Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 41 5.9 Rol van de gemeente Borne kiest voor de rol van procesregisseur in de warmtetransitie. Dit houdt in dat we zowel met een brede groep inwoners als een brede groep stakeholders tot de wijkuitvoeringsplannen willen komen. Niet het tempo van de warmtetransitie is leidend, maar een zorgvuldige afweging van belangen en haalbaarheid. De warmtetransitie heeft raakvlakken met allerlei andere opgaven en wij willen de meekoppelkansen vanuit andere beleidsvelden benutten. Om wel resultaat te boeken, zien wij de warmtetransitie als zelfstandige opgave en leggen we verbindingen met andere opgaven waar dat het proces van de warmtetransitie niet frustreert. Vanuit de rol van procesregisseur willen wij de warmtetransitie zorgvuldig voorbereiden en daarbij de belangen van inwoners en stakeholders afwegen. Daarom zijn bij de sprintsessie (zie voor toeliching paragraaf 5.12), als eerste stap naar een Transitievisie Warmte (TVW), diverse stakeholders betrokken. Door deze betrokkenheid zijn zij ook medeverantwoordelijk voor het eindresultaat. Deze betrokkenheid is verstevigd door te werken met een werkgroep voor de warmtetransitie, net als voor energiebesparing en opwek van duurzame energie. In deze werkgroep zijn netbeheerders, woningcorporaties en anderen vertegenwoordigd. De leden van de werkgroep hebben sturing gegeven aan de Transitievisie Warmte en de participatie en ze worden betrokken bij het vervolg. De rol van procesregisseur betekent dat de gemeente Borne geen rol heeft als investeerder in alternatieve duurzame warmtetechnieken. Bij individuele oplossingen zijn het de inwoners zelf die investeren en deze investering zo goed mogelijk proberen terug te verdienen via een besparing op de energierekening. Bij collectieve oplossingen zijn het de initiatiefnemers (marktpartijen, bewoners collectieven) die investeren in het distributienetwerk. Inwoners betalen dan een eenmalige aansluitbijdrage, een vastrechtbijdrage en een variabel bedrag op basis van de warmteafname. De gemeente heeft wel een faciliterende rol voor bewoners (middels het Energieloket) door te informeren over en te begeleiden in het verkrijgen van subsidies en/of financiering. Daarnaast vinden wij het onze rol om vernieuwende en werkende ideeën voor de warmtetransitie op te halen bij stakeholders en inwoners. Als de echte kenners en ervaringsdeskundigen. De uitvoering van de warmtetransitie gebeurt achter de voordeur en alleen met medewerking. Zo zorgen gemeente, stakeholders en inwoners er samen voor dat er uitvoerbare plannen komen met realistische verwachtingen. ROL VAN GEMEENTE BIJ WARMTENETTEN De rol van de gemeente met betrekking tot collectieve warmtesystemen wordt beschreven in de Warmtewet 2.0. . De gemeente krijgt de bevoegdheid om een zogenaamd ‘warmtekavel’ vast te stellen. Dit is een gebied dat zodanig van omvang is dat een warmtebedrijf er een collectief warmtesysteem kan aanleggen en exploiteren en waarbinnen de leveringszekerheid voldoende gewaarborgd is. Het kavel moet daarnaast nog aan andere criteria voldoen om te waarborgen dat het collectieve warmtesysteem zelfstandig opererend, duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. Vervolgens wijzen gemeenten binnen het warmtekavel een warmtebedrijf aan. Hiervoor moet de gemeente een transparante, non-discriminatoire en goed onderbouwde procedure doorlopen. Zowel publieke als private warmtebedrijven mogen hieraan deelnemen. Het door de gemeente aangewezen warmtebedrijf krijgt een exclusief recht, voor een periode van minimaal 20 en maximaal 30 jaar om warmte te transporteren en te leveren binnen het warmtekavel. Het transporteren en leveren van warmte zonder een dergelijke aanwijzing is in beginsel verboden. De gemeente dient verder een rol te spelen in het inventariseren welke woningen in een betreffende wijk al of niet aangesloten willen worden omdat het aantal aansluitingen bepalend is voor de investeringsbeslissing in een distributienet door een warmtebedrijf. Mogelijk krijgt de gemeente een bevoegdheid om een wijk van het aardgas af te kunnen sluiten zodra er een alternatieve warmtebron beschikbaar is.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=