Walewyc-mavo

16 17 Aanmelding en toelating Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio De Langstraat hanteren dezelfde regels voor aanmelding en toelating van leerlingen in de brugklas. De afspraken zijn opgenomen in de procedure centrale aanmelding en worden elk jaar uitgelegd tijdens de voorlichtingsavonden voor ouders op de basisscholen en tijdens de open dag of open avond van de VO-scholen. De regeling komt in het kort op het volgende neer: • toelating is gebaseerd op het schooladvies van de basisschool van vóór 24 maart 2024; • wij volgen dit bindende schooladvies; • het schooladvies maakt deel uit van het onderwijskundig rapport; Uiteraard kan een leerling alleen bij ons worden toegelaten als wij de geadviseerde afdeling en het ondersteuningsprofiel bieden (zie daarvoor ons Schoolondersteuningsplan (SOP)). De Walewyc Mavo behoudt zich het recht voor om te bepalen of een leerling geplaatst wordt in de Olympiaklas. Rapporten en overgangsnormen Leerlingen ontvangen drie rapporten per schooljaar. Via het programma Magister kunnen leerlingen en ouders met een persoonlijke inlog tussentijds de resultaten inzien. Elk schooljaar vindt bij het tweede rapport een gesprek plaats met de ouders en leerling om te kijken welke leerroute op dat moment het beste past. Het eindrapport is bepalend voor de bevordering. Uitgangspunt is een voortschrijdend gemiddelde (VSG): de resultaten van alle toetsen van een schooljaar wegen mee. Alle vakken wegen even zwaar. De docenten, teamcoach of leerjaarcoördinator en de adjunct-directeur bespreken de resultaten van de leerlingen in de rapportvergadering. De normen voor bevordering voor mavo en de Olympiaklas en de doorstroommogelijkheden naar havo zijn terug te lezen op het leerling- en ouderportaal. Kwaliteitsontwikkeling Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. De kwaliteit daarvan mag geen toeval zijn of afhangen van de inspanningen van de individuele docent. Daarom hebben we de kwaliteitsontwikkeling stevig verankerd in onze organisatie. De uitgangspunten van onze kwaliteitsontwikkeling zijn als volgt: • het is gericht op en ondersteunend aan de in het schoolplan genoemde doelstellingen; • het helpt de school bij de reflectie op haar functioneren; • het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en de OMO-kaders voor kwaliteitsontwikkeling; • het versterkt de ontwikkeling naar een professionele organisatie; • het betrekt alle actoren in de organisatie erbij. Onderwijskwaliteit richt zich naar onze mening op de volgende drie domeinen: • kwalificatie: het verwerven van kennis, vaardigheden en houding; • socialisatie: het onderdeel worden van tradities en praktijken; • persoonsvorming: het vormen van een eigen persoon. Onderwijskwaliteit gaat over de invulling van deze domeinen. Met ons kwaliteitsontwikkelingssysteem bewaken we dat onze leerlingen in deze domeinen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op een voor hen passende VO-opleiding én dat onze leerlingen goed voorbereid worden op een vervolgopleiding. We zien de kwaliteit van ons onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de onderwijskwaliteit. Met elkaar voeren we inhoudsrijke gesprekken. Dit doen we binnen en tussen teams, tussen leidinggevenden en medewerkers en met onze stakeholders zoals onze leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, Raad van Advies en Raad van Bestuur van OMO. We voeren deze gesprekken op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve informatie die wij verzamelen. Al onze scholen hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Alle afdelingen van de vijf scholen van de scholengroep beschikken in 2023 over een oordeel voldoende op de onderwijsresultaten. Daar zijn we trots op! Inspectie van het Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=