Van Gogh Nationaal Park

De Turfvaartse landgoederen: hoogveenlandgoederen en turfvaarten Tussen 1250 en 1750 vonden ten westen van Zundert grootschalige hoogveenafgravingen plaats voor de turfwinning. Er ontstonden verschillende turfvaarten, die ieder naar hun eigen overslaghaven of turfhoofd liep. Grote delen van het land werden na de vervening verlaten. Er ontstonden grote heidevelden en hier en daar vond spontane opslag van bos plaats. Op de nattere delen lagen vennen en broekbossen. Deze gronden waren goedkoop, en vanaf het begin van de zevenntiende eeuw kochten rijke beleggers ze aan om er landgoederen aan te leggen, zoals Vrede Oord en Den Anker, De Moeren, Oude en Nieuwe Heihoef, de Pannenhoef, de Oude Buisse Hoeve en Wallsteijn. Zo ontstond een langgerekt landgoederen- en boslandschap. Begin 21ste eeuw zijn veel nieuwe gronden aangekocht voor natuurontwikkeling. Zo is een aaneengesloten landschap ontstaan van heide, vennen, bossen, hooilanden en kruidenrijke akkers, van in totaal meer dan 1.400 hectare. Hoewel het gebied niet is aangewezen als Natura 2000-gebied, vormt het het leefgebied van onder meer heikikker, kamsalamander, gladde slang, zwarte specht en boommarter. In het gebied groeien onder meer klokjesgentiaan, beenbreek, moeraskartelblad, heidekartelblad en drijvende waterweegbree. Landgoederen- en (jacht)boslandschap: De Baronie van Breda Ten zuiden van Breda strekt zich vanaf het Mastbos tot Alphen in het stroomgebied van de Mark al meer dan 500 jaar een zone uit die bestaat uit heide, bossen en vennen. De kern van dit 3.800 ha grote, samengestelde natuurgebied wordt gevormd door oudere en jongere landgoederen in een oude en plaatselijk goed bewaard gebleven cultuurlandschap. Opmerkelijk zijn de oude bosgebieden Mastbos, Liesbos en Ulvenhoutse Bosch, die tot de oudste van Nederland behoren. Het Ulvenhoutse Bosch (112 ha) is aangewezen als Natura-2000 gebied. Zowel in het Ulvenhoutse Bosch als op enkele landgoederen komen zeer zeldzame bosplantengemeenschappen voor, met onder meer witte rapunzel en knikkend nagelkruid. De bossen zijn vaak de brongebieden of bovenlopen van de beken, zoals de Chaamse beken. In de benedenlopen zijn vochtige hooilanden te vinden, met soorten als boomkikker, moeraskartelblad, waterviolier, moesdistel en knolsteenbreek. De Regte Heide en Riels Laag, aan de oostkant van het landgoederengebied, is ook een Natura-2000 gebied (538 ha). Het is een golvende heidegebied, dat wordt omsloten door het beekdal van de Oude Leij en dat van de Poppelsche Leij. De overgang van de heide naar beekdal is over een lengte van 3 km ongeschonden. Dat levert voor Brabant spectaculaire hoogteverschillen op. DE BELANGRIJKSTE NATUURGEBIEDEN EN NATUURWAARDEN VAN HET WESTELIJK KERNGEBIED (BARONIE) Natuurgebied Pannenhoef 63 64 WAARDEVOLLE NATUUR IN WESTELIJK KERNGEBIED BREDA ETTEN-LEUR SINT WILLEBRORD ZUNDERT GILZE LIESBOS - 200ha Grootste zomereikenbos van Nederland PANNENHOEF - 1700ha Bos, vennen en bloemenrijke graslanden DE TURFVAARTSE LANDGOEDEREN- 1.950ha Hoogveenlandgoederen en turfvaarten BIJLOOP/TURFVAART AA OF WEERIJS DE MARK KLEINE BEEK DE KROCHTEN - 300ha Vochtige bossen VLOEIWEIDE - 140ha Graslanden WALLSTEIJN - 100ha Naald- en loofbos OUDE BUISSE HEIDE - 200ha Bos, heiden en vennen DE MOEREN - 250ha bos, weiland, akkers, vennetjes en poelen STRIJBEEKSE HEIDE - 720ha Heidegebied ULVENHOUT - 112ha lemig eiken-beukenbos KRABBE BOSSEN - 180ha Naaldbossen MASTBOS - 580ha Naaldbossen NIEUW BOSCH - 1800ha Gemengd bos CHAAMSE BOSSEN - 712ha Moerassen, naaldbossen MOLENLEIJ

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=