Scholengroep Spinoza

2021-2022 He t j aa r van Scho l eng roep

2021-2022 He t j aa r van Scho l eng roep s c h o l e n g r o e p Stichting Scholengroep Spinoza Postbus 35 2270 AA Voorburg Bezoekadres: Van Tuyll van Serooskerkenstraat 77-85 2273 CD Voorburg T: (070) 419 94 00 E: info@scholengroepspinoza.nl W:www.scholengroepspinoza.nl

Inhoud Voorwoord Onderwijskwaliteit Financiën en AVG Personeel | algemeen en arbeidsvoorwaarden Personeel | Scholengroep Spinoza in cijfers ICT Huisvesting 6 8 10 14 16 24 32 34 40 42 46 22 12 18 26 36 44 48 4

François Vatel vmbo Grotius College Sint-Maartenscollege PrO Grotius ISK Delft Veurs Voorburg vmbo Dalton College Scholencombinatie Delfland Veurs Lyceum ‘s Gravendreef College Gymnasium Novum Onze scholen 5

Schooljaar 2021-2022 was - zo voelde het in ieder geval - een jaar van uitdagingen. Het schooljaar startte optimistisch inzake corona, maar in de week voor kerst kwam er een nieuwe schoolsluiting. Door NPO kregen we middelen, alleen was het een tour de force om plannen te maken en vervolgens te komen tot uitvoering. Daarnaast was er de start van nieuwe opleidingstrajecten als de HOA en het midden- kadertraject onder begeleiding van Beekveld en Terpstra - in samenwerking met VO Haaglanden. Vervolgens de fusie met STOVOD en de nieuwe uitdaging van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. En dat alles naast onze kerntaak: het verzorgen van goed onderwijs. Voorwoord Door de lockdowns zijn leerachterstanden ontstaan en de overheid heeft veel geld beschikbaar gesteld om die achterstanden weg te werken. Maar met geld alleen los je geen problemen op. Het zinvol besteden van zoveel geld in een relatief korte tijd bleek een probleem. Gelukkig hebben we van de minister meer tijd gekregen. Toch blijft het tekort aan personeel ons hierbij parten spelen. Als er een tekort aan personeel dreigt, wordt het nog belangrijker om de mensen die je hebt binnen te houden; bijvoorbeeld door ze scholing aan te bieden in de vorm van cursussen en trainingen en een traject voor leidinggevenden in het middenkader. Ook wordt er gewerkt aan het aanboren van nieuwe bronnen, zoals geïnteresseerden uit het bedrijfsleven. In samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg en De Rode Loper is het project ‘de hybride docent’ opgestart. 6

Peter Lamers voorzitter College van Bestuur Scholengroep Spinoza Op het buro is enorm veel werk verzet in het kader van de voorbereiding op de fusie met STOVOD op 1 januari 2022, het bevoegd gezag van vier scholen in Delft. Na het besluit van de fusie is er enorm hard gewerkt aan de uitvoering, zowel op de nieuwe Spinozalocaties in Delft als op het buro, om zo goed mogelijk 12 in plaats van 8 scholen te ondersteunen. Met die fusie kreeg Spinoza twee nieuwe onderwijssoorten binnen, te weten praktijkonderwijs en ISK. Bovendien werkten deze Grotius-scholen op afwijkende ICT-systemen, dus ook daar lag een uitdaging. Nadat we eerder met het directeurenoverleg tot het document ‘Spinoza on the move’ waren gekomen, was de volgende uitdaging om daaraan in een breder kader invulling te geven. Vandaar dat ook een studiedag met het middenkader van de scholen rondom dit thema is georganiseerd. Daarmee zijn we er zeker nog niet, maar de eerste stappen zijn gezet. Scholengroep Spinoza is gegroeid in omvang, maar heeft ook haar ambities aangescherpt. Spinoza is in beweging en dat biedt kansen; dat geldt voor de organisatie als geheel, maar ook voor de scholen die hier deel van uitmaken. Daarmee is Spinoza in een nieuwe fase beland, waarin de schooldirecteuren zich medeverantwoordelijk hebben verklaard voor het beleid van de scholen- groep als geheel. Wat mij betreft een boeiende uitdaging om samen vorm te geven aan de toekomst van het onderwijs in een brede regio. 7

FRANÇOIS VATEL VMBO ‘Voor ons was het een bijzonder schooljaar, waarin we ons 75-jarig bestaan vierden. We ontvingen uit handen van de burgemeester de stadspenning van Den Haag, wat natuurlijk een enorme eer is. Het was jammer dat we het vanwege coronabeperkingen niet uitgebreid konden vieren, maar we kijken er met veel plezier op terug.’ ‘Een ander hoogtepunt was het in gebruik nemen van de nieuwe keukens voor onze kooklessen. Met de modernste apparatuur en alles op inductie. Sowieso willen we zoveel mogelijk de theorielokalen uit en de praktijklokalen in.’ Marco van Wijngaarden directeur François Vatel vmbo ‘De theorielokalen uit, de praktijk- lokalen in’ ‘Op dit moment zijn we druk bezig om te investeren in ons andere profiel: de tak media, vormgeving en ict. Ook hier worden de lokalen gemoderniseerd, met zelfs een complete immersive room. Dat is een digitaal lokaal, waarbij alle muren ook touchscreens zijn. Leerlingen kunnen daarop hun zelf geprogrammeerde opdrachten of games projecteren, heel bijzonder. We zijn straks het eerste vmbo in Nederland dat zo’n lokaal heeft.’ jaar een begrip in Den Haag tevredenheid ouders schooljaar 2021-2022 slagingspercentage leerlingen 328 8,3 75 100% 8

‘De examenresultaten maken me tot slot ook enorm trots. Voor het tweede jaar op rij scoren we 100%. Daar hebben we met elkaar 4 jaar keihard aan gewerkt – vooral de leerlingen zelf natuurlijk.’ 9

We geven onze leerlingen graag eigenaarschap en autonomie’ GROTIUS COLLEGE Feitelijk centraal examencijfer van de school Norm van de inspectie (te verwachten centraal examencijfer van de school) mavo havo vwo Examencijfers driejaarsgemiddelde 2020-2022 8 6 4 2 0 6,63 6,21 6,26 6,79 ‘ 200 150 100 50 0 19-20 20-21 21-22 Instroom 1e leerjaar per cursusjaar 6,61 6,11 10

‘Dankzij de fusie heeft het Grotius College echt een doorstart kunnen maken. We hebben in zwaar weer gezeten en kijken weer vooruit. We hebben mooie resultaten geboekt dit schooljaar, wat je bijvoorbeeld terugziet in de slagingspercentages.’ ‘Daarnaast hebben we veel aandacht gegeven aan het sociale aspect, bijvoorbeeld in de vorm van uitstapjes met de klas, omdat we merkten dat leerlingen dat nodig hadden.’ ‘Het in beeld houden van leerlingen, daar hebben we ook mooie stappen in gezet. Met het project Leerlingbespreking.nl hebben we ingezet op gerichte feedback geven. In plaats van alleen een cijfer geef je leerlingen inhoudelijke feedback waar ze mee verder kunnen. De pilot die we in klas 3 deden beviel zo goed dat we het nu schoolbreed gaan invoeren. We geven onze leerlingen graag eigenaarschap en autonomie. Onze flexroosters passen daar ook bij.’ ‘Iets anders waar ik met tevredenheid op terugkijk is de start van onze trajectklassen, waarin leerlingen die buiten de boot dreigen te vallen, extra zorg krijgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om leerlingen die te veel prikkels ervaren. Zij gaan dan in een rustige omgeving aan de slag met extra begeleiding en stromen weer in hun reguliere klas in wanneer ze daar klaar voor zijn.’ ‘Tot slot zijn we ook een heel veilige school en hebben we werk gemaakt van onze aansluiting bij het GSA Netwerk: Gender and Sexuality Alliance. In dat kader hebben we bijvoorbeeld al onze toiletten genderneutraal gemaakt.’ Nico Hovius directeur Grotius College 11

Onderwijskwaliteit Eindoordeel kwaliteit onderwijs Onderwijs positie Onderbouwsnelheid Bovenbouw- succes School Afdeling 2021 gem. 3 jr gem. 3 jr gem. 3 jr Dalton Voorburg VMBO t voldoende boven boven boven HAVO voldoende boven VWO voldoende boven François Vatel vmbo VMBO b voldoende boven boven onder VMBO k voldoende boven VMBO (g)t voldoende boven ‘s Gravendreef College Leidschendam VMBO k voldoende boven boven boven VMBO (g)t voldoende boven ‘s Gravendreef College Leidschenveen VMBO k voldoende boven boven boven VMBO (g)t voldoende boven HAVO voldoende boven Gymnasium Novum VWO voldoende onder boven boven Sint-Maartenscollege VMBO t voldoende boven boven boven HAVO voldoende boven VWO voldoende boven Veurs Lyceum VMBO t voldoende boven boven boven HAVO voldoende boven VWO voldoende boven Veurs Voorburg vmbo VMBO b voldoende boven boven boven VMBO k voldoende boven VMBO (g)t voldoende boven Grotius College VMBO (g)t geen oordeel onder onder boven HAVO geen oordeel boven VWO geen oordeel boven sc Delfland VMBO b voldoende boven boven boven VMBO k voldoende boven VMBO (g)t voldoende boven Oordeel van de Inspectie van het Onderwijs 12

Slagingspercentages In deze tabel is te zien welk percentage leerlingen per school geslaagd is voor het eindexamen. Toelichting Onderwijspositie: op welk niveau zitten de leerlingen in leerjaar 3 ten opzichte van het basisschooladvies Onderbouwsnelheid: percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 ten opzichte van de norm van de inspectie Bovenbouwsucces: percentage succesvolle studievoortgang en slagingspercentages vanaf leerjaar 3 ten opzichte van de norm van de inspectie PrO Grotius en ISK Delft Vanwege het specifieke karakter van het onderwijs op PrO Grotius en ISK Delft worden de onderwijsresultaten op een andere wijze gemeten. * > < * Resultaten van 2022 Aantal leerlingen vmbo-b sc Delfland 100,0% 25 François Vatel vmbo 100,0% 25 Veurs Voorburg vmbo 100,0% 29 landelijk 98,8% vmbo-k sc Delfland 100,0% 12 François Vatel vmbo 100,0% 23 Veurs Voorburg vmbo 97,1% 34 ‘s Gravendreef Leidschendam 100,0% 44 ‘s Gravendreef Leidschenveen 100,0% 43 landelijk 98,6% vmbo-(g)t Dalton College 100,0% 59 sc Delfland 100,0% 23 François Vatel vmbo 100,0% 12 Grotius College 96,9% 48 Veurs Lyceum 100,0% 60 Veurs Voorburg vmbo 81,0% 21 Sint-Maartenscollege 100,0% 62 s Gravendreef Leidschendam 100,0% 23 ‘s Gravendreef Leidschenveen 98,3% 121 landelijk 95,7% havo Dalton College 96,3% 109 Grotius College 97,6% 84 Veurs Lyceum 86,4% 44 Sint-Maartenscollege 96,7% 90 ‘s Gravendreef Leidschenveen 98,8% 81 landelijk 90,5% vwo Dalton College 89,1% 64 Grotius College 96,9% 65 Veurs Lyceum 82,4% 34 Sint-Maartenscollege 100,0% 60 Gymnasium Novum 95,9% 97 landelijk 92,7% 13

SINT-MAARTENSCOLLEGE ‘We zijn hartstikke blij met onze goede resultaten dit schooljaar, de slagingspercentages spreken voor zich. We hadden een mooi aantal aanmeldingen en onze doorstroom is bovengemiddeld goed. De NPO-gelden hebben we effectief kunnen inzetten om cognitieve achterstanden te verkleinen (bijvoorbeeld met steunlessen) en het mentoraat te versterken.’ ‘Ook op sociaal-emotioneel vlak hebben we veel bereikt. Na de lockdowns zijn we ons nog actiever gaan inzetten voor het welzijn van onze leerlingen. Voor veel leerlingen is het een eenzame tijd geweest. Daarom hebben we veel verbindende activiteiten georganiseerd. Van escape rooms tot museumbezoeken, van biologie-excursies tot stralingspractica voor natuurkunde.’ ‘Verder hebben we dit schooljaar mooie stappen gezet in de professionalisering van onze organisatie. Taken zijn duidelijker verdeeld, er is meer helderheid bij welke personen je moet zijn met welke vragen. De structuur die we onze leerlingen altijd al bieden, is steeds meer terug te zien in de schoolorganisatie. In de uitvoering van ons schoolplan heeft een ‘brede werkgroep’ een goed onderbouwd rapport geschreven met aanbevelingen voor een nieuwe lessentabel en nog meer brede vorming in de school. Dit geeft een mooie basis voor besluitvorming in het volgende schooljaar.’ Ajolt Elsakkers rector Sint-Maartenscollege We hebben dit schooljaar echt een professionaliseringsslag gemaakt’ gemiddeld cijfer schooltevredenheidsonderzoek onder 701 leerlingen [landelijke benchmark is 6,7] aanmeldingen in eerste periode 2022 [+ 27% ten opzichte van 2021] 6,96 253 ‘ 14

‘Tot slot hebben we met elkaar gepraat over hoe we onze katholieke identiteit vorm willen geven. We zijn trots op onze vieringen, het branden van de paaskaars bij heftige gebeurtenissen, het vak godsdienst en de rol van de schoolpastor. We willen de identiteit nog meer iets maken van iedereen. Hierbij hebben we ook het verbod op hoofdbedekking geschrapt. Een besluit waar we uitgebreid over hebben gepraat en dat helemaal bij deze tijd past. Ik ben er trots op dat we het hier als school met elkaar over eens zijn geworden.’ 15

PRO GROTIUS ‘Na een roerige tijd voor PrO Grotius kunnen we het nu gelukkig weer nadrukkelijker over ons onderwijs hebben, in plaats van over geldzorgen of ons voortbestaan. Sinds we bij Scholengroep Spinoza horen, hebben we veel stappen gezet, op vele gebieden. We hebben onder andere een ambitieus koersplan opgesteld, een schoolrestaurant geopend en we zijn met een nieuwe opleiding tot bedieningsassistent gestart.’ ‘Voor onze docenten hebben we expertisetrajecten opgezet, waarin ze zich kunnen ontwikkelen in een richting die ze interessant vinden. En we hebben werk gemaakt van het vergroten van de leesmotivatie van onze leerlingen. Zo gaan we bijvoorbeeld samen met DOK Delft een schoolbibliotheek openen.’ ‘Al met al kunnen we weer vooruitkijken, vol optimisme. Dat doen we met het koersplan in de hand dat we afgelopen jaar gemaakt hebben. In gezamenlijkheid gaan we keihard werken aan nog beter praktijkonderwijs voor de leerlingen in Delft en omgeving.’ Patrick van der Mark directeur PrO Grotius We kunnen weer vooruitkijken, het vooral over onderwijs hebben’ ‘ 16

- Examen Geslaagd Praktijkschooldiploma 29 (96,7%) Entreeopleiding 11 (92%) Uitstroom 2022 Aantal Arbeid 13 Beschut werk 4 Leren 14 Dagbesteding 1 Andere praktijkschool 6 Overig 3 Doorstroom VMBO 21 Totaal: 62 17

Financiën en AVG Kengetallen Spinoza 2021 2020 2019 Eigen vermogen 14.930 13.205 13.838 Totaal vermogen 27.760 25.159 25.008 Solvabiliteitsratio 53,78% 52,49% 55,33% Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen) 77,80% 73,03% 74,53% Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen, excl. vordering OC en W)) 75,72% 70,34% 71,98% Liquiditeit 309,24% 254,01% 272,77% Rentabiliteit 6,21% -2,51% 10,35% Weerstandsvermogen 25,09% 25,30% 26,20% Rijksbijdrage | totale baten 94,83% 94,70% 93,19% Personele lasten | Totale lasten 80,84% 79,84% 78,32% Materiële lasten | Totale lasten 19,16% 20,16% 21,68% Financiële kengetallen Vermogen Scholengroep Spinoza eind schooljaar 2021-2022 Algemene reserve Reserves scholen Totaal vermogen 31 juli 2021 8.960.351 3.357.744 12.318.095 Resultaat 2021/2022 -456.283 -251.484 -707.767 31 juli 2022 8.504.068 3.106.260 11.610.238 18

De financiële positie van Scholengroep Spinoza is sterk. Het vermogen is toereikend en de scholengroep kan de ontwikkelingen en investeringen in gang te zetten die nodig zijn op het gebied van bijvoorbeeld personeel, huisvesting en ICT. De Spinoza-scholen hebben een eigen financiële verantwoordelijk- heid voor hun schoolexploitatie. De afgelopen jaren hebben ze reserves opgebouwd die ruimte geven voor incidentele innovaties, ontwikkelingen of optimalisaties binnen hun eigen schoolorganisatie. De Delftse scholen die er zijn bijgekomen, zullen dit vanaf heden gaan opbouwen. Beheersing bedrijfsvoering We kunnen de bedrijfsvoering steeds beter beheersen. Dit is te danken aan goede en brede samenwerking tussen de scholen en het buro. Door vroegtijdige signaleringen en periodiek overleg zijn we in staat actie te ondernemen waar nodig. De korte lijnen in onze organisatie versterken dat. Ook de inzet van digitale tools als Capisci, Cum Laude en Spend Cloud helpt ons om op veel niveaus opbrengsten en kosten te beheersen. Vereenvoudiging bekostiging De OCW-bekostiging is per 1 januari 2022 gewijzigd en heeft daarmee impact gehad op de bekostiging in schooljaar 2021/2022. Er wordt geen aparte lumpsum personeel, materieel en gratis boeken meer verstrekt. Daarnaast ontvangen scholen gelijke bijdragen op basis van het aantal leerlingen, ongeacht de onderwijssoort. Er is een algemene overgangsregeling van 4 jaar. De regeling bouwt de toe- of afname van de bekostiging ieder jaar met 20% op of af. Hierdoor krijgt het schoolbestuur pas op 1 januari 2026 te maken het herverdeeleffect. De effecten voor Scholengroep Spinoza zijn beperkt en te overzien. In dit vermogen is de bestemmings- reserve NPO-gelden nog niet opgenomen. Van de oorspronkelijke omvang van € 4.5 miljoen NPO-gelden is per 31 juli 2022 nog 3.1 miljoen te besteden. Daarnaast zijn er nog NPO-gelden voor 2022/2023 beschikbaar gesteld. Met de bestemmingsreserve erbij valt het vermogen hoger uit. De financiële kengetallen hebben betrekking op de situatie vóór de fusie met STOVOD. In het volgende jaarverslag zullen de kengetallen van de gefuseerde organisatie worden gepresenteerd. < * < * Algemeen 19

FINANCIËN EN AVG Scholengroep Spinoza Begroting 21/22 Realisatie 21/22 Begroting 20/21 Realisatie 20/21 Baten (Rijks)bijdragen OC en W 49.884.325 53.257.857 49.047.432 51.191.607 Overige overheidsbijdragen 1.345.079 1.704.103 1.267.169 1.591.264 Overige baten 1.889.500 1.664.899 2.029.255 1.195.379 53.118.904 56.626.859 52.343.856 53.978.250 Lasten Personele lasten 43.454.674 46.189.656 42.151.649 43.588.848 Afschrijvingen 1.468.604 1.586.414 1.453.821 1.508.276 Huisvestigingslasten 3.165.403 3.563.207 3.014.860 3.418.106 Overige instellingslasten 5.798.373 6.503.309 5.861.996 5.507.571 53.887.054 57.842.586 52.482.326 54.022.801 Bedrijfsresultaat -768.150 -1.215.727 -138.470 -44.551 Financiële baten 20.000 - 25.000 10.462 Financiële lasten 25.000 1.425 20.000 8.689 -5.000 -1.425 5.000 1.773 Totaal resultaat -773.150 -1.217.152 -133.470 -42.778 Exploitatie 20

Het schooljaar 2021/2022 is afgesloten met een negatief resultaat van € 1.217.152. De sterke financiële positie van Spinoza biedt ruimte voor een negatief resultaat, dat al bewust begroot was. De exploitatiecijfers zijn exclusief de cijfers van de scholen uit Delft. < * < * In de Europese Unie geldt één privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een verordening die verplichtingen oplegt aan organisaties die persoonsgegevens verwerken en rechten toekent aan betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens verwerkt worden). Ook Nederlandse scholen moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving. Binnen Scholengroep Spinoza is de organisatie rondom IBP (informatiebeveiliging & privacy) ingericht met een bovenschoolse coördinator en per school een privacy officer. Deze functionarissen zijn met elkaar verenigd in een werkgroep, die 6 keer per jaar bijeen komt. De werkgroep wordt extern ondersteund. Daarnaast is een externe functionaris gegevens- bescherming (FG). De bewustwording binnen onze organisatie ten aanzien van privacy is gegroeid. Bij diverse processen (aanmeldingen, leerlingadministratie, onderwijs op afstand) zien we dat er meer overleg is tussen docenten, privacy officer, bovenschools coördinator en zo nodig de externe FG. Zo zijn als uitvloeisel van COVID-19 beleidskeuzes gemaakt over de inzet van bestaande en nieuwe applicaties. Om te kunnen voldoen aan de AVG wordt het gebruik van applicaties in verwerkingsovereenkomsten vastgelegd. Ook hebben we de privacyrisico’s van Google Workspace in kaart gebracht met een zogeheten data protection impact assessment. We hebben daarnaast aanvullende privacymaatregelen genomen om (online)onderwijs te kunnen verzorgen binnen de regels van de AVG. Bewustwording onder het personeel verdient hierbij onze continue aandacht. Het is belangrijk dat eventuele incidenten worden gemeld, zodat herhaling kan worden voorkomen. AVG 21

FINANCIËN EN AVG 22

Ten aanzien van de bedrijfsvoering (met name ICT en huisvesting) zien we de volgende risico’s: • Het uitbreken van een pandemie De jaren 2020 en 2021 hebben ons geleerd dat een extern effect als COVID-19 een wereldwijde invloed heeft. In de praktijk betekent dit uitval van personeelsleden, extra kosten als gevolg van maatregelen en het inrichten en uitvoeren van afstandsonderwijs. • Het vinden van bekwaam en bevoegd personeel Het toenemend tekort aan leraren brengt ook een ander financieel risico mee. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van (duurdere) inhuur van docenten. • Verzuim De risico’s op het gebied van ziekteverzuim hebben we waar mogelijk gedekt met verzekeringen en het vormen van voorzieningen. • ICT en informatiebeveiliging Het toenemend gebruik van ICT in het onderwijs maakt ons kwetsbaarder. Ook datalekken en risico op hacks vormen daarbij een aandachtspunt. • Privacy en AVG Het voldoen aan de strikte regels in het kader van de AVG (algemene verordening persoonsgegevens) brengt de nodige financiële risico’s met zich mee. • Optreden als bouwheer voor de gemeente bij nieuwbouw Bij nieuwbouw van scholen treedt Scholengroep Spinoza op als bouwheer. We zullen scherp moeten sturen op een kwalitatief goed gebouw binnen de enigszins krappe financiële kaders. Overschrijdingen komen voor rekening van Spinoza. Binnen enkele jaren staat de nieuwbouw van het Sint-Maartenscollege op de planning en de revitalisering van Dalton Voorburg. Risico’s bedrijfsvoering 23

nationaliteiten continenten (Europa, Azië, Afrika en Amerika) 30 4 ISK DELFT De veerkracht van de kinderen en collega’s is zo mooi om te zien’ ‘We hebben liefst 30 nationaliteiten op school. Veel kinderen zijn gevlucht voor een weinig fortuinlijke situatie in hun land. De veerkracht van die kinderen, dat is zo bijzonder om te zien. Ze zijn zo gemotiveerd en hebben zo’n levenskracht.’ ‘Die veerkracht zie je ook bij onze collega’s. Hoe die telkens weer binnen no time onderwijs voor onze leerlingen optuigen, ook na opnieuw een verhuizing van de ISK. Hoe ze differentiëren binnen klassenverband om ieder kind te geven wat het nodig heeft. Hoe we het onderwijs voor de Oekraïne-leerlingen hebben opgepakt. Daar had de gemiddelde school maanden voor nodig. En wij startten gewoon in april.’ ‘We komen als ISK uit een onrustige periode vol onzekerheid. Wisselingen in personeel en directie, te kleine huisvesting, geen gymzaal. Sinds januari 2022 zijn we onderdeel van Scholengroep Spinoza, waardoor we echt een nieuwe start hebben kunnen maken.’ ‘Het team dat we nu hebben staan, daar kunnen we verder mee bouwen. Aan een school waarvan de toegevoegde waarde voor Delft en omgeving vanzelfsprekend is. Van een ondergesneeuwd schooltje naar een lichtend voorbeeld van wat een internationale schakelklas kan zijn en kan betekenen.’ Mariska Davids locatiedirecteur ISK Delft ‘Je toegevoegde waarde als docent is sowieso al groot. Maar op deze school kun je die gerust groots noemen.’ ‘ 24

leerlingen in 2021 leerlingen per augustus 2022 incl. 50 Oekraïense leerlingen 92 152 25

VEURS VOORBURG VMBO ‘Het was voor ons een bijzonder jaar, waarin we afscheid namen van ons gebouw. Met een dubbel gevoel: het was een dierbare plek voor ons, maar ook een die absoluut aan vervanging toe was.’ ‘Gelukkig hebben we het kleinschalige, warme gevoel van Veurs meegenomen. In ons oude gebouw hadden we ook echt een buurtfunctie, met bewoners die in ons restaurant kwamen eten. Daar willen we nu ook weer naartoe. Tijdens onze open dag waren ook omwonenden welkom, daar proefden we direct al veel enthousiasme.’ ‘We hebben als school veel daadkracht laten zien het afgelopen jaar. Op het gebied van toetsing hebben we belangrijke stappen gezet met elkaar. We zijn teruggegaan in het aantal toetsen. Daar hoort ook een verandering in mindset bij, voor leerlingen én docenten: je leert niet alleen voor een cijfer, ook omdat je er inhoudelijk iets aan hebt.’ Conny Bruggeman plaatsvervangend directeur Veurs Voorburg vmbo We hebben als school veel daadkracht laten zien het afgelopen jaar’ ‘ 26

Examen Geslaagd Vmbo-bbl 100% Vmbo-kbl 97% Vmbo-gtl 81% Doorstroom 2022 Aantal leerlingen Mbo 1 5 Mbo 2 29 Mbo 3 9 Mbo 4 42 Vavo 2 Havo 2 Overig* 2 Totaal 91 *1 leerling is geëmigreerd, 1 leerling is niet meer leerplichtig ‘Daarnaast hebben we het mentoraat steviger neergezet. We zagen dat leerlingen op het sociaal-emotioneel vlak meer ondersteuning nodig hadden, mede als gevolg van de lockdowns. Waar de mentoren daar voorheen uit zichzelf mee aan de slag gingen, trekken we nu echt samen op. De kaders zijn duidelijker, er is één lijn.’ ‘Tot slot hebben we het NPO-budget nuttig kunnen inzetten met extra reken- en taalonderwijs in het eerste leerjaar, bijles op maat in het tweede leerjaar en kleinere klassen in leerjaar 3 en 4.’ 27

Personeel Algemeen Bevoegdheid Scholengroep Spinoza vindt het belangrijk dat docenten zoveel mogelijk in het bezit zijn van een juiste bevoegdheid om les te geven. In het schooljaar 2021-2022 beschikt 87% van de docenten van Scholengroep Spinoza over een bevoegdheid tot lesgeven. Dat percentage past in de regionale trendcijfers. We zien dat het steeds moeilijker wordt om voor alle vakken direct bevoegde personeelsleden te benoemen. Met de personeelsleden die nog geen bevoegdheid hebben zijn maatwerkafspraken gemaakt om binnen een afgesproken termijn een bevoegdheid te behalen. De Haagse Onderwijs Academie VO Haaglanden en Scholengroep Spinoza hebben de handen ineengeslagen om een gezamenlijk scholingsaanbod te ontwikkelen voor de medewerkers van beide schoolbesturen onder de noemer De Haagse Onderwijs Academie. Deze academie biedt een gevarieerd aanbod aan opleidingen en activiteiten aan, die aansluiten bij de scholingsbehoeften van medewerkers binnen onze scholen. Drie thema’s staan centraal: professionalisering, persoonlijk leiderschap en vitaliteit. Dit schooljaar zijn er 40 verschillende trainingen aangeboden aan het personeel van beide schoolbesturen. Beide besturen hechten veel waarde aan de ontwikkeling van medewerkers. Juist door de krachten te bundelen kunnen we optimaal inspelen op de behoeften van onze mensen. Ziekteverzuimbeleid De kern van ons verzuimbeleid is de continue dialoog tussen werkgever en werknemer over dit onderwerp. We steken in op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker om het verzuim zo laag mogelijk te houden. Voor de medische begeleiding werken we samen met twee zelfstandige bedrijfsartsen/medisch adviseurs: Pasha en Vink. Scholengroep Spinoza heeft drie case-managers in dienst die de begeleiding van het verzuim coördineren. Zij maken daarbij gebruik van een breed scala aan instrumenten zoals een deskundigenoordeel, re-integratietraject tweede spoor, een expertiseonderzoek of een outplacementtraject. 28

Arbobeleid en schoolveiligheid Scholengroep Spinoza heeft een arbobeleidsplan, waarin we beschrijven wat in essentie arbobeleid voor ons is en hoe we de (preventieve) arbozorg hebben georganiseerd. Dit plan omvat zowel fysieke als sociale veiligheid. Daarnaast zijn we dit schooljaar intensief bezig geweest met het actualiseren van het schoolveiligheidsplan voor zowel het bestuur als de scholen. Los van deze plannen houden we ook de dagelijkse werkelijkheid op veiligheidsgebied scherp in de gaten. Dit jaar hebben 192 medewerkers een EHBO- of BHV-diploma, ruim boven de norm die de wetgever hanteert. Onderwijsarbeidsmarkt De krapte op de arbeidsmarkt is ook bij Scholengroep Spinoza voelbaar. Deze krapte is er al jaren, maar wordt steeds nijpender. Vacatures kunnen intern steeds moeilijker worden ingevuld en vaker moet een beroep gedaan worden op externe, kostbare inhuur van personeel. Of er wordt onbevoegd personeel benoemd dat nog een opleiding gaat volgen of gaat afronden. Een gespannen arbeidsmarkt blijft nog wel even de realiteit,omdat de komende jaren het leerlingenaantal blijft stijgen en er tegelijkertijd sprake zal zijn van een forse uitstroom van personeel naar (pre)pensioenregelingen. De uitdagingen op de arbeidsmarkt kunnen alleen in samenhang worden opgelost. Om die reden zet Scholengroep Spinoza al een aantal jaren stevig in op deelname van alle scholen aan de opleidingsscholen in de regio. Daarnaast investeren we in het project ‘leraar van buiten’ om zij-instromers te enthousiasmeren voor een baan in het onderwijs. Ook zijn we penvoerder van de RAP-regio in en om het Groene Hart en participeren we in een vergelijkbaar verband in Den Haag. In de RAP (‘regionale aanpak personeelstekort’) richten we ons naast het project ‘leraar van buiten’ op de begeleiding van startende leraren en het ontwikkelen en optimaliseren van het strategisch HRM-beleid van de deelnemende besturen. 29

PERSONEEL 30

instroom WIA instroom ZW instroom WW/WOVO schooljaar 21/22 2 personen geen 5 personen Scholengroep Spinoza volgt in zijn primaire arbeidsvoorwaardenbeleid de bepalingen uit de cao VO. De huidige cao loopt tot 1 mei 2023. Arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenverzekering We bieden onze medewerkers twee collectiviteiten aan die een raakvlak hebben met pensioen en sociale zekerheid: de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de nabestaandenverzekering. 93% van onze medewerkers is aangesloten bij de arbeidsongeschiktheidsregeling. Voor de nabestaandenverzekering is dit slechts 3%. Dit percentage is zo laag omdat veel medewerkers dit risico al op een andere manier gedekt hebben. Instroom in de sociale verzekeringswetten Scholengroep Spinoza is eigenrisicodrager voor de sociale verzekeringswetten. Dat betekent dat er geen premie aan het UWV betaald wordt. Met de uitgespaarde premie worden de kosten van een eventuele instroom betaald. Scholengroep Spinoza voert een actief beleid om de instroom in deze regelingen te beperken en dat heeft goede resultaten opgeleverd: Secundaire arbeidsvoorwaarden Naast de primaire arbeidsvoorwaarden profileert Scholengroep Spinoza zich steeds meer op de secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij maken daarbij maximaal gebruik van de mogelijkheden die de werkkostenregeling biedt. Zo bieden we het personeel een uitgebreid fietsplan aan van € 2.000 per drie jaar, hebben we een bedrijfsfitnessregeling, een collectieve vitaliteitsregeling en een aanvullend vitaliteitsbudget van € 200 per medewerker. Daarnaast bieden we stoelmassages aan, met name bedoeld voor het onderwijsondersteunend personeel met een zittend beroep. Arbeidsvoorwaarden 31

‘Dit schooljaar hebben we drie grote doelen centraal gesteld waarop we ons wilden ontwikkelen: onderwijskwaliteit, het nieuwe gebouw en onze identiteit als Daltonschool.’ ‘We zijn gestart met het maken van een schoolontwikkelplan, dat ons gaat helpen om het eerste doel te verwezenlijken. We gaan voor mooie slagingspercentages waarbij we ook ruim aandacht geven aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen tijdens hun schoolloopbaan.’ ‘Ons gebouw is al verbeterd dankzij de verbouwing die we hebben gedaan. Openheid vinden we heel belangrijk: dat komt nu beter tot uiting met veel licht en glas. Heel mooi is dat collega’s, leerlingen en ouders hebben meegedacht in dit proces. We hebben nog veel meer ambitieuze verbouwplannen, zoals het aanpakken van de entree en het creëren van meer vrije studieplekken.’ ‘Het derde grote doel is het versterken van onze identiteit als Daltonschool. Onderdeel hiervan is dat we onze naam hebben veranderd van Dalton Voorburg naar Dalton College, maar er is meer. We doen al prachtige dingen vanuit onze Daltonvisie en willen dat nog beter uitdragen. Zo hebben we nu bijvoorbeeld leerlingcoaches: bovenbouwleerlingen die brugklassers helpen met hun plannings- en studievaardigheden. Echt gaaf om te zien hoe bevlogen zij hiermee bezig zijn. Een aantal begeleidt zelfs kinderen op twee Daltonbasisscholen in de buurt.’ ‘Al met al zijn we bezig met een behoorlijke professionalisering. We waren altijd al een familiaire school, nu willen we ons ontwikkelen tot een professionele school met behoud van dat familiare karakter.’ We ontwikkelen ons tot een professionele school met een familiair karakter’ DALTON COLLEGE Mirjam Heskes rector Dalton College 7,1 gemiddeld cijfer schooltevredenheidsonderzoek onder leerlingen 2021-2022 ‘ 32

33

SCHOLENCOMBINATIE DELFLAND ‘De sc Delfland is een bijzondere school, omdat openbaar en christelijk onderwijs er samenkomen. Onze identiteit is dan ook een werkwoord: we besteden er veel aandacht aan om met elkaar verbonden te blijven. Dat lukt goed en daar ben ik trots op. Onze vmbo-school staat in het hart van onze stad staat, pal naast de Oude Jan en het vernieuwde station. Een mooie symbolische plek waar oud en nieuw samenkomen.’ ‘Het was geen makkelijk schooljaar, vooral vanwege corona. Het derde schooljaar op rij. Het was gaandeweg het jaar als het lopen van een marathon, waarbij de vermoeidheid ongenadig toesloeg. Maar als je in gesprek blijft en de verbinding blijft zoeken, dan raak je elkaar niet kwijt. Door onze leerlingen aandacht en structuur te bieden, konden we ze binnenboord houden. Luisteren naar de zachte stem en oog hebben voor de ander, daar ben je uiteindelijk een school voor.’ voor schoolveiligheid in 2021-2022 in het leerlingenonderzoek. 8.2 Luisteren naar de zachte stem en oog hebben voor de ander’ ‘ 34

Iwan Jonkman directeur sc Delfland boven advies 30% van de leerlingen verlaat de school op een hoger niveau dan waarop ze binnenkomen 30% ‘We hebben ons dit schooljaar gericht op het formuleren van ons leerconcept. Welke beelden hebben wij bij leren en ontwikkelen? Welke gemeenschappelijke taal hoort daarbij? Als metafoor kiezen wij voor een boom. Een boom met wortels diep verankerd in de grond, die onze kernbegrippen bevatten. Een robuuste stam die het belang en de kracht van samen leren symboliseert. De verschillende rijkbloeiende takken verhelderen en onderbouwen de visie. De boom, die zijn plek heeft in het bos en dus onderdeel is van een grotere geheel. Dit concept vormt de basis van ons nieuwe schoolplan. Dat moet een plan worden waarvan wij allemaal een twinkeling in de ogen krijgen en waarvoor we met plezier naar school toe komen.’ 35

Personeel Onderwijzend personeel Onderwijsondersteunend personeel 78 50,99 50,42 50,01 108 Medewerkers in dienst per geslacht Verdeling per leeftijdscategorie Gemiddelde leeftijd per geslacht 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 9 6 17 6 18 20 37 28 24 19 2 43,27 Medewerkers in dienst per geslacht Verdeling per leeftijdscategorie Gemiddelde leeftijd per geslacht Gemiddelde leeftijd Gemiddelde leeftijd 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 45 61 93 64 48 104 75 45 64 45 5 3 268 348 45,37 44,13 36

Scholengroep Spinoza in cijfers Scholengroep Spinoza bestaat sinds 1 januari 2022 uit 12 scholen. Dat betekent dat in de presentatie van de cijfers voor het schooljaar 2021/2022 alleen de maanden januari tot en met juli 2022 kunnen worden weergegeven. Op 31 juli 2022 heeft Scholengroep Spinoza 840 personeelsleden in dienst. Dankzij de fusie met de STOVOD is het personeelsbestand met 220 personeelsleden gegroeid. In- en uitstroom In de periode februari tot en met augustus is er sprake geweest van een aanzienlijke instroom en uitstroom van personeel. Bijna 140 personeelsleden kwamen in dienst en ruim 120 personeelsleden verlieten de organisatie. Verdeling over leeftijd en geslacht De gemiddelde leeftijd van medewerkers van Scholengroep Spinoza is 45,74 jaar op peildatum 31 juli 2022. Dat is 0,45 jaar hoger dan vorig jaar. De gemiddelde leeftijd van de directie bedraagt 50,39 jaar, van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) 50,42 jaar en van het onderwijzend personeel (OP) 44,13 jaar. De gemiddelde leeftijd van de personeelscategorieën directie en OP is licht gestegen, van het OOP is het licht gedaald. 1 blok per 5 medewerkers of 5 jaar man vrouw Directiepersoneel 23 49,17 50,39 52,27 15 Medewerkers in dienst per geslacht Verdeling per leeftijdscategorie Gemiddelde leeftijd per geslacht 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 4 7 7 9 4 4 3 Gemiddelde leeftijd 37

School verzuim kort < 6 dagen middel 6-42 dagen lang > 42 dagen, < dan 1 jaar langer dan 1 jaar langer dan 2 jaar verzuim- frequentie Dalton College 9,06% 2,56% 1,57% 4,92% 0,01% - 2,04 Gymnasium Novum 12,00% 1,84% 1,83% 3,09% 4,71% 0,53% 1,46 François Vatel vmbo 8,20% 1,86% 1,09% 4,31% 0,94% - 1,84 Sint-Maartenscollege 5,90% 1,58% 0,68% 3,05% 0,59% 1,84 Veurs Lyceum 7,66% 1,73% 1,16% 4,77% 1,67 Veurs Voorburg vmbo 6,46% 2,73% 2,00% 1,73% 2,03 ‘s Gravendreef College Leidschendam 3,93% 2,47% 0,99% 0,47% 2,37 ‘s Gravendreef College Leidschenveen 6,80% 2,29% 1,08% 2,74% 0,69% 2,04 Scholencombinatie Delfland 8,87% 1,79% 1,23% 5,86% 1,79 PrO Grotius 5,60% 2,61% 1,62% 1,37% 1,92 ISK Delft 6,51% 1,66% 1,96% 2,89% 1,51 Grotius College J8 6,25% 1,87% 0,77% 3,61% 2,01 Buro 3,08% 1,09% 1,22% 0,77% 0,91 Bovenschools 3,44% 2,12% 1,07% 0,25% 1,95 Spinoza totaal 6,96% 2,04% 1,19% 3,19% 0,51% 0,03% 1,88 Onderverdeeld naar school, soort verzuim en de verzuimfrequentie ontstaat het volgende beeld: PERSONEEL 38

Verzuim In het schooljaar 21/22 bedraagt het verzuimpercentage van Scholengroep Spinoza 6,96%. Ook al gaat deze rapportage slechts over de eerste 7 maanden van het kalenderjaar 2022, we constateren toch dat het verzuim erg hoog is geweest: bijna drie procentpunt hoger dan het afgelopen schooljaar. Vooral het verzuim in het eerste ziektejaar is erg hoog (6,45%), vanaf het tweede ziektejaar is er sprake van een relatief laag verzuim (0,51%). De meeste ziekmeldingen houden verband met COVID-19. COVID-19 is dan ook een van de belangrijkste veroorzakers van het hoge verzuim. Dat is niet alleen zichtbaar in de onderwijssector, maar in heel Nederland. Doordat er de afgelopen twee jaar sprake is geweest van fysieke afstand tot elkaar, en deze afstand weer is losgelaten, is er ook sprake van een toename van griep- en verkoudheidsklachten door een verminderde weerstand. Daarnaast heeft het onderwijs al langer te maken met een hoger verzuim vanwege de emotionele werkbelasting van medewerkers en de beperkte mogelijkheid tot regelruimte in de werk-privé- situatie, omdat thuiswerken in de onderwijssector moeilijk te organiseren is. Landelijke cijfers van de VO-sector zijn helaas nog niet beschikbaar. Wel zijn er op het niveau van de gehele onderwijssector vanuit het CBS-cijfers over het verzuim in 2022. Wat landelijk opvalt, is dat het verzuim in de gehele onderwijssector fors is gestegen. In de eerste twee kwartalen van 2022 bedroeg het verzuim voor de gehele onderwijssector gemiddeld 6,05%. 39

Philip de Vries rector Veurs Lyceum VEURS LYCEUM We hebben mooie stappen gezet, zowel onderwijsinhoudelijk als maatschappelijk’ ‘Ik ben er trots op dat we nu deel uitmaken van het regionale netwerk van Stichting Technasium. De wethouder heeft onze nieuwe werkplaats geopend, waarmee we een volwaardig Technasium zijn. We hebben bovendien stappen gezet met onze nieuwe vakken Technologie en Toepassing (T&T), Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) en Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Er is een doorlopende leerlijn: de leerlingen die nu deze vakken volgen, kunnen er straks examen in doen.’ ‘We hebben dit schooljaar ook ons flexrooster verder uitgewerkt. Leerlingen kunnen zelf keuzes maken in hun rooster, waarbij ouders, mentoren en vakdocenten kunnen meekijken en zo nodig kunnen sturen. Daarnaast hebben we budget uit het Nationaal Programma Onderwijs ingezet om nieuwe lessenreeksen te ontwikkelen die we duurzaam kunnen inzetten. Voorbeelden hiervan zijn lessen chemisch rekenen en leren leren.’ ‘Verder hebben we een mooi project gedraaid met twee bekende influencers. Zij hebben onze Technasiumleerlingen geholpen met het vergroten van het bereik op Instagram en YouTube: hoe zorg je dat de algoritmes jouw bijdragen zien én waardevol vinden? Die kennis en vaardigheden zetten zij weer in bij de opdrachten die ze voor bedrijven uitvoeren.’ ‘Op maatschappelijk vlak hebben we nog meer mooie dingen laten zien. Zo hebben leerlingen uit 3 en 4 mavo een sportdag georganiseerd voor jongeren met een verstandelijke beperking. Bovendien kijk ik met veel plezier terug op het jongerendebat dat we hebben georganiseerd. We ontvingen leerlingen van alle Spinoza-scholen bij ons op het Veurs Lyceum. Er werd enthousiast en op hoog niveau gedebatteerd over prikkelende stellingen, onder leiding van de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Al met al hebben we zowel op onderwijs-inhoudelijk als maatschappelijk vlak mooie stappen gezet.’ ‘ 40

Nieuwe vakken: Technologie en Toepassing Bewegen, Sport en Maatschappij Onderzoek en Ontwerpen 7,8 oudertevredenheid 2021-2022 41

‘Ontwikkeling vinden we heel belangrijk, zowel voor onze leerlingen als collega’s. Zo zijn we gestart met beroepenpleinen, waarbij leerlingen voor de praktijkvakken samenwerken door de profielen heen. Ze doen veel vaardigheden op én kunnen een betere keuze maken voor hun vervolgopleiding.’ ‘Binnen ons docententeam is een aantal collega’s gestart met een post-hbo-opleiding Teaminnovatie. Dat is heel leerzaam en nuttig voor de docenten zelf en draagt er ook aan bij dat we blijvend aandacht geven aan persoonlijke en professionele ontwikkeling.’ ‘Ook de start van ons Theaterlab was iets moois. Leerlingen kunnen kiezen voor on stage of back stage, dus er is voor elk wat wils. Van licht en geluid tot productie en kaartverkoop, van acteurs op het podium tot grimeurs achter de schermen.’ ‘Verder was dit schooljaar natuurlijk weer voor een groot deel een coronaschooljaar. Dat merk je echt aan de verminderde cohesie binnen groepen. We zijn daarom actief aan de slag gegaan om leerlingen ook op het sociaal-emotionele vlak goed te kunnen ondersteunen. Zo hebben we de hulp van psycholoog Steven Pont ingeroepen, die ons elke maand een klein college geeft. Het sterkt onze collega’s in het signaleren van problemen bij leerlingen en in het bieden van de juiste begeleiding en steun. Dat proces is nog lang niet af en daar blijven we de komende schooljaren ook aandacht aan besteden.’ Leonie Drabbe directeur ‘s Gravendreef College We willen er echt zíjn voor onze leerlingen, juist op sociaalemotioneel vlak’ ‘S GRAVENDREEF COLLEGE ‘ 42

7,8 oudertevredenheid 2021-2022 gemiddeld over beide locaties 62,8% boven advies Percentage havo-leerlingen dat in leerjaar 3 boven het basisschooladvies zit. 43

ICT 44

Vernieuwing netwerk Voor goed onderwijs in de toekomst moet de ICT op orde zijn. We hebben daarom dit schooljaar een aanbesteding doorlopen voor de levering en het beheer van onze ICT-infrastructuur. De inzet is een netwerk van goede kwaliteit, met voldoende flexibiliteit voor scholen om hun eigen onderwijsinhoudelijke keuzes te maken. Grotius Bij de ICT-omgeving van het Grotius was sprake van achterstallig onderhoud, vooral in de hardware. Er is besloten te gaan migreren met het uiteindelijke doel om deze omgeving, stapsgewijs, te integreren in de Spinoza ICT-omgeving. Als gevolg van een ICT-storing bij Grotius, begin dit jaar, is er een groot beroep gedaan op de creativiteit en flexibiliteit van de medewerkers. Ook is nogmaals bevestigd dat de reeds ingezette ICT-migratie noodzakelijk is. Kennisdeling Ontwikkelingen in de ICT gaan snel. Daarom hebben we dit schooljaar ingezet op kennisdeling tussen de scholen onderling. Nieuwe medewerkers krijgen trainingen aangeboden en ook voor de andere collega’s is er scholing beschikbaar via de Haagse Onderwijs Academie. Het aantal trainingen op het gebied van digitale vaardigheden breiden we de komende jaren verder uit. Chatbot-project We zijn dit schooljaar gestart met een onderzoek naar de toegevoegde waarde van chatbots voor ons onderwijs. Samen met de scholen hebben we hierin al bruikbare ervaringen opgedaan. In het schooljaar 2022-2023 krijgt dit een vervolg. 45

GYMNASIUM NOVUM Michel Zorge rector Gymnasium Novum Als school zijn we de coronatijd goed doorgekomen. Toch merkten we dat onze leerlingen meer dan ooit behoefte hadden aan sociale activiteiten, aan leuke dingen. Daar hebben we dan ook op ingezet, binnen alle beperkingen die nog golden. Zo hebben we onze vijfde- en zesdeklassers uitgenodigd om in galakleding de voorstelling ‘Trojan Wars’ in de Koninklijke Schouwburg bij te wonen. We hebben een oliebollenkraam op het plein gehad die op één dag 1500 bollen heeft uitgedeeld aan leerlingen, collega’s en buurtgenoten. En we hebben zodra het kon ook de reizen weer opgestart naar Rome, de Ardennen en Engeland.’ ‘Uit handen van de minister van onderwijs hebben we, op Valentijnsdag, het predicaat ‘Gezonde school’ mogen ontvangen op het thema seksualiteit en inclusiviteit. Daar zijn we erg trots op. Omdat diversiteit voor ons belangrijk is hebben we ons logo in regenboogkleuren geverfd.’ ‘Nog een hoogtepunt: onze debatclub heeft bij de landelijke wedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’ de gigantische wisselbeker mee naar huis genomen!’ ‘Een van de belangrijkste stappen die we dit schooljaar hebben gezet op onderwijsgebied is de doorontwikkeling van onze Novumdag. Iedere dinsdag geven we vakoverstijgend les in de onderbouw, waarbij leerlingen met interessante en uitdagende projecten aan de slag gaan. Denk hierbij aan een project over Escher waarin leerlingen de beeldende vakken en wiskunde met elkaar combineren. Of aan ‘Hoe voeden we 10 miljard monden in 2050?’, waarbij op het snijvlak van aardrijkskunde en economie wordt stilgestaan bij de uitdagingen van bevolkingsgroei en klimaatverandering. De komende jaren willen we deze Novumdag ook gaan introduceren in de bovenbouwklassen.’ We hebben vol ingezet op de leuke dingen die weer konden’ ‘ 46

Onze debatclub won de landelijke wedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis! slagingspercentage 95,9% 47

Huisvesting en facilitaire zaken 48

Afdeling Huisvesting & Beheer in ontwikkeling Met de fusie tussen Scholengroep Spinoza en het Grotius College in Delft is het aantal gebouwen dat onder het schoolbestuur valt gegroeid van 10 naar 14. De nieuwe locaties zijn met betrekking tot beheer uiteenlopend: het gebouw aan de Juniusstraat dateert van 1971, PrO Grotius aan de Vulcanusweg is het resultaat van renovatie en uitbreiding van twee bestaande gebouwen, opgeleverd in 2020. Het pand van SC Delfland aan de Van Bleyswijckstraat is in 2017 in gebruik genomen. Daarnaast is er ook de ISK, gehuisvest is in enkele gemeentelijke wissellocaties rond de Clara van Sparwoudestraat. De verantwoordelijkheid voor de gebouwen valt onder de gemeente Delft, de facilitaire organisatie is een taak van het schoolbestuur. Uitbreiding van de bovenschoolse afdeling H&B In januari 2022 is een start gemaakt met het samenvoegen van de processen rondom huisvesting en facilitaire zaken. De groei van het aantal locaties heeft onvermijdelijk gevolgen voor de organisatie van de bovenschoolse afdeling Huisvesting & Beheer (H&B). Om de 14 locaties passend te kunnen blijven bedienen is een analyse gemaakt van de werkzaamheden in relatie tot de bezetting op de afdeling H&B. Op basis hiervan is besloten een derde adviseur toe te voegen aan het bestuursbureau. De nieuwe adviseur richt zich op bouwtechnisch beheer en zal de scholen ondersteunen op het gebied van planmatig en preventief onderhoud. De functie komt naast de twee aanwezige adviseurs, die zich in de nieuwe opzet zullen toespitsen op facilitaire zaken en op beleid, huisvestingsprojecten en -strategie. Nieuwbouw Veurs Voorburg vmbo Op 1 juni 2022 is het nieuwe schoolgebouw van Veurs Voorburg vmbo opgeleverd, na een bouwtijd van 1,5 jaar. In aanloop naar de zomervakantie heeft de afdeling H&B in samenspraak met het Veurs de inkoop van nieuw meubilair en de verhuizing van de bestaande inventaris opgepakt. De ingebruikname van de nieuwbouw is hiermee volgens planning gerealiseerd. Inmiddels is Veurs Voorburg vmbo het schooljaar 2022-2023 gestart aan de Delflandlaan 4 in Voorburg. Nieuwbouw Veurs Voorburg. Zie ook afbeelding bladzijde 51. < * 49

Vernieuwing huisvesting Sint-Maartenscollege Het gebouw van het Sint-Maartenscollege in Voorburg dateert grotendeels van 1966 en is in het gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs uit 2016 aangemerkt voor vernieuwing. In 2021 is door de gemeente een voorbereidings- krediet beschikbaar gesteld om planvorming voor (ver)nieuwbouw aan de Aart van der Leeuwkade in Voorburg op te starten. In 2021 heeft de school een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit document beschrijft de ruimtelijk-functionele uitgangspunten voor het schoolgebouw: aantal ruimtes, soort ruimtes en de onderlinge relaties. Daarnaast zijn de eisen en ambities voor het binnenklimaat en duurzaamheid omschreven. In februari 2022 is een start gemaakt met een zogenaamde massastudie. In dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de gewenste ruimtes het beste kunnen worden ingepast in het bestaande gebouw. De massastudie wordt uitgevoerd door Rothuizen Architecten en Adviseurs, in samenwerking met de gemeente, Scholengroep Spinoza en het Sint-Maartenscollege. Naast de ruimtelijke inpassing zijn ook de investeringskosten, eventuele fasering en tijdelijke huisvesting onderdeel van het onderzoek. Verschillende scenario’s zullen worden uitgewerkt, waarna een voorkeursvariant zal worden aangewezen. Deze vormt de basis voor gemeentelijke besluitvorming omtrent budgetten en zal het startpunt zijn voor verdere uitwerking van de (ver)nieuwbouwplannen de komende jaren. COVID-19 Ook in het schooljaar 2021-2022 vroegen de COVID-19-maatregelen om facilitaire organisatie en centrale coördinatie van inkoop. De scholen zijn continu voorbereid geweest op mogelijke aanscherping van de maatregelen. De ontwikkelingen omtrent COVID-19 zijn als vast agendapunt opgenomen in het zeswekelijks facilitair overleg. Voorraden mondmaskers, hygiënemiddelen en zelftests zijn up-to-date gehouden. In navolging van het advies vanuit de VO Raad en later ook verplichting vanuit het ministerie van OCW, zijn in het voorjaar 2022 voor elke lesruimte op alle scholen CO2-meters ingekocht en door de facilitaire afdelingen van de scholen opgehangen. HUISVESTING EN FACILITAIRE ZAKEN 50

51

s c h o l e n g r o e p www.scholengroepspinoza.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=