Verstegen accountants en adviseurs

JUBILEUMMAGAZINE, VERSTEGEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS, JULI 2022 Verstegen vestigingen Van Assen tot Zwolle 50 tips voor een dagje uit Bronnen van licht en inspiratie Quasar en Expo Trading over groei De waarde(n) van accountants Column Margreeth Kloppenburg Ondernemen vanuit huis en hart Terug bij de kern Drents Museum, Assen Prins Clausbrug, Dordrecht

Dit is een uitgave van Verstegen accountants en adviseurs Postbus 574, 3300 AN Dordrecht Hoofdredactie en eindredactie Edzo van den Berg, Gerda van Essen en Belinda Noorland Redacteuren Eline Bakelaar en Patrick van ’t Hof Vormgeving maan identity. design. content Fotografie Gerard van Beek René van den Berg Dion Doornik Wim Es Rob ’t Hart Daphne Krijgsman Toos op het Veld Gerrit Veldman Daniëlle Vliegenthart Druk Damen Drukkers Copyright © 2022 Verstegen accountants en adviseurs. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verstegen accountants en adviseurs. Zet- en drukfouten voorbehouden. 50 jaar Verstegen, 50 toeristische tips! 2

62 44 48 HET KRACHTENVELD VAN INFORMATIE- BEVEILIGING Interview Martijn Broenink VAN ROME NAAR … VAN RIJ EN DAAR VOORBIJ Jan van Neerbos RECREËREN IN HOOFDDORP EN NIEUWEGEIN vijf toeristische tips 52 LEVENS REDDEN MET STAMCELLEN klantportret Stichting Matchis 56 GEZICHT OP DELFT tien toeristische tips 63 ALLES IN HUIS Nog meer expertise 67 DE TOEKOMST VAN DE ACCOUNTANT rondetafelgesprek young profs Verstegen 72 ONDERNEMEN VANUIT HUIS EN HART klantportret Michael de Meij 76 VERFIJNING IN ZWOLLE tien toeristische tips 82 BRONNEN VAN LICHT EN INSPIRATIE tweeluik klantportret Expo Trading en Quasar 86GEZELLIG GORINCHEM tien toeristische tips 92ALLES IS ENERGIE klantportret Dordtech HET VERSTEGEN DNA de mensen achter de cijfers 96 EEN MOOIE TOEKOMST de tijdlijn van Verstegen 102 04VOORWOORD Verstegen accountants en adviseurs 50 jaar: een mijlpaal. 06DORDRECHT, EEN STAD MET AMBITIE column burgemeester Kolff 40 ZACHTJES GRENZEN VERLEGGEN klantportret Klimmendaal WERELDWIJD ADVIES VAN FINANCIEEL SPECIALISTEN lidmaatschap MGI/CPAAI 26 14 EEN HART VOOR DE NOORDENDIJK impressie van de verbouwing 18 DORDTSE HELDEN schakel tussen eenzaamheid en verbinding 21 SCHENKEN OF TANKEN column Bernard Schols 22 VERRASSEND ASSEN vijf toeristische tips 28 34 38 VEELZIJDIG DORDRECHT tien toeristische tips MANNEN VAN STAAL klantportret Van der Ende Steel Protectors Group DE WAARDE(N) VAN ACCOUNTANTS column Margreeth Kloppenburg 07 DE HAVEN, ZORG VANUIT HET HART klantportret De Haven 11 JUBELJAREN BIJ VERSTEGEN drie jubilarissen aan het woord 3

VOORWOORD VERSTEGEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS 50 JAAR: EEN MIJLPAAL. de naamgever, tot dit kantoor hebben weten uit te bouwen. Maar vooral ook een gevoel van dankbaarheid richting alle opdrachtgevers die ons het vertrouwen hebben gegeven. Maar even belangrijk als die opdrachtgevers zijn mijn collega’s. Immers, zonder hen kan al het gegunde werk niet worden gedaan. Daarom wil ik ook dankbaarheid betuigen richting alle collega’s die hun inzet en krachten loyaal aan kantoor gegeven hebben en dag in dag uit de verwachtingen proberen waar te maken. Trots en dankbaarheid, zeker, maar er zijn ook wel zorgen. We hebben immers te maken met een overspannen arbeidsmarkt, telkens fors toenemende toezichtkosten in de accountancysector, lastenverzwaring voor het bedrijfsleven en sinds kort een oorlog binnen Europa. En door de coronapandemie realiseren we ons goed hoe kwetsbaar alles eigenlijk is. Maar ondanks die zorg overheerst uiteindelijk toch een gevoel van optimisme en vertrouwen. Met al die trouwe opdrachtgevers, collega’s en andere relaties moet er ook een mooie toekomst voor kantoor Verstegen kunnen zijn. Toen ons kantoor vijftig jaar geleden startte, gebeurde dat onder de naam Verstegen & Co. Na de fusie met Van der Hoek en Lengton heette het kantoor een tijdje Verstegen Van der Hoek en Lengton. En alweer sinds lange tijd is de naam ‘simpelweg’ Verstegen, al is het dan inmiddels aangevuld met accountants en (belasting)adviseurs. De naam Verstegen is vijftig jaar gebleven. In vijftig jaar kan er veel gebeuren. Ik ben zelf ongeveer even oud als ons kantoor. Bijna de helft van de levensduur van het kantoor heb ik zelf mee mogen maken. In die jaren is er best veel gebeurd. Toen ik in 1998 begon waren er ongeveer 60 collega’s. In ons magazine ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum hadden we 125 medewerkers. Inmiddels zijn het er ruim 200. Daar sta je niet iedere dag bij stil, maar op zo’n moment als dit wel. Dat is waar Verstegen nu staat. Maar terwijl ik de ontwikkeling van ons kantoor zo beschrijf, komen er gemengde gevoelens bij me naar boven. Natuurlijk een gevoel van trots: dat we het werk van Ger Verstegen, Al vanaf het begin zijn veel mooie (familie)bedrijven relatie van ons kantoor. En dat zijn er alleen maar meer geworden. Ik vind het geweldig dat we daar in dit jubileummagazine een inkijkje in krijgen. Bedrijven die het verschil maken. Bedrijven die een bijdrage leveren aan werkgelegenheid, opleiding, aan innovatie en bedrijven die producten leveren waar we blij van worden. Sinds ongeveer twintig jaar zijn we als Verstegen ook actief bij maatschappelijke organisaties, zoals zorginstellingen, corporaties, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Zij leveren weer een andere belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Overigens, achter die bedrijven zitten ‘gewone’ mensen, die ook individueel keuzes maken en moeten maken – waar wij dan soms weer een kleine bijdrage aan mogen leveren. Tenslotte is terug te zien in dit magazine dat wij het als Verstegen leuk en goed vinden om partijen te helpen die oog hebben voor de lokale maatschappelijke problematiek. Verstegen accountants en adviseurs bestaat vijftig jaar: een mijlpaal. Dat vraagt om terugblikken en vooruitkijken. Dat doen we, samen met collega’s, cliënten en andere relaties van ons kantoor, in het jubileummagazine dat voor u ligt. Dank aan al die personen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit magazine. Zij hebben ervoor gezorgd dat we op een leuke en interessante manier stil kunnen staan bij de vijftigste verjaardag van Verstegen! 4

“IK VIND HET GEWELDIG DAT WE DAAR IN DIT JUBILEUMMAGAZINE EEN INKIJKJE IN KRIJGEN.” In het voorwoord van ons magazine ter gelegenheid van ons veertigjarig bestaan stond dat automatisering en digitalisering steeds belangrijker werden. Tien jaar later is dat niet minder waar! Met het belangrijker worden zijn ook de risico’s exponentieel toegenomen. Ook daaraan besteden we aandacht in ons jubileummagazine. We weten natuurlijk niet waar ons kantoor over tien jaar zal staan. Toen ik bij het kantoor kwam, viel me op dat er veel regionaal bekende (familie)bedrijven cliënt waren. Er werd me toen verteld dat dit vooral was vanwege onze (fiscale) kwaliteit, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Dat is waar Verstegen voor stond en staat. En ook de komende tien jaar is dat waar Verstegen voor gaat. Ik sluit af met het bedanken van alle cliënten, collega’s en relaties die het mogelijk hebben gemaakt dat we als Verstegen vijftig jaar oud zijn geworden en ik hoop dat we met zijn allen een succesvolle toekomst tegemoet gaan. Namens de hele directie van Verstegen wens ik u veel leesplezier! Koen Hoogendoorn 5

KLANT PORTRET Verstegen bestaat vijftig jaar! Graag wil ik iedereen van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Het bedrijf is een begrip in Dordrecht. Ik hoop dat Verstegen in de toekomst een belangrijke rol blijft spelen voor Dordrecht en ver daarbuiten. Net als het bedrijfsleven kijken ook de lokale- en regionale overheden naar de toekomst. Het is belangrijk te weten welke route we moeten bewandelen om onze doelstellingen te behalen. Dordrecht is ambitieus. Om onze ambities waar te maken, hebben we een agenda opgesteld richting het jaar 2030. We willen tegen die tijd een stad zijn met zo'n 140.000 Dordtenaren. Met een bloeiende binnenstad, veel banen, gezonde bedrijven en prachtige natuur in en om de stad. Een stad met duurzame energie. Een stad waar inwoners een goede opleiding hebben. Een stad waar mensen graag werken en wonen. Een stad die het goede heeft behouden, maar haar zwakke plekken heeft verbeterd. Om onze ambitie waar te maken is er veel geld nodig. Geld dat we investeren in woonwijken, recreatiegebieden, bedrijventerreinen, verbindingen, mensen, onderwijs, duurzaamheid. Investeringen komen van verschillende kanten. Van het Rijk, de Provincie, Europese Unie en van het bedrijven. Maar vooral ook van de gemeente zelf. Met de verkoop van de aandelen van Eneco hebben wij de mogelijkheid om ook zelf echt een duit in het zakje te doen. De opbrengst van die aandelen biedt Dordrecht een unieke kans om de kwaliteit van de stad en het welzijn van de Dordtenaren blijvend te verbeteren. Dat geld zetten we niet zomaar in. We geven het gericht uit aan onderdelen die de stad en onze inwoners sterker maken. Dat doen we met investeringen die ervoor zorgen dat Dordtenaren zelf én de stad financieel gezond zijn en blijven. Meer inwoners betekent ook meer klanten voor winkels, horeca en het bedrijfsleven. Meer leden voor verenigingen en meer bezoekers aan theater of concerten. Zo kunnen deze voorzieningen in stand blijven. En met meer mensen met een goede opleiding maakt het Dordrecht ook aantrekkelijker voor bedrijven om zich hier te vestigen. Maar we kijken ook over onze gemeentegrenzen en trekken onder de noemer 'Smart Delta Drechtsteden' samen met andere regiogemeenten op. Samen gaan wij voor 30.000 nieuwe banen. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven werken nauw samen om die extra banen voor elkaar te krijgen. Dat betekent, goede opleidingen, korte lijnen, innoveren en initiatieven ondersteunen. En daar hebben we iedereen die onze regio een warm hart toedraagt bij nodig. Overheden, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijk middenveld trekken met elkaar op om onze regio nog sterker te maken. Wat mij betreft staat ontmoeting om van elkaar te leren en samen nieuwe inzichten op te doen, centraal. Met elkaar gaan we slim, samen, vooruit. Ik kijk daar enorm naar uit! Wouter Kolff Burgemeester Dordrecht “Een stad waar mensen graag werken en wonen.” Dordrecht, een stad met ambitie COLUMN 6

DE HAVEN, ZORG VANUIT HET HART Het aantal 75-plussers en 90-plussers verdubbelt in de komende decennia en ook het aantal mensen met dementie groeit. In de toekomst hebben meer mensen dus meer zorg nodig. Die zorg wordt complexer, doordat ouderen langer thuis wonen. Bovendien is er krapte op de arbeidsmarkt en zullen er minder mantelzorgers beschikbaar zijn. Hoe gaat een verpleeghuis om met deze ontwikkelingen en uitdagingen? Hoe houd je de zorg liefdevol en professioneel? Bestuurder Paul Sneep van Zorg- en Wooncentrum De Haven in Bunschoten deelt in dit artikel zijn visie op deze vraagstukken. 7

Meer samenwerking, meer afstemming ‘We zijn jarenlang heel rustig met onze eigen ontwikkeling bezig geweest. We richten ons uitsluitend op het dorp en dat maakt dat er vooral wordt samengewerkt met de lokale huisartsen, de andere aanbieders van zorg in Bunschoten en de gemeente. We weten elkaar te vinden. Maar De Haven is de laatste twee jaar veel nauwer betrokken geraakt bij tal van regionale overlegsituaties, ook over de domeinen heen. Dus niet alleen binnen onze eigen sector VVT – Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg – maar met het ziekenhuis Meander en met huisartsen in de hele regio Eemland.’ ‘Het Zorgkantoor Utrecht kwam met een initiatief om met elkaar na te denken over een toekomstvisie, want er dreigt een behoorlijke kloof te ontstaan: de zorgvraag neemt toe, het aantal ouderen neemt toe, maar de hoeveelheid beschikbare en gekwalificeerde medewerkers neemt niet toe. Uit het initiatief zijn allerlei concrete projecten voortgekomen die ertoe geleid hebben dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, maar wel op een prettige, veilige en goed verzorgde manier. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe ouderen makkelijker naar de spoedeisende hulp kunnen komen en hoe daar een goed vervolg op kan worden gegeven, wat er nodig is aan welzijnsactiviteiten en met wie je verder kunt samenwerken.’ ‘Daarnaast is er het initiatief Samen Sterker, gestart door ziekenhuis Meander, enkele VVT-instellingen en Huisartsenvereniging Eemland om beter samen te werken en elkaar te ondersteunen. Daar ben ik als bestuurder direct bij betrokken. Uit beide initiatieven zijn concrete samenwerkingsprojecten voortgekomen. Je moet je dus steeds flexibel opstellen, maar dat maakt het wel boeiender. Je krijgt met veel mensen te maken en je draait in veel projecten mee. Het bij elkaar komen en elkaar vinden heeft een duw in de goede richting gekregen door corona. Even een half uurtje voor een kort en snel online overleg is veel gebruikelijker dan voorheen. We hebben, ook mede door corona, nu een veel pragmatischer inslag. We moeten gewoon aan het werk, we moeten onze professionals faciliteren om met elkaar na te denken, we moeten huisartsen en specialisten oudergeneeskunde met elkaar in gesprek brengen om afspraken te maken. De ouderenzorg in 2030 betaalbaar en op het juiste kwaliteitsniveau houden, daar ligt een enorme opgave en dat is iets wat ons allen zeer bezighoudt.’ Ondernemend en gastvrij Het is een cliché, maar bij ons staat de deur altijd open en we zeggen geen nee. En dat heeft ons erg geholpen. De grote aanbieders zitten hier nog wel, maar wij doen inmiddels 75% van de wijkverpleging in Bunschoten. Omdat we een relatief kleine speler zijn, kunnen we veel flexibeler zijn. Waar een grote aanbieder soms nee moet zeggen, omdat deze aan zijn productieplafond zit, kunnen wij veel makkelijker bijspringen. Zo was er een echtpaar waarvan de man al wijkzorg kreeg, maar toen zijn vrouw zorg nodig had van diezelfde wijkverpleging, kon de grote aanbieder dat niet bieden en werd er nee verkocht. Omdat wij vanuit het principe ‘we zijn van het dorp en voor het dorp’ werken, nemen we meer risico. De reisafstanden zijn hier heel klein en dat werkt in ons voordeel. Instellingen en zorgaanbieders denken weleens te gauw: de overheid en de zorgverzekeraar willen het zo, dus dan moet het zo. Maar er is altijd veel meer ruimte dan je denkt. We houden ons uiteraard aan wet- en regelgeving, maar we zijn wars van bureaucratie! Door die insteek voelen onze medewerkers zich hier thuis. De lijnen zijn hier korter, en we kennen elkaar, mensen voelen zich betrokken. We maken echt deel uit van hetzelfde team.’ 8

ER LIGT EEN ENORME OPGAVE” Paul Sneep 9

Vrijwilligers: 250 KERN GEGEVENS Medewerkers: 675/ 350 fte Bewoners: 196 langdurend, 24 kortdurend, waaronder palliatief-terminaal Cliënten in de wijk: wijkverpleging 265 huishoudelijke zorg 275 Professionele zorg ‘We krijgen inmiddels wel waardering vanuit de regio. ‘Ze zijn een eigenzinnige organisatie,’ wordt er dan gezegd, ‘maar ze doen het wel verrekte goed.’ Paul Sneep laat een trotse glimlach zien. Ook buiten de regio is er belangstelling. ‘We hebben zelfs bezoek uit Tsjechië en Finland mogen ontvangen. Dat heeft met een aantal projecten te maken die nu lopen. We zijn bijvoorbeeld afgestapt van de echt gesloten afdeling voor mensen met dementie. Dat gebeurt overigens bij meer instellingen. Opsluiten en gesloten deuren geven mensen met dementie juist veel onrust, angst, boosheid en dwaalgedrag. Als je ruimte en vrijheid geeft, wordt hun gedrag weer normaler.’ ‘Bij de nieuwbouw in 2019, toen we de oude aanleunwoningen vervingen, hebben we acht kleinschalige woongroepen gerealiseerd voor mensen met dementie. Daar is een domoticasysteem ingericht waarmee mensen vrijheid krijgen dankzij een polsbandje. Dat polsbandje hebben ze nodig om weer in hun eigen kamer te komen. Maar daarmee kunnen ze wel de afdeling af, het gebouw uit en de tuin in. We hebben een grote tuin die helemaal afgesloten is en daar kunnen mensen met dementie vrijuit rondlopen. Er zijn er die meehelpen in de tuin en sommigen maken alleen een wandelingetje. Onze zorgmedewerkers laten ze daar met een gerust hart gaan, omdat we daar specifieke medewerkers hebben voor toezicht. De bewoners kunnen de brasserie of onze eigen winkel in lopen. De mate van vrijheid is heel groot! En omdat ze vrijheid ervaren, worden er nauwelijks ‘vluchtpogingen’ ondernomen. Slechts bij enkele cliënten is het nodig dat zij een GPSsysteem meedragen om hen snel te kunnen traceren. We willen dat de kwaliteit van leven van de cliënt hetzelfde blijft of verbetert. We zitten daarom niet tot twee decimalen achter de komma te rekenen of het gaat, of ons af te vragen hoe het allemaal moet. We kiezen voor een project en dan gaan we ervoor. En we kiezen bewust voor Bunschoten als werkterrein. We krijgen voor de wijkzorg ook aanvragen vanuit de regio. Maar daar zeggen we nee tegen. Bunschoten is onze scope, daar zijn we sterk. Ik ben van mening dat grotere zorgorganisaties meer moeten decentraliseren en hun locaties tot echte wijkcentra zouden moeten maken. En daar moet dan ook de verantwoordelijkheid voor genomen worden. Er moet nog meer naar de wijk!’ Meer verbinding Zelf viert Paul Sneep dit jaar een persoonlijk jubileum. Het is in 2022 twintig jaar geleden dat hij in dienst trad bij De Haven. ‘Ik kwam uit het bedrijfsleven, ik heb een bedrijfseconomische opleiding gevolgd aan de VU en heb met name in de grafische industrie gewerkt. De overstap naar de zorg was een bewuste keuze. In het bedrijfsleven begon ik steeds meer de verbinding te missen tussen wie ik zelf ben, mijn christelijke geloof, mijn activiteiten in mijn vrije tijd voor kerk en hulpverlening en mijn werk. Ik wilde dat aan elkaar knopen en meer verbinding hebben met mensen. Dat het de ouderenzorg werd is toevallig. Dat kwam op mijn pad via een kennis die mij attendeerde op de vacature. Ik voldeed beslist niet aan de eisen: ervaring in de zorg en affiniteit met een bouwproces. De bouwplannen voor de nieuwbouw van het hoofdgebouw lagen op dat moment min of meer klaar. Op aandringen van het managementteam werd ik toch uitgenodigd voor een gesprek, want ik had managementervaring in het bedrijfsleven, op diverse terreinen: automatisering, administratie en personeelswerk. Het klikte en ik ben nooit meer weggegaan.’ WE ZIJN WARS VAN BUREAUCRATIE!’ PAUL SNEEP 10

ROBBERT DORST JUBELJAREN BIJ VERSTEGEN DRIE JUBILARISSEN AAN HET WOORD Op 1 november van dit jaar werkt Robbert 12,5 jaar bij Verstegen. ‘Ik werkte drie jaar bij KPMG en een vriendin van mij werkte bij Verstegen. “Kom eens bij ons praten, ik denk dat je goed past bij de Verstegencultuur.” ‘Het klikte inderdaad en ik kon aangeven dat ik graag een mix van klanten wilde, dus zowel klanten waarvoor ik de jaarrekening samenstel en klanten waar ik de controle voor doe. Dat was geen probleem en ik begon dus met een gemixte portefeuille. Inmiddels heb ik wat stapjes gemaakt en ligt de focus hoofdzakelijk bij het samenstellen. ‘Ik heb de opleiding tot AA-accountant gedaan en dat is vooral gericht op het samenstellen van de jaarrekening en het adviseren van de ondernemer. Het sparren en het meedenken met de klant en werken met verschillende collega’s maakt het werk erg leuk en afwisselend. Met de verschillende teams en de afwisseling in klanten is het elke week een nieuw avontuur.’ ‘In mijn vrije tijd rij ik graag motor en sport ik fanatiek. Inmiddels heb ik mijn vijfde marathon gelopen, de laatste keer in april in Rotterdam. Mijn tijd was drie uur en 32 minuten. Dat was een beetje frustrerend want in oktober had ik hem ook gelopen en toen was ik één minuut sneller. Maar al met al is het een mooie prestatie!’ “HET IS ELKE WEEK EEN NIEUW AVONTUUR” 11

“HET IS VOORBIJGEVLOGEN” In september 2022 is het veertig jaar geleden dat Jopie in dienst trad bij Verstegen. ‘Het is voorbijgevlogen’, vertelt ze. ‘Er is in de loop der jaren natuurlijk best wat veranderd en het is uitgebreid, maar ik heb het prima naar mijn zin.’ Ze kwam bij Verstegen omdat ze bij de korfbalclub in het team zat met de vrouw van een oud-collega. ‘Zo is het balletje gaan rollen. Ik kon diezelfde week ook bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam starten maar omdat ik al twee dagen hier aan het werk was, koos ik voor Verstegen. Van sommige klanten zijn inmiddels de kinderen of zelfs de kleinkinderen klant geworden. Het is leuk om die ontwikkeling mee te maken.’ Ze werkt fulltime en is hoofd van het secretariaat in de MKB praktijk. Sinds corona werkt ze twee dagen per week thuis. ‘Ik vind dat heerlijk, je doet je computer uit en je bent klaar. Zeker nu de files weer langer worden scheelt het op sommige dagen soms een uur reistijd.’ In haar vrije tijd klust Jopie. ‘Ik woon in een huis uit 1850 maar het is helemaal gerenoveerd. Ik vind het leuk om te klussen, in en om het huis. En elke dag maak ik een uurtje vrij om te sporten, gewoon thuis.’ JOPIE VOGEL 12

13 “JE KRIJGT VEEL VERTROUWEN EN VRIJHEID” CORSTIAAN DEN UIL In maart van dit jaar was het precies 12,5 jaar geleden dat Corstiaan bij Verstegen kwam. Hij startte als assistent-accountant in de controlepraktijk van het MKB. De praktijkopleiding tot registeraccountant rondde hij in 2019 af. Na de functie van controleleider en manager audit werkt hij nu als externe accountant. Dat betekent dat Corstiaan namens Verstegen verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wettelijke controle en de controleverklaring afgeeft. Hij werd destijds door een collega overgehaald om bij Verstegen te komen werken. De overstap van een ‘Big Four-kantoor’ naar Verstegen is hem uitstekend bevallen. Het is vooral de menselijke maat die hem zo aanspreekt. ‘Het is geen 9-tot-5 baan maar de balans tussen werk en privé is goed bij Verstegen en de functie is hier veel breder. Je zit sneller met een bestuurder om de tafel en je geeft sneller advies dan bij een van de grotere accountantskantoren. Daarnaast krijg je veel ruimte en al snel meer verantwoordelijkheden. Ik mag me met meer zaken bemoeien en tegelijkertijd weet je dat je op collega’s terug kan vallen als je ergens niet uitkomt. Je weet van elkaar wat je doet, we zijn eerlijk tegen elkaar en reëel’, zegt Corstiaan. ‘De sfeer is leuk en je krijgt veel vertrouwen en vrijheid.’ 13

EEN HART VOOR DE NOORDENDIJK Al meer dan veertig jaar houdt Verstegen kantoor aan de Noordendijk in Dordrecht. Het gebouw werd in 1979 opgeleverd in de bouwstijl die toen gold, met verspringende delen en onregelmatig geplaatste elementen. De laatste jaren waren er plannen voor nieuwbouw, maar kavels zijn schaars en zo ontstond het idee voor een grondige verbouwing. ‘Blijven zitten waar je zit is duurzamer’, vertelt Jan van Neerbos. Hij is namens Verstegen nauw betrokken bij de renovatie. Ellen van IJzendoorn van Officious Interior in Papendrecht tekende het plan voor een nieuwe, frisse werkomgeving waar ontmoeting centraal staat. Sinds december 2021 wordt er volop verbouwd. We geven alvast een eerste impressie! De vernieuwde receptie bij de entree 14

BLIJVEN ZITTEN WAAR JE ZIT IS DUURZAMER” 15

EEN NIEUWE WERKOMGEVING ONTWERPEN IS GEEN COPY-PASTE” Geen grote kantoortuinen, maar veel glas voor daglicht en zichtbaarheid 16

‘In de oude situatie waren het echt drie bouwdelen en was het gebouw vrij onoverzichtelijk’, vertelt Ellen. ‘Daarnaast heb je de verschillende verdiepingen die het gebouw verder opsplitsen. We maken er nu een samenhangend geheel van en geven het gebouw een hart zodat je elkaar makkelijker tegenkomt. Het moet een plek worden waar mensen graag naar toe komen, om te werken en elkaar te ontmoeten. Het was wel even een uitdaging omdat er zo min mogelijk bouwkundige aanpassingen komen en er tijdens de verbouwing gewoon doorgewerkt wordt. Dat is lastig voor de medewerkers en daar houden we natuurlijk rekening mee.’ ‘Ik ben begonnen met het analyseren van het gebouw en heb het in 3D getekend want er waren geen plattegronden. Daarna ben ik me gaan verdiepen in Verstegen. Wat is hun visie, wat is zo ongeveer de leefstijl van de mensen die er werken, welke functies zijn er, hoe zijn de verhoudingen onderling, werken ze individueel of juist in een teamverband? Ik hoef niet altijd vragen te stellen, het is gewoon luisteren en horen hoe er gewerkt wordt. Daarna ben ik gaan schetsen. Ik vind die analyse belangrijk omdat een nieuwe werkomgeving ontwerpen geen copy-paste is maar maatwerk. We nemen bijvoorbeeld blauw omdat het past bij het verhaal, bij wat het bedrijf wil uitdragen en uitstralen. Niet omdat het toevallig mode is. Ik vind het heel gaaf als je het ontwerp een verhaal kan geven zodat je daar de ontwerpkeuzes aan kan ophangen. Dat werkt het prettigst.’ ‘De samenhang creëren we door de gangen te openen met het gebruik van glazen wanden. In het midden komt een centrale plek met een pantry en zitjes. Het is de bedoeling dat mensen daar samen koffiedrinken of lunchen zodat ze even van de werkplek zijn. De glazen wanden gaan ervoor zorgen dat de verdiepingen transparanter worden.’ ‘De kleuren voor het interieur hebben we afgeleid van de kleuren in het logo, zodat je meteen weet als je binnenkomt: ‘ik ben bij Verstegen’. De blauwe kleur komt vooral terug bij de werkzones en oranje bij de ruimten waar je samenkomt. Het wordt heel mooi, zowel voor de mensen die er al veertig jaar werken als voor jonge mensen. Modern en passend bij Verstegen.’ ‘We willen een aantrekkelijke werkgever zijn, dat betekent dat de werkomgeving prettig en plezierig moet zijn zodat de collega’s graag naar kantoor komen’, vertelt Jan van Neerbos. ‘Bij de keuze voor het ontwerp vonden we het belangrijk om te weten hoe de planning eruitzag. Juist omdat er doorgewerkt wordt tijdens de verbouwing wilden we daar van tevoren een duidelijk beeld van hebben. We pakken nu meteen goed door, ook in het verduurzamen van ons kantoor. We hebben daarom de inkoop van elektriciteit en gas ‘groen’ gemaakt en we treffen voorbereidingen voor de installatie van zonnepanelen op het dak. We houden onze footprint graag nog heel lang in Dordrecht, maar dan zoveel mogelijk CO2-neutraal.’ Op iedere etage wordt een centrale ontmoetingsplek gecreëerd 17

18 DORDTSE HELDEN Vlnr: Wiebe van den Heuvel, Jacorien Littooij, Suzanne Souljé, Nynke van Leth, Richard Dikhoff, en staand: Marion van Bruggen 18

Waardevolle ervaring Het idee voor dit netwerk ontstond tijdens Marions studie Social Work aan de Christelijke Hogeschool van Ede. Ze liep stage bij een jongerenvrijwilligersnetwerk. ‘Eigenlijk hanteerden zij hetzelfde concept als we nu hebben met de Dordtse Helden. Dat vond ik heel bijzonder. Ik ging er zelf als vrijwilliger aan de slag en ik ontmoette mensen die ik normaal gesproken niet zou ontmoeten. Dat geldt voor heel veel van onze vrijwilligers en die ervaring is heel waardevol. Als je hoort wat voor levensverhalen mensen soms vertellen! Dat plaatst dingen in een ander licht en het zorgt ervoor dat je met een open blik en met meer compassie naar de wereld kijkt. Dingen worden minder vanzelfsprekend. Je bent niet alleen aan het geven als vrijwilliger, maar je ontvangt ook van die ander. Ik vond het fijn om bij die club te horen en daar lekker actief te zijn. Ik ben contact met ze blijven houden tijdens mijn studie en toen ik klaar was begon het te kriebelen: ik kreeg zin om te gaan ondernemen, maar dan wel sociaal. Als christen sluit het mooi aan: klaarstaan voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen en echt aandacht voor ze hebben.’ Tijd voor Actie Marion nam contact op met de organisatie TijdVoorActie en legde haar plan voor om een jongerenvrijwilligersnetwerk in Dordrecht op te starten. ‘Er waren al diverse jongerennetwerken in het land actief en daar kon ik mee sparren en ik kon van hun ervaringen leren. In het begin was het erg zoeken, maar via via kreeg ik steeds meer Dordtse contacten en ging het balletje rollen. In 2018 heb ik een vacature uitgezet en gezocht naar iemand die net als ik een half jaar onbetaald wilde werken. Dat werd Jacorien Littooij. We hebben fondsen aangeschreven en de gemeente Dordrecht benaderd. We pakten samen allerlei klussen op. Voor Kerst Samen, een kerstdiner in de Bonifatiuskerk, hebben we bijvoorbeeld voor vrijwilligers gezorgd.’ In februari 2019 was het zover: de organisatie Dordtse Helden was officieel een feit. Maatjesproject Marion gaat verder: ‘We zijn dus een sociaal jongerennetwerk en hebben als doel schakel te zijn tussen Dordtenaren die een steuntje in de rug nodig hebben en jongeren die vrijwillig hulp bieden. Dat zijn onze Dordtse Helden, onze vrijwilligers. We hebben diverse projecten. Het maatjesproject is met name bedoeld voor ouderen, voor mensen met een beperking en voor statushouders. Onze vrijwilligers hebben minimaal eens in de drie weken maatjescontact. Ze gaan dan bijvoorbeeld samen koffiedrinken of koken, maken een wandeling, gaan naar de bioscoop. Maar we bieden ook praktische hulp. Stel dat een Dordtenaar hulp nodig heeft bij een verhuizing en geen geld heeft voor betaalde hulp. Dan worden onze vrijwilligers ingezet om te helpen met meubels in elkaar zetten, met gordijnen ophangen of met kleine reparaties uitvoeren. Ook hebben we sociale groepsprojecten. Hier kunnen vrijwilligers eenmalig aan meedoen, wat ervaring opdoen en kijken of Dordtse Helden iets voor ze is. We voetballen elke zaterdag met jonge statushouders, we wandelen elke maand met de bewoners van Zorgcentrum De Linde. En we organiseren soms eenmalige activiteiten bij diverse woongroepen. Dan gaan we koekjes bakken of spelletjes doen met de bewoners.’ Talentontwikkeling en goede begeleiding Marion vertelt verder: ‘Ons jongste project is Maatschappelijke Diensttijd. Jongeren kunnen bij ons een traject doen van 80 uur vrijwilligerswerk en krijgen daarnaast trainingen. De focus ligt op talentontwikkeling. Voor jongeren is het een mooie manier om te zien waar hun talenten liggen. Ze breiden hun netwerk uit en krijgen goede begeleiding van ons.’ schakel tussen eenzaamheid en verbinding Uit onderzoek blijkt dat 47% van de volwassenen in Nederland zich eenzaam voelt. Dat percentage neemt toe. In Dordrecht ligt het gemiddelde zelfs iets hoger: 48.6%. Het gaat vooral om ouderen, chronisch zieken en laagopgeleiden. Eenzaamheid maakt kwetsbaar. Het kan leiden tot depressieve klachten, het geeft stress en kan een wissel trekken op de gezondheid. Gelukkig zijn er mooie initiatieven, zoals de Dordtse Helden. Deze stichting brengt jongeren tussen de 14 en 30 jaar in contact met elkaar én met kwetsbare stadsgenoten. Wat voor vrijwilligerswerk doen ze precies en voor wie? We gingen in gesprek met de initiatiefnemer van Dordtse Helden, Marion van Bruggen. 19

Verstegen is ook partner van de Stichting Anders Drechtsteden. Deze stichting werkt nauw samen met Dordtse Helden en richt zich op commerciële bedrijven en daagt hen uit om zichzelf beschikbaar te stellen aan kwetsbare mensen in de samenleving die ondersteuning nodig hebben. Stichting Anders slaat een brug tussen bedrijven die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben. PRAKTIJKVERHAAL Anita en Daniëlle Anita is een vrouw van 38 jaar die sinds tweeënhalf jaar gediagnosticeerd is met MS. Dat heeft haar leven flink op zijn kop gezet. Toch staat ze heel positief in het leven en kan ze genieten van de kleine dingen. Haar netwerk is niet groot en ze kan maar kleine stukjes lopen, verder beweegt ze zich voort in een rolstoel. Daniëlle (23 jaar) spreekt met regelmaat met haar af om eropuit te gaan. Ze hebben een gedeelde passie voor Sushi, Daniëlle leert Anita hoe ze dat zelf kan maken. En Anita is dol op het mini-varkentje dat Daniëlle als huisdier heeft, dus deze willen ze samen nog weleens uitlaten. Beiden hebben plezier in het contact. De vrijwilligers ‘En er is natuurlijk veel aandacht voor onze vrijwilligers. Zij vormen het hart van ons netwerk. Ze halen voldoening uit het feit dat ze iemand helpen en blij maken door hun aandacht, soms gewoon al door aanwezig te zijn. En de vrijwilliger merkt bijvoorbeeld in het contact met een oudere dat het heel leerzaam kan zijn. Eens in de twee maanden organiseren we een borrel, bijvoorbeeld bij Het Magazijn in Dordrecht. Dat is echt puur voor de gezelligheid. En dan hebben we om de maand een Skill & Chill-avond. Dan eten we lekker met elkaar en daarna gaan we met een thema aan de slag. En dan hebben we nog een keer in de twee maanden een training. Dat kan over allerlei onderwerpen gaan. We proberen altijd wel een link met het vrijwilligerswerk te leggen, maar er staat dit jaar ook een kickboksclinic op het programma.’ ‘We vinden het belangrijk dat ons team vrijwilligers het goed heeft met elkaar. Daar zijn de ontmoetingen ook voor. Het biedt gelegenheid om ervaringen te delen. Daarnaast houden we de vinger aan de pols om te horen of de jongere niet overvraagd wordt. We houden evaluaties om feedback te krijgen en te leren.’ Marion besluit: ‘Uiteindelijk willen we helpen met het verlichten van eenzaamheid. We willen mensen met elkaar verbinden. Een Dordtse samenleving waarin mensen meer naar elkaar omzien.’ Verbinding tussen jong en oud Verstegen steunt het werk van de Dordtse Helden. Marco Witte, Office Manager bij Verstegen, licht toe: ‘Als accountantskantoor werken wij veel met cijfers. Ook wij weten dat het verhaal achter de cijfers veel belangrijker is en dat advies en een helpende hand bieden grote voldoening geven. De verbindingen zoeken tussen jong en oud ondersteunen wij daarbij van harte!’ Wil jij ook een Dordtse Held worden? Of partner of donateur? Neem een kijkje op www.netwerkdordtsehelden.nl 20

Een jubeljaar! Verstegen accountants en adviseurs bestaat vijftig jaar, inderdaad proficiat, een hele prestatie en ga vooral zo door! In de wereld van het jubelschenken ben je dan wel ‘over de datum’, want daar is de bovenkant van de fiscale norm 39 jaar. Als je te oud bent, dan mag de ‘beschonkene’ van de fiscus gelukkig nog wel een beroep doen op de leeftijd van zijn of haar (eventueel) lieftallige jongere partner. Het liedje luidt niet voor niets: ‘Trouw niet voor je 40 bent!’ Aangezien kantoor Verstegen, oftewel het feestvarken, een zeer jeugdige uitstraling heeft, komt het dit jaar met het jubelen vast wel goed. Ik neem dan ook aan dat de adviseurs de komende tijd alles uit de ‘jubelton’ (de vrijstelling eigenwoningschenking, € 106.671) zullen halen wat erin zit. Deze faciliteit wordt immers in 2023 tot normale proporties verlaagd, en wel tot de basisjubel van € 27.231 voor ouders-kinderen (2022). In 2024 wordt de jubelton helemaal afgeschaft. Dat betekent dat bijvoorbeeld ‘derden’, zoals kleinkinderen, in 2023 toch nog wel een beetje kunnen snoepen van de eigenwoningschenking tot het (weliswaar verlaagde) bedrag van € 27.231. En vergeet niet dat ook vele kleine beetjes helpen, want een kleinkind komt zelden alleen. Het waren destijds overigens twee ondeugende Kamerleden die er met een amendement voor gezorgd hebben dat de eerdere maximum jubelleeftijd van 34 jaar verhoogd werd tot maximaal 39 jaar. Ondeugend? Het ene Kamerlid was 37 jaar en het andere 38 jaar, allebei over de datum en dat spreekt dus voor zich. Later is er nog een politieke poging gedaan om er 45 jaar van te maken, maar dat is nooit gelukt. Blijkbaar hadden de twee Haagse grapjassen het betreffende populaire fiscaal vrijgestelde cadeautje nog steeds niet gehad. Onlangs werd in de Kamer de jubelton, indachtig de voorgestelde afschaffing, op een bijzondere wijze gekoppeld aan een andere fiscale faciliteit, en wel aan de onbelaste reiskostenvergoeding, de kilometervergoeding. Nu de jubelton eerder afgeschaft zou worden dan in eerste instantie gepland, zou wellicht ook de verhoging van de onbelaste kilometervergoeding naar voren kunnen worden gehaald. Een Kamerlid vroeg zich dan ook af of beide grootheden dan niet gecombineerd zouden kunnen worden en diende een motie in, want: ‘Het ene levert geld op en het ander kost geld: van goedkoop schenken naar goedkoop tanken!’ Zo is het hele leven: You win some, you lose some. We gaan het zien! Kijk in het jubeljaar ook nog even naar uw testamentjes of ze wel flexibel genoeg zijn. Regelmatig kom ik testamenten tegen die na het overlijden fiscaal op slot zitten. Daarmee bedoel ik dat er dan niet meer (fiscaal gunstig) verdeeld kan worden. En iets heel anders: u betaalt uw rente over de papieren schenkinkjes toch ook nog wel keurig op tijd? En wie in z’n testament geregeld heeft welke plaatjes gedraaid dienen te worden tijdens de uitvaart doet er goed aan om ook eens na te denken over een levenstestament voor het geval dat men het (tijdens het leven) allemaal zelf niet meer kan. Bijzonder: men heeft vaak wel een ‘speellijst’ voor ‘bij de kist’, maar niet voor in het ‘verzorgingstehuis’. De kans dat men zelf nog van de deuntjes kan genieten is in die laatste situatie toch veel groter? Leg dus ook de speellijst van het leven alvast klaar. Ik zal het niet te lang maken, want het wordt de hoogste tijd om te feesten met Abraham, uw jarige financiële vertrouwenspersoon. Geniet van uw leven, of, vrij naar Ramses: ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.’. En in dit rijtje mag zeker niet ontbreken: vergeet niet om nog ‘eenmalig’ vrijgesteld te ‘jubelen’, verhoogd dan wel verlaagd. En wat is het leven toch eenvoudig: de een die schenkt en de ander die tankt. Nogmaals proficiat! “Hoogste tijd om te feesten met Abraham” Prof. mr. dr. Bernard M.E.M. Schols, hoogleraar notarieel belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen “Zo is het hele leven: You win some, you lose some”. Schenken of tanken COLUMN 21

22

Ik zeg TT, jij zegt Assen. Deze knusse stad heeft een grote aantrekkingskracht op waaghalzen en sensatiezoekers. Niet per sé op zoek naar spektakel en snelheid? Ook dan heeft Assen van alles te bieden. Met een sfeervolle binnenstad met fijne winkels, boeiende musea en de mooiste natuurgebieden: er zit voor iedereen wat bij. Omringd door heerlijk groen is Assen de perfecte uitvalsbasis voor ontspannende wandel- en fietstochten door de natuur. Heidevelden, zandvlaktes en prachtige vennetjes; dit landschap verveelt nooit. Met klanten in Emmen, Leeuwarden en Stadskanaal was het een logische stap om in 2012 een vestiging in Assen te openen. Erik Drenth, zelf woonachtig in Groningen en vooral actief als registeraccountant voor de publieke sector, ging op zoek naar een goed bereikbare locatie en kwam uit op de Zwedenlaan in Assen. Inmiddels werkt hij met een team van veertien collega’s in Assen. Hij vroeg collega Selva Nagalingam om vijf toeristische tips. Selva is Assenaar en werkt sinds drie jaar bij Verstegen. Hij is assistent-accountant en studeert in deeltijd aan Nyenrode. Hij hoopt volgend jaar zijn master Accountancy te voltooien. Ben je in de buurt? Je bent altijd welkom. Heb je tijd over? Dit zijn de vijf tips van Selva om Assen te ontdekken! ASSEN VERRASSEND 23

TT ASSEN Echte spanning en sensatie vind je natuurlijk bij de topattractie van Assen: het TT Circuit van Assen, ook bekend als Cathedral of Speed. Dit historische circuit biedt spectaculaire races en topevenementen zoals de MotoGP, TT Assen, het WK Superbike en Jack’s Racing Day. En met een TT museum, een TT run en een 9-daags TT festival met de TT NightRide is er ook buiten de races van alles te beleven. Wil je langer in de sferen blijven? Boek dan een nachtje op een TT camping. En wie weet, misschien kom je Selva hier tegen want hij rijdt zelf motor en is dus een echte liefhebber! 01 24

23 DRENTS MUSEUM Met de eerste steen van het gebouw ruim duizend jaar gelegen gelegd, heeft het in 1854 opgerichte Drents museum een eeuwenoude historische waarde. Maar ook de nieuwbouw is een bezoekje waard. Verwonder je over het prachtige interieur en toffe exposities zoals ‘Viva la Frida!’ over Frida Kahlo. Eén van de grootste publiekstrekkers van het noorden van Nederland, een echte must-see dus. GEVANGENIS- MUSEUM Spannend! Misdaad en straf zijn van vroeger en nu. Ervaren hoe er vroeger met gevangenen omgegaan werd? Of juist meer geïnteresseerd in hoe het er tegenwoordig aan toe gaat? Maak kennis met een aantal boeven en volg ze tijdens hun arrestatie en veroordeling. Ben jij een echte durfal? Boek dan een unieke overnachting in een van de voormalig bewaarders woningen. ASSEN ESCAPE ROOMS Een andere toffe uitdaging is de Assen Escape Rooms. Wie van jouw vrienden is een echte fanatiekeling, bezwijkt onder de spanning of ontpopt zich tot een serieuze Sherlock? Met de leukste themakamers zoals de Drentse Bartje en een heus Hollywoodthema. En de TT Assen Escape Room mag niet ontbreken. Boek er een arrangement met hapjes en drankjes bij voor een gegarandeerd geweldige dag. BALLOËRVELD Op een steenworp afstand van Assen ligt het Balloërveld. In het hart van het Nationaal Park Drentsche Aa tref je dit prachtige natuurgebied. Grote heidevelden vol bloeiende bloemen en hier en daar een dennenbos en veenmeertjes. Met hunebedden, middeleeuwse karrensporen en loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog is er voor de geschiedenisliefhebber genoeg te ontdekken. Neem de tijd voor een wandeling over de slingerende paadjes. Niet uitdagend genoeg? Stippel dan een hardlooproute uit door het mulle zand. 05 03 02 04 25

“SOFT SKILLS ZIJN BELANGRIJK” WERELDWIJD ADVIES VAN FINANCIEEL SPECIALISTEN Verstegen is sinds jaar en dag lid van MGI/CPAAI, een mondiaal netwerk van onafhankelijke accountants en fiscalisten. Met 9000 professionals in 100 landen is MGI/CPAAI in 75 jaar tijd uitgegroeid tot een internationale vereniging waar samenwerking en hechte vriendschap hand in hand gaan. Een ontmoeting met Clive Bennett, CEO van MGI/CPAAI Worldwide, en Sjoerd Kuiper, partner bij Verstegen. Goed en betrouwbaar advies Door lid te zijn van MGI/CPAAI is het voor Verstegen heel makkelijk om advies in te winnen bij bijvoorbeeld een Franse of Duitse fiscalist. Je bent niet elkaars concurrent, maar elkaars gelijke. Je pakt daardoor sneller de telefoon op om iemand te bellen met een vraag. Je vertrouwt elkaar en je weet dat je goede raad krijgt. Sjoerd Kuiper licht toe: ‘Gisteren belde een klant met een vraag over een medewerker die naar Spanje verhuist. De medewerker heeft aandelen in het bedrijf. Hoe regel je dat dan? Een andere klant emigreert naar Zwitserland en blijft eigenaar van zijn bedrijf in Nederland. Voor dit soort klantvragen hebben we iemand in die landen nodig die we kennen en die we vertrouwen. Omgekeerd gebeurt het ook. Dan geven wij advies aan onze MGI/CPAAI-collega’s in het buitenland.’ Je wisselt onderling ideeën uit over werkwijzen. Sjoerd geeft een voorbeeld: ‘Tijdens een event hoorde ik een MGI/CPAAI-collega uit Parijs vertellen dat als ze een klantdossier overhandigen aan een partner, ze altijd drie tips voor die klant moeten meegeven. Ik vond dat zo’n goed idee, dus dat hebben we overgenomen.’ Sjoerd Kuiper 26

Samen oplossingen bedenken Clive Bennett: ‘De onderwerpen waar we kennis over delen, gaan verder dan accountancy of belasting. We hebben vakgroepen zoals Mergers & Acquisitions, Estate Planning en Consulting. Maar we helpen elkaar ook op het gebied van marketing, HR, outsourcing of technologie. Iets waar we bijvoorbeeld allemaal mee te maken hebben, is het aantrekken van nieuwe collega’s en het behouden van talent. Dat is immers een groot probleem. We trekken samen op om oplossingen te bedenken. Het gaat dus niet alleen om kennis delen. Het gaat ook over de kwestie hoe we dit soort vraagstukken kunnen aanvliegen.’ Snel schakelen De Big Four hebben door hun wereldwijde kantorennetwerk een voorsprong op kleinere accountantskantoren, die vooral lokale of landelijke klanten hebben. Het lidmaatschap van MGI/ CPAAI maakt het mogelijk om snel goed advies te krijgen voor ondernemers die buiten Nederland zakendoen. En er wordt gezamenlijk opgetrokken om internationale klanten te bedienen. Clive: ‘Een paar jaar terug vroeg een internationale vervoerder een offerte aan voor controlewerk in diverse landen in het Midden-Oosten. Binnen een week konden we een aantrekkelijk voorstel doen en kregen wij de opdracht. Ze zijn heel tevreden. Niet alleen over de prijs, maar ze worden veel beter geholpen. De relatie met onze medewerkers daar is beter, hechter. We zijn minder bureaucratisch dan de Big Four. We kunnen sneller schakelen!’ Talent Meeting in Amsterdam Om de drempel voor contact zo laag mogelijk te houden, organiseert MGI/CPAAI tal van activiteiten. Dat doen ze per regio. Zo was er in het voorjaar de 2022 Talent Meeting in Amsterdam voor de Europese leden. Meer dan tachtig jonge professionals leerden elkaar beter kennen, gingen met elkaar in gesprek over wat ze bezighoudt in het vak, luisterden naar keynote speakers en hadden plezier. Namens Verstegen gingen Martin Koot en Susanne de Jong naar de Talent Meeting. Martin werkt sinds vier jaar bij Verstegen, Susanne sinds twee jaar, beiden als belastingadviseur. Voor Susanne was dit de tweede keer dat ze een MGI/ CPAAI-event bijwoonde. ‘De eerste keer was nog via Zoom door corona’, vertelt ze. Voor Martin was het de eerste keer. ‘Netwerken zit niet zo in mijn aard’, zegt hij eerlijk. Via e-mail heeft hij al wel veel contact met andere MGI/CPAAI-leden. Ze vinden het event vooral leuk, omdat ze zo hun Europese MGI/CPAAI-collega’s beter leren kennen. ‘Het was een superleuke dag!’ vertelt Susanne. ‘In het begin was het onwennig, maar omdat we over onderwerpen praatten waar we veel mee bezig zijn, was het ijs snel gebroken. Het laatste onderwerp van de dag ging over hoe wij de toekomst van het vak zien.’ Martin vult aan: ‘We werden aangemoedigd om na te denken hoe we events als deze CO2-neutraal kunnen maken en wat onze visie is op duurzaamheid. Het was een leuke ervaring!’ zegt hij enthousiast. Met zelfvertrouwen netwerken Naast het beter leren kennen van andere MGI/ CPAAI-leden en het delen van ervaringen is het zelfvertrouwen dat je krijgt na een dag netwerken een belangrijk onderdeel, wat MGI/ CPAAI betreft. Clive licht toe: ‘De netwerkervaring die jonge accountants en belastingadviseurs zo opdoen, helpt ze met het verder ontwikkelen van hun soft skills. Soft skills zijn belangrijk. Het is communiceren in optima forma. Makkelijk contact leggen, goed luisteren en empathie tonen, maar ook assertief zijn als het nodig is. Alles bij elkaar zorgt het ervoor dat je betrouwbaar overkomt. Het maakt samenwerken makkelijker. En leuker! Die ervaring komt ze goed van pas in hun eigen lokale netwerk. Bovendien werkt het motiverend, mensen uit andere landen ontmoeten en daar een samenwerking mee opbouwen.’ Susanne de Jong en Martin Koot tijdens de Talent Meeting 27

D DAMIATEBRUG Veel water, veel bruggen. In Dordrecht zijn er genoeg te vinden en allemaal hebben ze hun eigen karakter. Eentje die je niet mag missen is de Damiatebrug. Deze ijzeren ophaalbrug is een rijksmonument en verbindt de kades van de Wolwevershaven en de Kuipershaven. Dit is in Dordrecht de favoriete plek van Gerrit-Jan. Kuier gezellig langs de historische kades en bewonder de statige patriciërshuizen, die ooit het hart van de handelsroutes van de Gouden Eeuw waren. 06 28

Tussen Rotterdam en het bourgondische Brabant ligt een verrassende stad met historische schoonheid, buitengewone restaurants, knusse vintage boetieks en een groots natuurgebied. We hebben het over Dordrecht natuurlijk. De stad waar Verstegen vijftig jaar geleden startte. Gerrit-Jan Sikkema woont al zo lang in Dordrecht dat hij zichzelf Dordtenaar noemt. Hij werkt sinds 2009 bij Verstegen, weet alles van belastingen en is sinds 2020 partner. In het weekend gaat hij graag met het gezin op stap. Naar de dierentuin, een leuk museum of op pad met een spannende GPS-speurtocht. Zo hebben de vier kinderen van Gerrit-Jan en zijn vrouw Sanne spelenderwijs de Dordtse binnenstad verkend. Heb je zin om Dordrecht te ontdekken? Dan mogen de volgende tips volgens Gerrit-Jan niet ontbreken op je lijstje. Twijfel je nog? Lees even verder en je weet waarom de stad de moeite waard is. DORDRECHT VEELZIJDIG 29

SCHUITJE VAREN, THEETJE DRINKEN? Dat kan! Met een van de klassieke boten van Si Barone maak je een onvergetelijke rondvaart. Boek er een arrangement met high tea of een volledig diner bij en laat je in de watten leggen aan boord. De Dordtevaar is speciaal ontworpen voor de grachten van Dordrecht en neemt je mee naar plekken die je anders nooit zou zien. Liever actief? Huur een sup-board en bepaal zelf je route over het water. Met haar ruim 800 jaar is ze niet alleen de oudste stad van Holland, maar misschien ook wel de gezelligste. Het Eiland van Dordrecht, vaak liefdevol afgekort tot ‘Dordt’ is omringd door drie grote rivieren en heeft pittoreske havens om op een zonnige dag heerlijk van te genieten. Statige monumenten, eeuwenoude pakhuisgevels, groene hofjes en de leukste musea om te bezoeken. En dat alles in een prachtige zeventiende-eeuwse sfeer. What’s not to love? Shop je de nieuwste mode? Of snuffel je liever rond tussen kunst? In Dordrecht vind je een mooie mengelmoes van de nieuwste trends, duurzame vintage en stijlvol antiek. Tijdens en na het winkelen even genieten van wat lekkers? Met de leukste koffietentjes, biercafés en biologische restaurants vind je precies wat je zoekt. Met Nationaal Park De Biesbosch als achtertuin zijn er voor de natuurliefhebbers genoeg avonturen te beleven. Of je nu van cultuur, shoppen, historie of natuur houdt, Dordrecht biedt een variatie die iedereen aanspreekt. De beroemde Dordtse dichter Buddingh’ schreef het al: in Dordrecht kom je altijd ogen te kort. “Water zo ver het oog reikt” 07 30

PRINS CLAUSBRUG Een opvallende nieuwkomer bij het Drierivierenpunt is de Prins Clausbrug. De jongste - maar zeker niet de kleinste. De constructie is vernuftig en een technisch hoogstandje. Deze brug verbindt een van de nieuwste wijken met het historische centrum. Nog maar net geopend door Prinses Beatrix en al volop in gebruik door voetgangers en fietsers. DRIE- RIVIERENPUNT Misschien wel een van de meest geschilderde en beschreven stukjes Dordrecht: het Drierivierenpunt. Schilders, dichters en fotografen vonden en vinden inspiratie bij dit monument van water. En we zijn maar eerlijk, het is dan ook een plaatje. Met een weids uitzicht naar omliggende steden is er altijd wat te zien op een van Europa’s drukst bevaren knooppunten. GROOTHOOFDSPOORT Echt verborgen ligt deze ‘hidden gem’ niet, maar je mag deze plek dan ook niet missen. Het Groothoofdspoort was vroeger de hoofdingang naar de stad. Reis terug in de tijd en laat je fantasie de vrije loop bij dit kleurrijke monument. Als de stenen van de gevels konden spreken, wat zouden ze je dan vertellen? 10 09 08 31

NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH Als je denkt dat de binnenstad vol verrassingen zit, wacht dan tot je het natuurgebied ziet. Kajakken, wandelen, bevers spotten en kanotochten bij volle maan, er is van alles te beleven in Nationaal Park De Biesbosch. Verwonder je over de schoonheid van dit oermoeras of neem een kijkje in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Ga jij mee op avontuur? BLUEBIRDS IN THE BACKYARD Van alle elegante vintagewinkels in Dordrecht is Bluebirds in the Backyard toch wel één van de favorieten. Naast de leukste vintage tegen een rococo-achtergrond vind je hier een vegan restaurant met stiltetuin. Ga je voor de ‘Dirty Chai’ met huisgemaakte cheesecake? Of toch voor een fris biertje met bitterballen? 11 12 32

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=