Scholengroep Spinoza

2022-2023 Het jaar van Scholengroep

s c h o l e n g r o e p Stichting Scholengroep Spinoza Postbus 35 2270 AA Voorburg Bezoekadres: Van Tuyll van Serooskerkenstraat 77-85 2273 CD Voorburg T: (070) 419 94 00 E: info@scholengroepspinoza.nl W: www.scholengroepspinoza.nl 2022-2023 Het jaar van Scholengroep Zo een gevoel Dat onbeschrijfbaar is Een heleboel Dat onbereikbaar is Zo een moment Dat haast niet denkbaar is Een element Van iets wat breekbaar is Zo een gedachte Dat niks maar zomaar is En dat door wachten Heel veel onzichtbaar is Denk aan die seconden Toen werelden ontstonden Livia Rijkels, Gymnasium Novum (klas 5)

Inhoud Onze scholen ‘s Gravendreef College PrO Grotius Gymnasium Novum Veurs Lyceum Veurs Voorburg vmbo ISK Delft Scholencombinatie Delfland Dalton College Sint-Maartenscollege Grotius College François Vatel vmbo Voorwoord 6 8 10 1. Onderwijskwaliteit 12 1.1 Oordeel van de Inspectie van het Onderwijs 12 1.2 Spinozadag op 9 maart 2023 17 18 20 2. Huisvesting en facilitaire zaken 22 2.1 Huisvestingsbeleid en -projecten 22 2.2 Planmatig (groot) onderhoud en contractonderhoud 25 2.3 Facilitaire zaken 25 26 28 3. Financiën 30 3.1 Financiële positie 30 3.2 Beheersing bedrijfsvoering 30 3.3 Belangrijkste risico’s bedrijfsvoering 31 3.4 Kengetallen 32 36 38 4. Personeel 40 4.1 Professionele leergemeenschap 40 4.2 Ontwikkeling centraal 41 4.3 Personeelsbeleid 43 44 46 4.4 Goed werkgeverschap 48 4.5 Verzuim 49 4.6 Scholengroep Spinoza in cijfers 50 52 5. ICT en applicatiebeheer 54 5.1 Belangrijke ontwikkelingen in 2022-2023 54 4 5

Naast het kalenderjaarverslag maken we bij Spinoza ook een schooljaarverslag. Ons denken gaat namelijk meer in schooljaren. In de voorbereiding op dit schooljaar is vanuit het Ministerie van OCW aangegeven dat we in verband met corona scenario’s moesten voorbereiden. Gelukkig zijn we dit jaar vooral met andere zaken bezig geweest. Wel zien we dat het ziekteverzuim hoog is. Een deel daarvan zit in corona en long covid, maar we merken ook dat de belasting van velen in het onderwijs hoog is. Voorwoord Door beperkingen en online onderwijs zijn er - vooral op sociaal terrein - achterstanden ontstaan en daar heeft de hele samenleving mee te maken. In de klas, maar ook tussen collega’s zien we vaker ongeduld. Het is natuurlijk geweldig dat de overheid in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) veel middelen beschikbaar heeft gesteld, maar daardoor lijkt het probleem ‘financieel’ opgelost te kunnen worden. We hebben echter vooral tijd en geduld nodig. Door al dat extra geld zijn er veel projecten gestart, waardoor de tekorten op de reguliere arbeidsmarkt fors zijn toegenomen. Het invullen van vacatures wordt steeds lastiger en we zien dat leidinggevenden de onmogelijke opgave hebben om vervangers te vinden voor uitval van lessen door ziekte. Toch ben ik van mening dat het nog steeds meer dan de moeite waard is om bij Scholengroep Spinoza te werken. Zo hebben we naast de samenwerking met VO Haaglanden in de Haagse Onderwijs Academie, met een mooi scholingsaanbod voor alle medewerkers, in maart 2023 eindelijk weer een Spinoza-studiedag gehad. ‘Spinoza on the Move’ in de Fokker Terminal in Den Haag was een uitgelezen kans om de contacten tussen de scholen met alle collega’s aan te halen. Dit schooljaar was de onderwijsinspectie weer in staat om scholen te bezoeken. We hebben op veel locaties meegewerkt aan themaonderzoeken. Drie locaties hebben een zeer uitvoerig bezoek gehad, namelijk Dalton College in Voorburg, Grotius College in Delft en ISK Delft. Dalton College had daarvoor nog een daltonvisitatie en die leidde tot de conclusie dat het Dalton College ook de komende vijf jaar weer het daltonpredicaat mag voeren. Hoewel we als bestuurders de bezoeken aan de scholen in Delft na de fusie op 1 januari 2022 aan de vroege kant vonden, hebben alle scholen van de inspectie een voldoende gekregen en natuurlijk een aantal opdrachten waar ze mee aan de slag gaan. Desalniettemin willen we dit voorwoord nog even gebruiken om ISK Delft extra in de spotlights te zetten. Zowel de school, de leerlingen als de collega’s. Voor ISK Delft was schooljaar 2022-2023 een bizar jaar. Zo is de school enorm gegroeid en is het de schoolleiding gelukt om toch weer nieuwe collega’s te vinden, ook al waren er geen lokalen. Zelfs de tijdelijke huisvesting is een periode dicht geweest door sloopwerkzaamheden naast het gebouw. Er is zelfs uitgeweken naar een hotel en er konden tijdelijk wat lokalen worden gebruikt bij SBO Laurentius. Voor kinderen uit onveilige landen zou de start in ons onderwijs toch in fatsoenlijke huisvesting moeten plaatsvinden. Er is inmiddels zicht op nieuwe tijdelijke huisvesting dit schooljaar, al zal daarvoor weer verhuisd moeten worden. Wel heel veel waardering voor de collega’s, die de leerlingen er doorheen gesleept hebben. Naast de vragenlijsten voor de inspectiebezoeken zijn scholen ook afgelopen schooljaar weer bestookt met allerlei vragenlijsten en enquêtes: verzoeken van gemeente, inspectie, GGD, JGZ, samenwerkingsverband, ministeries, universiteiten en onderzoeksinstellingen om ‘even wat vragen uit te zetten bij leerlingen en/of collega’s’. Waarschijnlijk goed bedoeld, maar wat ons betreft schieten we een beetje door. Voor Veurs Voorburg was dit schooljaar heel bijzonder, omdat eindelijk - er werd al ruim 20 jaar over gesproken - een nieuw gebouw kon worden geopend. Aan de Delflandlaan in Voorburg is een mooie school verrezen, waarvan de opening uitgebreid is gevierd. In maart 2023 kwam daar ook nog een nieuwe directeur bij: Laura Roek. In april 2023 werd Harm Lelieveld de nieuwe rector voor het Grotius College. En omdat kort voor de zomervakantie enkele collega’s hun vertrek aankondigden, zal het SDO er in het nieuwe schooljaar weer anders uitzien. Maar niet alleen het SDO, ook het College van Bestuur verandert. De raad van toezicht heeft immers in maart besloten om het CvB uit te breiden, zodat de omvang van het bestuur beter past bij de complexiteit van Spinoza en de uitdagingen van de toekomst. Met hartelijke groet, Peter Lamers en Leonie Drabbe College van Bestuur Scholengroep Spinoza 7 6

We zijn er trots op dat we wederom met prachtige examenresul- taten het jaar af mochten sluiten. Al onze examenleerlingen hebben last gehad van drie jaar corona en mochten niet meer rekenen op extra compensatie. Samen met het team docenten hebben de leerlingen keihard gewerkt en de resultaten waren allemaal ver boven het landelijk gemiddelde! In het afgelopen schooljaar zijn we met ons team aan het onderzoeken wat het IB-onderwijs voor ons onderwijs kan betekenen. IB (International Baccalaureate) is internationaal onderwijs dat zich richt op het opleiden van leerlingen tot onderzoekende en kritische wereldburgers. Om onze docenten kennis te laten maken met deze manier van onderwijs, hebben we een grote Erasmusbeurs binnengehaald. Dankzij deze beurs kunnen onze collega’s met docenten van over de hele wereld samen ontdekken wat IB-onderwijs voor de ontwikkeling van onze leerlingen kan betekenen. Afgelopen schooljaar hebben 40 collega’s in een weekend zo’n cursus gevolgd ergens in Europa. Zij zijn vol enthousiasme en geïnspireerd teruggekomen. Schooljaar ‘23-‘24 gaat een volgende groep collega’s op pad. Leerlingen opleiden tot verantwoordelijke wereldburgers is belangrijk. We denken dat IB ons daarbij kan helpen. Natuurlijk bereiden veel van onze lessen en de mentor- programma’s leerlingen daarop voor. Daarnaast voeren al onze leerlingen LOS-gesprekken (leerling-ouder-school). Het doel van deze gesprekken is dat onze leerlingen zichzelf beter leren kennen, zichzelf leren presenteren en ontdekken wat zij nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Arjen Ravensbergen directeur ‘s Gravendreef College IB helpt ons leerlingen op te leiden tot onder- zoekende wereldburgers’ ‘S GRAVENDREEF COLLEGE ‘ Leidschenveen vmbo-k 97.1% vmbo-(g)t 100 % havo 94.3% Slagingspercentages Leidschendam vmbo-k 100% vmbo-(g)t 100% 9 8

PRO GROTIUS Binnen Scholengroep Spinoza hebben we als PrO Grotius nadrukkelijk de ruimte gekregen om invulling te geven aan onze eigen identiteit. De nieuwe huisstijl die we hebben ontwikkeld doet recht aan waar we als school voor staan. Hiermee is onze uitstraling verbeterd en ook de herkenbaarheid van het praktijkonderwijs. Samen met medewerkers, ouders en leerlingen hebben we daarnaast gewerkt aan een nieuw meerjarenschoolplan. En het resultaat mag er zijn! Het is een document dat echt van ons allemaal is en waarin ook ‘Spinoza on the move’ een plaats heeft gekregen. Het schoolplan geeft richting aan de plannen en het handelen in de school. Het helpt in gesprekken over onderwijs, in het maken van onze keuzes en in het verkennen van de verschillende perspectieven die er in het team zijn. Kortom, het nieuwe schoolplan belandt niet in een la, maar komt de komende vier jaar veelvuldig op tafel en gaat daarmee echt leven binnen de school. Verder hebben we in samenwerking met de gemeente en het samenwerkingsverband het Grotius-project opgezet. Dit is een lerend netwerk van professionals in en om de school om de samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. Vanuit casuïstiek bekijken we met elkaar welke oplossingsrichtingen er zijn en hoe de verschillende domeinen elkaar kunnen ondersteunen. Het Grotius-project is gekoppeld aan een onderzoek door de Haagse Hogeschool, dat de resultaten in het najaar van 2023 presenteert. Patrick van der Mark directeur PrO Grotius We hebben samen een meerjarenschoolplan ontwikkeld dat echt van ons allemaal is’ ‘ 11 10

1. Onderwijskwaliteit 1.1 Oordeel van de Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de onderwijsresultaten van alle scholen in Nederland. De scholen van Scholengroep Spinoza hebben in 2022-2023 wederom hun onderwijsresultaten op minimaal voldoende niveau, zoals te zien is in de tabel. De inspectie neemt drie onderwijsindicatoren mee in de beoordeling: 0 Onderwijspositie: op welk niveau zitten de leerlingen in leerjaar 3 ten opzichte van het basisschooladvies? 0 Onderbouwsnelheid: het percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 0 Bovenbouwsucces: het percentage succesvolle studievoortgang en slagingspercentages vanaf leerjaar 3 per afdeling Het eindoordeel van de Inspectie van het Onderwijs wordt bepaald door een gewogen driejaarsgemiddelde van deze drie indicatoren voor elke afdeling. Wanneer twee of drie indicatoren binnen een afdeling boven de norm zijn, kent de inspectie een voldoende toe. PrO Grotius en ISK Delft worden, vanwege het specifieke karakter van het onderwijs, niet met dit onderwijsresultatenmodel beoordeeld. Eindoordeel kwaliteit onderwijs Onderwijs- positie Onderbouwsnelheid Bovenbouw- succes School Afdeling 2022 gem. 3 jr gem. 3 jr gem. 3 jr Dalton College vmbo t voldoende boven boven boven havo voldoende boven vwo voldoende boven François Vatel vmbo b voldoende boven boven onder vmbo k voldoende boven vmbo (g)t voldoende boven ‘s Gravendreef College Leidschendam vmbo k voldoende boven boven boven vmbo (g)t voldoende boven ‘s Gravendreef College Leidschenveen vmbo k voldoende boven boven boven vmbo (g)t voldoende boven havo voldoende boven Gymnasium Novum vwo voldoende onder boven boven Sint-Maartenscollege vmbo t voldoende boven boven boven havo voldoende boven vwo voldoende boven Veurs Lyceum vmbo t voldoende boven boven boven havo voldoende boven vwo voldoende boven Veurs Voorburg vmbo vmbo b voldoende boven boven boven vmbo k voldoende boven vmbo (g)t voldoende boven Grotius College vmbo (g)t voldoende onder boven boven havo voldoende boven vwo voldoende boven sc Delfland* vmbo b voldoende boven boven boven vmbo k voldoende boven vmbo (g)t geen geen Oordeel van de Inspectie van het Onderwijs Toelichting Onderwijspositie: op welk niveau zitten de leerlingen in leerjaar 3 ten opzichte van het basisschooladvies Onderbouwsnelheid: percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2 ten opzichte van de norm van de inspectie Bovenbouwsucces: percentage succesvolle studievoortgang en slagingspercentages vanaf leerjaar 3 ten opzichte van de norm van de inspectie PrO Grotius en ISK Delft Vanwege het specifieke karakter van het onderwijs op PrO Grotius en ISK Delft worden de onderwijsresultaten op een andere wijze gemeten. *Op vmbo (g)t was het aantal leerlingen te klein voor een oordeel van de Inspectie van het Onderwijs. <* 12 13

Slagingspercentages In deze tabel is te zien welk percentage leerlingen per school geslaagd is voor het eindexamen. Toelichting ISK Delft Bij ISK Delft wordt voor de tevredenheid een aparte toets gebruikt. * Grotius College Gegevens vmbo-(g)t zijn door de school niet aangeleverd. *> *> Resultaten van 2023 Aantal leerlingen vmbo-b sc Delfland 100.0% 24 François Vatel 100.0% 17 Veurs Voorburg 100.0% 17 landelijk 95.7% vmbo-k sc Delfland 100.0% 29 François Vatel vmbo 97.5% 62 Veurs Voorburg 95.2% 42 ‘s Gravendreef College Leidschendam 100.0% 42 ‘s Gravendreef College Leidschenveen 97.1% 34 landelijk 93.7% vmbo-(g)t Dalton College 90.8% 65 sc Delfland 100.0% 9 François Vatel vmbo 87.5% 16 Grotius College 85.0% 20 Veurs Lyceum 100.0% 36 Veurs Voorburg 100.0% 19 Sint-Maartenscollege 98.5% 65 ‘s Gravendreef College Leidschendam 100.0% 23 ‘s Gravendreef College Leidschenveen 100.0% 107 landelijk 91.2% havo Dalton College 79.1% 86 Grotius College 87.0% 69 Veurs Lyceum 87.5% 40 Sint-Maartenscollege 91.1% 101 ‘s Gravendreef College Leidschenveen 94.3% 70 landelijk 84.3% vwo Dalton College 88.1% 59 Grotius College 90.7% 75 Veurs Lyceum 100.0% 21 Sint-Maartenscollege 97.6% 84 Gymnasium Novum 89.8% 118 landelijk 88.6% Examenresultaten Gemiddeld cijfer Thema’s Sfeer en veiligheid School Onderwijssoort 2022- 2023 Landelijk gemiddelde 22-23 Uitdaging voor alle leerlingen Brede vorming Eigentijds onderwijs Sfeer Veiligheid Dalton College brj 7.1 6.8 7.3 6.0 8.1 7.7 8.8 vmbo-(g)t 6.0 6.2 6.1 5.0 7.0 6.4 9.0 havo 6.1 6.1 6.2 5.1 6.9 6.7 9.2 vwo 6.2 6.4 6.2 5.2 7.3 7.3 9.6 François Vatel vmbo ond. 6.8 6.8 6.8 6.3 7.6 6.9 8.4 vmbo-b 6.1 6.4 6.3 5.3 6.6 6.5 8.4 vmbo-k 5.7 6.2 5.8 4.9 6.7 5.9 8.5 vmbo-(g)t 5.6 6.2 5.7 5.0 6.3 5.8 9.0 Veurs Lyceum brj 7.0 6.8 7.1 6.1 8.0 7.5 8.8 vmbo-(g)t 6.5 6.2 6.8 5.2 7.7 7.3 9.3 havo 6.1 6.1 6.3 4.9 7.2 7.0 9.3 vwo 6.2 6.4 6.2 5.2 7.4 7.3 9.7 Veurs Voorburg ond. 6.8 6.8 6.8 5.9 8.0 7.1 9.0 vmbo-b 6.4 6.4 6.4 5.8 7.2 6.8 8.9 vmbo-k 6.2 6.2 6.4 5.1 7.1 6.8 9.3 vmbo-(g)t 6.2 6.2 6.3 5.2 7.2 6.8 9.7 Sint-Maartenscollege brj 6.9 6.8 7.0 5.9 8.0 7.6 9.3 vmbo-(g)t 6.2 6.2 6.3 5.0 7.2 6.9 9.2 havo 6.4 6.1 6.6 5.4 7.3 7.3 9.5 vwo 6.6 6.4 6.7 5.6 7.6 7.7 9.7 Gymnasium Novum vwo 6.8 6.4 6.9 5.8 7.7 7.8 9.5 Grotius College brj 6.4 6.8 6.6 5.7 6.7 6.8 9.2 vmbo-(g)t* havo 5.9 6.1 6.1 5.0 6.5 6.7 9.4 vwo 6.3 6.4 6.5 5.6 6.9 7.2 9.6 sc Delfland ond. 6.4 6.8 5.9 6.3 7.5 6.9 8.8 vmbo-b 7.1 6.4 7.2 6.5 7.6 7.5 8.9 vmbo-k 6.5 6.2 6.5 6.1 7.2 6.7 9.1 vmbo-(g)t 5.6 6.2 5.9 5.1 5.6 6.0 9.6 PrO Grotius ond. 6.9 6.8 7.2 6.4 6.4 6.9 8.3 ‘s Gravendreef College Leidschenveen brj 6.9 6.8 7.0 6.1 7.8 7.4 9.1 vmbo-ond 6.4 6.2 6.5 5.4 7.5 6.8 8.6 vmbo-k 6.8 6.2 7.0 5.7 7.6 7.4 8.4 vmbo-(g)t 6.0 6.2 6.2 4.9 7.1 6.8 9.1 havo 6.5 6.1 6.5 5.7 7.4 7.1 9.3 vwo 6.8 6.4 7.1 5.6 7.4 7.2 8.9 ‘s Gravendreef College Leidschendam vmbo-k 6.6 6.2 6.9 5.2 7.5 7.1 9.1 Leerlingtevredenheid Hoe tevreden zijn onze leerlingen, uitgesplitst naar onderwijssoort en thema. Bron: Scholen op de Kaart 14 15

<* 1.2 Spinozadag op 9 maart 2023 Doel van de Spinozadag Met de Spinozadag hebben we het visiedocument ‘Spinoza on the move’ tot leven gebracht en de vier kernwaarden van Spinoza geïntroduceerd. Daarbij hebben we met name ingezet op ‘wij delen kennis’ en ‘wij vertrouwen elkaar’. Om elkaar te vertrouwen, moet je elkaar eerst leren kennen. Elkaar ontmoeten en kennis delen waren daarom belangrijke onderdelen van de Spinozadag. Onze vier kernwaarden zijn: Volop inspiratie De Spinozadag werd afgetrapt met een spetterend optreden van leerlingen van het ’s Gravendreef College, die het nummer Fix You van Coldplay uitvoerden. Daarna was het de beurt aan dagvoorzitter Andries Tunru om het ochtendprogramma soepel te laten verlopen. De eerste spreker was Peter Lamers, bestuurder van Scholengroep Spinoza, die de aanwezigen welkom heette en de vier kernwaarden besprak. Keynote speaker Marcel van Herpen nam het stokje van hem over. In zijn verhaal lag de nadruk op de verstandhouding tussen mensen, zowel van leerling tot leraar als van collega’s onderling. Daarna volgden de collega’s verschillende uitdagende workshops, aangeboden door Spinoza-collega’s en door externen via de Haagse Onderwijs Academie (HOA). Ook was er ruimte om rond te lopen op de inspiratiebeurs, waar alle scholen, het Buro, de raad van toezicht, onze ‘innovation board’ en de HOA een eigen stand hadden. Als afsluiter was er improvisatiecabaret van Andries Tunru en een gezellige borrel. Best beoordeelde workshop: Activerende didactiek 8.72 Gemiddeld cijfer voor deze dag van de aanwezigen 7,43 Aanwezige collega’s: 579 Aantal workshops: 23 Enkele quotes van collega’s: “Geef leerlingen de verantwoordelijkheid en vrijheid die ze aankunnen. Dat is de boodschap die ik heb meegenomen van Marcel van Herpen.” “In een wereld waar dagelijks geklaagd wordt over alles en nog wat, viel het mij op dat er een prettige positieve sfeer aanwezig was.” “De openingsvideo over de verschillende scholen blijft me het meest bij.” School 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Dalton College 151 158 169 François Vatel vmbo 85 77 64 Gymnasium Novum 169 168 130 ISK Delft* 44 42 74 Grotius College 202 179 215 sc Delfland ** 125 124 123 PrO Grotius 51 25 25 ‘s Gravendreef College Leidschendam 70 84 62 ‘s Gravendreef College Leidschenveen 263 265 284 Sint-Maartenscollege 258 204 252 Veurs Lyceum 118 150 170 Veurs Voorburg 93 90 96 * Bij ISK Delft komen er ook na de peil- datum van 1 oktober nog leerlingen bij. ** Dit is het totaal aantal leerlingen van de school als geheel (deel Spinoza, deel SCO Delft). *> Bron: CumLaude (per 1 oktober) Instroom aantal leerlingen klas 1: Wij innoveren Wij delen kennis Wij vertrouwen elkaar Wij maken samen heldere keuzes C100.M72.Y0.K38 RGB #003671 Letterfont Arial Regular / Bold C10.M0.Y0.K2.5 RGB #E5EAF5 C0.M100.Y100.K0 RGB #E30613 C0.M15.Y95.K0 RGB #FFD500 Wij innoveren Wij delen kennis Wij vertrouwen elkaar Wij maken samen heldere keuzes 17 16

GYMNASIUM NOVUM Van links naar rechts: Leoniek Rolvink, Michel Zorge, Geert-Jan Putmans, Mark Costeris, Susannah Herman. Onze leerlingen maken de school. Wij zijn bijzonder trots op ze, en dat komt zeker niet alleen door hun prestaties. Ze geven aan dat ze bij ons helemaal zich- zelf kunnen zijn en dat is het mooiste compliment dat je als school kunt krijgen. Zo hijsen we elk jaar met onze GSA (gender and sexuality alliance) de regenboogvlag. Ook hebben we een bakcompetitie, een actieve kansengelijkheidscommissie en een zeer mondige leerlingenraad. Dit schooljaar is er bovendien een leerlingenparlement, waarin alle leerlingen hun zegje kunnen doen, zodat we nog meer met ze in contact blijven. Ontdekken, ontwikkelen en ontplooien doen onze leerlingen ook op de Novumdag op dinsdag. We geven in de onderbouw dan geen reguliere lessen: de leerlingen werken projectmatig aan hun Novumskills, zoals samenwerken en presenteren. Dit jaar was het derde jaar dat de Novumdag draait en samen met de leerlingen en collega’s wordt het onderwijs op deze dag steeds mooier en beter. Vanaf schooljaar ‘24-‘25 is de Novumdag er ook in de bovenbouw. We hebben dit schooljaar ook extra tijd en middelen gestoken in de ontwikkeling van onze collega’s. Zo richt onze gesprekscyclus zich primair op welzijn en ontwikkeling, in plaats van op functioneren en controleren. Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en vertrouwen zijn de uitgangspunten hierbij. We hebben een groot onderzoek laten uitvoeren en zijn met elkaar bezig om de lessen die we hieruit trekken ook te implementeren. Het mooiste compliment dat onze leerlingen de school geven, is dat ze er helemaal zichzelf kunnen zijn’ ‘ Slagingspercentage vwo 89.8% > 19 18

Guus Rus waarnemend rector Veurs Lyceum VEURS LYCEUM We hebben ons Technasium en onze sportklas mooi doorontwikkeld’ Ik ben er trots op dat we nu deel uitmaken van het regionale netwerk van Stichting Technasium. De wethouder heeft onze nieuwe werkplaats geopend, waarmee we een volwaardig Technasium zijn. We hebben bovendien stappen gezet met onze nieuwe vakken Technologie en Toepassing (T&T), Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) en Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Er is een doorlopende leerlijn: de leerlingen die nu deze vakken volgen, kunnen er straks examen in doen. We hebben dit schooljaar ook ons flexrooster verder uitgewerkt. Leerlingen kunnen zelf keuzes maken in hun rooster, waarbij ouders, mentoren en vakdocenten kunnen meekijken en zo nodig kunnen sturen. Daarnaast hebben we budget uit het Nationaal Programma Onderwijs ingezet om nieuwe lessenreeksen te ontwikkelen die we duurzaam kunnen inzetten. Voorbeelden hiervan zijn lessen chemisch rekenen en leren leren. Verder hebben we een mooi project gedraaid met twee bekende influencers. Zij hebben onze Technasiumleerlingen geholpen met het vergroten van het bereik op Instagram en YouTube: hoe zorg je dat de algoritmes jouw bijdragen zien én waardevol vinden? Die kennis en vaardigheden zetten zij weer in bij de opdrachten die ze voor bedrijven uitvoeren. Op maatschappelijk vlak hebben we nog meer mooie dingen laten zien. Zo hebben leerlingen uit 3 en 4 mavo een sportdag georganiseerd voor jongeren met een verstandelijke beperking. Bovendien kijk ik met veel plezier terug op het jongerendebat dat we hebben georganiseerd. We ontvingen leerlingen van alle Spinoza-scholen bij ons op het Veurs Lyceum. Er werd enthousiast en op hoog niveau gedebatteerd over prikkelende stellingen, onder leiding van de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Al met al hebben we zowel op onderwijs-inhoudelijk als maatschappelijk vlak mooie stappen gezet. ‘ 8,3 2021-2022 Slagings- percentages mavo 100% vwo 100% havo 87.5% Allen boven landelijk gemiddeld Ouder- tevredenheid 21 20

2. Huisvesting en facilitaire zaken De afdeling huisvesting & beheer van Scholengroep Spinoza is in ontwikkeling sinds de besturenfusie en daarmee de groei van het aantal locaties van 10 naar 14. In schooljaar 2021-2022 zijn de eerste stappen gezet om de organisatie in te richten op het bedienen van meer locaties. Toen is, mede op basis van de in 2021 opgestelde ‘Strategische Verkenning Afdeling Huisvesting & Beheer’, besloten om het aantal adviseurs op het Buro uit te breiden van twee naar drie. In schooljaar 2022-2023 is deze opzet verder uitgewerkt en is de verdeling van taken en onderwerpen uitgesplitst naar drie deelgebieden: 0 Huisvestingsbeleid en -projecten In deze portefeuille vallen de grote nieuwbouw- en verbouwprojecten en de beleidsmatige kant van de huisvesting. Voorbeelden zijn begrotingen, subsidieaanvragen en het ambtelijk contact met de gemeenten waarin onze scholen staan. 0 Planmatig (groot) onderhoud en contractonderhoud Kern van deze portefeuille is het bouwtechnisch beheer van de locaties. De voornaamste onderdelen zijn de regie over de meerjarenonderhoudsbegroting en -planning en het beheer van de (grotere) onderhoudscontracten 0 Facilitaire zaken Hieronder vallen ‘soft services’ als schoonmaak, RI&E, facilitaire inkoop en contractbeheer. Op 1 februari 2023 is de nieuwe ‘adviseur onderhoud & beheer’ met de portefeuille planmatig (groot) onderhoud en contractonderhoud gestart. Met de uitbreiding van de afdeling en de vergroting van expertise op het gebied van technisch gebouwbeheer zal de taakverdeling tussen scholen (decentraal) en Buro (centraal) ook worden doorontwikkeld. Er ontstaat meer ruimte om processen en (contract-)inkoop centraal aan te sturen, waardoor we onderhoud en beheer van de gebouwen efficiënter en voordeliger kunnen inregelen. Deze ontwikkeling, die de Afdeling H&B samen met de facilitaire mensen van de scholen uitwerkt, zal ook de komende jaren doorlopen. 2.1 Huisvestingsbeleid en -projecten Ingebruikname en officiële opening Veurs Voorburg Het schooljaar 2022-2023 was voor Veurs Voorburg het eerste schooljaar in het nieuwe gebouw aan de Delflandlaan. In oktober 2022 is het gebouw feestelijk geopend door wethouder Keus van de gemeente Leidschendam- Voorburg, samen met een aantal (oud-)leerlingen en in bijzijn van een groot aantal genodigden. Symbolisch is een lint doorgeknipt en is het glas geheven op de nieuwbouw. Na de openingshandeling waren er rondleidingen door het nieuwe pand. Inmiddels heeft de school het eerste schooljaar erop zitten. Na een periode van wennen aan de nieuwe omgeving, krijgt het gebouw steeds meer ziel. Vervolg nieuwbouw Sint-Maartenscollege Het gebouw van het Sint-Maartenscollege, dat grotendeels dateert van 1966, is verouderd en aan vervanging toe. In 2021 is in samenwerking met gemeente Leidschendam-Voorburg de eerste stap gezet in dit proces: het opstellen van een Programma van Eisen door de school, waarin de ruimtelijk-functionele en technische uitgangspunten voor een nieuw gebouw zijn geformuleerd. Op basis hiervan is gestart met een zogenaamde massastudie, waarin is onderzocht hoe de uitgangspunten het best kunnen worden ingepast in de bestaande schoollocatie. De massastudie is uitgevoerd door Rothuizen Architecten en Adviseurs, in samenspraak met de gemeente, Scholengroep Spinoza en het Sint-Maartenscollege. Uit de studie volgden een aantal leidende principes voor het vervolg van het proces. Deze uitgangspunten zijn door de gemeente overgenomen en vastgelegd in een ruimtelijk kader, waarin ook de eisen en ambities ten aanzien van groen, beeldkwaliteit en duurzaamheid zijn opgenomen. In juli 2023 is dit Ruimtelijk kader Sint-Maartenscollege in de gemeente- raad van Leidschendam-Voorburg formeel vastgesteld. Scholengroep Spinoza heeft daarmee groen licht gekregen om de volgende stap in het proces op te starten: het formeren van een ontwerpteam dat een gebouwontwerp voor het nieuwe Sint-Maartenscollege gaat maken. 23 22

HUISVESTING EN FACILITAIRE ZAKEN 2.2 Planmatig (groot) onderhoud en contractonderhoud Herstel gevels ‘s Gravendreef College Aan het gebouw van het ‘s Gravendreef College aan de Klaas Voskuildreef in Leidschenveen, opgeleverd in 2009, zijn in 2022 gebreken geconstateerd aan de gevelafwerking. Op een aantal plekken in de gevels zijn zogenaamde ‘steenstrips’ toegepast. Dit zijn dunne baksteenstrips verlijmd op panelen. Deze panelen zijn op enkele plekken losgekomen. Preventief zijn in het voorjaar van 2023 alle steenstrips verwijderd. In de zomer is grootschalig herstelwerk aan de gevels van het schoolgebouw uitgevoerd. 2.3 Facilitaire zaken (Arbo)veiligheid en RI&E Net als iedere grotere werkgever in Nederland heeft Scholengroep Spinoza in het kader van arboveiligheid voor alle locaties een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Hierin worden de risico’s voor het personeel op de werkvloer in kaart gebracht en vastgesteld waar maatregelen moeten worden genomen om deze risico’s te verkleinen of weg te nemen. Vast onderdeel in het beheer van deze RI&E’s is een vijfjaarlijkse toetsing door een gecertificeerd veiligheidskundige. In 2023 is deze periodieke toetsing uitgevoerd door de adviseur facilitair & beheer, in samenwerking met de RI&E-coördinatoren van de scholen. Plaatsing Herbox-voorzieningen Niet alle huishoudens hebben de middelen om voldoende menstruatie- artikelen aan te schaffen. Daarom is op initiatief van het Dalton College op iedere school een ‘Herbox’ geplaatst: een dispenser voor maandverband en tampons. Per school is in één of enkele van de leerlingentoiletten zo’n dispenser geïnstalleerd. Met deze voorziening dragen we bij aan een veilige omgeving voor al onze leerlingen. CO2-meters en klimaat Met de start van schooljaar 2022-2023 zijn op alle locaties de door de overheid verplicht gestelde CO2-meters in de leslokalen opgehangen. Hiermee kan het onderwijzend personeel van de scholen de CO2-waarden in het lokaal in de gaten houden en zorgen voor goede ventilatie. Deze monitoring van CO2 is een signaleringsmiddel en laat zien dat goede ventilatie niet in al onze schoolgebouwen aanwezig is. Waar mogelijk investeren we hierin: zo zijn we in de zomervakantie van 2023 gestart met de realisatie van een klimaatinstallatie in het Veurs Lyceum. Nieuwbouw Veurs Voorburg. <* 24 25

VEURS VOORBURG VMBO De feestelijke opening van ons nieuwe gebouw aan de Delflandlaan in november 2022 was een groot succes. Ook dankzij de aanwezigheid van vele leerlingen, collega’s en buurtbewoners. Dit nieuwe gebouw en een verandering in de schoolleiding hebben er ook toe geleid dat ons team druk is geweest met het ontwikkelen van een nieuwe structuur. Aansluitend is er een nieuwe schoolleiding gevormd. Verder lag onze focus in het beleid dit schooljaar op nieuwe schoolregels en een uniform lesmodel, dat houvast geeft aan onze leerlingen en collega’s. Na de moeilijke coronajaren konden we ook eindelijk weer leuke activiteiten organiseren, zoals schoolfeesten en excursies. Dit maakte het leren weer een stuk leuker voor onze leerlingen. We zijn trots op het harde werken van onze leerlingen én collega’s om alle ontstane achterstanden weg te werken. Dit harde werk komt mede tot uiting in de prachtige resultaten van onze eindexamenleerlingen. ‘We zijn trots op het harde werken van onze leerlingen én collega’s’ Van links naar rechts: Monique Meijer, hoofd OOP; Ruth Sluijter, afdelingsleider onderbouw; Adinda Wessels, afdelingsleider bovenbouw; Laura Roek, directeur; Elisa Wesdorp, afdelingsleider beleid. op vmbo basis en vmbo-gt Totaal: 98,4% 9,2 Slagingspercentages vmbo-b 100% vmbo-k 95.2% vmbo-(g)t 100% Schoolveiligheid Uit het leerlingtevreden- heidsonderzoek. 26 27

ISK DELFT Na een tumultueuze tijd kijken we nu vooruit’ Onze slogan luidt: ‘ISK Delft: een wereld lokaal’. Een veelgehoorde leus bij ons is: ‘Nooit saai, op de ISK’ en het schoolplan 2023-2027 draagt de veelzeggende ondertitel ‘Ontwikkeling vanuit veerkracht’. Deze uitingen spreken voor zich: het team van de ISK Delft kijkt terug op een turbulent jaar en we zijn trots op wat we bereikt hebben. Er is veel flexibiliteit, aanpassingsvermogen, empathie en doorzettingskracht gevraagd van alle mensen bij de ISK Delft. Maar dan heb je ook wat. In schooljaar 2022-2023 is veel in gang gezet waar we in 2023-2024 op door kunnen pakken. We beginnen het nieuwe schooljaar met een voldoende van de Inspectie van het Onderwijs, op basis van de gepresenteerde plannen. Hier spreekt vertrouwen uit voor de toekomst van de ISK Delft als zelfstandige school. We mogen ons verheugen op centrale huisvesting aan Juniusstraat 6 (vanaf januari 2024), mede dankzij een stevige lobby richting de gemeente Delft. En we hebben de groei van de school weten te vertalen naar formatie, wat betekent dat we op 1 oktober 2023 een onderwijsplek hebben weten te genereren voor 232 ISK-leerlingen met een team van 51 betrokken collega’s (onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel). Ter vergelijking: op 1 oktober 2022 hadden we 157 leerlingen en dat was al een explosieve groei ten opzichte van de 92 in 2021. Er ligt een gezonde dosis plannen en ambities klaar om op te pakken. We slaan onze vleugels uit om dé NT2-vraagbaak van Delft en omgeving te worden: Expertisecentrum ISK Delft dat onderdeel uitmaakt van de school ISK Delft. Ook hiervoor is de basis gelegd in 2022-2023 in gezamenlijkheid met het samenwerkingsverband VO Delflanden. Na een tumultueuze tijd kijken we nu vooruit. Van links naar rechts: Maryke Rijsdijk, teamleider, Mariska Davids, directeur Fadoua Essabiri, teamleider ‘ISK Delft: een wereld lokaal’. ‘ 2021 92 AANTAL LEERLINGEN (per 1 oktober) 2022 157 2023 232 29 28

3. Financiën 3.1 Financiële positie De financiële positie van Scholengroep Spinoza is sterk. Het vermogen is toereikend en de scholengroep is in staat om de ontwikkelingen en investeringen in gang te zetten die de samenleving van ons vraagt. Dit geeft ons de mogelijkheid om na te denken over investeringen en uitgaven in onder meer personeel, huisvesting en ICT. De Spinoza-scholen hebben een eigen financiële verantwoordelijkheid voor hun schoolexploitatie. De afgelopen jaren hebben ze reserves opgebouwd, die ze kunnen inzetten voor incidentele innovaties, ontwikkelingen of optimalisaties binnen hun eigen schoolorganisatie. De planning-&-controlcyclus heeft op financieel gebied binnen Scholengroep Spinoza structuur en rust gegeven. Er is een duidelijk kader van informatieverzameling, -bewaking en -voorziening door het jaar heen: 0 De Kaderbrief als start van het begrotingsproces; 0 De investeringsbegrotingen voor ICT en Huisvesting; 0 De exploitatiebegrotingen op school- en Spinoza- niveau; 0 Elk kwartaal een financiële rapportage; 0 De jaarrekening en het schooljaarverslag als afronding van de jaarcyclus. 3.2 Beheersing bedrijfsvoering Dankzij professionalisering binnen onze scholengroep en de brede samenwerking tussen de scholen en het Buro kunnen we onze bedrijfsvoering steeds beter beheersen. Ook de tools die we tot onze beschikking hebben (Capisci, Cum Laude) helpen ons hierbij. Door vroegtijdige signalering en periodiek overleg kunnen we snel actie ondernemen. De korte lijnen in onze organisatie versterken dat. Beheersingstools In de bestaande pakketten zijn uitbreidingen doorgevoerd om betere analyses te kunnen maken. Spend Cloud van Pro-Active geeft ons ten aanzien van de digitale facturenflow de mogelijkheid het factuurproces juist en volledig te beheersen. Aan het einde van het schooljaar zijn we overgestapt van Simpled Card naar Kas & Pas (van Pro-Active) voor het betaalverkeer voor scholen en schoolreizen. Capisci gebruiken we inmiddels vier jaar als begrotings-en realisatietool. Nu ook in combinatie met een dashboard, de zogeheten cockpit. Ook zijn we voornemens datawarehouse-activiteiten te ontwikkelen. Door gebruik in de praktijk en ontwikkelingen binnen het systeem maken er steeds meer medewerkers gebruik van Capisci en kunnen we op veel niveaus opbrengsten en kosten beheersen. De periodieke rapportages zijn daarmee steeds meer een geïntegreerd geheel van de aanwezige systemen en organisatie. Uitbreiding en korte lijnen De groei van de organisatie door de fusie heeft ook op het Buro geleid tot spanning in capaciteit. Daarom heeft inmiddels op diverse vlakken uitbreiding plaatsgevonden: op financiën is de capaciteit voor analyse en control uitgebreid, op huisvesting & beheer is een adviseur onderhoud aangenomen en in de algemene ondersteuning is een managementassistent aangetrokken specifiek voor het Buro. Een belangrijke ontwikkeling is dat de bedrijfsvoering steeds meer een Spinoza-gedragen aangelegenheid wordt. In toenemende mate vinden er 1-op-1-gesprekken plaats tussen scholen en Buro en worden trajecten zoals de Kaderbrief gezamenlijk aangepakt door Buro en schooldirecties. De bestuurder voert schoolontwikkelgesprekken met de schooldirecties, de staf van het Buro voert bedrijfsvoeringsgesprekken. Soms periodiek, soms incidenteel doordat de schoolspecifieke situatie dat vraagt. 3.3 Belangrijkste risico’s bedrijfsvoering Risico Mitigerende maatregel Uitbreken van een pandemie Handboeken en taakbeschrijvingen zijn voorhanden om in actie te komen wanneer nodig Fluctuaties in leerlingaantallen Onderling overleg tussen scholen, participatie in externe overlegstructuren, volgen demografische ontwikkelingen Tekort aan bekwaam en bevoegd personeel Deelname aan overlegstructuren en VO-verbanden, onze scholen zijn opleidingsscholen in groter verband, inhuur waar nodig, goed onderling overleg tussen scholen ten aanzien van boventalligheid en inzet, SHRM in ontwikkeling Instabiele bekostiging Voorzichtig begroten, deelname aan VO-overleggen, regionaal overleg, meerjarenbegrotingen Ontoereikend en onvoldoende lesmateriaal Intensief contact distributeurs en uitgevers, gebruik van inkoopnetwerken als Sivon, landelijk netwerk Hoog verzuim Verzuimbeleid, trainingen, benchmarken, verzekeren, inzetten op vitaliteit Onduidelijkheid over CAO De huidige CAO is recent totstandgekomen; de CAO-onderhandelingen duren vaak lang; betrokkenheid in landelijk – en regionaal overleg Uitval ICT en netwerk Versterken veiligheidsmaatregelen, goed laten informeren in netwerken, beveiligingsBELEID Datalekken Inzet externe functionaris gegevensbescherming voor advies, goed intern beleid, privacy officers op alle scholen die nauw in contact staan met het Buro Bouwheer bij nieuwbouw Het financiële risico inperken door goed te budgetteren, directievoering tijdens de bouw en budgetbewaking 31 30

3. FINANCIËN Kengetallen Spinoza (per 31 december) 2022 2021 2020 Eigen vermogen (incl. bestemmingsreserves) 19.006 16.216 13.205 Totaal vermogen 40.305 34.081 25.159 Solvabiliteitsratio 47,16% 47,58% 52,49% Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen) 67,63% 70,28% 73,03% Liquiditeit 236,70% 260,19% 254,01% Rentabiliteit 6,92% 6,95% -2,51% Weerstandsvermogen 22,94% 20,84% 25,30% Rijksbijdrage | totale baten 94,20% 94,88% 94,70% Personele lasten | Totale lasten 78,88% 81,55% 79,84% Materiële lasten | Totale lasten 21,12% 18,45% 20,16% Aantallen leerlingen per 1 oktober 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Dalton College 1.193 1.183 1.212 1.222 1.195 1.191 1.087 1.010 969 945 François Vatel vmbo 442 455 469 425 352 338 333 323 343 334 Gymnasium Novum 704 723 732 727 682 688 736 778 764 763 Sint-Maartenscollege 1.265 1.259 1.252 1.257 1.226 1.196 1.224 1.186 1.224 1.207 Veurs Lyceum 874 916 924 866 807 707 614 620 639 731 Veurs Voorburg 353 361 356 363 357 362 370 366 363 418 ‘s Gravendreef College Leidschenveen 710 719 712 744 828 866 988 1.071 1.060 1.076 ‘s Gravendreef College Leidschendam 141 151 189 212 241 272 280 295 288 292 Grotius College 955 694* sc Delfland 263 258 PrO Grotius 207 200 ISK Delft 115 232 Rijksbijdrage | totale baten 5.682 5.767 5.846 5.816 5.688 5.620 5.632 5.649 7.190 7.150 Onderstaande kengetallen zijn ontleend aan de balans op kalenderjaarbasis. Het vermogen van Scholengroep Spinoza eind schooljaar 2022-2023 is als volgt: Algemene reserve Reserves scholen Eigen vermogen per 31 juli 31 juli 2022 8.504.068 3.106.260 11.610.328 resultaat 2022/2023 37.335 -288.762 -251.427 31 juli 2023 8.541.403 2.817.498 11.358.901 In het vermogen van Spinoza van zo’n € 11,4 miljoen is nog niet de bestemmingsreserve NPO opgenomen. Per 31 juli 2023 is nog € 5,8 mln NPO-gelden te besteden. Met deze NPO-bestemmingsreserve erbij, ligt het vermogen hoger. De scholen hebben zelf de mogelijkheid om een schoolreserve op te bouwen en kunnen die in beperkte mate jaarlijks inzetten. De schoolreserve zal worden ingezet voor specifieke schooldoeleinden. Voor ISK Delft, PrO Grotius, sc Delfland en Grotius College ontbreken de cijfers van 2014 t/m 2021; deze scholen zijn per 1 januari 2022 toegetreden tot Scholengroep Spinoza. * Grotius College: cijfers exclusief kopklas Voor 2022 en 2021 zijn de cijfers inclusief de vier Delftse scholen; voor 2020 exclusief. Ook uit deze cijfers blijkt de financiële gezondheid van onze scholengroep, ook na de fusie met de vier Delftse scholen. <* * * * * <* 3.4 Kengetallen *> 32 33

3. FINANCIËN Exploitatie Door mutaties op de financiële markt heeft het Ministerie van Financiën rentebaten verstrekt over de in schatkistbankieren gestalde gelden, wat een aardige rentebate oplevert. Het gerealiseerde resultaat ligt niet ver af van het begrote resultaat. Door de sterke financiële positie van Spinoza is een negatief resultaat, dat al bewust begroot was, mogelijk. Het schooljaar 2022/2023 is afgesloten met een negatief resultaat van € 251.427. De verschillen tussen de realisatie en de begroting in schooljaar 2022/2023 zijn aan de batenkant voornamelijk gelegen in een (gebruikelijke) hogere lumpsumbekostiging (cao en indexaties) en hogere nieuwkomersbekostiging door groei van het aantal leerlingen op ISK Delft. Daarnaast zijn de bestede NPO-gelden verwerkt (evenals dit zelfde bedrag aan lasten). Aan de uitgavenkant zijn de personele lasten hoger dan begroot, mede door inzet van de toegekende extra subsidies (waaronder NPO). Ook zijn er mutaties in de personele en onderhoudsvoorzieningen geweest. De overige lasten zijn hoger als gevolg van inzet NPO-gelden en enkele incidentele kosten. <* <* Scholengroep Spinoza Begroting 22/23 Realisatie 22/23 Begroting 21/22 Realisatie 21/22 Begroting 20/21 Realisatie 20/21 Baten (Rijks) bijdragen OC en W 70.748.029 76.459.278 49.884.325 53.257.857 49.047.432 51.191.607 Overige overheidsbijdragen 1.674.513 3.222.779 1.345.079 1.704.103 1.267.169 1.591.264 Overige baten 2.404.946 3.073.159 1.889.500 1.664.899 2.029.255 1.195.379 74.827.488 82.755.216 53.118.904 56.626.859 52.343.856 53.978.250 Lasten Personele lasten 59.901.640 64.705.269 43.454.674 46.189.656 42.151.649 43.588.848 Afschrijvingen 2.054.646 1.885.716 1.468.604 1.586.414 1.453.821 1.508.276 Huisvestingslasten 4.405.738 6.585.780 3.165.403 3.563.207 3.014.860 3.418.106 Overige instellingslasten 8.480.539 10.230.808 5.798.373 6.503.309 5.861.996 5.507.571 74.842.563 83.407.573 53.887.054 57.842.586 52.482.326 54.022.801 Bedrijfsresultaat -15.075 -652.357 -768.150 -1.215.727 -138.470 -44.551 Financiële baten 20.000 415.159 20.000 - 25.000 10.462 Financiële lasten 25.000 14.229 25.000 1.425 20.000 8.689 -5.000 400.930 -5.000 -1.425 5.000 1.773 Totaal resultaat -20.075 -251.427 -773.150 -1.217.152 -133.470 -42.778 35 34

SCHOLENCOMBINATIE DELFLAND ‘De identiteit van onze school is een werkwoord’ Op sc Delfland komen openbaar en christelijk onderwijs samen in een omgeving die maatschappelijk gezien aan het ontkerkelijken is. De identiteit van onze school is een werkwoord. Een proces waar we doorlopend over in dialoog zijn om verbonden te blijven met elkaar én met de omgeving. De opbrengsten van de school zijn over de hele linie goed. Maar we kijken verder dan die opbrengsten en besteden veel aandacht aan de mensontwikkeling van onze leerlingen. Hoe vinden zij hun plek in een snel veranderende wereld? Die aandacht maakt de school een warm thuis voor de leerlingen en medewerkers. Het leerconcept ‘Samen ontwikkelen op sc Delfland’ vormde de basis voor het nieuwe schoolmeerjarenplan 2023-2027. In dit leerconcept verwoorden wij hoe we het leren en ontwikkelen van onze leerlingen én van onszelf voor ons zien. In het schoolmeerjarenplan hebben we dit uitgewerkt in ambities die uitdrukken waar we willen staan in 2027. Ook in taal- en rekenonderwijs hebben we het afgelopen schooljaar een flinke stap gezet. Om leerlingen goed te laten participeren in de maatschappij is het noodzakelijk dat hun basisvaardigheden digitale geletterdheid op niveau zijn. We hebben de leerlijn voor de onderbouw uitgebreid en ook in leerjaar 3 krijgen leerlingen les in digitale vaardigheden. Zelfredzaamheid staat hierbij centraal. Daarnaast zijn rekenen en taal verder geïntegreerd in de andere vakken. Taal en rekenen zijn per slot van rekening van ons allemaal. Tot slot hebben we de leesmotivatie van onze leerlingen gestimuleerd. In samenwerking met DOK, de Delftse bibliotheek, hebben we een nieuwe collectie samengesteld voor de schoolbibliotheek. De schoolbibliotheek is nu een rijke talige huiskamer. Het doel is om dit jaar die huiskamer ook echt te openen. Sc Delfland is duidelijk meer dan een diplomafabriek! Iwan Jonkman directeur sc Delfland Slagingspercentages vmbo-b 100% vmbo-k 100% vmbo-(g)t 100% 36 37

Met de coronajaren vers in het geheugen hebben we flink geïnvesteerd in het pedagogisch klimaat. Zo zijn onze nieuwe pedagogische conciërges zichtbaar in en om de school, om onze leerlingen met raad en daad bij te staan. Ook werken we met elkaar hard om de structuur in de lessen en daltonuren nog meer vorm te geven vanuit leerdoelgestuurd onderwijs. Dit zien we terug in de ambities van de vakgroepen, de nieuwe studiewijzers, de inrichting van de lessen, de samenwerking tussen werkgroepen en de coaching van onze leerlingen. Verder hebben we ingezet op verrijking voor onze leerlingen. Met nieuwe masterclasses, een vernieuwde theaterwerkgroep, een fijne samenwerking met Schoolblocks om de ICT-vaardigheden te verrijken en meer bewegingsruimte in de school door een fitnessruimte en een klimmuur in de gang. Leerlingen die werken in onze nieuwe open werkplekken in het gebouw, ervaren daar rust en ritme, ruimte en licht, structuur en frisheid. En nog altijd de vertrouwde warme eigenheid van onze school. Onder dit alles liggen natuurlijk de daltonkernwaarden. Deze zijn door de Nederlandse Dalton Vereniging nog eens bekrachtigd met het verlengen van ons daltonpredikaat voor goed daltononderwijs. Met elkaar vormen we een school waar de leerlingen zichzelf mogen zijn. Waar leerlingen werken vanuit vertrouwen op basis van samen- werking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zo ontwikkelen zij zich tot mensen met lef, die klaar zijn voor de veranderende toekomst. We hebben flink geïnvesteerd in ons pedagogisch klimaat’ DALTON COLLEGE Mirjam Heskes rector Dalton College ‘ 1e onderwijsvleugel opgeknapt 2e onderwijsvleugel opgeknapt: zomer 2024 3e onderwijsvleugel opgeknapt: zomer 2025 1000 leerlingen Naar de gewenste Slagingspercentages vmbo-(g)t 90.8% havo 79.1% vwo 88.1% 39 38

4. Personeel In het schooljaar 2022-2023 hebben we met trots kunnen melden dat we erin zijn geslaagd om al onze openstaande vacatures te vervullen en hoogwaardig personeel aan te trekken en te behouden. Dit is het resultaat van onze toewijding aan het aantrekken van talent en het bieden van een ondersteunende en stimulerende werkomgeving. We hanteren verschillende benaderingen om dit te bereiken. We bieden concurrerende salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden, en we streven ernaar om een inspirerende werkcultuur te creëren waarin onze medewerkers gedijen en zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast investeren we in professionele ontwikkeling en groeimogelijkheden om de kwaliteit van onze medewerkers te waarborgen. Onze inspanningen om goed personeel aan te trekken en te behouden weerspiegelen onze ambitie om ons onderwijs voortdurend te verbeteren. We zijn vastbesloten om onze missie voort te zetten en te blijven bijdragen aan de groei en ontwikkeling van onze leerlingen en medewerkers, in lijn met de waarden van ons visiedocument ‘Spinoza on the move’. 4.1 Professionele leergemeenschap Bij Spinoza hechten we veel waarde aan de ontwikkeling van een professionele leergemeenschap. Binnen deze gemeenschap staat de bevoegdheid van onze docenten centraal, aangezien dit een cruciale factor is voor de kwaliteit van het onderwijs. We zijn verheugd om te melden dat 88% van onze docenten volledig bevoegd is. Deze statistiek sluit aan bij de bredere landelijke trends. Bevoegdheid toont de bekwaamheid en expertise van onze docenten aan; het belang ervan kan daarom niet worden onderschat. Bevoegde docenten beschikken over de juiste kwalificaties en training om effectief les te geven en de educatieve doelstellingen te bereiken. Dit draagt bij aan een hoogwaardige leeromgeving waarin leerlingen de beste kansen krijgen om te groeien en te leren. Het feit dat ons percentage bevoegde docenten in lijn is met landelijke trends is een geruststellend teken. Het laat zien dat we voldoen aan de algemeen aanvaarde normen voor onderwijskwaliteit. Dit bevestigt ons streven om voortdurend te zorgen voor hooggekwalificeerde onderwijzers in onze school, wat een belangrijke pijler is van ons succes en onze toewijding aan het bieden van uitstekend onderwijs aan onze leerlingen. 4.2 Ontwikkeling centraal De ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal. We realiseren ons dat de groei en ontwikkeling van onze docenten een cruciale factor is in het bereiken van dat doel. Om die reden hebben we verschillende middelen en kansen gecreëerd om ervoor te zorgen dat onze docenten zich blijven ontwikkelen en hun professionele vaardigheden blijven aanscherpen. Een van deze initiatieven is het individuele opleidingsbudget dat alle medewerkers ontvangen. Hiermee hebben ze de mogelijkheid om externe opleidingen en trainingen te volgen die relevant zijn voor hun vakgebied. Zo kunnen zij hun expertise verder vergroten en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Bovendien hebben we de Haagse Onderwijs Academie (HOA) geïntroduceerd, die het afgelopen jaar aanzienlijk is geprofessionaliseerd. Deze academie biedt een breed scala aan interne opleidingsmogelijk- heden die nauw aansluiten bij de specifieke behoeften van onze medewerkers. We zijn verheugd om te zien dat deze bron van professionele ontwikkeling steeds meer wordt gebruikt door onze medewerkers. Voor schooljaar 2023-2024 staat verdere ontwikkeling van de Haagse Onderwijs Academie op de agenda. We blijven investeren in het verbeteren van het aanbod en het aanpassen aan de veranderende behoeften van onze medewerkers. Op deze manier willen we zorgen voor een optimaal leer- en groeiklimaat, niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor ons waardevolle team van docenten en medewerkers. Samen streven we naar voortdurende verbetering en excellentie in het onderwijs dat we bieden. Bij Spinoza staat de kwaliteit van ons onderwijs centraal. Onze docenten en ons onderwijsondersteunend personeel zijn van onschatbare waarde. In de huidige krappe arbeidsmarkt vormt het aantrekken en behouden van hoogwaardig personeel een voortdurende uitdaging. We zijn ons als Spinoza terdege bewust van deze uitdagingen en nemen actieve stappen om hiermee om te gaan. Bij alles wat we doen, houden we vast aan de kernwaarden van ons visiedocument ‘Spinoza on the move’. 41 40

PERSONEEL 4.3 Personeelsbeleid In schooljaar 2022-2023 hebben we een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van ons personeelsbeleid. We hebben ons HR-beleid strategischer vormgegeven, met als doel om op een effectieve manier de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan. Deze uitdagingen omvatten aspecten als vergrijzing, de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de snelle veranderingen in de wereld, vooral op het gebied van sociale omgangsvormen en digitalisering. De introductie van nieuw strategisch HR-beleid markeert het begin van onze inspanningen om Scholengroep Spinoza voor te bereiden op de toekomst. Het doel is om de organisatie veerkrachtiger te maken en ons personeelsbestand voor te bereiden op de veranderende eisen en verwachtingen van het onderwijsveld. Dit is slechts het begin van een langer traject. De komende schooljaren werken we hard aan het verder uitwerken en doorontwikkelen van ons strategisch HR-beleid. We identificeren specifieke uitdagingen, implementeren innovatieve oplossingen en creëren een stimulerende en ondersteunende werkomgeving voor ons personeel. Met deze stappen in de richting van een meer strategisch en toekomst- gericht HR-beleid zijn we ervan overtuigd dat Spinoza goed gepositioneerd zal zijn om de veranderende wereld van het onderwijs met vertrouwen tegemoet te treden. En zo de belangen van onze leerlingen en medewerkers optimaal te behartigen. We kijken uit naar de voortzetting van dit proces en de positieve impact die het zal hebben op onze schoolgemeenschap. 43 42

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=