Algemene voorwaarden

Definities

Digitaal Publiceren.com is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch. Digitaal Publiceren.com is onderdeel van het bedrijf HV Media. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden voor HV Media, deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.hvmedia.nl. Deze algemene voorwaarden zijn een toevoeging bovenop de overige algemene voorwaarden.

Digitaal Publiceren is de opdrachtnemer binnen deze algemene voorwaarden.

Klant is de afnemer van een product of dienst van Digitaal Publiceren.com

Overeenkomst is de overeenkomst die door beide partijen getekend wordt voordat Digitaal Publiceren.com overgaat tot levering aan de Klant, of de online bestelling die via de website is geplaatst.

Algemene Voorwaarden zijn de voorwaarden zoals hieronder beschreven of zoals deze beschreven staan in de algemene voorwaarden van HV Media.

  1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Digitaal Publiceren.com. Digitaal Publiceren.com is gerechtigd op elk moment de Algemene Voorwaarden aan te passen. Een laatste versie van deze Algemene Voorwaarden wordt op aanvraag gratis verstrekt.

  1. Aanbiedingen en offertes

Door Digitaal Publiceren.com gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, en zijn onder geen enkele voorwaarde bindend. Alle uitgegeven offertes hebben een geldigheid van 30 kalenderdagen.

  1. Overeenkomsten

In een Overeenkomst staan de definitieve afspraken over het door Digitaal Publiceren.com aan de Klant te leveren product. In de Overeenkomst staan de technische en grafische details, de prijsopgave en leveringsdata. In sommige gevallen dient de Klant informatie aan te leveren aan Digitaal Publiceren.com. Hiervoor wordt in de Overeenkomst een uiterlijke datum vastgesteld. Wanneer de Klant op deze datum geen of onvoldoende informatie aan Digitaal Publiceren.com heeft geleverd, is Digitaal Publiceren.com gerechtigd de leveringsdatum van het eindproduct en eventuele tussenproducten te wijzigen. Een Overeenkomst is slechts bindend wanneer:

1. Expliciet vermeld is dat het een Overeenkomst betreft
2. Dit document voorzien is van een handtekening van Digitaal Publiceren.com of een vertegenwoordiger van Digitaal Publiceren.com en van de Klant of een vertegenwoordiger van de Klant
3. Schriftelijk door Digitaal Publiceren.com een levertermijn is vastgesteld Digitaal Publiceren.com heeft het recht om het sluiten van een Overeenkomst te weigeren.

  1. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn exclusief de geldende BTW (hoog tarief, 21%), tenzij anders vermeld. Indien Digitaal Publiceren.com schriftelijk kan aantonen dat de kostprijs van een product de verkoopprijs overschrijdt, is Digitaal Publiceren.com gerechtigd de verkoopprijs te verhogen. Dit geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. Daarnaast heeft Digitaal Publiceren ten allen tijden het recht om de prijzen te verhogen, echter is dit niet van toepassing op lopende Overeenkomsten.

  1. Levering

Het moment van levering is wanneer volgens Digitaal Publiceren.com aan alle technische eisen van de Overeenkomst is voldaan. Bij de levering wordt het eindproduct door Digitaal Publiceren.com gecontroleerd op eventuele technische gebreken. Deze worden, indien door Digitaal Publiceren.com erkend, en indien mogelijk, binnen 1 (één) werkdag na levering aangepast. Indien er na de levering de Klant niet tevreden is over de vormgeving, zijn hier geen aanpassingen meer aan te verrichten. Indien de Klant na levering aanpassingen wenst op content, is dit de verantwoordelijkheid van de Klant en dient hij opnieuw een nieuwe bestelling te plaatsen.

  1. Betaling & Verzending

Digitaal Publiceren.com  is gerechtigd een vooruitbetaling te eisen, en kan zelf de hoogte van de vooruitbetaling bepalen, tot maximaal het totale factuurbedrag. Standaard is 50% bij aanvang van het project. Na levering van het eindproduct dient de Klant binnen 30 (dertig) dagen het volledige factuurbedrag te hebben voldaan aan Digitaal Publiceren.com. Indien de Klant hieraan niet heeft voldaan, is Digitaal Publiceren.com gerechtigd tot maximaal 2 (twee) maal het factuurbedrag in rekening te brengen, plus eventuele incassokosten. Daarnaast heeft Digitaal Publiceren.com het recht om de publicatie na het laten van de betalingsverplichting om de publicatie (tijdelijk) offline te plaatsen.

De verzending gebeurd digitaal per e-mail. U ontvangt een e-mail met daarin de HTML embedcode, de link naar de werkende bladerbare publicatie en na betaling van de opdracht volgen ook alle bestanden van de bladerbare publicatie per WeTransfer. De verzending gebeurd binnen 1 werkdag na het afronden van uw bestelling.

  1. Aansprakelijkheid

Digitaal Publiceren.com is niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde producten en diensten, of onjuiste of niet tijdige levering van producten en diensten aan de Klant. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. Digitaal Publiceren.com is niet aansprakelijk voor de door de afnemer of derden geleden schade, door toedoen van Digitaal Publiceren.com of door Digitaal Publiceren.com geleverde producten en diensten. Digitaal Publiceren.com kan bij het niet halen van de deadline niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen voor de klant. Digitaal Publiceren.com is niet aansprakelijk bij het niet kunnen nakomen van de (eventuele) overeengekomen deadline. De afnemer vrijwaart Digitaal Publiceren.com en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Digitaal Publiceren.com geleverde producten en diensten. De aansprakelijkheid van Digitaal Publiceren.com uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is nooit hoger dan het factuurbedrag.

  1. Retentierecht

Alle producten blijven eigendom van Digitaal Publiceren.com totdat het volledige factuur bedrag betaald is door de weder partij. Digitaal Publiceren.com is gerechtigd het retentie recht toe te passen indien er niet betaald wordt na de afgesproken termijn. Meer informatie over dit punt kunt u vinden op Art. 1612 B.W.

  1. Annuleringsvoorwaarden

Het annuleren van een bestelling is niet mogelijk. Indien de bestelling is geplaatst, wordt de bestelling direct verwerkt. Aangezien het product op maat wordt gemaakt op basis van de aangeleverde input, is het niet mogelijk om gebruik te maken van het herroepingsrecht.