CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 38 Niet in elk leerjaar is doubleren een optie. Doubleren in groep 1 heeft niet de voorkeur; kinderen stromen per definitie door naar groep 2. Groep 2, 3 of 4 overdoen, behoort tot de mogelijkheden. In de regel gaan kinderen vanaf groep 5 door naar de volgende groepen. Procedure Beslissingen over doubleren worden genomen ten minste zes weken voor het einde van het school- jaar. Uitzondering daarop is het schooljaar waarin de leerlingen al eind juni/begin juli vakantie krijgen. Dan valt de beslissing eind mei, begin juni. Als basis voor de beslissing wordt gehanteerd: • Het beeld van de leerkracht • De resultaten van de Cito-LVS toetsen en observaties • Het beeld van de intern begeleider De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de directie van de school, geadviseerd door groeps- leerkracht en intern begeleider. De beslissing zal worden gecommuniceerd naar de ouders door de intern begeleider en de groepsleerkracht in de vorm van een school(directie)besluit. Uiteraard wordt u als ouder uitgenodigd voor een gesprek hierover. Gescheiden ouders Wanneer ouders van onze leerlingen gescheiden leven of gaan scheiden, hanteren wij de volgende afspraken: • De school informeert beide ouders. De ouder die belast is met het ouderlijk gezag (over het alge- meen de ouders bij wie het kind woont) wordt “actief” geïnformeerd. De andere ouder (voor deze ouder geldt over het algemeen een omgangsregeling) wordt “passief” geïnformeerd. Alleen in zwaarwegende omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. • De ouder die “actief” wordt geïnformeerd, ontvangt van ons de schoolgids, de schoolkrant, uit- nodigingen omtrent ouderavond, contactavonden, informatie omtrent rapportages, schoolresul- taten, toetsresultaten, schoolreizen, verwijzing naar het vervolgonderwijs en andere voor ouders relevante informatie. • De andere ouder (“passief” geïnformeerd) sturen wij jaarlijks de schoolgids (inclusief jaaroverzicht activiteiten) toe. Hiervoor dient de school wel in het bezit te zijn van de adresgegevens van deze ouder. Van de andere hierboven genoemde zaken verwachten wij dat deze ouder ze op school afhaalt. • Gescheiden ouders krijgen beiden de gelegenheid over hun kind te praten tenzij de omgangsrege- ling anders aangeeft.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=