Walewyc-mavo

Het ondersteuningsplan (OP) van het samenwerkingsverband bevat afspraken over de inrichting van passend onderwijs in de regio, financiële middelen voor extra zorg en ondersteuning, verwijzing naar het speciaal onderwijs en informatieverstrekking aan ouders. Elke school heeft bovendien een eigen schoolondersteuningsplan (SOP), waarin de school aangeeft hoe de ondersteuning georganiseerd is en in welke specifieke ondersteuningsbehoeften zij kan voorzien. Het ondersteuningsplan van onze school vindt u hier. Contactgegevens samenwerkingsverband PO en VO: Dodenauweg 2, Kaatsheuvel, telefoon 0416-760770, of raadpleeg de website van het Samenwerkingsverband. Intensieve begeleiding Een tussenvoorziening of OPDC (Orthopedagogisch didactisch centrum) is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die tijdelijk intensievere begeleiding nodig hebben. Samenwerkingsverband VO De Langstraat heeft ervoor gekozen om de expertise daarvoor in één OPDC/Boost! onder te brengen. Functies van OPDC/Boost! zijn Rebound, Crisisplaats (Time Out) en Plusvoorziening. Als een school constateert dat zij een leerling tijdelijk geen passend onderwijs kan bieden, kan zij de leerling via het advies van de Toelaatbaarheidscommissie (ACT) doorverwijzen. Daarbij is een crisisplaatsing of een onderwijsarrangement OPDC mogelijk. Doel blijft om de leerling terug te laten keren in het reguliere onderwijs. OPDC Boost! is gevestigd in jongerencentrum De Tavenu in Waalwijk en maakt gebruik van de kennis, expertise en inzet vanuit het jongerencentrum. 22 Faalangst en examenvrees Voor leerlingen met faalangst of examenvrees bieden we een cursus waarin de leerling leert beter om te gaan met deze angsten. Speciaal opgeleide docenten geven deze cursus. Jeugdgezondheidszorg GGD De Jeugdgezondheidszorg GGD komt jaarlijks op school om leerlingen uit het tweede leerjaar te onderzoeken; deze check is de laatste van de serie controles die ooit op het consultatiebureau begon. Een arts en een verpleegkundige onderzoeken de leerlingen en zij worden bijgestaan door een logopedist en een jeugdpsycholoog. De betrokkenen (leerlingen, ouders en docenten) kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen met een arts of verpleegkundige van de GGD, zowel bij vragen over fysieke als geestelijke gezondheid. Als er aanleiding toe is, kunnen arts en verpleegkundige doorverwijzen naar de eigen huisarts, de GGZ of een consult aanvragen bij de psycholoog van de GGD. Al deze verschillende vormen van gezondheidszorg worden door de overheid gefinancierd. Ouders, school en gemeente Ouders zijn weliswaar geen medewerkers van onze school, maar zij vervullen een cruciale rol bij het bieden van Passend Onderwijs. Zij zijn als eersten verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hun kind. Zij kennen hun kind het beste en spelen daarom een belangrijke rol bij het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod. Daarnaast vormen de school en de gemeente een schakel in de zoektocht naar een passende onderwijsplek. De rol van de gemeente is binnen Passend Onderwijs duidelijk omschreven. De gemeente regelt voor ons de leerplicht, het schoolmaatschappelijk werk (SMV) en de inzet van Jongerenwerk op onze school. Samenwerkingsverband VO Onze school is onderdeel van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat in een regio met de gemeenten Altena, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. In de regio is er ook een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO), dat de belangen behartigt van 60 basisscholen en speciale basisscholen. Het Samenwerkingsverband PO en het Samenwerkingsverband VO De Langstraat voeren regelmatig overleg. Bij Samenwerkingsverband VO De Langstraat zijn aangesloten: de Walewyc Mavo, het Dr. Mollercollege, het d’Oultremont College, het Van Haestrecht College, SG de Overlaat, MET Praktijkonderwijs, Curio Prinsentuin Andel en het Willem van Oranjecollege. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) maakt geen deel uit van het samenwerkingsverband, maar we hebben bestuurlijke afspraken met VSO-voorzieningen in Tilburg en ’s-Hertogenbosch. De financiële middelen voor de ondersteuning van zorgleerlingen worden verdeeld over de deelnemende scholen. Indien nodig wisselen de scholen leerlingen met elkaar uit die beter kunnen presteren in een andere omgeving. 23

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=