Van Gogh Nationaal Park

183 184 5.3 ONTWIKKELLIJN 3: NATUUR EN LANDSCHAP TOT IN HET HART VAN DE STAD Voor de vijf grote Brabantse steden is de overgang van stad en ommeland een cruciaal en strategisch gebied als het gaat om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. Het groen tot in de stad heeft als doel om de aantrekkelijkheid te vergroten, een aangenamer leefklimaat te hebben, maar ook klimaat robuuster te zijn. De stadrandzones liggen direct beschikbaar tegen de stad, als uitloopgebied, als gezonde recreatieve- of ontspanningslocatie of gewoon als tastbare groene kwaliteit. Deze stadrandzones en groen tot in de stad vormen ook een grote (contra)waarde voor de stedelijke dynamiek van cultuur, werkgelegenheid en innovatiekracht. Alle vijf steden hebben deze ambities in die stadsrandzones beleidsmatig vertaald in de ontwikkeling van zogenaamde landschapsparken met groene wiggen tot in de stad. De opgaven die binnen de steden spelen zijn aan elkaar verwant. Ze hebben een aantal overeenkomsten door de ligging in het bekenlandschap op de grens van stad en ommeland. Iedere stad werkt binnen de eigen casussen aan deze familie van opgaven. 1. BREDA a. Natuurpark Markdal - Seeligpark - Nieuwe Mark - Zoete Delta Inhoud: Voor een deel van het stroomgebied van de Mark, vanaf de zuidkant van de stad Breda tot aan de Belgische grens, heeft de Vereniging Markdal het “perspectief voor het Markdal” opgesteld. Dit teneinde landelijke provinciale, waterschaps- en gemeentelijke doelen te realiseren. Het gaat hier onder meer om versterken van de concurrentiepositie, het bevorderen van de transitie in de landbouw, het bereiken van een gezonde leefomgeving, het versterken van regionale identiteit en het realiseren van een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem. De Vereniging Markdal realiseert hiertoe 100 hectare NNB in het Markdal. Hierdoor ontstaat weer een grotendeels meanderende beek met aanliggende hooilanden, rivierbosjes en moerassen op het grondgebied van Alphen-Chaam en Breda. Verder stroomafwaarts zal in Breda de Seelig kazerne worden ingericht als stadspark. Landschapspark Pauwels, Tilburg Door de ligging in het centrum en aan de EVZ singelring zal de inrichting zowel gericht zijn op recreatie als het versterken van de natuurwaarden. De Nieuwe Mark zal door het nieuwe park gaan stromen. Het doortrekken van deze stadsrivier naar het zuidelijk deel van de Singelring is een grote ambitie. Bij het ontwerp hiervan staat een innovatieve natuurinclusieve aanpak centraal. Waar de Mark het centrum van Breda verlaat is binnen het gebied Crossmark de aanleg van de Zoete Delta voorzien. Dit natuur- en recreatiegebied zal voorzien in de waterretentieopgave van het gebied, ecologische verbindingszone Benedenmark en een recreatieve functie hebben voor de toekomstige bewoners. - Partijen: Vereniging Markdal, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Gemeenten Breda en Alphen-Chaam, Rijksvastgoedbedrijf, omwonenden (particulieren en agrariërs). - Looptijd: 10 jaar - Investeringen: Kosten voor de aankoop en inrichting van het Markdal worden geraamd op ca 15 tot 20 miljoen euro (dekking 100%). Kosten voor de aankoop en inrichting van een park worden geschat op 3 tot 10 miljoen euro (dekking nog niet bekend). Kosten voor de aankoop en inrichting van de eerste fase Stadsmark worden geschat op 23 miljoen euro (dekking 100%). b. Landschapspark Aa of Weerijs Inhoud: Dit gebied bestaat onder andere uit de gebieden De Rith en Het Lies. De gemeente Breda streeft hier landschapsherstel, herstel van agrarische biodiversiteit en verhogen van de recreatieve belevingswaarde na. Speciale aandacht is er hierbij voor de patrijs. - Partijen: gemeente, Brabants Landschap, Waterschap, agrariërs - Looptijd: 10 jaar - Investeringen: tot nu toe circa 1,2 miljoen euro (gedekt) c. Landgoederenzone Haagse Beemden Inhoud: De landgoederenzone Haagse Beemden is het schoolvoorbeeld voor landschap georiënteerde stedenbouw in Nederland en daarom opgenomen in de Canon voor Ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Recent is besloten de nog resterende landbouwgronden in dit rijksmonument om te vormen naar natuur. Hierbij worden door inrichtingsmaatregelen zowel de recreatieve als natuurwaarden vergroot. - Partijen: gemeente, Provincie Noord-Brabant, Wijkraad, lokale stakeholders (Heerlijkheid Burgst) etc. - Looptijd: 2 jaar - Investeringen: In het gebied wordt ca € 300.000 geïnvesteerd in recreatieve structuren en landschapselementen. De kosten hiervoor zijn gedekt. d. Landschappelijke driehoek Inhoud: De Landschappelijke Driehoek is een restant buitengebied dat is omsloten door wegen. Het gebied is gelegen op de overgang van een hoge dek zandrug naar het lagergelegen brongebied van de Bavelse Leij. De ambitie is om dit brongebied aan te kopen en in te richten als natuur. Ook is het de ambitie om het gebied beter te ontsluiten voor voetgangers en fietsers. - Partijen: gemeente, Waterschap, inliggende grondbezitters - Looptijd: 10 jaar - Investeringen: Kosten voor de ingrepen in de Landschappelijke Driehoek zullen 2,5 tot 4,5 miljoen euro bedragen. Hiervan is het deel voor aankoop van het brongebied gedekt (0,5 miljoen euro) 2. TILBURG a. Park Pauwels en Quirinustuinen (groene aders naar de Oude stad) Inhoud: Waterpark en -machine, recroduct, duurzame landbouw- (gronden), nieuwe natuur- en landschapselementen en cultuurhistorische en educatieve parels en enclaves worden ontwikkeld en maken het nieuwe landschapspark. Daarnaast wordt door PACT-aanpak Tilburg Noord versterkt. Diversiteit in woningen, kwalitatief hoogwaardig groene structuren en buitenruimten zorgen voor meer sociaal contacten, betrokkenheid en binding met groen als middel. Kwalitatief hoogwaardige groene aders: Quirinustuinen, Quirijnstokpark en de Stokhasseltlaan zijn hierin de leidende structuren. - Partijen: Provincie Noord-Brabant, waterschappen, Efteling, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, woningbouwcoöperaties, CRa, gemeenten. - Looptijd: 5 – 10 jaar. - Investeringen: Begroting Pauwels 130 miljoen en tientallen miljoenen euro’s voor de verbindingen (30% gedekt)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=