Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 35 5.7 Wat gaan we de komende jaren doen? In de paragrafen hierboven staat beschreven wat de warmtebronnen in Borne zijn en voor welke type woningen en gebieden welke technieken en bronnen interessant zijn. Samen met belanghebbenden en inwoners hebben we gekeken welke wijken op basis hiervan de komende jaren aan de slag kunnen gaan met wijkuitvoeringsplannen, welke onderzoeken er nodig zijn en hoe we de route naar 2050 voor ons zien. Vanaf nu beginnen we overal met informeren over de warmtetransitie en het faciliteren van individuele aanpakken op het gebied van energiebesparing. Dit zal steeds intensiever worden. Naast informeren zullen we initiatieven van inwoners en bedrijven uit de wijken en dorpen ondersteunen om energie te besparen en over te gaan op andere warmte. Tot en met 2022 Na het vaststellen van de Energievisie staan de komende jaren vooral in het teken van het opstellen van de eerste wijkuitvoeringsplannen voor wijken die mogelijk voor 2030 van het aardgas kunnen gaan. Deze wijkuitvoeringsplannen, waarin de haalbaarheid van de transitie wordt onderzocht, worden in samenwerking met bewoners opgesteld. De uitgangspunten duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn hierbij leidend. De definitieve keuze voor de techniek wordt daarom pas gemaakt in het wijkuitvoeringsplan. Tot 2030 leggen we de focus op drie startwijken: Wensink-Zuid, Letterveld en Oldhof. Waarom we voor deze wijken kiezen, staat verderop in deze paragraaf toegelicht. Om uiterlijk in 2030 van het aardgas af te gaan willen we het eerste wijkuitvoeringsplan in 2022 hebben vastgesteld. 2022-2030 In deze jaren gaan we de opties voor verduurzaming van de wijken Wensink-Zuid, Letterveld en Oldhof onderzoeken. Dit zijn intensieve trajecten met veel belanghebbenden, waarin we nauw met bewoners samenwerken op weg naar aardgasvrije en duurzame woningen. Wat we leren in deze trajecten nemen we mee in de wijkuitvoeringsplannen die daarna volgen. Na 2030 Voor de andere buurten en kernen in de gemeente gaan we uit van een natuurlijk moment om te beginnen met de aanpak om van het aardgas af te gaan en stimuleren we initiatieven vanuit bewonersgroepen. De planning van de dorpen en wijken om van het aardgas af te gaan hangt vaak samen met de benodigde inspanning om woningen geschikt te maken om over te kunnen gaan op een andere warmtebron (technisch) en andere aspecten, zoals bestaande initiatieven en reeds geplande werkzaamheden (koppelkansen). De routekaart gaat uit van geclusterde buurten of delen van buurten. Deze clustering is ontstaan vanwege relevante opgaven of ontwikkelingen in de omgeving zoals bewonersinitiatieven, de openbare ruimte, woningdichtheid, isolatieniveau of aanwezigheid van bronnen. De aanpak is gebiedsgericht; de grenzen van buurten of wijken zijn niet leidend. De indeling is tot stand gekomen met stakeholders en in meerdere overleggen onderbouwd. BESCHRIJVING PER WIJK OF DORP De kaart op de volgende pagina geeft weer wat de voorkeursmogelijkheden per dorp of wijk zijn op basis van de huidige kennis en stand van zaken. Hieronder lichten we dit nader toe per wijk of dorp. We gaan daarbij in op de meekoppelkansen, dit zijn kansen die het mogelijk maken om ergens te starten en de opgave integraal met een andere opgave op te pakken. Onder de beschrijvingen staat op pagina 39 een overzichtstabel per wijk/buurt/dorp met planning. Wensink-Zuid Omdat Wensink-Zuid direct naast de mogelijke route van het regionaal warmtenet ligt, is een hoogtemperatuur warmtenet een reële optie. Omdat de wijk uit betrekkelijk veel jaren ‘70 woningen bestaat is een collectieve wijkaanpak mogelijk. De woonwijk kent een verdeeld bezit (deels huur- en deels koopwoningen), hierdoor kan aansluiting op het warmtenet van het woningcorporatiebezit van Welbions een koppelkans zijn. Als het regionaal warmtenet hier niet mogelijk is, dan ligt het voor de hand om hier aan de

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=