Passend onderwijs Haarlemmermeer

Samenwerken aan een optimale context voor ieder kind Ondersteuningsplan 2024 – 2027

Samenwerken aan een optimale context voor ieder kind Passend onderwijs voor alle kinderen in onze regio. Daar zetten wij ons met volle overtuiging voor in, zodat al deze kinderen zich kunnen ontwikkelen naar een kansrijke toekomst. Zo dragen we bij aan een meer inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet en iedereen gelijke kansen krijgt. Wij, dat zijn de 10 aangesloten schoolbesturen en hun 55 schoollocaties in het primair onderwijs, aangestuurd door Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer. Samen werken we aan een optimale context voor ieder kind. Dit is de beknopte versie van het Ondersteuningsplan. Het volledige plan vindt u op onze website. 2

Onze missie Een optimale context voor ieder kind Hoe sterker de context, hoe beter een kind zich kan ontwikkelen naar een kansrijke toekomst. We willen dat er voor alle kinderen passend onderwijs beschikbaar is dat het beste aansluit bij hun mogelijkheden. Onze visie Een optimale context voor kinderen vormen we via sterke ondersteuning, een sterke omgeving en een sterke organisatie. • Sterke ondersteuning Goede basis- en extra ondersteuning op scholen & een dekkend aanbod van specialistische voorzieningen. • Een sterke omgeving Het kind centraal, in goede samenwerking met ouders, school, gemeente, jeugdzorg en andere maatschappelijke partners. • Een sterke organisatie Oplossingsgericht, met consulenten passend onderwijs als de kern. Onze kernwaarden • Deskundig en zorgvuldig • Ondernemend • Betrouwbaar Waar staan wij voor? 3

Waar richten we ons op? Om een optimale context voor ieder kind te realiseren, richten we ons in deze periode op vijf pijlers: 1. Optimaal ondersteunen van kinderen en ouders 2. Versterken van professionals 3. Nóg passender onderwijs – doorontwikkelen van dekkend aanbod en diensten 4. Onderwijs, jeugdhulp, zorg en gemeente versterken elkaar 5. Kwaliteit en resultaat binnen het netwerk 1. Optimaal ondersteunen van kinderen en ouders Ons doel Maximale ontwikkeling van ieder kind, daar zetten wij op in. Daarom creëren we samen met onze kernpartners een sterke en betrokken omgeving. Zo kan ieder kind zich op een passende en thuisnabije onderwijsplek ontwikkelen. Onze activiteiten • De consulenten van het samenwerkingsverband onder- steunen in het proces op de scholen. Dit doen ze onder andere door aan te sluiten bij multidisciplinaire overleggen en mee te denken en te ondersteunen bij de aanvraag van toelaatbaarheidsverklaringen. • Via Steunpunt Amstel & Meer ondersteunen we ouders en jongeren met informatie, advies en monitoring. In dit ouderen jeugdsteunpunt werken we samen met de samenwerkingsverbanden Amstelronde en SWVAM. 4

Ons doel We versterken professionals in het bieden van passend onderwijs. Vergroting van kennis van passend onderwijs op de scholen leidt tot beter passend onderwijs voor de kinderen. 2. Versterken van professionals Onze activiteiten • We vergroten de kennis en vaardigheden van leerkrachten op het gebied van passend onderwijs. Dit doen we door kennisoverdracht rond handelingsgericht werken en werken met het Ontwikkelingsperspectiefplan. • Onze consulenten ondersteunen scholen tijdens de cyclische overleggen met de zorgadviesteams. • Het expertiseplatform biedt ondersteuning in het duiden van de onderwijs-ondersteuningsbehoeften van de leerling en het meest kansrijke ontwikkelingsperspectief. • We ontwikkelen ons professionaliseringsaanbod. Via een klankbordgroep met intern begeleiders, directeuren en kwaliteitsmedewerkers spelen we in op professionaliser- ingsvragen en -wensen. We richten netwerkgroepen per thema op waarin we doelmatig en planmatig samenwerken. 5

Ons doel We willen voor ieder kind een goede start, een doorgaande ontwikkeling en een kansrijke toekomst. Ons aanbod passend onderwijs maken we nóg passender. Dit doen we door in te zetten op innovatie en door ons aanbod door te ontwikkelen. Onze activiteiten • We verbeteren de kwaliteit van basis- en extra onder- steuning door gerichte ondersteuning en inzet van het consulententeam op de begeleidingsstructuur in de scholen. Consulenten begeleiden de scholen in een 5-wekelijkse cyclus volgens de handelingsgerichte werkwijze, onder- steunen bij het aanvragen van TLV’s en sluiten aan bij MDO’s en zorgadviesteams. • Met ons Centraal Coördinatiepunt (CCP) bieden we ondersteuning aan scholen en schoolbesturen bij aan- meldingen van kinderen met een extra ondersteuningsvraag. Het Expertiseplatform is onderdeel van het CCP. In de periode 2024-2027 zetten we de inzet van CCP en Expertiseplatform voort, borgen we deze en zorgen we voor een doorontwikkeling. Het Expertiseplatform wordt uitgebreid met inzet op hoogbegaafdheid en spraak-taal. • In ons dekkend aanbod zorgen we voor een brede en verdere doorontwikkeling van ons aanbod voor hoogbegaafde leerlingen in regulier onderwijs, maatwerkarrangementen en speciaal onderwijs. De afgelopen jaren hebben we hiervoor een blauwdruk ontwikkeld; de eerste pilot start in schooljaar 2023-2024. Vanaf 2024 wordt het aanbod consistent en herkenbaar uitgevoerd. • In het samenwerkingsnetwerk Integraal Dekkend Netwerk (IDN) werken we vanuit de taakstelling passend onderwijs en het domein jeugd aan het borgen van een dekkend aanbod van voorzieningen: • We werken aan een doorgaande lijn van PO en S(B)O naar V(S)en aansluitende voorzieningen voor 10-14-jarigen. • We onderzoeken hoe we de juiste ondersteuning kunnen bieden bij de doorgaande lijn tussen PO en VO. • We onderzoeken de consequenties van de afname van leerlingen in de bovenbouw van het speciaal (basis) onderwijs. • We verzorgen ondersteuning voor nieuwkomersleerlingen binnen het speciaal onderwijs en de internationale taalklas. • We zetten ons in voor domein-overstijgende inzet van gespecialiseerde hulp, onder andere voor jonge- risico-leerlingen, leerlingen met een trauma of met een autismespectrumstoornis. • We voeren voortdurend overleg met onderwijsbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, gemeente, ministerie, COA, asielzoekerscentra en jeugdhulpaanbieders om samen te werken aan het realiseren van onderwijs aan nieuwkomers. 3. Nóg passender onderwijs – doorontwikkelen van dekkend aanbod en diensten 6

7 4. Onderwijs, jeugdhulp, zorg en gemeente versterken elkaar Ons doel We creëren een sterke basis voor kinderen. Samen versterken we de omgeving en de organisatie rondom het kind. Dit doen we door samen te werken als kernpartners in onderwijs, jeugdhulp, jeugd- gezondheidszorg en gemeente. Onze activiteiten • We zetten in op interprofessionele samenwerking: alle professionals kijken vanuit een breed perspectief naar het kind. Met de projectgroep Interprofessioneel Samenwerken willen we de ontwikkeling van ‘werken in een keten van interventies’ naar het werken in een proces van elkaar aanvullende en versterkende interventies in gang zetten. • Onze Kadergroep onderwijs-jeugd is gestart met het opstellen van een beleidsvisie onderwijs-jeugd. Daarin beschrijven we hoe het we continuüm onderwijs-jeugd en het interprofessioneel samenwerken vormgeven. Binnen de Kadergroep onderwijs-jeugd werken we met kernpartners een gezamenlijke visie op inclusief onderwijs uit.

5. Kwaliteit en resultaat binnen het netwerk Onze activiteiten • We sturen op kwaliteit met een meerjarenkoers en een meerjarig financieel beleid. De processen die hieruit voortkomen, evalueren we volgens een vaste structuur. Zo houden we zicht op kansen en risico’s en kunnen we borgen en verbeteren. • We werken aan kwaliteitsontwikkeling en verantwoording op basis van het uitgangspunt ‘trust me, prove me’. Vertrouwen is de basis voor alle relaties binnen het samenwerkingsverband. ‘Prove me’ betekent dat we ons openlijk kunnen verantwoorden over keuzes en resultaten. • We werken op een cyclische manier aan kwaliteit door ons ondersteuningsplan te vertalen in jaarplannen met concrete doelen. Deze plannen evalueren we elk halfjaar. • We maken inzichtelijk hoe basis- en extra ondersteuning wordt ingezet op scholen. Dit doen we in samenwerking met de klankbordgroep (met intern begeleiders en directeuren) en de netwerkgroep kwaliteit. In ontwikkelgesprekken met besturen bespreken we deze inzet. • Onze consulenten passend onderwijs hebben een sturende rol in het proces voor het afgeven van toelaatbaarheids- verklaringen. Zij begeleiden de samenwerking met school, ouders en kernpartners en toetsen de TLV’s op de uitgangs- punten voor passend onderwijs. • We stellen een communicatieplan op en geven daar uitvoering aan, om samenwerkingspartners, ouders en leerlingen op de hoogte te houden van de kracht van passend onderwijs. Dat doen we onder meer met het opnieuw inrichten van onze website, het verzenden van een nieuwsbrief en het onderhouden van het ouder- en jeugdsteunpunt Amstel & Meer, in samenwerking met Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden (SWVAM) en het Samenwerkingsverband Amstelronde. • Met onze governance-structuur voldoen we aan de eisen van het Ministerie van OCW. • We zorgen voor een helder en up-to-date toetsingskader, zodat de Ondersteuningsplanraad en RvT hun werk op kwalitatief goede wijze kunnen uitvoeren. Ons doel We willen als samenwerkingsverband kwaliteit leveren. Kwaliteit betekent voor ons dat we een sterke context ontwikkelen waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen naar een kansrijke toekomst. Om dat te bereiken werken we samen met onze netwerkpartners vanuit een sterke organisatie. 8

Begrippenlijst ASS – Autismespectrumstoornis Stoornis in het autistisch spectrum. CCP - Centraal Coördinatiepunt Het Centraal Coördinatiepunt biedt ondersteuning aan scholen en schoolbesturen bij aanmeldingen van kinderen met een extra ondersteuningsvraag. COA - Centraal orgaan Opvang Asielzoekers Organisatie die de opvang van asielzoekers verzorgt. HB – Hoogbegaafd Leerling met een bovengemiddelde intelligentie. HGW - Handelingsgericht werken Een systematische manier van werken waarbij het aanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften en basisbehoeften van de leerlingen. Ib’er – Intern begeleider Medewerker die zorgt voor de interne begeleiding aan leerkrachten op het gebied van passend onderwijs. IDN - Integraal Dekkend Netwerk Samenwerkingsnetwerk waarbinnen we ontwikkelingen afstemmen met betrekking tot ons dekkende aanbod. ITK - Internationale Taalklas Klas waarin een nieuwkomersleerling Nederlands leert en wordt voorbereid op het reguliere onderwijs. Kernpartners Professionals en organisaties binnen het netwerk waarmee het samenwerkingsverband samenwerkt. MDO - Multidisciplinair overleg Overleg betreffende een leerling waaraan diverse deskundigen meedoen. MJB – Meerjarenbegroting Begroting over meerdere jaren. OPR – Ondersteuningsplanraad Het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. OPP - Ontwikkelingsperspectiefplan Plan waarin het ontwikkelingsperspectief van de leerling beschreven wordt. PO - Primair onderwijs RvT - Raad van Toezicht Orgaan dat het bestuur van het samenwerkingsverband controleert. SBO - Speciaal basisonderwijs Basisonderwijs voor leerlingen met lichte problematieken, die zich in het regulier onderwijs niet optimaal ontwikkelen. SO - Speciaal onderwijs Onderwijs voor leerlingen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben, die in het regulier onderwijs niet geboden kan worden. TLV - Toelaatbaarheidsverklaring Een verklaring die toegang geeft tot het gespecialiseerd onderwijs. VO - Voortgezet onderwijs VSO - Voortgezet speciaal onderwijs ZAT – Zorgadviesteam Een multidisciplinair netwerk van kernpartners dat zich bezighoudt met de onderwijs- en ondersteuningsvragen van de school. (Intern begeleider, jeugdarts of jeugdverpleegkundige, de schoolcoach en consulent van het samenwerkingsverband; op verzoek sluit leerplicht aan) 9

Kruisweg 761 2132 NE Hoofddorp 023 303 0102 secretariaat@po-haarlemmermeer.nl passendonderwijshaarlemmermeer.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=