Van Gogh Nationaal Park

167 168 De motor van gebiedsgericht werken Om in het Van Gogh Nationaal Park tot aansprekende en tastbare resultaten te komen werken we zoveel mogelijk casuïstisch. Door generiek beleid en sectorale programma’s geografisch specifiek te maken, zijn we ervan overtuigd dat we kwalitatief betere projecten kunnen realiseren. Door van die projecten en ervaringen te leren zijn we gezamenlijk in staat te innoveren en het bestaande beleid en de bijbehorende programma’s aan te passen en te verbeteren. Dit cyclisch motortje aan de gang brengen en houden is de kracht van de samenhangende aanpak van gebiedsgericht werken in Van Gogh Nationaal Park. Het is de combinatie van ‘binnen en buiten je eigen organisatie of omgeving te werken’, van zowel ‘top-down’ als ‘bottom-up te werken’ en van gelijktijdig ‘strategisch’ en ‘operationeel’ te werken. In het Van Gogh Nationaal Park zijn partners bereid zoveel mogelijk aan te sluiten op de energie en initiatieven die er al in het gebied zijn. Alleen dan creëer je (mede)eigenaarschap. Voorwaarde is ook dat je een netwerk aanboort, in stand houdt en onderhoudt. Participatie In het Van Gogh Nationaal Park maken wij werk van het mobiliseren van de collectieve intelligentie. We weten al een hoop maar we hebben de mensen die wonen, werken en recreëren in het gebied nodig om er iets goeds van te maken. Wij brengen de kennis die wij als betrokken burgers en andere experts samen hebben bij elkaar en bouwen daar beleid en plannen op voort. Dit doen we door slim aan te sluiten op stadslabs, burgerjury’s, buurttafels, transitie-arena’s en stadsgesprekken. Denkbaar is ook dat, vanuit maatschappelijke opgaven geredeneerd, ambtenaren niet langer uitsluitend in dienst van het college zijn, maar ‘publieke ambtenaren’ worden (civil servants dus). In dienst van de gemeenschap creëren zij publieke waarden. Deze ambtenaren zijn dan niet zozeer verbonden aan één orgaan maar georganiseerd en zichtbaar rondom een maatschappelijke opgave. In het Van Gogh Nationaal Park nemen we de collectieve verantwoordelijkheid voor onze naasten, voor de mensen die helemaal niet op onszelf lijken, voor onze leefomgeving en voor de toekomst van onze kinderen. ‘Stuurschap’ Om antwoord te bieden op de grote opgaven in het Van Gogh Nationaal Park – bijvoorbeeld op het gebied van landbouwtransitie, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, duurzame energieproductie en de versterking van het landschap – gaan we ook op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking en sturing, gebaseerd op gemeenschapszin, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en coöperatie. Het sluit aan op het Brabantse DNA om langs informele lijnen en vanuit de inhoud te komen tot oplossingen. Dit idee van ‘stuurschap’ is verankerd in het kompas en in de governance van het Van Gogh Nationaal Park en kan zowel op het niveau van het Van Gogh Nationaal Park zelf als op gebiedsniveau een stimulerende en continuerende rol spelen, waarbij de bestuurlijke verantwoordelijkheden van partijen onveranderd blijven bestaan. LEREN EN INNOVEREN BELEID EN PROGRAMMAS CASUÏSTISCH EN SPECIFIEK PROJECTEN IN GEBIEDEN MOTER VAN GEBIEDSGERICHT WERKEN We zoeken daarbij naar samenwerking met toonaangevende kennispartners binnen het Van Gogh Nationaal Park, zoals de Technische Universiteit Eindhoven (technologie), de Design Academy en de Dutch Design Week (design), Breda University of Applied Sciences, International School Breda, Universiteit van Tilburg en Fontys Hogeschool (sociale innovatie), HAS Hogeschool Den Bosch en MAS Helicon Den Bosch/Boxtel (landbouw en voedsel) of slimme financieringsconstructies (AVANS Hogescholen Brabant). We monitoren de effecten van de ontwikkelingen in het Van Gogh Nationaal Park door waar mogelijk gebruik te maken van of aan te sluiten op bestaande monitoringssystemen. Specifiek gaat het daarbij om de volgende zaken. Om ontwikkelingen in het Van Gogh Nationaal Park te volgen, evalueren en eventueel bij te sturen – bijvoorbeeld op het vlak van ruimtegebruik, natuurkwaliteit, landschap en toerisme – is kwalitatief hoogwaardig onderzoek nodig. Ook voor het beantwoorden van nog openstaande kennisvragen en het vinden van innovatieve oplossingen voor actuele opgaven, is het van groot belang om de potentie van ‘slimste regio’ optimaal te benutten. Door samenwerking met de vele kennisinstellingen en het bedrijfsleven in Noord-Brabant zetten we in het Van Gogh Nationaal Park in op hoogwaardig onderzoek dat bijdraagt aan kennisontwikkeling en monitoring. 4.4 ONDERZOEK, KENNISONTWIKKELING EN MONITORING Groen tot in de dorpen en steden. Zoals hier in Breda.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=