Beneden Beekloop

1 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Schoolgids 2022-2023

2 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Inhoudsopgave Voorwoord................................................................................................................4 1. Nutsschool de Beneden Beekloop...............................................5 - Visie......................................................................................................................5 - Wie zijn wij en wat kunnen wij goed?.........................................6 2. Kenmerkende activiteiten van Nutsbasisschool de Beneden Beekloop.............................................................................7 - Musicals en weeksluitingen................................................................7 - Coöperatief leren........................................................................................7 - Veilige omgeving........................................................................................7 - Creatieve vorming.....................................................................................7 - Activiteiten in groep 8............................................................................7 - Excursies voor alle groepen................................................................7 3. De organisatie van de school........................................................10 - Overzicht groepen en leerkrachten...........................................10 - Schooltijden................................................................................................10 - Vakantierooster en vrije dagen.....................................................11 - Lichamelijke opvoeding.....................................................................11 - Gymkleding.................................................................................................11 - Verjaardagen en gezonde traktaties..........................................11 - Gezond tussendoortje.........................................................................11 - Methodes......................................................................................................12 - Leren leren....................................................................................................12 - Hoofdluiscontrole...................................................................................13 - Huiswerk........................................................................................................13

3 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop 4. De zorg voor kinderen.........................................................................16 - Kennismaken met de school...........................................................16 - Peuteraanbod............................................................................................16 - Werkwijze kleutergroepen...............................................................16 - Ons onderwijs............................................................................................17 - Differentiatie...............................................................................................17 - Samenwerkingsverband passend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel.........................................................17 - Specialisten..................................................................................................19 - Leertijdverlenging..................................................................................19 - Fijne sfeer......................................................................................................19 - Meer- en Hoogbegaafdheid............................................................19 5. Informatievoorziening........................................................................20 - Rapporten en resultaten....................................................................20 - Oudergesprekken...................................................................................20 - Informatieavond en Kijkavond......................................................20 - Social Schools en nieuwsbrief ‘Nutsnieuws’.........................21 - Jaaroverzicht en agenda....................................................................21 - Website...........................................................................................................21 6. Kwaliteit van ons onderwijs...........................................................22 - Kwaliteit van ons onderwijs.............................................................22 - 6.1 Schoolplan...........................................................................................22 - 6.2 Speerpunten jaarplan 2021/2022.......................................22 - 6.3 Voortgezet onderwijs...................................................................22 - 6.4 Resultaten van de Cito Eindtoets.........................................22 - 6.5 Uitstroomvoortgezet onderwijs schooljaar 2020-2021..............................................................................23 7. Ouderbetrokkenheid............................................................................25 - De ouderraad.............................................................................................25 - Ouderhulp....................................................................................................25 - Klassenouders............................................................................................25 - De medezeggenschapsraad............................................................25 8. Allerlei................................................................................................................26 - 8.1 Vertrouwenspersonen.................................................................26 - 8.2 Klachtenprocedure........................................................................26 - 8.3 Brabants Veiligheids Label (BVL)..........................................26 - 8.4 Parkeren bij school.........................................................................26 - 8.5 Kinderraad............................................................................................27 - 8.6 Toiletgebruik Kleutergroepen................................................27 - 8.7 Rookverbod.........................................................................................27 - 8.8 Afwezigheid leerkrachten.........................................................27 - 8.9 Verlof aanvragen..............................................................................27 - 8.10 Buitenschoolse opvang Potje Knor.................................27

4 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Voorwoord Een nieuw schooljaar, een nieuwe schoolgids. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties en studiedagen. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Deze schoolgids is niet alleen bedoeld voor de huidige ouders, verzorgers van onze school maar ook voor andere belangstellenden. Gaat uw kind binnenkort naar de basisschool? Gaat uw kind van school veranderen, omdat u gaat verhuizen? Misschien zoekt u een school die beter bij uw kind past? Wij nodigen ouders die de school nog niet kennen graag uit voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding. Dit kan tijdens schooltijd, zodat u naast een persoonlijk gesprek tevens kennis kunt maken met de dagelijkse praktijk. U bent van harte welkom! Met vriendelijke groet, Harold van der Venne

5 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Nutsschool de Beneden Beekloop Nutsschool de Beneden Beekloop is een Nutsschool gevestigd in Geldrop. De school biedt onderwijs aan ongeveer 265 leerlingen en is een werkplek voor 25 teamleden. Naast de kleutergroepen wordt er in de overige groepen gewerkt middels het leerstofjaarklassensysteem. Al 64 jaar biedt Nutsschool de Beneden Beekloop de kinderen van Geldrop en directe omgeving een fijne plek om te leren. De school is één van de drie scholen van scholengroep ‘Stichting Nutsscholen Geldrop’ en valt onder het Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO HelmondPeelland. Op onze school wordt nauw samengewerkt met kinderopvangorganisatie Potje Knor om onderwijs en opvang goed vorm te geven en een doorgaande lijn te creëren van 0 tot en met 13 jaar. Contactadres: Nutsschool de Beneden Beekloop Beneden Beekloop 90 5662 HM Geldrop 040-2863543 benedenbeekloop@geldrophetnut.nl www.benedenbeekloop.nl Visie “Waar talenten samenstromen” Op de Beneden Beekloop leren kinderen, teamleden en ouders van en met elkaar in een respectvolle en veilige omgeving, waarin creativiteit, eigenheid en zelfstandigheid voorop staan, met als doel talenten te ontwikkelen. Onze kernwaarden zijn: Betrokken - Creatief - Deskundig - Vernieuwend Nutsschool de Beneden Beekloop is een school waar kinderen van 0 tot en met 13 jaar, ongeacht hun afkomst en/of levensovertuiging, welkom zijn. Wij als leerkrachten leren de kinderen anderen te respecteren en begrip op te brengen voor andere gedachten. Ons onderwijs richt zich op het verwerven van kennis, op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit én op sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Hierbij wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van kinderen en waar nodig wordt de lesstof aangepast. Tijdens de lessen maken we gebruik van coöperatieve werkvormen om actieve deelname van kinderen en de samenwerking te bevorderen. Wij willen onze leerlingen een gevoel van veiligheid geven en wij gaan uit van de opvoedingsgedachte waarin het bijbrengen van wederzijds respect, zelfvertrouwen en zelfstandigheid hoog aangeschreven staan. Op de Beneden Beekloop vinden we het belangrijk dat kinderen meer verantwoordelijkheid krijgen over het eigen leerproces, dat ze betrokken zijn bij de leerstof en zelfreflectie ontwikkelen.

6 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Zo streven we ernaar dat kinderen na het verlaten van de Beneden Beekloop inzicht hebben in “Dit kan ik”, “Dit wil ik nog leren” en “Dit heb ik nodig” om de stap naar de toekomst met zelfvertrouwen te kunnen zetten. Wie zijn wij en wat kunnen wij goed? • Iedereen is welkom vanuit de gedachte; We spelen, leren en werken samen, ieder met zijn talent, ieder kind speciaal! • Wij realiseren samen met de kinderen een veilige leeromgeving en creëren een fijne sfeer om samen van en met elkaar te leren. • We zijn creatief! Naast de creatieve vakken als handvaardigheid, tekenen muziek en drama verzorgt elke groep jaarlijks een musical. • We genieten van de kinderen en hebben plezier in ons werk. We streven naar een perfecte match tussen leeromgeving enerzijds en persoonlijke interesses en mogelijkheden anderzijds. • We hebben een deskundig team. We volgen jaarlijks (na)scholing om de onderwijsontwikkelingen te volgen. • De resultaten van onze leerlingen liggen jaarlijks boven het landelijk gemiddelde. In het schooljaar 2021-2022 was de eindscore van de Beneden Beekloop 535,2 het landelijk gemiddelde was 534,8.

7 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Kenmerkende activiteiten van Nutsbasisschool de Beneden Beekloop Musicals en weeksluitingen Op onze school voert elke groep één musical en één weeksluiting per schooljaar op. Hiervoor wordt in de voorafgaande lesweken gezamenlijk geoefend. De kinderen leren om zich te presenteren op het podium. Ze verzorgen een gevarieerd programma met zang, dans, toneel en muziek. In het jaaroverzicht vindt u de datum waarop de groep van uw kind een musical of weeksluiting heeft. U bent uiteraard van harte welkom bij de musical en de weeksluiting van uw kind. De tijden zijn als volgt; weeksluitingen van 13.15u tot 14.00u. De aanvangstijd voor eenmusical is voor de groepen 1 t/m 4 om 18.30u en voor de groepen 5 t/m 8 om 19.00u. Coöperatief leren Samenwerken is een belangrijke vaardigheid om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Met coöperatief leren oefenen de kinderen deze vaardigheid in de praktijk. We leren kinderen op een gestructureerde manier samenwerken en hebben alle leerlingen evenveel inbreng. Kinderen zijn actief met de leerstof bezig. Ze praten er met elkaar over waardoor de inhoud meer betekenis krijgt. Door samen te evalueren leren ze terug te kijken op hun eigen rol en handelen tijdens het samenwerkingsproces. Veilige omgeving In alle groepen wordt, aangepast aan de leeftijd, ruim aandacht besteed aan normen en waarden, sociale redzaamheid en sociale vaardigheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Kwink’. Met deze methode wordt er op een structurele wijze aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Er wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfbewustzijn, het zelfvertrouwen, eigenwaarde, het respect voor anderen, respect voor een andere mening en respect voor andermans eigendommen. Zorg goed voor jezelf, de ander en je omgeving. In groep 1 t/m 8 vormt dit de basis voor alle andere afspraken. De eerste periode van het schooljaar zijn de ‘Gouden Weken’. In deze weken staat het groepsvormingsproces centraal. Creatieve vorming Tekenen, schilderen en beeldende vorming komen aan bod in speciale lessen. We volgen hiervoor de methode ‘Laat maar zien’. Op die manier sluiten we aan bij de doorgaande lijn in de creatieve ontwikkeling van de kinderen. De prachtige eindresultaten komen mee naar huis of zijn aan de muren op school terug te vinden. Activiteiten in groep 8 De kinderen in groep 8 sluiten hun basisschool af in een jaar vol met bijzondere activiteiten. Een van deze unieke gebeurtenissen is het afsluitende schoolkamp naar Vlieland. Al meer dan 40 jaar zijn we te gast bij de accommodatie De Vliehorst. We vragen ouders een bijdrage voor dit kamp. Het overgrote deel van de kosten wordt betaald uit de opbrengsten van de Steppenrace, Herfst- of Kerstconcert, Lentefeest. De leerkrachten van groep 8 organiseren samen met de ouders en kinderen van groep 8 deze activiteiten. Met name het Lentefeest is een activiteit voor alle kinderen en ouders van onze school. Tijdens het Lentefeest zijn er diverse workshops te volgen en is er de mogelijkheid voor een hapje en een drankje. Excursies voor alle groepen Elke groep kan mede door de financiële steun van de ouderraad op een excursie die past bij het betreffende leerstofaanbod. Groep 1-2 brengt een bezoek aan de boerderij, groep 3 gaat op visite bij Sinterklaas in het Kasteel van Sinterklaas, groep 4 heeft een schilderworkshop ‘koeien schilderen’, groep 5 bezoekt het Prehistorisch dorp, groep 6 gaat naar De Groote Peel , groep 7 gaat naar het Vincent van Gogh museum en groep 8 brengt een bezoek aan Kamp Vught.

8 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop

9 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop

10 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop De organisatie van de school Overzicht groepen en leerkrachten maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Groep 1-2 a Chantal Chantal Chantal Chantal Maaike Groep 1-2 b Mieke Mieke Mieke Maaike Mieke Groep 3 Marianne Marianne Maarten Marianne Marianne Groep 4 Fenna/Monique Fenna/Monique Patty/Monique Patty/Monique Patty/Monique Groep 5 Evelien Evelien Ivonne Ivonne Ivonne Groep 5/6 Rian Rian Rian Rian Rian Groep 6 Marielle Marielle Eva Eva Marielle Groep 7a Armand Armand Armand Armand Armand Groep 7b Brigitte Brigitte Brigitte Brigitte Sabine Groep 8a Vivian Vivian Vivian Vivian Vivian Groep 8b Wendela Wendela Wendela Wendela Maarten Latklas Ivonne Ivonne Onderwijsassistenten: Maaike van Leenders, Natascha Maijs en Sabine Aarts Directeur: Harold van der Venne Bouwcoördinatoren: Mieke Thijssen (onderbouw) en Brigitte van den Broek (bovenbouw) Intern begeleiders: Hanneke Custers (onderbouw) en Astrid Klomp (bovenbouw) Facilitair medewerker / ICT: Ando Alting Siberg Schoonmaak: Jos van Santvoort Schooltijden Op Nutsschool de Beneden Beekloop wordt gewerkt volgens het ‘5-gelijke dagen model’ Onze lestijden voor de groepen 1 tot en met 8 zijn: maandag t/m vrijdag: 08.30-14.00 uur De kinderen spelen dagelijks (onder begeleiding van de leerkracht) van 10.00-10.15 uur of van 10.15-10.30 uur Pauze groep 1 t/m 3: 11.30-12.00 uur Pauze groep 4 t/m 8: 12.00-12.30 uur

11 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Vakantierooster en vrije dagen Herfstvakantie 24 t/m 29 oktober 2022 Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 Voorjaarsvakantie 20 februari 2023 t/m 24 februari 2023 Tweede paasdag 10 april 2023 Meivakantie 24 april 2023 t/m 05 mei 2023 Hemelvaart 18 mei 2023 t/m 19 mei 2023 Tweede pinksterdag 29 mei 2023 Zomervakantie 17 juli 2023 t/m 26 augustus 2023 Vrije vrijdagmiddagen (vanaf 12.00 uur) Vrijdag 23 december Vrijdag 17 februari Vrijdag 14 juli Lichamelijke opvoeding De kleuters krijgen gymles in de speelzaal van de school. De overige groepen krijgen gymles in Sporthal ‘de Kievit’.De gymlessen worden gegeven op dinsdag en vrijdag. Als het weer het toelaat is de onderbouw buiten te vinden. De kinderen kunnen daar hollen, klimmen, fietsen en nog veel meer. Gymkleding Voor de kleuters zijn eenvoudige gymschoenen zonder veters, maar met elastiek of klittenband en voorzien van hun naam, gewenst. Gymkleding is niet nodig. Gymkleding voor de groepen 3 t/m 8; een sportbroek en t-shirt, gym-/sportschoenen met schone zolen, die geen zwarte strepen achterlaten op de vloer. Op de Beneden Beekloop douchen de kinderen van groep 3 t/m8 na de gymles. Wij adviseren omalle spullen te voorzien van naam. Groep 1-2 gaat volgens een wisselend rooster naar de speelzaal of naar buiten. Bij de gymlessen voor groep 1-2 worden de volgende lessen afwisselend aangeboden: - Lessen met toestellen - Spellessen - Vrije bewegingslessen - Dans/drama activiteiten Verjaardagen en gezonde traktaties Een verjaardag is voor elk kind een groot feest dat op school in de groep gevierd mag worden. In de groepen 1-2 wordt de verjaardag meestal aan het begin van de ochtend gevierd. In de groepen 3 t/m 8 wordt de jarige vlak voor de ochtendpauze in het zonnetje gezet. Informeer voor u trakteert bij de leerkracht van uw kind of er kinderen met een allergie in de klas zitten. We geven de voorkeur aan een gezonde traktatie. (Geen lolly’s, zuurtjes, speelgoed etc.) Spreek in overleg met de leerkracht van uw kind af wanneer u de verjaardag van uw kind kan vieren. Wij stellen het op prijs als uitnodigingen voor feestjes niet op school uitgedeeld worden. Hiermee worden teleurstellingen bij niet uitgenodigde kinderen voorkomen. Gezond tussendoortje ‘s Morgens hebben de kinderen een korte pauze. In die pauze krijgen de kinderen de gelegenheid om een tussendoortje te eten en te drinken. Als school promoten we fruit en stellen het zeer op prijs als u dit mee geeft, in ieder geval geen snoep! Geef uw kind vooral niet te veel mee en zorg dat het fruit al schoongemaakt en eventueel gesneden is. De hoeveelheid afval willen we graag beperken. Daarom vragen we om een beker en een bakje mee te geven voor drinken, tussendoortjes en de lunch. Graag voorzien van naam. Lege verpakkingen en drankkartons wordenmee terug naar huis gegeven. Studiedagen Vrijdag 23 september 2022 Vrijdag 14 oktober 2022 Dinsdag 6 december 2022 Donderdag 9 februari 2023 Dinsdag 11 april 2023 Woensdag 14 juni 2023

12 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Methodes We gebruiken diverse methodes voor de verschillende vakgebieden op onze school. In onderstaande tabel staat een overzicht van de huidige methodes. Vakgebied Methode Groep Sociaal emotionele ontwikkeling Kwink Groep 1 t/m 8 Alle ontwikkelingsgebieden Kleuteruniversiteit Kleuters Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen Groep 3 Voortgezet technisch lezen Estafette Groep 4 t/m 8 Begrijpend lezen Estafette Groep 4 t/m 8 Taal Taal Actief Groep 4 t/m 8 Spelling Taal Actief Groep 4 t/m 8 Schrijven Pennenstreken Groep 3 t/m 8 Rekenen Pluspunt ( Snappet gr. 4 t /m 8) Groep 3 t/m 8 Engels Join In Groep 1 t/m 8 Natuur, Wetenschap en Techniek Natuurzaken en Mad Science Groep 5 t/m 8 Aardrijkskunde Wereldzaken Groep 5 t/m 8 Geschiedenis Tijdzaken Groep 5 t/m 8 Wereldoriëntatie Zaken van Zwijssen Groep 3 en 4 Verkeer Let’s Go Groep 1 t/m 8 Lichamelijke opvoeding Bewegingsonderwijs in het speellokaal Groep 1-2 Creatieve vorming Laat maar zien Groep 1 t/m 8 Ondersteuning bij dyslexie Kurzweil Ondersteuning Taal en lezen Bouw Groep 2 en 3 Ondersteuning bij meer- en Slimme Kleuterkist, Pientere Peuters Groep 1-2 hoogbegaafdheid Levelwerk Groep 3 t/m 8 Plusklas Groep 4 t/m 8 Leren leren Op Nutsschool de Beneden Beekloop stimuleren we zelfstandigheid waardoor het kind leert verantwoordelijkheid te dragen, het werk te plannen en in te delen. Zelfstandig werken vraagt van kinderen dat ze elkaar onderling helpen, rekening houden met elkaar en zich houden aan gemaakte afspraken.

13 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Hoofdluiscontrole Na elke vakantie worden kinderen op hoofdluis gecontroleerd door vaste ouders. Als er bij uw kind luizen of neten worden geconstateerd wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht, aangevuld met tips over de behandelwijze. De overige kinderen in de groep ontvangen dezelfde informatie/tips voor controle en behandelwijze. Wij verwachten dat ouders accuraat behandelen en zorgvuldig controleren. Huiswerk Om de zelfstandigheid van kinderen te bevorderen, te leren plannen en de ouderbetrokkenheid te vergroten krijgen de kinderen vanaf groep 6 huiswerk mee naar huis. Bijvoorbeeld het thuis lezen van een boek, het oefenen van tafeltjes of huiswerk gericht op wereldoriëntatie.

14 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop

15 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop

16 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop De zorg voor kinderen Kennismaken met de school U bent van harte welkom op onze school voor een informatief gesprek/rondleiding. Een afspraak maken kan door contact op te nemen met school via 040-2863543. Uw kind inschrijven kan vanaf 2,5 jaar. Zij kunnen vanaf 2 jaar en 3 maanden ook gebruik maken van het peuteraanbod. Een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht waarbij uw kind in de klas komt, contact op met de ouder(s). In de regel komen de kinderen zes dagdelen wennen. Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag hij of zij naar school. Uiteraard wordt dit bepaald in overleg met de ouders. Peuteraanbod Nutsschool de Beneden Beekloop werkt nauw samen met kinderopvang Potje Knor. Potje Knor verzorgt het peuteraanbod. Uw kind kan onder professionele begeleiding spelen, ontdekken en zich optimaal ontwikkelen. De peuters worden begeleidt door VVE gecertificeerde pedagogisch medewerkers, die allen beschikken over de educatieve kennis en vaardigheden om de peuters spelenderwijs te begeleiden in hun doorgaande leerlijn van peuterspeelzaal naar basisschool. Vanuit het peuteraanbod ontstaat er zo een doorgaande lijn naar groep 1. Op deze manier worden peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Peuters vanaf drie jaar mogen regelmatig een kijkje nemen in de groep 1-2 van de basisschool als zij daar aan toe zijn en dit ook willen. Dit gebeurt natuurlijk ook in overleg met ouders. Werkwijze kleutergroepen Kinderen die net 4 jaar zijn geworden en op school komen, hebben al hun aandacht en energie nodig om te wennen. Wennen aan de nieuwe groep kinderen met alle regels en afspraken. Wennen aan de leerkrachten, het lokaal, het gebouw en de materialen. Na enige tijd, die voor ieder kind anders kan zijn, merken we dat het kind gewend is, zich thuis voelt, de weg weet, zijn draai gevonden heeft en kan meedoen met de groep. In de kleuterbouw is het stimuleren van de ontwikkeling van het kind door spel het belangrijkste facet. In de groepen 1-2 wordt hoofdzakelijk thematisch gewerkt waarbij het ‘planbord’ een belangrijke plaats inneemt. Het ‘planbord’maakt deel uit van de vaste dagstructuur en het coöperatief werken in de groepen 1-2. Om zicht te houden op de ontwikkeling van de kleuters worden regelmatig observaties uitgevoerd op hoofdgebieden zoals sociaal-emotionele, motorische, creatieve, spraak/taal en cognitieve ontwikkeling, terwijl het kind al spelend ontzettend veel

17 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop leert. Deze gegevens worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem van Mijn Kleutergroep om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van de kinderen. Deze werkwijze maakt het mogelijk om heel gericht aan te sluiten bij hun individuele ontwikkeling. De thema’s die in de kleutergroepen aan bod komen, komen vaak terug in het buiten spelen. Wat binnen geleerd en gedaan wordt, kan buiten worden uitvergroot. In de vorm van een rollenspel, tekenen op een groot vlak, bewegend leren omdat daar buiten meer ruimte voor is. ‘Buiten’ is immers een rijke natuurlijke leeromgeving die bij de kinderen enorm tot de verbeelding spreekt. Vanuit de kring worden de activiteiten besproken. Van daaruit kunnen de kinderen o.a. werken/ spelen in hoeken, knutselen, coöperatief werken, werken met ontwikkelingsmateriaal en er is ruimte voor vrij spel. Ons onderwijs Nutsschool de Beneden Beekloop begeleidt kinderen in hun totale ontwikkeling. We maken gebruik van het directe instructiemodel en passen coöperatieve werkvormen toe in ons onderwijs. De leerkracht observeert, bekijkt het werk en houdt de vorderingen van de leerlingen bij. Daarnaast houden we vorderingen bij met methodegebonden en methode onafhankelijke toetsen. Naar aanleiding van toetsen en signaleringen begeleiden we kinderen. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan op hun niveau. Op deze manier krijgen we een duidelijk beeld van de kinderen die zelfstandig aan het werk kunnen, kinderen die instructie volgen en kinderen die dan nog extra begeleiding nodig hebben. De Intern Begeleider volgt deze groepsprocessen en heeft aan de hand van deze gegevens en groepsobservaties een aantal keren per jaar een groepsbespreking met iedere leerkracht. Differentiatie In een klas met allemaal verschillende kinderen zijn er veel niveauverschillen. Als school vinden we het belangrijk om kinderen het aanbod te bieden dat ze nodig hebben. Om dit te bereiken passen we differentiatie toe. Dit kan differentiatie zijn op leertijd en leerstofaanbod. In de groep wordt er minimaal op 3 niveaus gedifferentieerd. In het algemeen starten de lessen met het ophalen van voorkennis, waarna de eerste groep kinderen aan het werk gaat. Dit zijn de kinderen die de lesstof beheersen en extra uitdaging krijgen. De rest van de klas krijgt daarna een basisinstructie. Na deze basisinstructie gaat de volgende groep kinderen aan de slag. Tot slot wordt er een verlengde instructie gegeven waarna alle kinderen zelfstandig met de leerstof aan de slag kunnen. Wanneer extra ondersteuning nodig is voor een leerling, zijn er meerdere mogelijkheden. In overleg met ouders en school streven we naar de best mogelijke begeleiding. Samenwerkingsverband passend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel Nutsschool de Beneden Beekloop maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband PO Helmond-Peelland. Het samenwerkingsverband draagt eraan bij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, dit zoveel mogelijk binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school te laten plaatsvinden. De Beneden Beekloop heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat vermeld in welke ondersteuningsbehoeften onze school kan voorzien. Het schoolondersteuningsplan is te vinden op onze website

18 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop

19 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Specialisten Op onze school zijn een aantal leerkrachten gespecialiseerd op een specifiek onderdeel. Op deze manier is er veel kennis binnen onze school om goed onderwijs te bieden. De diverse specialisten binnen onze school zijn: - Rekencoördinator - Taalcoördinator (taal, lezen, dyslexie) - Gedragsspecialist - Remedial teacher - Vertrouwenspersoon - Sova trainer (sociale vaardigheden) - Motorisch specialist - ICT specialist Leertijdverlenging In de periode april/mei zullen de leerkrachten met de ouders bepalen of een overgang naar het volgende leerjaar verantwoord is, of dat er moet worden gekozen voor een verlengd kleuterjaar (groep 1 en 2) of een doublure (groep 3 t/m 8). Er wordt rekening gehouden met individuele verschillen tussen kinderen, hierdoor wordt ‘het zittenblijven’ zoveel mogelijk voorkomen. In uitzonderlijke situaties kan doubleren gewenst zijn. De voordracht van doubleren is het resultaat van een overleg tussen de groepsleerkracht(en), intern begeleider, directie en eventueel externe deskundige(n). Deze volgen op basis van hun kennis en vaardigheden een professionele besluitvormingsprocedure, waarbij de belangen van het kind op Nutsschool de Beneden Beekloop voorop staan. Fijne sfeer Op Nutsschool de Beneden Beekloop mag elk kind met zijn/haar talent groeien en stralen. Een prettig en veilig pedagogisch klimaat binnen de school en in elke groep is het uitgangspunt. De eerste weken van het schooljaar zijn voor elke groep en de groepsvorming van groot belang. We noemen dit de ‘Gouden weken’ Hierin leren we elkaar beter kennen en maken we afspraken voor de rest van het schooljaar zodat we in een prettige sfeer en veilige omgeving van en met elkaar kunnen leren. Jaarlijks vragen we de kinderen van groep 5 t /m 8 een vragenlijst in te vullen zodat we een beeld krijgen van hun gevoel betreffende sfeer en veiligheid binnen de school. Meer- en Hoogbegaafdheid Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeftes van de kinderen kinderen met Meer- en hoogbegaafdheid krijgen deze kinderen extra uitdagende opdrachten. Via de ‘Denktank’ (in groep 1-2), Levelwerk 3 t/m 8, Plusklas vanaf groep 4 t/m 8. De diverse verrijkingsmaterialen/opdrachten helpen de kinderen bij het ontwikkelen van executieve functies zoals plannen, samenwerken, concentreren en nog veel meer. De kinderen kiezen, samen met de leerkracht of in de Plusklas, een doel waar ze zich in willen ontwikkelen. Een keer per week krijgen de kinderen extra begeleiding om zich hier verder in te ontwikkelen.

20 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Informatievoorziening Rapporten en resultaten Aan de leerlingen van groep 1 t/m 8 wordt tweemaal per jaar een rapport uitgereikt. Deze rapporten worden voordat ze mee naar huis gaan individueel met de leerling doorgesproken. Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 maken we gebruik van de digitale rapporten die gekoppeld zijn aan ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Voor groep 1 en 2 wordt er een ’Dit ben ik’ rapport gemaakt. Via het ouderportaal gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem Parnassys heeft u als ouder direct digitaal inzicht in de resultaten/leerprestaties van uw kind(eren) Oudergesprekken Aan het begin van het schooljaar vinden er met alle ouders kennismakingsgesprekken plaats, de ‘omgekeerde oudergesprekken’. Ouders en leerkrachten wisselen ervaringen uit en maken eventueel afspraken. De leerkracht hoort graag in het gesprek hoe het thuis met uw kind gaat. In november zijn de oudergesprekken gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. In februari/maart worden de rapportgesprekken gevoerd. Hierbij worden onder andere de toetsresultaten van het Cito leerlingvolgsysteem besproken. Aan het einde van het schooljaar zijn er facultatieve oudergesprekken, op verzoek van de ouder(s) of leerkracht. Informatieavond en Kijkavond Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond georganiseerd. Ouders ontvangen die avond specifieke informatie over deze betreffende groepen en de leerstof die gedurende het schooljaar wordt behandeld. Twee keer per jaar organiseren we een kijkavond voor de groepen 1 t/m 8. Ouders kunnen op die avond een kijkje nemen in de klas en het werk van hun kind bekijken.

21 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Social Schools en nieuwsbrief ‘Nutsnieuws’ Social Schools is de school app van Nutsschool de Beneden Beekloop waarin ouders berichten en foto’s kunnen ontvangen over de groep van hun kind. De oudergesprekken worden eveneens gepland via deze app. In de jaarkalender van deze app zijn alle activiteiten van het gehele schooljaar te zien. Daarnaast kunnen ouders berichten sturen naar de leerkracht en ziekmeldingen doorgeven. Dit schooljaar verschijnt de nieuwsbrief ‘Nutsnieuws’meerdere keren per jaar. Hierin wordt actuele informatie over de school gedeeld met ouders. Informatie vanuit de directie, interne begeleiding, de ouderraad, de medezeggenschapsraad en over de activiteiten die plaats zullen vinden. Ouders ontvangen wekelijks een bericht met informatie over de groep via de applicatie van Social Schools. Jaaroverzicht en agenda Voor het nieuwe schooljaar wordt een jaaroverzicht gemaakt. Het jaaroverzicht wordt op de website geplaatst en is tevens zichtbaar in de agenda van de schoolapp Social Schools. Zijn er wijzigingen dan worden die in de agenda van Social Schools bijgewerkt. Website Op de website vindt u nog meer informatie over onze school. Dit is te vinden via: www.benedenbeekloop.nl

22 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Kwaliteit van ons onderwijs Kwaliteit van ons onderwijs Hoe kun je weten wat de kwaliteit van school is? De kwaliteit van een school valt niet alleen af te meten aan de resultaten van bijvoorbeeld de Cito Toetsen. Wij zijn van mening dat een kwalitatief goede school een school is die op zoveel mogelijk gebieden uit elk individueel kind haalt wat erin zit en vervolgens betrouwbare adviezen geeft voor de volgende stap. Het kritisch blijven volgen van het eigen handelen blijft daarbij van groot belang. We peilen daarom elke twee jaar de tevredenheid onder ouders, kinderen en teamleden. In het schoolplan wordt voor vier jaar vastgelegd waar de school aan wil werken en welke doelen het wil bereiken. Elk jaar wordt met het team een jaarplan opgesteld. Aan het einde van het schooljaar wordt gekeken of die gestelde doelen zijn behaald en welke doelen nog aandacht behoeven Tijdens de informatieavond wordt u hierover geïnformeerd door de directie. 6.1 Schoolplan Voor de periode van 2019-2023 is er een schoolplan gemaakt. Hierin staat de koers van de school voor de komende jaren. Vanuit het schoolplan wordt het jaarplan opgesteld met daarin de speerpunten of verbeterpunten voor het komende jaar. 6.2 Speerpunten jaarplan 2022-2023 • Optimaliseren van de cyclus van het Handelingsgericht werken • Implementeren van de muziekmethode voor een doorgaande lijn m.b.t. aanbod van muziekonderwijs. • Optimaliseren van de de doorgaande lijn m.b.t. het aanbod voor sociale en emotionele ontwikkeling. • Ontwerpen van een nieuw schoolgebouw in samenwerking met architecten en medegebruikers. • Implementatie van wetenschap en technieklessen in samenwerking met Mad Science. • Opstellen van een nieuw ICT beleidsplan. 6.3 Voortgezet onderwijs Vanuit het voortgezet onderwijs ontvangen wij elk jaar een terugkoppeling van oud-leerlingen. Op deze manier blijven wij onze leerlingen volgen. We kunnen constateren dat de advisering voor het voortgezet onderwijs in de meeste gevallen het best passend is voor het kind. 6.4 Resultaten van de Cito Eindtoets Schooljaar Centrale Eindtoets Cito Landelijk gemiddelde 2021/2022 535,2 534,8 2020/2021 537,4 534,5 2019/2020 Geen toetsafname ivm COVID-19 2018/2019 539,3 535,7 2017/2018 541,2 534,9

23 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop 6.5 Uitstroom voortgezet onderwijs schooljaar 2021-2022 Uitstroom voortgezet onderwijs aantal leerlingen VWO 6 HAVO/VWO 3 HAVO 3 VMBO-T/HAVO 2 VMBO-T 3 VMBO-K / VBMO-T 2 VMBO-B / VBMO-K 3

24 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop

25 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Ouderbetrokkenheid De ouderraad De ouderraad (OR) van de Beneden Beekloop bestaat uit een actieve groep ouders. De belangrijkste taken van de OR zijn het bevorderen van ouderbetrokkenheid bij school en het organiseren/ondersteunen bij activiteiten zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, de lampionnenoptocht, het Kerstdiner met de kinderen, Carnaval, verfraaien van het schoolplein, faciliteren excursies voor alle groepen etc. Om deze activiteiten te kunnen organiseren en bekostigen, wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. In overleg met de ouderraad van de school stelt de medezeggenschapsraad (MR) de hoogte van de ouderbijdrage jaarlijks vast. De individuele ouderbijdrage over het schooljaar 2022-2023 is als volgt vastgesteld: € 45,00 per kind. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Voor de inning van de ouderbijdrage wordt gebruik gemaakt van WIS Collect, die inning via iDeal zal ondersteunen. Hiervoor wordt een e-mail met een betalingslink verstuurd waarmee u de ouderbijdrage kunt betalen. De begroting van de ouderraad wordt op de website van de school gepubliceerd. Heeft u vragen over de ouderbijdrage? Dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding of contact opnemen met de penningmeester/voorzitter van de ouderraad via orbb@geldrophetnut.nl Bij de vergaderingen van de OR is altijd een leerkracht van het team aanwezig. Daarnaast werkt de OR nauw samen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Ouderhulp Voor een school zijn ouders onmisbaar. Zonder ouderhulp zijn activiteiten niet te realiseren. Elk jaar zijn er naast de vaste activiteiten, als de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst en begeleiding bij excursies talloze momenten waarop ouderhulp dringend gewenst is. Wij rekenen op uw inzet, uiteraard zijn de kinderen en het team u hiervoor zeer dankbaar. Klassenouders Elke groep heeft 1 of 2 klassenouders. De klassenouder heeft als taak het ondersteunen van de groepsleerkracht bij activiteiten zoals excursies, schminken bij musicals, sportdag, vieringen en verjaardagen van de leerkracht(en) in de groep. De klassenouder kan indien nodig, andere ouders uit de groep vragen om ook deel te nemen aan de begeleiding van die activiteiten. De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de overige ouders. De medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) van de Beneden Beekloop bestaat uit zes personen. Hierin zijn drie ouders en drie personeelsleden vertegenwoordigd. De MR is een wettelijk verplicht overlegorgaan, dat een besluitvormende en adviserende rol heeft voor bestuurlijke zaken van school. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan wijzigingen in het schoolplan, beleidsveranderingen en nieuwbouw. De MR vergadert zeven à acht keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u bijwonen. Heeft u vragen aan de MR of wilt u een bepaald onderwerp onder de aandacht brengen? Dan kunt u mailen naar: mrbb@geldrophetnut.nl De namen van de leden van de MR vindt u terug op de website van de school. De MR van de Beneden Beekloop is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt de belangen van de drie Nutsscholen vanuit een bovenschools perspectief.

26 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Allerlei 8.1 Vertrouwenspersonen Indien er met de kinderen problemen zijn die duidelijkmet de school temaken hebben dan kunt u hiervoor bij de leerkracht of de directie terecht. Op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is of als u er ookmet de directie niet uitkomt kunt u contact opnemenmet een van onze vertrouwenspersonen. Onze vertrouwenspersonen zijn er voor zowel leerlingen als ouders. U kunt de vertrouwenspersonen omhulp vragen als u een informele klacht hebt en dezemet de school wilt oplossen. De vertrouwenspersoon wijst de weg en kan adviseren. De vertrouwenspersonen op onze school zijn: • Wendela Houtsmuller. Haar e-mailadres is: w.houtsmuller@geldrophetnut.nl • Rian Meuris. Haar e-mailadres is r.meuris@geldrophetnut.nl Tevens bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van het Nut Geldrop. Dat is: Annelies de Waal Vertrouwenswerk.nl Tel. 06-33646887 e-mail: anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 8.2 Klachtenprocedure Het kan voorkomen dat er problemen ontstaan tussen u als ouders en de school. U kunt dan altijd terecht bij de groepsleerkracht van uw kind. Wanneer u er samen niet uitkomt kunt u een afspraak maken met de directeur. Indien dit ook niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kunt u contact opnemen met ons schoolbestuur. Manja Voogd(College van Bestuur Nut Geldrop) Saruman 1, 5663 SK Geldrop Tel: 040 7803395 E-mail: bestuurskantoor@geldrophetnut.nl De Nutsscholen zijn aangesloten bij de landelijke organisatie Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Alle informatie over het GCBO is beschikbaar via https://www.gcbo.nl Het postadres van GCBO is: Postbus 82324 2508 EH Den Haag Tel.: 070 – 386 16 97 Email: info@gcbo.nl 8.3 Brabants Veiligheids Label (BVL) Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderenmoeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Omverkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk ‘Seef Zebra’ toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en veiligheid rond school. De kinderen van Nutsschool de Beneden Beekloop krijgen verkeerslessen, doen verkeersprojecten en diverse praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn of worden routes in samenwerkingmet de gemeente zo veiligmogelijk gemaakt. 8.4 Parkeren bij school Naast de school is een kiss-en-ride zone en een kleine openbare parkeerplaats. Voor de kinderen die met de fiets naar school komen is er een fietsenstalling. Van deze kinderen wordt verwacht dat zij hun fiets ordelijk en op slot in de fietsenstalling plaatsen. We verzoeken de ouders en de kinderen mee te werken en als het enigszins kan, de kinderen die in de directe nabijheid van school wonen te voet naar school te laten gaan. De school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal. In verband met de veiligheid is het voor iedereen verboden te fietsen op het schoolplein.

27 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop 8.5 Kinderraad Wij vinden demening van kinderen heel belangrijk! De kinderen van de kinderraadmogen over diverse schoolse zaken meedenken. Bijvoorbeeldmeedenken over de nieuwbouw, of de inrichting van het schoolplein. In het verleden is de Kinderraad betrokken geweest bij de aanschaf van nieuwmeubilair. In de Kinderraad zitten enthousiaste vertegenwoordigers uit de groepen 5, 6, 7 en 8 gekozen uit en door de leerlingen van school. De Kinderraad vergadert 5 à 6 keer per jaar onder schooltijd. De bijeenkomsten worden bijgewoond door de directeur. Bij de ingang bij de groepen 3 hangt de ideeënbus van de Kinderraad. Tips, ideeën, adviezen, vragen etc. zijn van harte welkom! 8.6 Toiletgebruik Kleutergroepen We verwachten van alle kinderen op school dat ze zindelijk zijn, zelf naar het toilet kunnen en zelf hun billen af kunnen vegen. Voor de leerkracht is het onmogelijk om de groep alleen te laten. Indien een kind om medische redenen niet zindelijk is, doen wij een structureel beroep op de ouders. Bij een ongelukje helpen we graag maar ook bij regelmatig terugkerende vieze broeken rekenen wij op dagelijkse hulp van de ouders. 8.7 Rookverbod Onze school is een rookvrije school. Dit houdt in dat het rookverbod geldt voor alle gebruikers en bezoekers van het gebouw en voor het schoolplein. 8.8 Afwezigheid leerkrachten Indien een leerkracht door bijvoorbeeld ziekte niet aanwezig kan zijn op school, zal in eerste instantie een beroep gedaan worden op de parttime leerkrachten van onze school. In tweede instantie zullen we via externe contacten een invalkracht trachten te vinden. Indien bovenstaandemogelijkheden niet gelukt zijn, worden de leerlingen van de betreffende groep opgesplitst over de andere groepen van de school. Aan het begin van het schooljaar stelt iedere leerkracht voor alle kinderen eenmap samen waarin zich verschillende activiteiten bevinden die de kinderen zelfstandig kunnen verwerken. Dit zorgt ervoor dat de leerlingenmet de leerstof verder kunnen. 8.9 Verlof aanvragen Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim temelden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. Het aanvragen van verlof voor u zoon of dochter gaat via de applicatie van Social Schools. Deze is ook te vinden op de website van onze school. 8.10 Buitenschoolse opvang Potje Knor Kinderopvang Potje Knor biedt voor de kinderen van Nutsschool de Beneden Beekloop verschillendemogelijkheden voor buitenschoolse opvang: voorschoolse en naschoolse opvang, vakantieopvang of een schooltotaalpakket. Potje Knor biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De buitenschoolse opvang is alle werkdagen geopend, ook tijdens de schoolvakanties, met uitzondering van de officiële feestdagen. Voor school is Potje Knor geopend vanaf 7:00 uur en na school tot 18:30 uur. Wilt umeer weten over de buitenschoolse opvang van Potje Knor? Lees dan verder opwww.potjeknor.nl

28 Schoolgids 2022-2023 • Nutsschool de Beneden Beekloop Nutsschool Beneden Beekloop Beneden Beekloop 90 Tel: 040 - 2863543 5662 HM Geldrop e-mail: benedenbeekloop@geldrophetnut.nl www.benedenbeekloop.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=