Walewyc-mavo

Lestijden, roosters en verzuim Lestijden Aan het begin van het schooljaar ontvangen leerlingen hun lesrooster. Wij verwachten dat zij op alle dagdelen van 8.15 tot 16.15 uur beschikbaar zijn. Alle klassen hebben les van het eerste tot en met het achtste uur of negende uur, zonder tussenuren. Als docenten afwezig zijn, kunnen wijzingen in het rooster optreden. Via de apps van Magister of Zermelo brengen we leerlingen daarvan op de hoogte. De lestijden van onze school zijn te vinden op de website. Jaarkalender Aan het begin van elk schooljaar plaatsen wij een jaarkalender op het ouder- en leerlingportaal. De vakantieplanning vindt u op de website. Vergaderingen en scholing vinden zoveel mogelijk plaats op roostervrije momenten. Lesuitval Lesuitval proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het door ziekte van docenten voorkomen. Wij streven ernaar met de lesuitval onder het landelijk gemiddelde te blijven. Als er toch sprake is van lesuitval krijgen leerlingen in de onderbouw voorrang bij opvang. Verzuim Is uw kind ziek? Dan moet u uw zoon of dochter ziekmelden door (bij voorkeur vóór 8.45 uur) te bellen naar de leerlingadministratie van de school. Is uw kind weer beter, dan geeft u het een ingevuld verzuimbriefje mee, dat u dat u vindt op de website. Uw kind mag niet zomaar een dag thuis blijven. Op vakantie buiten de schoolvakanties om mag evenmin. Omdat wij ziekteverzuim en vroegtijdig schoolverlaten tot een minimum willen beperken, registreren wij lesverzuim en zorgen voor controle door onze leerlingadministratie en de zorgcoördinator. Als er achteraf sprake blijkt van ongeoorloofd lesverzuim, zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente en kan dit leiden tot schorsing. Contact school en ouders Voor de succesvolle ontwikkeling van jongeren is het belangrijk dat ouders en school goed samenwerken. Alleen dan weet de docent hoe hij het beste met uw kind kan omgaan, weet u wat uw kind te wachten staat en ervaart uw kind van alle kanten steun en betrokkenheid. Om als school met u te kunnen samenwerken is goede communicatie een vereiste. Walewyc-Wisseldag Tijdens de Walewyc-Wisseldag in oktober kunt u kunt u een dag meelopen op school en ervaren hoe het is om les bij ons te krijgen. Ouderavonden en informatieavonden Verspreid over het jaar organiseren we drie ouderavonden. Twee avonden om het rapport te bespreken met de mentor in een tienminutengesprek en een avond waarop u kunt spreken met een aantal vakdocenten. Ook buiten deze avonden om kunnen ouders een gesprek met de mentor aanvragen. Naast de ouderavond zijn er informatieavonden met een specifiek thema. Bijvoorbeeld: kennismaking met de school, pakketkeuze, voorlichting over vervolgopleidingen. De uitnodigingen voor ouder- en informatieavonden worden schriftelijk of via e-mail verzonden. Betrokkenheid en medezeggenschap Ouderraad Via de ouderraad kunt u als ouder betrokken zijn bij de school van uw kind. De ouderraad onderhoudt contact met de schoolleiding en de leerlingenraad. De ouderraad legt elk jaar verantwoording af tijdens een algemene ledenvergadering waarop alle ouders welkom zijn. Ook organiseert de raad elk jaar een thema-avond over onderwerpen als onderwijs- en culturele activiteiten, de gezonde school en Totally Traffic (veilig op weg naar en van school). De ouderraad bestaat uit minimaal acht leden, twee tot drie leden per leerjaar. Ouders van leerlingen op de Walewyc Mavo kunnen zich verkiesbaar stellen via ouderraad@walewyc.nl. Leerlingenpanel Het leerlingenpanel denkt mee over zaken die voor leerlingen van belang zijn, zoals onderwijs, reglementen, activiteiten en schoolfeesten. Elk leerjaar heeft zo’n panel dat minimaal eens per zes weken bij elkaar komt om met iemand van de schoolleiding te spreken. Ook nemen enkele leerlingen deel aan het jaarlijks lokaal medezeggenschapsoverleg (LMO) en enkele leerlingen hebben zitting in de Medezeggenschapsraad van Scholengroep De Langstraat. Medezeggenschapsraad OMO Scholengroep De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op scholengroepniveau. De scholengroep MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier locaties, te weten de Walewyc Mavo, het d’Oultremont College in Drunen, het Dr. Mollercollege en De Overlaat in Waalwijk en het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel. In de MR worden de algemene medezeggenschapstaken en de kaders voor het beleid van de scholengroep en de locaties besproken, die te maken hebben met de informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheden. Contact: mr@sgdelangstraat.nl of per postadres: Postbus 403, 5140 AK Waalwijk. Het lokaal medezeggenschapsoverleg Iedere locatie van Scholengroep De Langstraat heeft een lokaal medezeggenschapsoverleg (LMO). Deze heeft geen formele bevoegdheden in de zin van de Wet medezeggenschap scholen (WMS). Binnen onze scholengroep legt de schoolleiding van elke locatie voorgenomen besluiten eerst ter advisering voor aan het LMO, alvorens ze door te sturen naar de MR. De MR neemt het standpunt van het LMO mee in de besluitvorming. Praktische zaken 24 25

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=