Scholengroep Spinoza

3. FINANCIËN Exploitatie Door mutaties op de financiële markt heeft het Ministerie van Financiën rentebaten verstrekt over de in schatkistbankieren gestalde gelden, wat een aardige rentebate oplevert. Het gerealiseerde resultaat ligt niet ver af van het begrote resultaat. Door de sterke financiële positie van Spinoza is een negatief resultaat, dat al bewust begroot was, mogelijk. Het schooljaar 2022/2023 is afgesloten met een negatief resultaat van € 251.427. De verschillen tussen de realisatie en de begroting in schooljaar 2022/2023 zijn aan de batenkant voornamelijk gelegen in een (gebruikelijke) hogere lumpsumbekostiging (cao en indexaties) en hogere nieuwkomersbekostiging door groei van het aantal leerlingen op ISK Delft. Daarnaast zijn de bestede NPO-gelden verwerkt (evenals dit zelfde bedrag aan lasten). Aan de uitgavenkant zijn de personele lasten hoger dan begroot, mede door inzet van de toegekende extra subsidies (waaronder NPO). Ook zijn er mutaties in de personele en onderhoudsvoorzieningen geweest. De overige lasten zijn hoger als gevolg van inzet NPO-gelden en enkele incidentele kosten. <* <* Scholengroep Spinoza Begroting 22/23 Realisatie 22/23 Begroting 21/22 Realisatie 21/22 Begroting 20/21 Realisatie 20/21 Baten (Rijks) bijdragen OC en W 70.748.029 76.459.278 49.884.325 53.257.857 49.047.432 51.191.607 Overige overheidsbijdragen 1.674.513 3.222.779 1.345.079 1.704.103 1.267.169 1.591.264 Overige baten 2.404.946 3.073.159 1.889.500 1.664.899 2.029.255 1.195.379 74.827.488 82.755.216 53.118.904 56.626.859 52.343.856 53.978.250 Lasten Personele lasten 59.901.640 64.705.269 43.454.674 46.189.656 42.151.649 43.588.848 Afschrijvingen 2.054.646 1.885.716 1.468.604 1.586.414 1.453.821 1.508.276 Huisvestingslasten 4.405.738 6.585.780 3.165.403 3.563.207 3.014.860 3.418.106 Overige instellingslasten 8.480.539 10.230.808 5.798.373 6.503.309 5.861.996 5.507.571 74.842.563 83.407.573 53.887.054 57.842.586 52.482.326 54.022.801 Bedrijfsresultaat -15.075 -652.357 -768.150 -1.215.727 -138.470 -44.551 Financiële baten 20.000 415.159 20.000 - 25.000 10.462 Financiële lasten 25.000 14.229 25.000 1.425 20.000 8.689 -5.000 400.930 -5.000 -1.425 5.000 1.773 Totaal resultaat -20.075 -251.427 -773.150 -1.217.152 -133.470 -42.778 35 34

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=