Dr. Mollercollege

Pag. 62 - Schoolplan 2023-2026 Schoolplan 2023-2026 Make your world

Pag. 63 - Schoolplan 2023-2026 Hoofdstuk 1 Inleiding Samen in ontwikkeling en zelf in beweging maakt je zelfstandig en wendbaar in een veranderende wereld. Totstandkoming schoolplan De uitkomsten van de Expeditie De Langstraat en Koers 2023 OMO leggen een stevige basis onder het schoolplan. Door de versnelde invoering van de verandering van organisatie en aansturing is er een aangepast traject gevolgd om tot het schoolplan te komen. Na een eerste ontwerp is er met het voltallige MT gewerkt om dit eerste ontwerp tot een MT-plan te maken. In november 2022 en verder worden de teams betrokken bij het kiezen van twee ontwikkelpunten voor het lopende schooljaar (2022-2023) en bij het maken van een teamjaarplan voor het schooljaar 2023-2024. In de daaropvolgende jaren komen er bijgestelde, nieuwe teamjaarplannen. Iedereen heeft bijgedragen aan De Expeditie. Voor de nieuwe medewerkers is dit beperkt tot de keuze van een eigen Dr. Moller waarde. De belangrijke thema’s zijn benoemd en op tal van momenten in steeds wisselende samenstellingen met alle betrokkenen besproken. Daarmee is voor het schoolplan een stevige basis gelegd in de school. De kapstok Alle onderdelen van het schoolplan vormen samen een rijke hoeveelheid attributen aan een kapstok (Bijlage 1). De kapstok heeft drie belangrijke delen: de bedoeling, de richtinggevende principes en de kernwaarden.

Pag. 64 - Schoolplan 2023-2026 Opbouw schoolplan De kern van het werk in de school is goed onderwijs verzorgen voor onze leerlingen. Dat heeft de wijze waarop het schoolplan van de school vorm heeft gekregen bepaald. In een web (bijlage 2) met in de kern het onderwijsconcept en de goede les is alles daarmee verbonden. Aansluitend worden bepalende thema’s verbeeld en/of nader toegelicht. Het betreft het onderwijsconcept, de goede les, de vertaling van het concept voor de brugklas (het Brugklasplan), de havo-poster met de belangrijke thema’s voor de profilering van onze havo en de vwo-poster met daarin de thema’s om het vwo en daarin het gymnasium te profileren. Het tweede deel van het schoolplan beschrijft de ondersteunende thema’s met de daarbij horende ontwikkelingen voor de schoolplanperiode. Het schoolplan is een dynamisch document. Jaarlijks maakt elk team een jaarplan, gebaseerd op het schoolplan. Daar waar nodig wordt het schoolplan bijgesteld in een jaarplan. De teamjaarplannen worden samengebracht in een schooljaarplan waarin is opgenomen welke doelen er zijn en welke stappen er in het betreffende schooljaar gezet worden. Door het samenwerken in een team aan het jaarplan en de mogelijkheid van bijstellen van het schoolplan groeit het draagvlak voor jaarplan en schoolplan vanaf de basis. Het is deze werkwijze die we de komende jaren stevig willen verankeren in de school. Daarmee verlaten we de gewoonte dat het schoolplan hoofdzakelijk door directie/MT werd geschreven. Door jaarlijks teamjaarplannen te maken is het resultaat dat er voor de jaren 2024-2026 een jaarlijks bijgesteld schoolplan ontstaat dat gedragen wordt door de teams. Samenvatting evaluatie schoolplan 2019-2023 Misschien wel de belangrijkste zin in het schoolplan was: “We zetten de komende vier jaar een toekomstbestendige ontwikkeling in gang naar onderwijs dat onze leerlingen in staat stelt hun leven lang te blijven leren en zo goed voorbereid te zijn op de telkens veranderende maatschappij.” In de loop van 2020 werden we getroffen door de coronapandemie. Dat leidde tot heel grote aanpassingen in de organisatie. Er werd veel flexibiliteit gevraagd en het leidde tot kleinere en grotere veranderingen die soms tijdelijk waren, maar vaak ook een meer permanent karakter lijken te gaan hebben. De uitwerking van het schoolplan kwam daarmee onder druk te staan. Er is inmiddels een duidelijke urgentie voor verandering. In het nieuwe schoolplan zijn er vijf belangrijke onderdelen die de urgentie aangeven: 1. Leerlingtevredenheid onvoldoende 2. Medewerkerstevredenheid onvoldoende 3. Kwaliteit onderwijsaanbod onvoldoende 4. Resultaten zijn onvoldoende en onder norm 5. De aansturing van de school en het daarbij horend gedrag van alle medewerkers moet consistent zijn met gedrag dat we van leerlingen verwachten. Terugblikkend op de vijf speerpunten uit het plan kan het volgende gezegd worden. Ambities Onderwijs en onderwijskwaliteit Juist in de jaren 2019-2022 is de wijze waarop kwalitatief goed onderwijs vorm kreeg ernstig op de proef gesteld. Door alle aanpassingen in het onderwijs was er geen sprake van een stabiel aanbod noch van een doorlopende

Pag. 65 - Schoolplan 2023-2026 Hoofdstuk 2 De bedoeling aanpak om te verbeteren en te borgen. Wel is er veel ervaring opgedaan met afstandsonderwijs, hybride onderwijs en het werken met Teams als de nieuwe ELO. Zoveel als mogelijk was, is de kwaliteit behouden en is er extra inzet geweest (NPO) om zowel het sociaal welbevinden als de resultaten weer op het gewenste niveau te brengen. Zowel de tevredenheidsonderzoeken als de examenresultaten en doorstroom onderbouw laten zien dat de kwaliteit van het onderwijs met name op de havo onder druk staat. In het schooljaar 2021-2022 kreeg de havo-afdeling een attendering van het bestuur van Vereniging OMO. Er is een verbeterplan voor de havo gemaakt met actiepunten voor de korte en lange termijn . Een krachtig signaal over beleefde sociale onveiligheid onder (een deel van de) medewerkers heeft de noodzaak van Expeditie De Langstraat onderstreept. De eerste concrete stappen om de cultuur aan te passen zijn gezet. In het volgende hoofdstuk wordt de richting voor de nieuwe planperiode uitgewerkt. De belangrijkste thema’s worden steeds uitgewerkt in drie stappen: nu, doel en hoe. Ambities ICT ICT is de redding van het onderwijs geweest de afgelopen jaren. Zowel leerlingen als medewerkers hebben grote stappen in kennis gezet en ontwikkelen van vaardigheden, maar nog niet iedereen is op het gewenste niveau. Het is duidelijk dat de toepassing van ICT in het leerproces meer vraagt dan het hebben van de middelen. Ambities Medewerkers en professionalisering In de afgelopen periode zijn er stappen gezet in het vaardig worden in formatief werken. Er is schoolbreed, vanuit de scholengroep en op individueel niveau scholing aangeboden. Het aantrekken van deskundig personeel wordt steeds moeilijker. Het NPO heeft op veel vlakken ondersteuning geboden. Er is een team ondersteuners samengesteld met een heel diverse achtergrond, anders dan docenten of onderwijsassistenten, geselecteerd op specifieke vaardigheden of heel gerichte kennis. Dat heeft positief bijgedragen aan het welzijn en leren van de leerlingen. Ambities Samenwerking (intern en extern) en meerwaarde scholengroep In de afgelopen periode zijn de vier scholen van de scholengroep meer en beter gaan samenwerken. De pandemie heeft juist ook aangetoond hoe belangrijk de samenwerking met de omgeving is. Aan de ene kant vielen de uitwisselingen met bedrijfsleven en organisaties stil, aan de andere kant vonden we elkaar in het oplossen van vragen van de school. Met name het vinden van externe onderwijslocaties en het realiseren van onderwijs aldaar kon alleen maar gebeuren dankzij de bijdragen van externen. Ambities bedrijfsvoering In de afgelopen jaren had de school een positief begrotingsresultaat. Het stafbureau heeft met name in crisisperiodes rond de pandemie veel bijgedragen aan het ontzorgen van de school, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies en de verantwoording ervan Onze doelen In 2026 is het Dr. Mollercollege een school waar leerlingen tevreden zijn over het hen geboden onderwijs en over het samenleven in de school. Medewerkers werken er graag en komen op de goede naam van de school als werkgever af. Ouders zijn tevreden, voor hen is het geen vraag voor welke school hun groep 8 kind kiest en ouders die kinderen op de school hebben, worden bevestigd in de eerder gemaakte keuze. De resultaten zijn goed, liggen ruim boven het landelijk gemiddelde. Op de indicator gemiddeld CE en het slagingspercentage behoort de school bij de 25% best scorende scholen. De overige indicatoren zijn tenminste op het niveau van de referentiewaarden. Om daar uit te komen, maakt de school dankbaar gebruik van de opbrengsten van Expeditie de Langstraat. Hieronder wordt in hoofdlijnen beschreven vanuit welk gedachtengoed gewerkt wordt aan de toekomst. De bedoeling Expeditie De Langstraat van de scholengroep heeft belangrijke input voor het schoolplan opgeleverd. De geformuleerde bedoeling helpt de school met het beste onderwijs voor de

Pag. 66 - Schoolplan 2023-2026 Hoofdstuk 3 Richtinggevende principes leerlingen te verzorgen en om een goede werkgever te zijn: Samen in ontwikkeling en zelf in beweging maakt je zelfstandig en wendbaar in een veranderende wereld. De drie richtinggevende principes ‘onderwijs’, ‘omgeving’ en ‘leiderschap’ (en gedrag) passen naadloos bij de ontwikkeling van de school. Onderwijs In het onderwijsconcept van de school komen de in de Expeditie genoemde bouwstenen voor het onderwijs onverkort terug: persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie worden in het onderwijs in balans gebracht. Het onderwijsconcept (bijlage 3) is in een poster verwoord en verbeeld. Verbijzonderingen voor de havo (bijlage 4) en het vwo (bijlage 5) zijn op aparte posters weergegeven. Kernbegrip voor het onderwijs op het Moller is ‘motivatie’. Om te bereiken dat leerlingen meer gemotiveerd zijn om te leren, om het beste uit zichzelf te halen, wordt zoveel mogelijk aandacht gegeven aan eigenaarschap (keuzemogelijkheden in het leerproces), vertrouwen, verantwoordelijkheid en formatief handelen. Het doel is om op de verschillende Inspectie-indicatoren resultaten te behalen die bovengemiddeld zijn. Omgeving In de Expeditie is de ambitie voor de scholengroep verwoord: we verbinden ons onderwijs met de buitenwereld door onze ramen en deuren steeds verder open te zetten. Het Dr. Mollercollege staat bekend om de contacten in de wijde wereld, te beginnen in Waalwijk e.o. Doel is dat alle leerlingen gedurende hun schoolloopbaan in aanraking komen met verschillende elementen van internationalisering. Leiderschap en gedrag Het onderwijsconcept voorziet in het nemen van leiding door de leerlingen over hun eigen leren. Om dat goed te faciliteren moet leiding nemen over het eigen functioneren ook onverkort gelden voor de medewerkers. Zij geven het goede voorbeeld. Dat vraagt om een wijze van sturing in de school die coachend en motiverend is. Er zijn kleinere teams geformeerd. Met ingang van het schooljaar 2022-2023 is de organisatiestructuur van de school gewijzigd. Van drie leidinggevende lagen gaat de school terug naar één laag: Make your world

Pag. 67 - Schoolplan 2023-2026 Hoofdstuk 4 Waarden Hoofdstuk 5 Onderwijsresultaten De organisatiestructuur Havo 4 en 5 (teamleider) Vwo 4, 5 en 6 (teamleider) OPP, OOP en MT Havo 2 en 3 (teamleider) Vwo 2 en 3 (teamleider) (directeur) Brugklas (teamleider) Naast het gegeven dat iedere medewerker lid van een team is, is een docent aan een sectie verbonden en zijn ondersteuners vaak gegroepeerd rond een taak. Het verdwijnen van organisatielagen bevordert het onderling contact tussen teamleden en teamleider. De teamleiders geven coachend leiding en de medewerkers nemen actief de rol op zich die hoort bij de functie/taak en tonen daarmee leiderschap voor het eigen functioneren. Dat maakt je zelfstandig en wendbaar en dat is nodig in een wereld die snel verandert. De waarden die uit de Expeditie voortkomen en gedeeld worden door de vier scholen borgen het goed samen kunnen werken: we zijn ZELFBEWUST, hebben VERTROUWEN en zijn VERBONDEN met elkaar. Het Moller voegt een schoolspecifieke waarde toe die vanuit de teams is aangedragen: TROTS. Als medewerker van het Dr. Mollercollege ben je trots op je werk, de leerlingen, de organisatie en medewerkers. In gedrag draag je bij aan het zelf trots kunnen zijn en ook aan het trots kunnen zijn van je collega’s en leerlingen. Nu: Het Onderwijsresultatenmodel van de Onderwijsinspectie heeft vier indicatoren: onderwijspositie ten opzichte van advies primair onderwijs, onderbouwsnelheid, bovenbouwsucces en examencijfers. De afgelopen jaren zijn de examenresultaten onvoldoende geweest. De normen van de overige indicatoren worden juist ruimschoots gehaald. De tegenvallende examenresultaten op de havo leveren het Moller dit jaar een attendering op. Het vwo zit voor wat betreft het meerjarig gemiddelde nog net boven de norm.

Pag. 68 - Schoolplan 2023-2026 Doel: De Onderwijsinspectie onderscheidt in het waarderingskader op schoolniveau vier kwaliteitsgebieden: Onderwijsproces, Veiligheid en Schoolklimaat, Onderwijsresultaten en Sturen, Kwaliteitszorg en Ambitie. De inspectie wil zo antwoord krijgen op de drie elementaire vragen over het onderwijs voor leerlingen: krijgen ze goed onderwijs (Onderwijsproces), voelen ze zich veilig (Veiligheid en schoolklimaat) en leren ze genoeg (Onderwijsresultaten)? Het Moller wil voldoen aan alle normen van de Onderwijsinspectie en dat betekent dat de focus nu moet liggen op het verbeteren van de examenresultaten. Op de lange termijn blijven deze vier indicatoren een duidelijke ondergrens, waar we altijd ruim boven willen blijven. Naast de hogere gemiddelde scores voor de eindexamens, streven we naar slagingspercentages die boven de benchmark uitkomen en behoren tot de 25% best scorende scholen. Hoe: Als de resultaten van de eindexamens iets zeggen over de kwaliteit van het onderwijs dat in de jaren daarvoor is gevolgd, dan laten de resultaten zich niet zo eenvoudig verbeteren. Er is niet één knopje waaraan moet worden gedraaid in het laatste jaar, om de examenresultaten te verbeteren. Een goed verbetertraject begint met een goede analyse: wat gaat er mis en hoe komt dat? De afgelopen jaren is er divers extern advies ingewonnen, wat heeft geleid tot een duidelijk advies om de kwaliteit van de lessen te verbeteren. Samen met leerlingen en medewerkers is ‘De Goede Les’ ontwikkeld, een concept dat in het schooljaar 2022-2023 echt moet landen in de school. In hetzelfde schooljaar wordt gestart met de implementatie van het onderwijsconcept in de brugklas dat zich richt op het formatieve leerproces met de bijbehorende feedbackcultuur. Dit concept wordt in de komende jaren verder uitgerold richting bovenbouw. Uiteraard wordt dit concept voortdurend geëvalueerd en waar nodig bijgesteld/ aangepast. Op deze manier wordt de kwaliteit van de lessen verbeterd. De hierboven genoemde cijfermatige analyse leert dat er mogelijk nog andere oorzaken zijn voor de onvoldoende examenresultaten. Wellicht worden leerlingen te makkelijk bevorderd, de doorstroomsnelheid is immers boven de norm. Daarnaast zitten er ook bovengemiddeld veel leerlingen op een niveau dat boven het advies van de basisschool is. Dat zou eveneens van invloed kunnen zijn op de snelheid waarmee leerlingen doorstromen in de onderbouw. Ook de manier waarop de vakkenpakketten worden gekozen moet nader worden onderzocht. Is voor iedere leerling in klas 3 écht goed duidelijk wat het gekozen vak inhoudt? Kiezen er op het Moller meer leerlingen zo breed mogelijk, ook al past die brede keuze wellicht niet bij de capaciteiten van een leerling? Dan zou een versterking van het LOB- programma in de onderbouw een mogelijke oplossing zijn. In het schooljaar 2022-2023 moet een nadere analyse duidelijkheid geven, in een verbeterplan worden de te nemen stappen opgenomen. De teams zijn bij het maken van het verbeterplan actief betrokken, zo ook bij de uitvoering.

Pag. 69 - Schoolplan 2023-2026 Hoofdstuk 6 Identiteit als school Hoofdstuk 7 Personeelsbeleid Het Dr. Mollercollege heeft een open katholieke identiteit en is verbonden met de traditie en heeft een open christelijke houding naar de wereld. De school gaat daarom uit van het goede bij iedere mens. Dat wil onder andere zeggen dat andere levensvisies op de school welkom zijn en dat elkaar met respect behandelen centraal staat. De school denkt met elkaar na over de eigen rol in de wereld van vandaag én die van morgen, daarbij is de katholieke levensvisie een van de voorbeelden. Het is vanzelfsprekend dat er aandacht is voor inclusie. Op het Dr. Mollercollege mag je zijn wie je bent (zonder de ander daarmee te schaden). ‘Katholiek’ betekent letterlijk ‘universeel’. Dat houdt voor het Moller in dat de profilering in ‘Internationalisering’ bijna een vanzelfsprekendheid is. Leerlingen worden voorbereid om wereldburger te kunnen zijn. In de komende jaren verbreden en verdiept de school het aanbod internationalisering (zie H. 14). Uitgangspunt is het personeelsbeleid af te stemmen op de onderwijskundige doelen met daaraan gekoppeld de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. Professionele ontwikkeling komt vanuit de autonomiegedachte en de professionele ruimte. Werken vanuit autonomie betekent voor alle medewerkers dat de leidinggevende vertrouwen geeft en durft lost te laten. Medewerkers krijgen autonomie en krijgen meer ruimte om samen met sectie en/of team afspraken te maken over het werk. Dat betekent dat er verantwoordelijkheid genomen wordt. Gesprekscyclus (Bijlage 6 ) Vanaf het schooljaar 2022-2023 maakt iedere medewerker elk jaar een persoonlijk ambitieplan, dat zich verhoudt tot het schoolplan, het jaarplan van het team en het scholengroepplan. Door het jaar heen is er veelvuldig contact tussen medewerker en teamleider om naast het dagelijks werk, het ambitieplan te bespreken, verrijken of indien nodig bij te stellen. In de jaren van het schoolplan gaat de school oefenen met deze wijze van werken, een doorleefde wijze van gesprekken voeren en afspraken maken. Taakbeleid op Met ingang van het schooljaar 20232024 is het taakbeleid herijkt. Taken worden aangenomen binnen de voor een medewerker beschikbare tijd. Dat maakt dat de medewerker meer verantwoordelijk wordt voor wat wel en niet kan in het geheel van taken binnen de totaal beschikbare tijd van de normjaartaak. Begin van het schooljaar wordt de invulling van de formatiekaarten met iedere docent besproken. Er worden afspraken gemaakt die passen binnen de baanomvang. Zo is er meer oog voor de belastbaarheid van iedere docent. Behalve dat het werk zo evenredig verdeeld wordt, kunnen docenten bij voorkeur die taken uitvoeren waarin zij goed zijn en energie van krijgen. De echte verandering vindt plaats als het MT durft los te laten en een meer ondersteunende, coachende rol aanneemt. Een volgende stap is dat er toegewerkt wordt naar gedeelde verantwoordelijkheid.

Pag. 70 - Schoolplan 2023-2026 Hoofdstuk 8 Pedagogisch didactisch handelen m.b.t. meer specifieke thema's Professionalisering Het Dr. Mollercollege wordt steeds meer een leergemeenschap waarin leerlingen, docenten, ondersteunend personeel, bedrijven, instellingen en gemeentes elkaar ontmoeten. De leergemeenschap in het Dr. Mollercollege bevat de volgende kenmerken: Een professionele cultuur, die zich richt op gedeelde normen en waarden. De focus ligt op het leren van de leerlingen en op de professionele ontwikkeling van de medewerker. Het leiderschap is gericht op het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van samen leren. In de teams en secties wordt samen leren mogelijk. Er is zicht op het leren van leerlingen en het verbeteren van de resultaten. Kernwoorden hierbij zijn: motivatie, betrokkenheid, toewijding en werkplezier. Het werken in leergemeenschappen bevordert het hebben van de focus op het behalen van een constante hoge kwaliteit van resultaten en plezier in werken. De school promoot het inzetten van het scholingsbudget en organiseert via de Langstraat Academie en AOS diverse trainingen. Gekwalificeerde medewerkers Door het formatieproces al in februari op te starten is het de school vooralsnog gelukt om de vacatures in te vullen. Daarnaast is de samenwerking met hogescholen en universiteiten gezocht. Ook gaat het Dr. Mollercollege meer samenwerken met het Onderwijsloket Midden-Brabant. Door de goede personeelszorg te leveren willen we medewerkers langdurig aan ons verbinden. Omgaan met krapte op de arbeidsmarkt Naast het aantrekken van bevoegde docenten gaat de school de komende jaren, in overleg met secties, inzetten op het ondersteunen van het onderwijs door ondersteuners. In het licht van de toenemende krapte op de onderwijsarbeidsmarkt denken we door de multidisciplinaire (medewerkers met verschillende functies in de OOP en OOPsfeer) samenstelling van secties en teams de kwaliteit van het onderwijs te borgen en zelfs te versterken. ‘De goede les ‘ en ‘Spoorboekje implementatie De Goede Les’ (bijlagen 7 en 8) Nu: De docenten genieten een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid binnen de klas. De zes rollen van de docent zijn bekend. Ook De Goede Les is bekend. Met formatief werken wordt volop geëxperimenteerd, sommige docenten en vakken zijn hierin al heel ver, anderen nog niet. Doel: Vanuit de noodzaak om het onderwijsaanbod, de resultaten en de tevredenheid van de leerlingen te verbeteren, is het een noodzaak dat alle lessen op het Dr. Mollercollege passen binnen het kader van De Goede Les. Dankzij de nieuwe organisatiestructuur kunnen docenten door hun teamleiders intensief worden begeleid om te groeien in hun rol. Formatief werken als onderdeel van De Goede Les verovert een vaste, centrale plek binnen ons onderwijs en is een

Pag. 71 - Schoolplan 2023-2026 Hoofdstuk 9 Gezonde en veilige school Hoofdstuk 10 Passend onderwijs vanzelfsprekendheid voor alle docenten. Hoe: In het komend jaren wordt De Goede Les stap voor stap (High Five) geïmplementeerd. Het ‘Ontwikkelboek Formatief’ is leidraad voor het formatief werken. De Goede Les bestaat uit vijf delen (High Five): 1. Doelgerichte actieve start 2. Interactieve instructie 3. Afwisselende lesopbouw 4. Doelgerichte reflectieve afsluiting 5. Pedagogisch leerklimaat Nu: De school werkt op diverse manieren aan een steeds gezondere omgeving voor de leerlingen en medewerkers. In de afgelopen periode is informatie opgehaald onder medewerkers, leerlingen en vertegenwoordigers van de gemeente om de komende periode de school en omgeving gezonder en veiliger te maken. Doel: In de jaren van het schoolplan willen we een stapsgewijze toename in tevredenheid over de sociale veiligheid bij medewerkers zien. In de komende periode verwachten we het predicaat gezonde school te hebben op het deelthema welbevinden. Er is een klimaat waarin wij iets voor elkaar over hebben, willen samenwerken en elkaar aanspreken op (ongewenst) gedrag. Wij zijn ervan overtuigd dat het ieders rol is om positieve relaties te ontwikkelen in alle lagen van de school. Wij spreken af hoe we met elkaar omgaan, dat doen we vanuit onze bedoeling. Voor leerlingen staat dit beschreven in een vernieuwd leerlingenstatuut. Hoe: Veel aandacht zal uitgaan naar het bevorderen van bewegen, zowel op het schoolplein als in de omgeving van de school. In de planperiode wordt in kleine stappen gewerkt aan aanpassingen van de eigen ruimtes. Of dat ook gaat lukken voor de omgeving heeft de school niet in eigen hand. Daarin speelt de gemeente een belangrijke rol. Ook werken we aan een veilig klimaat in de school, voor zowel leerling als medewerker. Leerlingen ervaren de school en omgeving als veilig. Medewerkers hebben de afgelopen periode daar een veel wisselender ervaring mee. Een belangrijk onderdeel van de gezonde school is om prikkelarme momenten van rust, te creëren. Het helemaal niets doen, geeft ruimte aan denken. Een eerste stap zetten we met Mollertime waarin thematisch een verbredings- en verdiepingsaanbod in leren en leven wordt gedaan. dat de scholen binnen het Samenwerkingsverband (SWV) de verantwoordelijkheid hebben en nemen om elk kind een zo goed mogelijke onderwijsplek te bieden. Onze scholen zijn onderdeel van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat 30-09 in een regio met de gemeenten Altena, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. In de regio is er ook een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO), dat de belangen behartigt van 60 basisscholen en speciale basisscholen. Het Samenwerkingsverband PO en het Samenwerkingsverband VO De Langstraat 30-09 voeren regelmatig overleg. Bij Samenwerkingsverband VO De Langstraat zijn aangesloten: het Dr. Mollercollege, het d’Oultremont College, de Walewyc Mavo, het Van Haestrecht College, SG de Overlaat, MET Praktijkonderwijs, Curio Prinsentuin Andel en het

Pag. 72 - Schoolplan 2023-2026 Willem van Oranjecollege. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) maakt geen deel uit van het samenwerkingsverband, maar we hebben bestuurlijke afspraken met VSOvoorzieningen in Tilburg en ’s- Hertogenbosch. De aangesloten schoolbesturen vormen tezamen het toezichthoudend bestuur dat de stichting bestuurt en er is een directeur-bestuurder aangesteld die belast is met door het bestuur gemandateerde bevoegdheden. Dedagelijkse leiding ligt in handen van de directeur-bestuurder, die voorzitter is van het schoolondersteuningsoverleg (SOO) en zorgcoördinatorenoverleg (ZOO) van de scholen. De rector van de scholengroep is voorzitter van het Toezichthoudend Bestuur. De zorgverantwoordelijke van de vier locaties hebben een plek in het SOO en de vier zorgcoördinatoren in het ZOO. Onze medezeggenschapsraad is door een ouder en een personeelslid vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV. Passend onderwijs voor elke leerling Het samenwerkingsverband zorgt er samen met de schoolbesturen en-directeuren voor dat elke leerling passend onderwijs kan volgen. Ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Leerlingen met visuele problemen (cluster 1), gehoorproblemen of taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) vormen een uitzondering. Dit is wettelijk anders geregeld. Visuele, gehoor- of taalontwikkelingsproblemen Een leerling met visuele problemen kan voor ondersteuning bij Visio terecht. Voor een leerling met gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis is Auris de ondersteunende partij. Deze organisaties vallen niet onder passend onderwijs of onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Wel werken we samen waar mogelijk. Het samenwerkingsverband helpt scholen bij het invulling geven aan passend onderwijs. Enerzijds door middelen over te hevelen naar schoolbesturen, waarmee bestuur en scholen zelf extra ondersteuning geven en scholing betalen. Anderzijds door het organiseren van overleggen, zodat meer samenwerking ontstaat. Zo ook met externe partners, zoals: gemeenten, leerplichtambtenaren, het samenwerkingsverband Langstraat Heusden Altena (basisonderwijs). Tevens kan de school advies aanvragen bij de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT), een aanvraag doen voor een trajectbegeleider, een aanvraag doen voor het OPDC en kan een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd voor het voortgezet speciaal onderwijs (TLV VSO) en praktijkonderwijs (TLV PrO). Elke school heeft bovendien een eigen schoolondersteuningsplan (SOP), waarin de school aangeeft hoe de ondersteuning georganiseerd is en in welke specifieke ondersteuningsbehoeften zij kan voorzien. Nu: In de afgelopen jaren is de school gegroeid in het omgaan met leerlingen met een meer complex gedrag. Stap voor stap is met name bij het zorgteam de kennis toegenomen om docenten te begeleiden in het om kunnen gaan met leerlingen die gedragsmatig en/of leerinhoudelijk een aangepaste en vaak ingewikkelder aanpak vragen. De komende jaren wil de school daarin verder groeien. Doel: in de schoolplanperiode wil de school zich met name nog meer bekwamen in het omgaan met leerlingen die een aandoening hebben in het autistisch spectrum en leerlingen

Pag. 73 - Schoolplan 2023-2026 met meervoudige problematieken. Daarmee wil de school zoveel mogelijk leerlingen die eerder met regelmaat de school moesten verlaten, in huis houden. Daarnaast wil de school leerlingen die de overstap van VSO naar regulier onderwijs willen maken meer dan voorheen een leerplek aanbieden. Hoe: In de komende jaren wordt ingezet op scholing van medewerkers om leerlingen met autisme of meervoudige problematieken op een goede manier in de school te begeleiden en onderwijs aan te bieden. Dat vraagt van alle medewerkers een meer specifieke deskundigheid naar de aard van de functie. De orthopedagoog van de school kan gerichte specifieke scholing verzorgen. Daarnaast kan er in samenwerking met de Langstraatacademie een meer generiek aanbod verzorgd worden. Nu: Met ingang van het schooljaar 2022-2023 wordt het toetsbeleid geïmplementeerd (link toevoegen). Op dit moment wordt er in alle jaren (met uitzondering van de brugklas) vooral summatief getoetst, al wordt er wel steeds meer formatief gewerkt. Voor de examens volgt het Dr. Mollercollege de landelijke richtlijnen. In uitzonderlijke gevallen is er de mogelijkheid om versneld examen te doen of een vak op een hoger niveau af te sluiten. Dit alles gebeurt in samenspraak met de examencommissie. Doel: De komende jaren verschuift het paradigma van leren voor toetsen naar hoe er geleerd wordt en wat daarbij verbeterd kan worden (formatief handelen). Hoofdstuk 11 Toetsing en examinering Hoofdstuk 12 Taal- en rekenbeleid Hoe: Onder toetsing verstaan wij al die processen waarin de ontwikkeling van de leerling gemeten wordt, waarbij het leren zichtbaar gemaakt wordt. Deze omvat dan ook veel meer dan schriftelijke toetsen zoals proefwerken en schoolexamens. De secties hebben elk een vakwerkplan waarin stapsgewijs vanaf de brugklas doorlopende leerlijnen komen voor zowel onderbouw als bovenbouw met de eindtermen en doelen beschreven. De plannen groeien mee met de onderwijsontwikkeling. Hierin worden ook vakoverstijgende opdrachten en projecten opgenomen. In ieder vakwerkplan wordt beschreven op welke manier er formatief wordt gewerkt en getoetst wordt. De school voert consequent de regelgeving met betrekking tot examinering uit. De examencommissie en examensecretaris werken conform de regelgeving. Jaarlijks wordt dat geëvalueerd. Secties evalueren doorlopend hun resultaten. Daartoe worden frequent overzichten van resultaten verstrekt. Nu: Het Dr. Mollercollege heeft een taalbeleidsplan, maar het leeft nog niet voldoende in de school. Een actueel rekenbeleidsplan is er niet. In het taalbeleidsplan staat het volgende: ‘Taal is een van de belangrijkste instrumenten waarmee we communiceren. Op school wordt uitgegaan van basiskennis op taalgebied horende bij het niveau van ons onderwijs. Met onvoldoende kennis kunnen geen optimale resultaten behaald worden. (…) De schoolvisie, de door de overheid vastgestelde referentieniveaus en het motto dat ‘iedere docent taaldocent is’, zijn leidend bij het taalonderwijs.’ Doel: Het Dr. Mollercollege heeft een duidelijk beleid op het gebied van taal- en rekenvaardigheid, dat is verwoord in twee heldere, levende en breed gedragen beleidsplannen. De plannen zijn bekend bij alle personeelsleden en zij handelen ook in de geest van deze plannen. Ons doel is verwoord in het taalbeleidsplan: Ons taalonderwijs moet de leerlingen ruimte bieden tot het kunnen uitwisselen en aanscherpen van (leer) ervaringen waardoor ze zich bij het

Pag. 74 - Schoolplan 2023-2026 verlaten van de school goed schriftelijk en mondeling kunnen uitdrukken in de complexe maatschappij en waardoor ze taalbouwstenen hebben voor hun toekomst. In de jaren van het schoolplan werken we in nog nader te bepalen stappen naar dit doel toe. Hoe: De Onderwijsinspectie noemt het taal- en rekenbeleid in de standaard ‘SKA1 – Visie, ambities en doelen’ die deel uitmaakt van het kwaliteitsgebied sturen, kwaliteitszorg en ambitie. ‘De schoolleiding beschrijft op welke manier ze zorgt voor het realiseren, borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit en hoe ze de naleving van de wettelijke eisen realiseert, onder meer op het gebied van de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap.’ De bovengenoemde passages uit ons taalbeleidsplan bieden tal van aanknopingspunten voor nader onderzoek, beleid en uiteindelijk ook verdere ontwikkeling. In de schoolplanperiode zullen realisatie, borging en verbetering van zowel taal- als rekenbeleid jaarlijks onderzocht en waar nodig bijgesteld worden. Er wordt in het Mollerplan uitgegaan van een basiskennis. Om vast te stellen of dat ook daadwerkelijk zo is, wordt er gewerkt met de toetsen van Diataal en Got-it. Voor leerlingen die niet het gewenste niveau halen, worden herstelprogramma’s opgesteld. Op het gebied van rekenen moet er een soortgelijk beleidsplan komen. Het laatste plan dateert van 2015-2016 en is dus toe aan een grondige revisie. Nu: In de school wordt burgerschap in alle vakken aangeboden, ieder vak doet dat op een bij het vak passende manier. Het belang van burgerschapsvorming wordt algemeen onderkend op de school. De school hanteert de volgende beschrijving van burgerschapsvorming: bij burgerschapsvorming gaat het om de ontwikkeling van de democratische kennis, overtuigingen en vaardigheden. Hoe manifesteert de leerling (burger) zich in sociale, maatschappelijke en politieke context. De taak van de school is om de leerlingen hierop toe te rusten door middel van het aanleren van maatschappelijke en sociale competenties. Deze zogenaamde burgerschapscompetenties zijn in te delen in vier kerncompetenties: Hoofdstuk 13 Burgerschap Hoofdstuk 14 Loopbaanorientatie en -begeleiding a. democratisch handelen; b. maatschappelijk verantwoord handelen; c. omgaan met verschillen; d. omgaan met conflicten. Doel: Een belangrijk doel voor de komende jaren is om onderdelen van burgerschap meer herkenbaar aan te bieden en de samenhang tussen vakken en competenties verder te versterken. Hoe: Op basis van een reeds uitgevoerd onderzoek naar het aanbod van de verschillende competenties door secties wordt er in het schooljaar 2022-2023 een integraal plan burgerschapsvorming gemaakt, waarbij samenhang geborgd wordt. Tijdens het ontwerpen van het plan wordt feedback vanuit de teams/secties gevraagd en wordt het conceptplan gedeeld met de teams. Het plan vormt na vaststelling door het MT de basis voor de verdere ontwikkelingen. Drie belangrijke aandachtspunten om dit te bereiken zijn: 1. breed gedragen visie op burgerschaps- vorming; 2. inventarisatie van het aanbod per sectie; 3. een vakoverstijgende component. Een werkdocument om hiermee aan de slag te gaan is reeds gemaakt en beschikbaar. Het Dr. Mollercollege wil de leerling voorbereiden op een leven lang keuzes maken in een steeds veranderende studie- en beroepswereld. Nu: Op dit moment wordt hier vooral sturing aan gegeven vanuit het decanaat. Er is in grote lijnen een doorlopende leerlijn, maar deze wordt nog niet als één geheel ervaren. Dit is mede omdat er geen harde afspraken zijn over minimale activiteiten die leerlingen moeten afronden. Leerlingen zijn sterk afhankelijk van hun mentor in de eerstelijnsbegeleiding, waardoor er grote verschillen zijn in deze begeleiding. Doel: De komende jaren wordt de doorlopende leerlijn LOB verder ontwikkeld en meer geïntegreerd in het onderwijsprogramma, waarbij leerlingen zelf meer sturing geven aan hun persoonlijk proces en hierop reflecteren samen met hun mentor. Hierbij zal gewerkt gaan worden vanuit vijf loopbaancompetenties: a. kwaliteitenreflectie (wie ben ik, wat kan ik?); b. motievenreflectie (wat wil ik, wat

Pag. 75 - Schoolplan 2023-2026 drijft mij?); c. opleiding- en werkexploratie (welk soort opleiding en werk past bij mij?); d. loopbaansturing (wat wil ik worden, hoe maak ik de juiste keuzes?); e. netwerken (wie kan mij daarbij helpen?). In de tevredenheidsmetingen scoren de leerlingen in 2026 boven de benchmark op LOB en zullen er minder verschillen zijn tussen de mentoren in de begeleiding. De decaan vormt de tweedelijnsbegeleiding. Hoe: Met ingang van het schooljaar 2022-2023 starten de leerlingen met een digitaal portfolio waar LOB ook in verwerkt zal zijn en waar de mentor makkelijk toegang toe heeft. In de jaren hierna groeit het portfolio uit tot een belangrijk instrument waarmee aanwezige kennis en vaardigheden van leerlingen zichtbaar zijn. We zetten gedifferentieerd in op bijscholing van mentoren, zodat iedere mentor of vakdocent vaardig is om een goed LOB- gesprek te voeren. De samenwerking en uitwisseling met externe partijen (bedrijven binnen de Langstraat, instellingen voor hoger onderwijs) zal uitgebreid en meer geïntegreerd worden in de doorlopende LOB-leerlijn. Hoofdstuk 15 Verbinding met bedrijven en instellingen, onderwijs buiten de schoolpoorten Nu: Verbinding buiten school met bedrijven en instellingen wordt incidenteel toegepast tijdens Flexweken. Daarnaast is het jaarlijks project ‘Stop the braindrain’ een voorbeeld van samenwerken met bedrijven. De school biedt voor alle leerlingen een culturele en/of talenreis aan in klas 4. Internationalisering groeit stap voor stap de komende jaren en krijgt een plek in alle leerjaren. Dat betekent dat uiterlijk in 2026 alle leerlingen de kans krijgen tenminste eenmaal in hun schoolloopbaan een uitwisseling te hebben met het buitenland. Vanaf schooljaar 2023- 2024 bieden alle secties in hun curriculum bij het vak passende inhoud aan met betrekking tot internationalisering. In 2026 is er voor een nog nader te bepalen jaarlaag van het regulier onderwijs een digitale uitwisseling in de vorm van een project met leeftijdgenoten in het buitenland. Doel: De school wil leerlingen kennis laten maken met leefwijzen en denkwijze van leeftijdsgenoten uit andere culturen. Hoe: Samen met GLOBI (onze partner voor internationalisering in het onderwijs) hebben we alle losse elementen verzameld tot één geheel en is internationalisering een onderdeel van verschillende vakken. Secties zijn meer met elkaar verbonden, werken meer samen waarbij ze delen van projecten voor hun rekening nemen. Over vier jaar kunnen we een organogram tekenen waarbij het Dr. Mollercollege zich als een spin in een web van verbonden bedrijven, instellingen en buitenlandse partners bevindt. Onderwijs vindt voor alle leerlingen aantoonbaar in en buiten de muren van de school plaats.

Pag. 76 - Schoolplan 2023-2026 Hoofdstuk 16 Digitale geletterdheid Nu: In de afgelopen jaren hebben we een stevige transitie meegemaakt op het gebied van ICT en de digitale geletterdheid van leerlingen en medewerkers. Er bestaan diverse definities van digitale geletterdheid, wij hanteren de uitganspunten van curriculum.nu die voortborduren op de uitgaves van SLO. Digitale geletterdheid omvat daarmee alle vaardigheden die je nodig hebt om je in de digitale samenleving staande te houden en jezelf te ontwikkelen. Van informatievaardigheden tot je veilig kunnen bewegen op internet, van computational thinking en programmeren tot mediawijsheid en ict-basisvaardigheden. Op het gebied van digitaal burgerschap is nog veel te winnen. Doel: Vanaf de brugklas wordt er gewerkt aan en met een curriculum digitale vaardigheden. Vanaf 2023 werken we in stappen tot aan 2027 naar het aanbieden van de vaardigheden van digitale geletterdheid die samen een compleet pakket digitale geletterdheid opleveren in diverse vakken, zodat we goed voorbereid zijn op de nieuwe kerndoelen en examenprogramma's. Medewerkers zijn passend bij hun functie voldoende digitaal geletterd Wat is digitale geletterdheid? Volgens SLO en Curriculum.nu is digitale geletterdheid een combinatie van 4 domeinen, die met elkaar verweven zijn op diverse gebieden en met de maatschappij als geheel. 1. ICT-basisvaardigheden De werking van computers en netwerken begrijpen, kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en de bediening ervan en de mogelijkheden en beperkingen van technologie begrijpen. 2. Informatievaardigheden Een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken. 3. Computational thinking Problemen op een zodanige manier formuleren dat het mogelijk wordt een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om het probleem op te lossen. 4. Mediawijsheid Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met (social) media. Hoe: In de komende schoolplanperiode zullen de leergebieden in de basis in het curriculum digitale geletterdheid in de diverse vakken geïntegreerd worden. We kiezen ervoor om specifiek te focussen op het thema burgerschap, dit vanuit onze bedoeling. Voor medewerkers zal er jaarlijks een scholingsaanbod zijn om hun digitale geletterdheid op niveau te brengen en/ of te houden.

Pag. 77 - Schoolplan 2023-2026 Hoofdstuk 17 Van 2D naar 3D, lerende organistatie Hoofdstuk 18 Vakinhoudelijke professionalisering en Samen Opleiden in de klas Nu: Het dr. Mollercollege is lang een traditionele school geweest met een hiërarchische aansturing. In de afgelopen jaren knelde dat steeds meer. Met ingang van schooljaar 2022-2023 is gestart met een nieuwe organisatiestructuur. Er is gekozen voor een structuur die gebaseerd is op 3D denken. Verantwoordelijkheid en autonomie waar hij hoort, korte lijntjes en persoonlijke aandacht voor de medewerker zijn speerpunten. Daarmee verbinden we ons aan de waarden zelfbewust, vertrouwen, verbonden en trots zijn (zie ook 6 Personeelsbeleid). Doel: Aan het einde van deze periode zijn medewerkers taakvolwassen, hebben een lerende houding en durven zich kwetsbaar op te stellen en spreken elkaar aan in het werk. Het Dr. Mollercollege is steeds meer een lerende organisatie. De organisatie biedt aantoonbaar ruimte om te innoveren en om de kwaliteiten van medewerkers optimaal te ontwikkelen. Een lerende organisatie brengt de organisatie vooruit, bindt talent, voorkomt dat medewerkers werk doen dat niet meer past bij de ontwikkelingen en maakt dat ze trots op eigen werk en dat van anderen kunnen zijn. Hoe: Vanaf het schooljaar 20222023 wordt er met de hulp van externe adviseurs gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur en wijze van (samen)werken door alle medewerkers. Dit wordt een proces dat zich uitstrekt over tenminste de jaren 2023-2025. Door de nieuwe structuur hebben medewerkers meer kansen om elkaar te ontmoeten o.a. in de wekelijkse overleggen en om van elkaar te leren. In een hecht team is dat veel makkelijker. We werken aan de cultuur van bij elkaar binnenlopen en elkaar bevragen. Het MT geeft daarin het goede voorbeeld, door de wijze van samenwerking in het MT en met de tams en in het volgen van scholing. Scholing en begeleiding zijn hierbij onmisbare instrumenten. Nu: Het Dr. Mollercollege is een academische opleidingsschool (AOS), een niet weg te denken onderdeel van de organisatie op het gebied van opleiden en onderzoek. Zij draagt zorg voor het opleidingsprogramma en faciliteert de samenwerking met Fontys Hogescholen en andere hogescholen en universiteiten. Samen met de opleiders draagt de schoolopleider zorg voor de invulling van een contextrijke leeromgeving waarin theorieën in de praktijk vorm krijgen en waar niet alleen studenten leren maar ook de medewerkers nieuwe inspiratie opdoen door de frisse blik van de studenten. In de academische opleidingsschool wordt 40% van het curriculum van de lerarenopleiding uitgevoerd. Ook doen docenten van de school onderzoek naar de (eigen) lespraktijk. Op het Moller werken docenten, de opleidingsdirecteur, de schoolopleider, een of meerdere instituutsopleiders en vele werkplekbegeleiders samen om de studenten van de hbo- en woinstellingen op te leiden tot leraar 1e of 2e graads. Voor de docenten van de school is er coaching en wordt iedereen in de gelegenheid gesteld zich individueel en/ of collectief te scholen. Doel: Vanaf 2023 wordt jaarlijks tenminste het aantal studenten begeleid dat gerelateerd is aan het aantal leerlingen (rekenformule AOS). In de school wordt onderzoek gedaan. Onderzoek kan variëren van heel specifiek en kleinschalig actie-onderzoek tot aan een promotie-onderzoek toe. In 2026 vindt jaarlijks in elk onderwijsteam tenminste onderzoek in enigerlei vorm plaats. Eerder is al genoemd dat er voor de

Pag. 78 - Schoolplan 2023-2026 Hoofdstuk 19 Bedrijfsvoering Hoofdstuk 20 Ondersteunende documenten schoolbrede scholing met een jaarthema gewerkt wordt. Voor de ondersteuners wordt jaarlijks een eigen programma ontwikkeld. Hoe: De realisatie van kleinere teams maakt het mogelijk om meer met elkaar in gesprek te zijn en meer samen te ontwikkelen. Intervisie wordt een belangrijk instrument evenals het samen maken van goede lessen. Secties maken als afgeleide van het jaarplan en de teamplannen een eigen jaarplan. Daarin beschrijven ze de ambities voor een volgend jaar en geven aan hoe die bereikt gaan worden. Scholing en coaching zijn daarbij vaste onderdelen. Nu: Dr. Mollercollege is een financieel gezonde school die binnen de begroting blijft. Ons weerstandsvermogen komt en blijft binnen de bandbreedte van 8 tot 10%. Doel: Een belangrijke doelstelling is het verlagen van de gemiddelde loonsom tot het niveau van vergelijkbare scholen in de Vereniging OMO. Er is meer aandacht voor de balans tussen de verschillende docentschalen, waarbij het aantal LB-schalen toe moet nemen om in 2026, of zoveel eerder als mogelijk, met de gemiddelde loonsom op de benchmark met vergelijkbare scholen te komen. In het licht van het niet op te lossen lerarentekort wordt ook ingezet op het toevoegen van een ander type medewerker, dat ondersteunend werkt in een sectie. Op termijn kan dat betekenen dat er meer medewerkers (extra formatie) aangetrokken kan worden. Met extra handen in de klas bereiken we een verlichting van de taak van de docenten. Het schoolgebouw is duurzaam en geeft invulling aan de visie van ons onderwijs. Denk aan de inrichting van de OLC’s en het schoolplein. Hoe: De school wordt nauwelijks gesponsord. Er wordt daarentegen wel veelvuldig gebruik gemaakt van subsidies. De komende jaren gaan we naast het aanvragen van subsidies actiever werken aan sponsoring. Een punt van zorg is de vrijwillige ouderbijdrage die door de veranderde wetgeving onder druk staat. Met name het TTO vraagt om een plan van aanpak om aan de ene kant de noodzakelijke ouderbijdragen te borgen zodat er een goede balans is met de noodzakelijke kwaliteit van het onderwijsaanbod. In 2023 is er een concreet plan voor het borgen van een goed TTO. Het schoolplan wordt geschraagd door veel onderliggende documenten. Een aantal daarvan is al genoemd of als bijlage opgenomen. Niet genoemde, maar wel aanvullende documenten noemen we hier en kunnen geraadpleegd worden middels een link. Schoolgids Schoolondersteuningsprofiel TTO-beleid

Pag. 79 - Schoolplan 2023-2026 Bijlage 1 De Kapstok

Pag. 80 - Schoolplan 2023-2026 Bijlage 2 Schoolplanweb Schoolplan Bijlage 2 Schoolplanweb teamvorming Internationalisering sturing Individuele ontwikkeling werkcultuur Burgerschap LOB Onderwijsconcept + De Goede Les HAVO: HACO + praktijkvak VWO: academische vaardigheden Digitale geletterheid Brugklas: implementatie concept Aansluiting po - vo Gymnasium: gymnasiale vorming

Pag. 81 - Schoolplan 2023-2026 Bijlage 3 Onderwijsconcept Dr. Mollercollege Bijl. 3 Onderwijsconcept Dr. Mollercollege

Pag. 82 - Schoolplan 2023-2026 Bijlage 4 Havo poster Bijlage 4 Havo poster

Pag. 83 - Schoolplan 2023-2026 Bijlage 5 Vwo-poster Bijlage 5 Vwo poster

Pag. 84 - Schoolplan 2023-2026 Bijlage 6 Het Goede Gesprek Bijlage 6 Het Goede Gesprek Ambitiegesprekken in het kader van de gesprekkencyclus Als scholengroep en (ook wij als Dr. Mollercollege) willen we de gesprekkencyclus anders inrichten. Dit past helemaal in de lijn zoals die in de Expeditie De Langstraat wordt geschetst: meer eigenaarschap en ontwikkelingsgericht werken. Benut de talenten en geef mensen de ruimte, natuurlijk wel binnen bepaalde kaders. Immers de bedoeling van onze school is en blijft om te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. Hieraan zijn ons gedrag en onze handelingen debet. Jaren hebben we gebruik gemaakt van het formele kader van 2x functioneringsgesprekken en 1x beoordelingsgesprek. Deze cyclus gold voor drie schooljaren en was voorzien van een aantal standaard documenten (formats, LED's) die aangereikt dienden te worden. Gelukkig is er nu meer ruimte om hier zelf invulling aan te geven. We gaan dat doen op basis van het zogenaamde "ambitiegesprek". Dit is een nieuwe aanpak waarbij we een ander en veel beperkter format hanteren. Het gesprek is gebaseerd op school-, afdelings- en sectieplan en richt zich vanuit die basis op vragen waar je staat als werknemer (evaluatief) gekoppeld aan hetgeen je wil bereiken (toekomst). In de bijlage kun je het format vinden. Door middel van deze nieuwe aanpak willen we het ontwikkelingsgerichte denken (noem het formatief) inhoud geven. Van belang is hierbij dat we samen het "goede en (constructieve) gesprek" hierover voeren. Het verplicht iedereen wel actief op zoek te gaan naar feedback die jouw leren en ontwikkeling zichtbaar maakt. Dat is immers het vertrekpunt voor het maken van de volgende stap. Wat doe ik goed? En waarin kan ik me verbeteren? Die vragen gelden voor iedereen. We zijn een "lerende organisatie” die zich telkens verder ontwikkelt. Als je meer over dit denken en het geven en ontvangen van feedback wilt weten, is het "ontwikkelboek formatief" dat Hanneke Nugteren heeft gemaakt een aanrader. Twee uitzonderingen maken we nog wel voor het ambitiegesprek. In het kader van beoordelen van nieuwe medewerkers maken we nog steeds gebruik van de "oude instrumenten van de gesprekkencyclus" Dus de FG en BG gesprekken. Verder kan er in het kader van "beoordelen" van zittend personeel ook nog steeds gebruik gemaakt worden van de verbeterplannen gekoppeld aan functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Hierover wordt altijd door en met je leidinggevende overleg gepleegd als hiertoe besloten wordt. We verwachten dat we samen door middel van dit nieuwe instrument een goede stap kunnen zetten in het ontwikkelingsgerichte denken. Dit denken helpt ons om op een andere manier te ontwikkelen en hierin ook zelf de regie te pakken. Ons uiteindelijk doel is dat we een goede school zijn voor onze leerlingen en medewerkers die er met plezier hun werkzaamheden verrichten.

Pag. 85 - Schoolplan 2023-2026 Bijlage 7 De Goede Mollerles Bijlage 7 De Goede Mollerles High five! Vijf bouwstenen voor De Goede Les De High five zorgt voor een pedagogisch leerklimaat door een goede balans tussen een positieve sfeer (empathisch, vertrouwen, verbinding, enthousiasme), een duidelijke structuur (leerdoel, planning, evaluatie en rust), een actief leerklimaat (actualiteit, interactie, samen werken en leren, afwisseling), formatieve toetsing (bij voorkennis, instructie en evaluatie) en ruimte voor maatwerk (in tempo, opdrachten, ondersteuning of verdieping). 1 Doelgerichte en actieve start Leerlingen worden ontvangen en er is persoonlijk contact. Telefoons zijn weg, spullen liggen op tafel en eventuele laptops zijn dicht. Duidelijke start van de les door korte startopdracht (relatie met lesdoel) waarbij alle leerlingen actief zijn. Ondertussen registratie van absenten, huiswerk, etc. De lesplanning en leerdoel staan op het bord. Het leerdoel en de planning worden toegelicht en gecheckt bij leerlingen. 2 Interactieve instructie1 Herhaling inhoud vorige les, eventueel door het bespreken van een aantal huiswerkvrage Activering van de voorkennis samen met leerlingen met aandacht voor actualiteit. Korte begrijpelijk instructie met: voorbeelden die aansluiten op de (beroeps)praktijk/context van de leerlingen; interactie door gerichte vragen aan leerlingen/stimuleren vragen van leerlingen. Check of leerlingen de instructie begrijpen en aan de slag kunnen. Waar nodig verlengde instructie. 1 Doelgerichte en actieve start 2 Interactieve instructie 3 Afwisselende lesopbouw 4 Doelgerichte reflectieve afsluiting 5 Pedagogisch leerklimaat

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=