Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 42 INPASSING IN DE OMGEVINGSWET Bij de vaststelling van de Transitievisie Warmte in 2021 wordt een koppeling gelegd naar de Omgevingswet. Het Klimaatakkoord noemt dit de ‘borging’ van de visie in de instrumenten van de Omgevingswet. Op dit moment is nog niet duidelijk aangegeven door het Rijk hoe dit in zijn werk gaat. In de meest recente kamerbrief over dit onderwerp wordt aangegeven dat de Transitievisie Warmte uitgewerkt wordt in een Omgevingsprogramma. Een andere mogelijkheid die door experts wordt genoemd is om de Transitievisie toe te voegen aan de omgevingsvisie. Die laatste variant heeft in eerste instantie de voorkeur, omdat de Transitievisie verbonden is met andere thema’s die spelen in de gebouwde omgeving. Dit sluit goed aan bij de reikwijdte van een Omgevingsvisie. 5.10 Financieringsmogelijkheden In het Klimaatakkoord staat dat ‘de verduurzaming voor iedereen betaalbaar moet zijn, maar ook gefinancierd (moet) kunnen worden. Ook voor degenen die daar nu geen toegang toe hebben’. De inzet van het Rijk is om een breed palet aan aantrekkelijke, toegankelijke en verantwoorde financieringsmogelijkheden te realiseren, zodat iedereen een vorm kan vinden die in de eigen situatie past. Het Rijk beschikt over een Nationaal Warmtefonds specifiek voor het verduurzamen van de eigen woning voor particuliere woningeigenaren en voor Verenigingen van Eigenaren. Het kabinet maakt de komende periode middelen vrij om gemeenten te ondersteunen bij de transitie naar aardgasvrije gebieden. In de transitie naar nieuwe bronnen worden investeringen gedaan. Die kunnen een besparing in energielasten opleveren. Dit betekent niet direct dat maatregelen betaalbaar en financierbaar zijn. Om dit mogelijk te maken zijn er subsidies en financieringsregelingen (duurzaamheidsleningen). Deze staan hiernaast toegelicht. Uit onderzoek in de eerste wijkuitvoeringsplannen moet blijken welke financieringsinstrumenten nog meer nodig zijn en hoe deze eventueel gecombineerd kunnen worden. BETAALBAARHEID VAN DE WARMTETRANSITIE Wij gaan uit van een CO 2 -neutrale energievoorziening die betaalbaar en toegankelijk is voor alle inwoners en vastgoedeigenaren. Daarbij moeten de kosten voor de maatschappij en de woningeigenaar in een juiste balans zijn. Niet alle technieken leveren genoeg kostenbesparing op om de investering terug te verdienen. De kosten kunnen verschillen van woning tot woning, afhankelijk van onder meer de huidige isolatiewaarde, mogelijk achterstallig onderhoud of de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting. Zowel de investeringen voor isolatie en installaties, als voor de warmtebron lopen uiteen. Op de website van het Energieloket staat meer informatie over subsidies en leningen (www.duurzaambouwloket.nl). Subsidies Subsidies zijn er met name om de ‘onrendabele top’ af te dekken. Een nieuwe maatregel levert vaak besparing op, of meerwaarde voor de woning. Soms is dit niet genoeg om de maatregel terug te kunnen betalen, of is het goed om deze maatregel extra te stimuleren. Er zijn verschillende subsidies: • Subsidies voor particulieren bij het doen van maatregelen of aanschaf van installaties (ISDE, SEEH) • Proeftuinsubsidie aardgasvrije wijken voor gemeenten (PAW). • Provinciale subsidies, zoals Subsidie Energiebesparende maatregelen, Subsidie Energielening Overijssel en Lokale energie-initiatieven 2.0

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=