Jaaroverzicht 2022

Stichting Quasir Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd Christiaan van Rosmalen, Project- en teammanager vertrouwenspersonen Stichting Quasir Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd Kwaliteitskader In 2019 hebben alle ‘veldpartijen’ samen een kwaliteitskader CVP Wzd opgesteld. Voor ons is dit kwaliteitskader, dat wordt gemonitord door de stichting Landelijke Faciliteit CVP, het uitgangspunt voor ons handelen. Contractueel is met de zorgkantoren afgesproken dat het kwaliteitskader tot 2025 leidend blijft. Daarin is onder meer de frequentie van bezoeken aan cliënten opgenomen. Er zijn veel meer cliënten die onder de reikwijdte van de Wzd vallen. Meer dan vooraf bekend was bij de zorgkantoren. Daarom is het op basis van de huidige financiële financiering niet mogelijk de normen uit het kwaliteitskader te realiseren. De zorgkantoren en het ministerie van VWS hebben in 2022 geen extra middelen beschikbaar gesteld. Zodoende zijn er afspraken gemaakt over wat haalbaar en realiseerbaar is binnen het beschikbare budget. Op verzoek van het Ministerie van VWS ondersteunen wij ook cliënten en hun vertegenwoordigers die niet vanuit de Wet langdurige zorg gefinancierd worden en met dwang te maken hebben. Dit zijn cliënten die vallen onder de Jeugd, WMO of Zorgverzekeringswet. Het hiervoor beschikbare budget in 2022 was alleen bestemd voor ondersteuning bij kwesties. We zijn in gesprek met het Ministerie van VWS om ook voor deze doelgroep een beschikbaarheidsbudget te krijgen zodat daar voorlichtingen en locatiebezoeken kunnen plaatsvinden. 8 Wij zijn de aanbieder van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De CVP Wzd ondersteunt cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers die met onvrijwillige zorg te maken (kunnen) hebben. Het is voor cliënten en hun vertegenwoordigers belangrijk dat zij ondersteuning krijgen van de CVP Wzd wanneer zij daar behoefte aan hebben. Op deze manier hebben cliënten met een regiebeperking inspraak op het recht om hun eigen leven in te richten. De zorgmedewerkers zijn vergeleken met 2021 meer bekend met de CVP Wzd. We merken dat we sneller betrokken raken bij kwesties. De sleutel is om in gesprek te blijven met elkaar. Het primaire proces evalueren en aanscherpen Gezamenlijke inhoud ontwikkelen, zoals voor de VG- en PG strips Het registratiesysteem gebruiksvriendelijker maken voor de CVP Wzd Gesprekken voeren om de CVP Wzd landelijk nog beter uit te voeren 2022 In het 1e kwartaal zijn we geconfronteerd met coronamaatregelen. We hebben voornamelijk gekeken naar wat we wél konden betekenen. Bij persoonlijke onderwerpen, voorlichtingen en locatiebezoeken, hebben we vooraf met de zorgaanbieder gecheckt of een bezoek verantwoord was. Daarbij rekening gehouden met de maatregelen. Waar dat niet lukte, hebben wij onze activiteiten online uitgevoerd via Zoom en/of Teams. Zo hebben we toch cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers regelmatig gesproken. Na het 1e kwartaal zijn de coronamaatregelen naar de achtergrond verdwenen en konden de CVP Wzd weer locaties bezoeken, voorlichting geven en live cliëntgesprekken in de directe zorgomgeving voeren. In 2022 hebben we gezamenlijk 10688 locatiebezoeken en 2570 voorlichtingen gedaan. Dit waren in 2021 6247 locatiebezoeken en 308 voorlichtingen. Daardoor weten cliënten en vertegenwoordigers ons beter te vinden. Er zijn 214 kwesties meer binnen gekomen in vergelijking met 2021. Daarbij hadden cliënten en vertegenwoordigers met 2254 acties het meeste behoefte aan informatie en advies. Samenwerking In de andere regio’s zijn de CVP Wzd-aanbieders, Het LSR, Zorgbelang en Zorgstem. We hebben onder andere de volgende belangrijke punten aangepakt:

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=