Van Gogh Nationaal Park

185 186 b. Moerenburg/ Koningshoeven en Piushaven (Groen Blauwe wig naar Forum). Inhoud: Groene stapstenen verbinden het Forum/ Binnenstad via bestaande en nieuw te ontwikkelen binnenstedelijke groene parkjes en de Piushaven naar landschapspark Moerenburg/Koningshoeven. De vergroening van de binnenstad draagt bij om de aantrekkelijkheid te vergroten, een aangenamer leefklimaat te hebben, maar ook klimaat robuuster te zijn. Daaronder vallen de vergroening en klimaat aantrekkelijkheid aanpak van het Oudedijk park, het Koningsplein en de Koopvaardijstraat als meest urgente opgaven. - Partijen: onderwijsinstellingen, gemeente, projectontwikkelaars, bedrijfsleven. - Looptijd: 5 – 10 jaar. - Investeringen: tientallen miljoenen euro’s c. Stadsbos013 en de Kennis-as (als groene long naar Spoorpark/ Spoorzone013) Inhoud: Het grootste stadsbos van Nederland wordt bottom-up vormgegeven door bewoners, bedrijven en vrijwilligers. Daarnaast is verbinden we toponderwijs locaties niet alleen mentaal maar juist ook groen fysiek met elkaar. Investeringen in de openbare ruimte maar ook ontwikkelingen op de campussen en spoorzone zelf worden de komende jaren aangepakt. Momenteel is hiervoor een concept visie klaar waaronder ook station zelf een eigentijdse impuls krijgt. (Her)nieuwde duurzame mobiliteit voor fiets, wandel en OV, robuuste groene structuren en plekken voor een aantrekkelijke omgeving zijn leidend. - Partijen: Universiteit Tilburg, NS/ ProRail, gemeente, andere onderwijsinstellingen. - Looptijd: 5 – 15 jaar. - Investeringen: tientallen miljoenen euro’s 3. ’s-HERTOGENBOSCH a. De Groene Delta 3 (regio-traject DGD 3.0) Inhoud: Middels het programma De Groene Delta werkt de gemeente al geruime tijd aan versterking van de groene en blauwe netwerken in en om de stad. Op gebiedsniveau wordt dit in uitvoeringsplannen gekoppeld aan recreatieve of toeristische mogelijkheden. Stadsboerderij Eyghentijds met het Kanaalpark en de Diezemonding zijn voorbeelden hiervan – in deze gebieden loopt de voorbereiding van verder uitbreiding van natuur met recreatiemogelijkheden. Met de Groene Delta willen we een nieuwe stap gaan zetten door in samenwerking met onze buurgemeenten en andere groene partners de ambities neer te zetten voor een nieuw regionaal programma voor de komende jaren. Projecten o.a. StadsDommel, Moerputten, Diezemonding, Hooge Heide, Engelermeer, Kanaalpark, Aa-dal en Dungense polder. - Partijen: Provincie Noord-Brabant, waterschap en overige partijen (zoals SBB). - Looptijd: 10 jaar. - Investeringen: Voor de Groene Delta 1 circa 10 miljoen, voor de Groene Delta 2 circa 5 miljoen euro en voor de Groene Delta 3 circa 5 miljoen (deze laatste is nog ongedekt). b. Landschapspark Van Groote Wetering tot StadsAa Inhoud: Er is geen plek in ’s-Hertogenbosch waar zoveel wateren van historisch tot modern elkaar ontmoeten als rondom de Brand. Wateren vloeien er samen, vertakken zich weer en kruisen elkaar. Ze scheiden en tegelijkertijd verbinden stad en land. In combinatie met de A2 en bedrijventerrein de Brand is de locatie een complex ruimtelijk, infrastructureel, waterstaatkundig, landschap ecologisch, cultuurhistorisch en recreatief knooppunt. Er ligt een opgave om het knooppunt ‘De Brand’ in ruimtelijke en functionele zin op te waarderen tot een kwalitatief hoogwaardig landschap. Een schakel tussen stad en land. - Partijen: Waterschap. - Looptijd: 20 jaar. - Investeringen: Verkenningsfase (ingeschatte investering 5 tot 10 miljoen). c. Riviernatuurpark Diezemonding Inhoud: Binnen De Groene Delta ontwikkelt de gemeente het riviernatuurpark Diezemonding over circa 250 hectare. Van hartje binnenstad tot aan de Maas wordt een prachtig landschap ontwikkeld van ooibos, struweel, bloemrijke ruigten, moeras en open water. De otter is ambassadeur. De Dieze en de linie van 1629 vormen de verbinding voor mens en dier. Halfwilde paarden en runderen zorgen voor het beheer. - Partijen: Provincie Noord-Brabant en waterschap. - Looptijd: 10 jaar. - Investeringen: Circa 50 ha nieuwe natuur gefinancierd door kleiwinning 50% (1,2 mln.), GOB (1,2 mln.), gemeente 0,5 mln.­ natuurcompensatie 0,2 mln., verplaatsen woonboten p.m., recreatieve voorzieningen; 0,1 mln., Linie 1629 1 mln. en herontwikkeling agrarisch bedrijf. Beoogde ontwikkeling resterend en nog niet gedekt; 35 ha te verwerven inclusief agrarisch bedrijf, verwijderen dijk en omzetten naar moeras en recreatieve voorzieningen. d. Parklandschap Kanaalpark Inhoud: Het ontwikkelen van een parkachtig landschap tussen Aa en Maas van circa 100 ha bestaande uit bos, struweel, bloemrijke grasland, moeras en open water. Het natuurpark ligt parallel aan het Maximakanaal. Otter is de ambassadeur. Fiets- en wandelpaden verbinden stad en land. Stadsboerderij Eyghentijds is de centrale entree en ontmoetingsplaats rondom thema’s natuur, zorg, recreatie, voedsel, cultuur en vrijwilligers. - Partijen: Provincie Noord-Brabant en waterschap. - Looptijd: 10 jaar. - Investeringen: Investeringen 25 ha nieuwe natuur: GOB 1,2 mln., gemeente 0,75 mln., compensatie 0,5 mln. en recreatieve voorzieningen 0,1 mln. Nog niet gedekt: realiseren dijkoversteek, extra nieuwe natuur 10 hectare en herontwikkeling zandvang door verondiepen. e. Van Zuid-Willemsvaart naar Zuid-Willemspark Inhoud: Het kanaal wordt een park: het Zuid-Willemspark, een park dat de binnenstad met het buitengebied verbindt, van het Máximakanaal tot aan de Maas. Over de hele linie vertoont de Zuid-Willemsvaart een aaneenschakeling van gebieden met zeer uiteenlopende karakters: landelijk en stedelijk, natuur en cultuur,­ industrie en bedrijvigheid, wonen en werken, oud en nieuw. Al deze gebieden hebben de kwaliteiten van een park, elk met eigenontwikkelingskansen voor de stad. Het park is opgesplitst in drie delen: Oost (Máximakanaal-Lambooijbrug), Midden (Lambooijbrug-Ertveldplas) en West (Ertveldplas-Maas). Binnen deze delen valt een aantal deelgebieden. - Partijen: Gemeente, Rijkswaterstaat en ontwikkelende en particuliere initiatiefnemers - Looptijd: 15 jaar. - Investeringen: Eigen investering 3 ton en beoogde ontwikkelinvestering 5 tot 10 miljoen (ongedekt). f. Out Herlaer: buitenmuseum Inhoud: In het zuidelijk deel van het Bossche Broek wordt bij Out Herlaer een ‘buitenmuseum’ ontwikkeld, dat rust op de pijlers: kunst, natuur en cultuurhistorie. Er komt een expositieruimte, waar mogelijk archeologische resten zichtbaar gemaakt worden. In het gebied zullen eco-artobjecten geplaatst worden; land-art die een duidelijke relatie met natuur heeft. Leidraad bij het herstel van de natuurwaarden is de oude loop van de Dommel. Het gebied wordt verder ontwikkeld met een grote variatie tussen droge en natte natuur. Het gehele gebied, dat verder bestaat uit de landgoederen Haanwijk, Sterrenbosch, Pettelaer en Dooibroek, wordt autoluw om de rust van het gebied te waarborgen. De recreatieve voorzieningen in het gehele gebied worden verbeterd zodat recreanten gemakkelijk het gebied kunnen bereiken, ook per boot. - Partijen: Brabants Landschap in samenwerking met Het Noordbrabants Museum - Looptijd: 2017 t/m 2023 (indicatief) - Investeringen: PM 4. EINDHOVEN a. Genneper Parken Inhoud: Initiatieven zijn er volop in het historisch landschap van Eindhoven: Genneper Watermolen, oud cultuurlandschap als ‘een bron van vitaliteit’ voor alle leeftijden. Het (be)leefbaarder maken van het landschap, de landschapskwaliteiten ‘dramatiseren’ (versterken) en het betrekken van de High Tech Campus bij de Genneper Parken zijn speerpunten in dit gebied. Daaraan koppelen we iverse projecten o.a. onderdoorgang/passage Boutenslaan. - Partijen: waterschap, Provincie Noord-Brabant, gemeente, lokale stakeholders (genneper hoeve, Eindhoven museum, sportverenigingen, van der Valk hotel, etc.) - Looptijd: ten minste 8 jaar => gebiedsproces

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=