Schoolgids 2018-2019

De Hofvijver Schoolgids 2018-2019 31 Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders Als school willen wij een veilige haven zijn voor alle kinderen. De school houdt zich daarom bewust afzijdig van een eventueel conflict tussen ouders. Wij stellen ons neutraal op bij bijvoorbeeld een echtscheiding. In principe worden beide ouders gelijk behandeld. Van ouders verwachten wij dat zij de school (tijdig) informeren over (wijzigingen in) hun gezinssituatie. Wij zorgen dat beide ouders (wanneer beiden met het ouderlijk gezag zijn belast), indien zij niet op hetzelfde adres wonen, gelijkelijk door ons worden geïnformeerd. Zo worden bijvoor- beeld in beginsel beide ouders uitgenodigd voor ouderavonden en worden beide ouders geïnformeerd over gewichtige aangelegenheden betreffende uw kind(eren), zonder dat de niet verzorgende ouder hier om moet vragen. Hiervoor is natuurlijk wel nodig dat u de school tijdig op de hoogte houdt van de gezags- en omgangssituatie, adressen, etc. Ouders die geen ouderlijk gezag hebben maar wel geïnformeerd willen worden, kunnen ons schriftelijk verzoeken om te worden geïnformeerd. U dient dan aan te geven waarom u wilt worden geïnformeerd, een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen en even- tuele relevante informatie zoals een kopie van een rechterlijke beschikking en het gedeelte van het ouderschapsplan dat slaat op de schoolgang van uw kind en de omgangsafspraken te overhandigen. Als wij zo’n verzoek ontvangen, zullen wij de verzoeker met inachtneming van wettelijke eisen binnen redelijke termijn informeren, tenzij het niet in het belang van het kind is. Als er geen strijd is met het belang van het kind, zal de verzoeker in ieder geval de schoolgids en algemene informatie over de school ontvangen. Per situatie wordt bekeken of verzoeker uitgebreider kan worden geïnformeerd. Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis De vrijwillige ouderbijdrage is voor het komend schooljaar vastgesteld op € 22,- per kind. De bijdrage voor het schoolreisje is € 25,-per kind. Ieder schooljaar vraagt de penningmeester van de Ouderraad (OR) de ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreisbij- drage aan de Ouderraad over te maken. Uit de ouderbijdrage zullen alleen zaken bekostigd worden die onder de standaard schoolza- ken vallen, zoals Sint-Nicolaas en Kerst. Deze activiteiten zijn vaak de hoogtepunten van het jaar voor de kinderen. De activiteiten kunnen alleen doorgaan als er voldoende ouderbijdra- ge is betaald. U kunt de ouder- en schoolreisbijdrage, totaal € 47,- per kind, overmaken op rekeningnum- mer NL ABNA 047 81 87 831 t.n.v. de Ouderraad van De Hofvijver te Zoetermeer. Ouderactiviteiten Veel ouders/verzorgers melden zich als hulpouder aan; hun inzet wordt door het team zeer op prijs gesteld en is erg belangrijk, zeer welkom en waardevol! Ouders/verzorgers bieden in onze school hulp bij veel activiteiten, zoals het niveaulezen, vieringen, feesten, de creatieve

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=