar te stellen aan BBL zij-instroom medewerkers. In 2021 zijn er 7 BBL zij-instroom medewerkers gestart en 2022 zijn er 8 BBL zijinstromers gestart. Gedurende het schooljaar stromen gefaseerd meer zij-instromers in naar een totaal van 16 BBL zij-instromers. Deze medewerkers volgen een tweejarig traject. In de zomer van 2023 ontvangt de eerste groep haar diploma. Totaal primair proces: 51 stagiairs PM/GPM; 20 MBO3/PM en 31 mbo4/GPM stagiairs. • Totaal eerstejaars = 22 stagiaires, waarvan 12 MBO3/PM en 10 MBO4/GPM • Totaal tweedejaars = 12 stagiaires, waarvan 3 MBO3/PM en 9 MBO4/GPM • Totaal derdejaars = 17 stagiaires, waarvan: 5 MBO3/PM en12 MBO4/GPM Totaal HBO Pedagogiek = 10 stagiairs • Eerstejaars: 2 • Tweedejaars: 3 • Derdejaars: 3 • Vierdejaars: 2 6.4.4 Eigenaarschap Eigenaarschap was ook in 2022 een belangrijk onderwerp binnen Sinne. Eigenaarschap binnen Sinne betekent verantwoordelijkheid krijgen, voelen en vervolgens nemen. Zo konden teams ook in het afgelopen jaar onder meer zelf bepalen waar zij hun taakuren aan wilden besteden, hoe ze hun vergadercyclus vormgaven en hoe ze de beschikbare budgetten in gingen zetten. Dit past bij de vakvolwassenheid van onze professionals. Ook met de komst van locatiemanagers bleef eigenaarschap een belangrijk uitgangspunt binnen Sinne. 6.5 Inhuur advies en detachering Door het inrichten van een flexibele pool van medewerkers heeft Sinne de inhuur van uitzendkrachten kunnen beëindigen in het primaire proces. Binnen het servicecentrum is afgelopen jaar tijdelijk een medewerkster op detacheringsbasis aangenomen om het hiaat tussen de opvolging van twee functionarissen te overbruggen. Afgelopen jaar heeft Sinne ten tijde van de doorontwikkeling gebruik gemaakt van een externe organisatieadviseur om de objectiviteit te waarborgen. Medio 2022 hebben we tijdelijk externe financiële specialisten ingehuurd. Sinne vindt het belangrijk dat deze expertise intern geborgd is. Dit heeft ertoe geleid dat er per januari 2023 een controller aangesteld wordt. 6.5.1 Verzuimcoördinator Sinne vindt het belangrijk dat tijdens de doorontwikkeling de processen rondom verzuim goed gecontinueerd worden. Daarom werkt de HR-afdeling nauw samen met de verzuimcoördinator. Deze ondersteunt leidinggevenden in het begeleiden van zieke medewerkers en adviseert over het maken van een plan van aanpak of andere re-integratieafspraken. Maar ook over inzet van de arbodienst of het opstellen van een vraagstelling richting de arbodienst. Ook kan de verzuimcoördinator, indien gewenst, aansluiten 4 Communicatie 1 Organisatie 9 Toezicht en 5 Kwaliteit 3 Beleidsontwikkeling Pedagogiek 2 11 Risico’s 10 Verstevigen samenwerking 7 Financieel resultaat 8 Friese Kleintjes medezeggenschap 12 Verwachte ontwikkelingen ‘23 6 Medewerkers

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=