Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 75 BIJLAGE 5C – ONDERZOEKEN ZON- EN WINDONTWIKKELING De tabellen hieronder geven aan welke onderzoeken nodig zijn om initiatieven voor de opwek van zonne- en windenergie ruimtelijk planologisch mogelijk te maken. Benodigde onderzoeken voor zonontwikkeling: Milieuthema Toelichting/criteria Landschap Invloed op landschapstype en -structuur, ruimtelijk visuele kenmerken en beeldkwaliteit. Ecologie Aantasting ecologische kwaliteit (Natura 2000, NNN en weide- /akkervogelgebieden) en aantasting beschermde soorten en rode lijst soorten. Invloed op stikstofemissie en -depositie. Bodem Invloed op bodemgebruik en -kwaliteit. Water Invloed op waterhuishouding (veiligheid, riolering en afvalwater, wateroverlast, oppervlaktewater en grondwater kwaliteit/kwantiteit). Cultuurhistorie en archeologie Invloed op historische bouwkundige elementen en op bekende en verwachte archeologische en cultuurhistorische waarden. Woon- en leefomgeving Invloed op ruimtegebruik, lichtreflectie van zonnepanelen en geluidhinder op geluidsgevoelige bestemmingen en gebouwen. Veiligheid Invloed op externe veiligheid (kwetsbare objecten en transport van gevaarlijke stoffen), op bestaande buizen, lijnen en leidingen. Kabels en leidingen Ontwikkeling nabij kabels en leidingen en het kruizen daarvan. Zonneparken zijn niet m.e.r.-plichtig, maar voor een omgevingsvergunning zijn bovenstaande milieuonderzoeken noodzakelijk. Benodigde onderzoeken voor windontwikkeling: Milieuthema Toelichting/criteria Landschap Invloed op landschapstype en -structuur, ruimtelijk visuele kenmerken en beeldkwaliteit en aardkundige waarden. Ecologie Aantasting ecologische kwaliteit (Natura 2000, NNN en weide- /akkervogelgebieden) en aantasting beschermde soorten en rode lijst soorten. Invloed op stikstofemissie en -depositie. Bodem Invloed op (water)bodem kwaliteit, zetting en niet gesprongen explosieven (NGE). Water Invloed op grondwaterkwaliteit en -kwantiteit, oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit en benodigde watercompensatie. Cultuurhistorie en archeologie Invloed op historische bouwkundige elementen en op bekende en verwachte archeologische waarden. Woon- en leefomgeving Invloed op ruimtegebruik, lichtreflectie van zonnepanelen en geluidhinder op geluidsgevoelige bestemmingen en gebouwen. Veiligheid Invloed op externe veiligheid (kwetsbare objecten en transport van gevaarlijke stoffen), op bestaande buizen, lijnen en leidingen, op waterkeringen, op scheepsvaart- en luchtvaartveiligheid, op communicatieverkeer en op defensieradar. Kabels en leidingen Magnetische veldsterkte van bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse kabels en ontwikkeling nabij kabels en leidingen en het kruizen daarvan. De realisatie van een windturbinepark, bestaande uit ten minste 3 windturbines, is m.e.r.-plichtig. Hiertoe zijn deze onderzoeken benodigd, evenals voor de omgevingsvergunning.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=