Van Haestrechtcollege

L E R E N = D O E N ! alle niveaus vmbo, mavo en opstap naar havo SCHOOLGIDS 2022/2023

Van Heastrecht College is een onderdeel van OMO Scholengroep De Langstraat en Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

inhoud VoOrwoOrd Onze organisatie 5 • Kleinschalig binnen een groot geheel 4 • Managementteam 5 • Onze identiteit 5 • Veiligheid 6 • Een huiselijk gebouw 6 • Historie 7 • Website 7 Ons onderwijs 8 • Vmbo, mavo en havo-groeiklas 8 • Echt aandacht voor elkaar 10 • Leren = doen 10 • Alle kansen om te groeien 10 • Écht Van Haestrecht 11 • Activiteiten 12 • Ervaringen van oud-leerlingen 12 • Aanmelding en toelating 13 • Rapporten en overgangsnormen 13 • Kwaliteitsontwikkeling 14 • Verplichte onderwijstijd 14 • Voortijdig schoolverlaten 15 • Onderwijsresultaten 16 • Begeleiding en ondersteuning 17 Praktische zaken 20 • Lestijden, roosters en verzuim 21 • Leerlingenstatuut 21 • Contact school en ouders 21 • Betrokkenheid en medezeggenschap 22 • Schoolkosten en financiën 24 • Verzekeringen 26 • Regelingen en reglementen 27 OMO Scholengroep De Langstraat 28 • Rector en Raad van Advies 28 • De scholengroep 28 • Expeditie De Langstraat en onze Bedoeling 30 VerEniging Ons MidDelbaar Onderwijs (OMO) 33 3

Welkom op het Van Haestrecht College! Het Van Haestrecht College is een kleinschalige school in Kaatsheuvel voor vmbo en mavo, met een tweejarige havogroeiklas. De goede sfeer, de veilige leeromgeving en ons huiselijke gebouw zorgen ervoor dat leerlingen de ruimte ervaren om het maximale uit zichzelf te halen. Op onze school hebben wij veel aandacht voor elkaar. Écht Van Haestrecht is onderwijs op maat waarbij leerlingen uitleg krijgen op hun niveau in de klas. Op het werkplein gaan ze aan de slag met de lesstof. Zo krijgt een leerling alle kansen om te groeien. Daarom werken we in de onderbouw ook met een tweejarige brugperiode met dakpanklassen. Vanuit die klas kunnen leerlingen doorstromen naar het niveau dat het best bij hen past. Wij geloven dat je leerstof beter onder de knie krijgt door er actief mee aan de slag te gaan, ook bij theoretische vakken. Niet voor niets is onze slogan: leren = doen! We willen een betrokken leef- en leergemeenschap voor leerlingen zijn. Iedereen is uniek en mag dat zijn, met aandacht voor ieders talenten. Hierbij past ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. De school is geworteld in en zoekt nadrukkelijk verbinding met de lokale gemeenschap. Benieuwd wat oud-leerlingen over ons zeggen? Ook dat leest u in deze schoolgids. Vanja GoOsSen directeur Van Haestrecht College VoOrwoOrd N.B. Omwille van de leesbaarheid spreken wij in deze schoolgids over ‘ouders’. Daar kan telkens ook ‘verzorgers’ gelezen worden. Daar waar ‘hij’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen. 4

Onze organisatie Kleinschalig binNen eEn groOt gehEel Het Van Haestrecht College is een school voor vmbo, mavo en onderbouw havo (klas 1 en 2). Wij bieden onze leerlingen kleinschaligheid binnen een groot geheel. Onze school is onderdeel van OMO Scholengroep De Langstraat, die is aangesloten bij de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk over OMO. ManagemEntteam De dagelijkse leiding van het Van Haestrecht College ligt bij de directeur, Vanja Goossen. Hij wordt ondersteund door de adjunct-directeur en leerlingcoördinatoren. Onze identiteit Op het Van Haestrecht College willen wij onze leerlingen begeleiden in de groei naar volwassenheid, en hen bewust maken van hun plaats in de samenleving. Naam Functie E-mailadres Vanja Goossen Directeur v.goossen@vanhaestrechtcollege.nl Susan van Pinxteren Adjunct-directeur s.vanpinxteren@vanhaestrechtcollege.nl Judith Höppener Leerlingcoördinator onderbouw j.höppener@vanhaestrechtcollege.nl Tom Jansen Leerlingcoördinator bovenbouw t.jansen@vanhaestrechtcollege.nl 5

Écht Van Haestrecht Samen, trots en ondernemend: dat zijn belangrijke woorden voor onze school. Samen We hebben aandacht voor elkaar en kennen elkaar. Leerlingen en docenten vormen samen een team. Trots Wij zijn trots op onze leerlingen: op wie ze zijn, op hoe zij zich ontwikkelen. We stimuleren hen om zelfvertrouwen te ontwikkelen en trots te zijn op zichzelf. Ondernemend Wij zoeken altijd naar manieren om vooruit te gaan, naar wat leerlingen nodig hebben voor hun toekomst. We spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij en in de wereld van onze leerlingen en zorgen voor dynamisch onderwijs. Veiligheid Veiligheid is een voorwaarde voor goed onderwijs. Daarom hebben we regels voor een schone, gezonde en veilige school, zodat iedereen zich er thuis kan voelen. Respect voor elkaar is een belangrijk uitgangspunt. In onze lessen besteden wij aandacht aan hoe op een fijne manier met elkaar om te gaan. In ons anti-pestprotocol is te lezen hoe we omgaan met pestgedrag. Uiteraard beschikt de school over voldoende bedrijfshulpverleners en EHBO’ers en is er een goedgekeurd ontruimingsplan/noodveiligheidsplan aanwezig. Om de veiligheid in school te vergroten, maken we in de gangen, schoolterrein, garderobe en aula gebruik van preventief cameratoezicht. We willen dat onze leerlingen ook onderweg naar school veilig zijn. Scholieren vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Vaak onderschatten ze de gevaren van het verkeer en nemen ze onnodige risico’s. Om hen meer bewust te maken van hun verantwoordelijkheid besteden we hier aandacht aan tijdens verkeerseducatie op school. Een huiselijk gebouw Onze school is gevestigd in een huiselijk gebouw met ruime gangen en lokalen. Door de grote ramen komt veel licht naar binnen. Rond de school ligt een groot plein waar leerlingen alle ruimte hebben tijdens de pauzes en waar we tijdens de lessen buitenopdrachten kunnen doen. Leerlingen weten in ons gebouw snel de weg. In ons schoolgebouw beschikken we over alle faciliteiten om toekomstgericht onderwijs te geven. Er is goed werkend draadloos internet. Onze leerlingen maken naast hun boeken gebruik van een eigen laptop. In de lokalen werken we met digitale schoolborden. In onze praktijklokalen staat moderne apparatuur. Gezonde schoolkantine Tijdens de pauzes kunnen leerlingen in de schoolkantine broodjes, fruit en drinken kopen. We volgen de richtlijnen van de gezonde school. We bevorderen het drinken van water met een watertappunt in de aula. 6

Historie De geschiedenis van het Van Haestrecht College start in 1955 als ULO Pius X. Aanvankelijk is de school op twee locaties gevestigd, naast de pastorie van de St. Jan aan de Hoofdstraat en in de Mgr. Volkerstraat in Kaatsheuvel. De school is een initiatief van het kerkbestuur St. Jan onder pastoor Pius de Spijker. Pius X is een gemengde school, heel bijzonder in die tijd. In september 1962 verhuist de school naar een nieuw gebouw aan de Vossenbergselaan. In 1968 verandert de naam als gevolg van de Mammoetwet in Pius XMavo. In 1986 fuseren Pius XMavo en de St. Angela LHNO uit Kaatsheuvel tot SGCrispijn (patroonheilige van schoenmakers en leerlooiers). Fusiegolven in het onderwijs leiden ertoe dat SGCrispijn op 1 augustus 1994 wordt overgedragen aan het bestuur Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Een jaar later fuseert SGCrispijn met het Dr. Mollercollege en gaat verder als Dr. Mollercollege. Per 1 augustus 1999 fuseren het Dr. Mollercollege, de Walewyc Mavo en het d’Oultremont College tot OMO Scholengroep De Langstraat. Ze behouden elk hun eigen naam. Omdat de school in Kaatsheuvel door deze fusie een zelfstandiger positie krijgt dan voorheen, gaat deze in 2013 verder als Van Haestrecht College. Website Voor verdere informatie over het Van Haestrecht College kunt u terecht op de website van onze school. Met een inlogaccount kunt u gebruikmaken van het leerling- en ouderportaal van de school. De website biedt informatie over de organisatie van de school, het onderwijs en de verschillende activiteiten. Ook vindt u hier informatie over praktische zaken, zoals vakantiedata. Het adres van de website is www.vanhaestrechtcollege.nl. 7

Ons onderwijs Vmbo, mavo en havo-groeiklas Op het Van Haestrecht College geven wij onderwijs op alle niveaus vmbo, mavo en klas 1 en 2 havo via de havogroeiklas. Hieronder beschrijven we ons aanbod met specifieke informatie per leerjaar. Tweejarige brugperiode Op onze school krijgen leerlingen alle kansen om te groeien. Daarom werken we in de onderbouw met een tweejarige brugperiode. In die periode zit uw kind in een dakpanklas. Vanuit die klas kun je in de bovenbouw doorstromen naar verschillende niveaus. Immers, het advies dat een leerling op de basisschool krijgt is niet altijd het niveau waarin het ook examen doet. De tweejarige dakpanklas biedt leerlingen alle kans om door te stromen naar het niveau dat het best bij hen past. Dit werkt goed: ongeveer een derde van onze leerlingen doet examen op een niveau dat hoger ligt dan het advies van de basisschool. Begeleiding door de mentor De eerste weken van klas 1 staan in het teken van kennismaken met de school en de klas. De mentor zorgt ervoor dat leerlingen zich snel thuis voelen. Elke week is er een mentorles waarin leerlingen en mentor praten over de dagelijkse gang van zaken. Verder besteden we aandacht aan zaken als groepsvorming, studievaardigheden (hoe leer je, wanneer maak je je huiswerk) en het omgaan met de laptop. Ieder leerjaar houden leerling, ouders en mentor een startgesprek. Daarin bespreken we de verwachtingen voor het komend jaar. Het gesprek vindt plaats voor de herfstvakantie. In het tweede leerjaar worden leerlingen tijdens de mentorles voorbereid op de keuzes voor klas 3. Leerlingen krijgen inzicht in hun talenten, interesses en de mogelijkheden van opleidingen en beroepsvelden. Hulp van ouders is hierbij van groot belang. Er is een beroepenmiddag en leerlingen kunnen zich oriënteren op de keuzevakken voor de bovenbouw. Toetsing via Cito en overgang naar bovenbouw In de onderbouw toetsen we de reken- en taalvaardigheid twee keer via het Cito-volgsysteem. Dit gebeurt in het najaar van klas 1 en in het vroege voorjaar van klas 2. Aan het eind van klas 2 wordt in overleg met de leerling, ouders, mentor en vakdocenten besloten op welk niveau de leerling vanaf klas 3 verder gaat. Bovenbouw Na het tweede leerjaar stroomt uw kind door naar de bovenbouw. Op het Van Haestrecht College bieden wij de vier leerwegen van het vmbo aan. Volgt uw kind de havogroeiklas en kan het doorstromen naar de havo, dan stapt het vanaf leerjaar drie over op een andere school. Bijvoorbeeld het Dr. Mollercollege, een van de andere scholen van Scholengroep De Langstraat. Dakpanklas Leerlingen met het advies Praktisch vmbo Vmbo basis of vmbo basis/kader Mavo-groeiklas Vmbo kader of vmbo kader/gt Havo-groeiklas Vmbo gt of vmbo gt/havo 8

Via het profielvak Dienstverlening en Producten kan uw kind zijn talenten en mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. We besteden veel aandacht aan vaardigheden als organiseren, het voeren van gesprekken en samenwerken. Leerlingen maken kennis met beroepen in zorg & welzijn, economie en techniek. Zo helpen wij hen zich goed voor te bereiden op een vervolgopleiding. Begeleiding door de mentor In klas 3 en 4 krijgt de oriëntatie op de vervolgopleiding veel aandacht in de mentorles. Leerlingen worden uitgenodigd voor een bovenschools georganiseerde voorlichtingsavond waarop veel vervolgopleidingen zich presenteren. Daarnaast organiseren we excursies naar mbo-opleidingen, bedrijven en organisaties. Voorbereiding en examen In klas 3 starten we met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Uw kind maakt schoolexamens, waarvan een deel de eerste cijfers vormt voor het eindexamendossier. Klas 4 staat volledig in het teken van examens. Het examen bestaat uit het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Het CE kan bestaan uit een CSE (centraal schriftelijk examen) en een CPE (centraal praktisch examen) voor het examenvak Tekenen of een CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen) voor de beroepsgerichte vakken. Meer informatie over de inhoud van de examens, de zak-/ slaagregeling en de precieze gang van zaken bij het examen staat in het Programma van Toetsing en Afsluiting en het examenreglement. Beide ontvangen ouders van examenleerlingen vóór 1 oktober. Ook ontvangt u dan nuttige informatie over onder andere het examenreglement en het profielwerkstuk. Vmbo basis Vmbo kader Vmbo gemende leerweg Vmbo theoretische leerweg (mavo) Beroepsgericht profielvak Dienstverlening en Producten Beroepsgericht profielvak Dienstverlening en Producten Beroepsgericht profielvak Dienstverlening en Producten Sector techniek Sector economie Sector zorg & welzijn 9

Echt aandacht voOr elkaar In de pagina’s hiervoor bespraken we het al: op het Van Haestrecht College vinden we het ontzettend belangrijk om echt en goed aandacht voor elkaar te hebben. Elke persoon in de school is uniek en mag er zijn. Dit is een bijzonder kenmerk van onze school. Het Van Haestrecht is een gezellige, gemoedelijke school met een veilig en positief schoolklimaat waar leerlingen zich snel thuis voelen. Bij ons kennen leerlingen en docenten elkaar goed. Wij hebben veel aandacht voor elkaar: we werken samen, bieden uit onszelf hulp aan de ander en belonen positief gedrag via onze VHCoins. LerEn = doen Onze leerlingen leren het beste door te doen. Daarom richten wij ons onderwijs op die manier in: bij de praktijkvakken, maar juist ook bij de theorievakken. Leren door te doen: dat doen we bij álle lessen, op een manier die past bij jongeren en bij deze tijd. Bij Nederlands maken leerlingen geen boekverslag, maar een vlog over een boek. Bij wiskunde bouw je op het schoolplein grote ruimtefiguren. Hoe aardbevingen ontstaan leggen wij uit met behulp van koekjes. Ons onderwijs is praktisch, gevarieerd en we betrekken alle zintuigen erbij. Samen zoeken we steeds naar nieuwe manieren die onze leerlingen helpen om te leren. Praktisch leren zit in ons DNA. Niet voor niets hebben we van dit bijzondere aspect onze slogan gemaakt. Bij leren = doen hoort fouten maken. Van fouten maken leer je. De docent is hierbij de onmisbare schakel en doet, om je te laten leren, op de juiste momenten een stapje terug. Zo kun je zelf ervaren wat werkt voor jou. alLe kansen om te groeiEn Op het Van Haestrecht geven wij leerlingen alle kansen om te groeien. Dat is zichtbaar in de manier waarop wij de klassen in de onderbouw samenstellen, zoals beschreven aan het begin van dit hoofdstuk. Samen ontdekken we hoe ver een leerling kan groeien. In de klas krijgen leerlingen onderwijs op maat. Als zij het nieuwe onderwerp begrijpen, kunnen ze onder begeleiding aan de slag op het werkplein. Binnen ons pleinonderwijs verleggen zij hun grenzen. De docent is altijd in het lokaal beschikbaar voor extra uitleg. Elke leerling heeft een eigen laptop, waarop een deel van de opdrachten gemaakt worden. Die opdrachten passen bij het niveau van de leerling. Naast opdrachten uit het (digitale) werkboek oefenen we natuurlijk ook met praktijkopdrachten. Leerlingen van onze school vormen in de toekomst de lokale samenleving. Wij helpen hen om zich daarop voor te bereiden via het thema burgerschap, dat aandacht krijgt bij alle vakken. In samenwerking met de gemeente en andere organisaties halen we de samenleving de school in. Leerlingen ontdekken zo wat zij de lokale samenleving nu en in de toekomst kunnen bieden. 10

Écht van Haestrecht Op het Van Haestrecht bieden wij leerlingen de keuze uit een aantal leuke extra’s. Zo kunnen zij hun talenten verder ontwikkelen. Artclass In de Artclass zijn leerlingen creatief en kunstzinnig bezig met fotografie, met slimme schildertechnieken of met het grafisch vormgeven in een Artjournal. In onze Artclass krijgen leerlingen de kans om hun talenten op het gebied van kunst en cultuur te ontdekken. De Artclass komt buiten lestijden op vrijdagmiddag bij elkaar. Deelname is op vrijwillige basis, wel wordt een eigen bijdrage gevraagd. Sportklas Om de leerlingen buiten de gymlessen op sportief gebied meer uit te dagen, organiseert de school de sportklas. We doen sporten die niet of nauwelijks in de gymles voorkomen, zoals mountainbiken, (water)skiën, fitnessen, golfen en klimmen. De sportklas gaat regelmatig naar andere locaties, zoals de sportschool, de golfbaan en de klimhal. Tijdens de open dag ga jij schitteren tijdens onze demo. Deelname is vrijwillig, wel wordt een eigen bijdrage gevraagd. Van Haestech Voor de leerlingen die oog hebben voor techniek en geïnteresseerd zijn in het leren programmeren is er Lego Mindstorms. De leerlingen bereiden zich onder meer voor op de First Lego League-wedstrijd. Daarnaast werken we aan de escaperoom binnen onze school. Deelname is vrijwillig, wel wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dansklas In de Dansklas staat de dansstijl hiphop centraal. We werken aan conditie, kracht, techniek, muzikaliteit en performance. In een echte dansstudio oefenen leerlingen verschillende choreografieën die tijdens een optreden aan de buitenwereld getoond worden. Deelname is vrijwillig, wel wordt een eigen bijdrage gevraagd. 11

activiteiten Ons onderwijs vindt niet alleen plaats in het schoolgebouw, maar ook daarbuiten. Door in een andere omgeving samen nieuwe dingen te ontdekken, prikkelen we de nieuwsgierigheid en vergroten we de motivatie van leerlingen. Daarom organiseren we gedurende het schooljaar naast de reguliere lessen extra activiteiten. De activiteiten vallen deels binnen maar ook buiten de schooltijden; in het laatste geval onderbreken we het lesrooster. Ouders en leerlingen ontvangen tijdig informatie over data en tijden. Voor de eerste brugklassen is er aan het begin van het schooljaar een introductieprogramma. De excursies naar De Natuurschool in klas 1 en Technopolis in klas 2 zijn enkele andere voorbeelden. De derde klassen reizen aan het eind van het schooljaar in één dag op en neer naar Parijs. Verder zijn er educatieve excursies naar bijvoorbeeld een rechtbank. In het kader van het vak biologie bezoeken leerlingen van 4 vmbo de Beekse Bergen. Les- en schoolgebonden activiteiten die plaatsvinden onder schooltijd zijn voor alle leerlingen kosteloos en verplicht. Hetzelfde geldt voor de schoolgebonden activiteiten tijdens lestijd. Voorbeelden hiervan zijn vakexcursies voor biologie, een sportdag en de kerstactiviteit. Ervaringen van oud-leErlingen In de paragrafen hiervoor hebben wij verteld hoe ons onderwijs eruitziet. Benieuwd wat enkele van onze oud-leerlingen hiervan vinden? U leest hun ervaringen hieronder. Amélie Peeters uit Waalwijk: “Ik kwam van een kleine basisschool. De grote scholen benauwden mij. Toen ik binnenstapte bij het Van Haestrecht voelde ik me meteen thuis. Natuurlijk had ik niet altijd zin in school, maar als ik terugkijk dan had ik geen betere plek kunnen hebben. Op het Van Haestrecht passen leraren zich aan jou aan, zodat jij het snapt. Zo kreeg ik van een docent de tip om begrippen te tekenen als ik ze moest leren. Dat hielp echt! Ik heb veel geleerd over mezelf en heb zelfvertrouwen gekregen, waardoor ik me nu in het mbo staande kan houden.” Amélie volgt een opleiding om in de kinderopvang te gaan werken. Nick Ligtenberg uit Loon op Zand: “Het fijnste van het Van Haestrecht vond ik dat we veel in de praktijk konden doen. In de derde klas moesten we een ondernemingsplan maken. Een stappenplan waar je wel zes maanden de tijd voor had. Als ik dat uit een boek had moeten leren, had ik er veel minder van onthouden. Nu kan ik het nog steeds navertellen. Ik heb daar echt veel van geleerd. Doordat het Van Haestrecht niet zo groot is, kennen de leraren je goed. Ze laten het jou eerst zelf proberen. Als je er niet uitkomt, doen ze hun best om jou de opdracht te laten maken. Ze helpen je, zonder dat ze het voor je doen.” Nick volgt een opleiding voor sportmarketing. 12

aanmelding en toelating Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio De Langstraat hanteren dezelfde regels voor aanmelding en toelating van leerlingen in de brugklas. De afspraken zijn opgenomen in de procedure centrale aanmelding en worden elk jaar uitgelegd tijdens de voorlichtingsavonden voor ouders op de basisscholen en tijdens de open dag of open avond van de VO-scholen. De regeling komt in het kort op het volgende neer: • toelating is gebaseerd op het schooladvies van de basisschool van vóór 1 maart; • wij volgen dit bindende schooladvies; • het schooladvies maakt deel uit van het onderwijskundig rapport; • als de leerling volgens de uitslag van de centrale eindtoets meer kennis en vaardigheden blijkt te hebben, kan de basisschool het schooladvies in positieve zin bijstellen; • wij nemen een eventuele bijstelling van het schooladvies van de basisschool over. Uiteraard kan een leerling alleen bij ons worden toegelaten als wij de geadviseerde afdeling en het ondersteuningsprofiel bieden (zie daarvoor ons Schoolondersteuningsplan (SOP)). RapPorten en overgangsnormen De cijfers voor de leerling houden wij bij in Magister. Elke leerling en ouder ontvangt hiervoor een inlogcode. Magister is te benaderen via de website van de school en via de Magister-app. Aan het begin van het schooljaar worden ouders en leerling uitgenodigd voor het startgesprek. Daarin bespreken we de verwachtingen voor het komend jaar. Na elke periode worden ouders uitgenodigd om zich in te schrijven voor de ouderavond. Tijdens dit gesprek bespreken leerling, ouders en mentor de resultaten en kijken ze vooruit. Uiteraard kunnen ouders ook tussentijds aangeven dat ze graag een gesprek willen met de mentor. Regels omtrent toetsing De regels omtrent overhoringen, proefwerken en werkstukken zijn te vinden op onze website. Overgangsnormen Blijven zitten in klas 1 kan alleen als daar een zwaarwegende reden voor is. Het is niet toegestaan om twee keer te doubleren in hetzelfde leerjaar óf in twee opeenvolgende leerjaren. De maximale verblijfsduur op het Van Haestrecht College is vijf jaar, tenzij een examenkandidaat zakt. Dan mag deze het vierde jaar overdoen, ook al heeft hij of zij al een keer gedoubleerd. De overgangsnormen zijn voor ouders van leerlingen hier te bekijken. 13

KwaliteitsontwikKeling Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. De kwaliteit daarvan mag geen toeval zijn of afhangen van de inspanningen van de individuele docent. Daarom hebben we de kwaliteitsontwikkeling stevig verankerd in onze organisatie. De uitgangspunten van onze kwaliteitsontwikkeling zijn als volgt: • het is gericht op en ondersteunend aan de in het schoolplan genoemde doelstellingen; • het helpt de school bij de reflectie op haar functioneren; • het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en de OMO-kaders voor kwaliteitsontwikkeling; • het versterkt de ontwikkeling naar een professionele organisatie; • het betrekt alle actoren in de organisatie erbij. Onderwijskwaliteit richt zich naar onze mening op de volgende drie domeinen: • kwalificatie: het verwerven van kennis, vaardigheden en houding; • socialisatie: het onderdeel worden van tradities en praktijken; • persoonsvorming: het vormen van een eigen persoon. Onderwijskwaliteit gaat over de invulling van deze domeinen. Met ons kwaliteitsontwikkelingssysteem bewaken we dat onze leerlingen in deze domeinen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op een voor hen passende VO-opleiding én dat onze leerlingen goed voorbereid worden op een vervolgopleiding. We zien de kwaliteit van ons onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de onderwijskwaliteit. Met elkaar voeren we inhoudsrijke gesprekken. Dit doen we binnen en tussen teams, tussen leidinggevenden en medewerkers en met onze stakeholders zoals onze leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, Raad van Bestuur en Raad van Advies van OMO. We voeren deze gesprekken op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve informatie die wij verzamelen. Al onze scholen hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Alle afdelingen van de vier scholen van onze scholengroep beschikken in 2022 over een oordeel voldoende op de onderwijsresultaten. Daar zijn we trots op! Inspectie van het Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl Verplichte onderwijstijd Alle leerlingen verdienen inspirerend en uitdagend onderwijs. Daarom zijn er wettelijke normen voor onderwijstijd. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen rekenen dat scholen voldoende uren voor onderwijs en begeleiding realiseren. Onderwijstijd omvat veel meer dan alleen de lessen, maar gaat over alle activiteiten die bij het zogenoemde primaire proces horen: • onderwijsactiviteiten, in de vorm van lessen, vakken en vakgebieden; • begeleidingsactiviteiten: algemene studiebegeleiding (‘leren leren’), sociaal-emotionele begeleiding (‘leren leven’) en keuzebegeleiding (‘leren kiezen’); • buitenactiviteiten, die van wezenlijk belang zijn voor de sfeer op school (de interactie tussen docenten en leerlingen is deel van het ‘leerproces’); zin, zorg, spel en betrokkenheid spelen daarbij een rol. 14

Op onze school kunnen onder onderwijstijd onder meer de volgende activiteiten vallen: • lessen (zie de lessentabellen) • mentor- of (studie)begeleiding; • activiteiten op het werkplein; • toets- en examenactiviteiten; • introductieactiviteiten; • (meerdaagse) excursies, stedenreizen, theaterbezoek en activiteitendagen; • activiteiten in de vorm van individuele of groepsopdrachten in het kader van het lesprogramma; • sportdagen en -sportactiviteiten; • opvang bij lesuitval. VoOrtijdig schoOlverlaten Onze school is erop gericht om voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen. Een voortijdig schoolverlater (VSV’er) is een jongere tussen 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, dus zonder een havo- of vwo-diploma of mbo 2-diploma. De scholen van OMO Scholengroep De Langstraat maken deel uit van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC’s 35 en 36) en werken volgens het convenant voortijdig schoolverlaten, in nauwe samenwerking met de afdeling leerplicht van de gemeente. In onderstaande tabel ziet u dat het aantal voortijdig schoolverlaters in onze regio zeer laag is. Onderwijssoort Deelnemers VSV’ers %VSV Onderbouw VO Brugklas 1-2 1.397 1 0,07% Onderbouw VO Havo 3 233 0 0,00% Onderbouw VO Vwo 3 168 0 0,00% Bovenbouw vmbo Vmbo 3-4 560 1 0,18% Bovenbouw havo/vwo Havo 4-5 556 5 0,90% Bovenbouw havo/vwo Vavo-havo 3 1 33,33% Bovenbouw havo/vwo Vavo-vwo 2 0 0,00% Bovenbouw havo/vwo Vwo 4-6 459 0 0,00% Totaal 3.378 8 0,24% 15

Onderwijsresultaten Schooljaar Opleiding Aantal kandidaten Aantal leerlingen geslaagd Aantal leerlingen gezakt Slagingspercentage 19/20 Vmbo gt 46 46 0 100% 19/20 Vmbo k 11 11 0 100% 19/20 Vmbo b 9 9 0 100% 20/21 Vmbo gt 34 34 0 100% 20/21 Vmbo k 33 33 0 100% 20/21 Vmbo b 8 8 0 100% 21/22 Vmbo gt 48 47 1 97,92% 21/22 Vmbo k 29 29 0 100% 21/22 Vmbo b 11 11 0 100% Gegevens over de interne doorstroom binnen de school vindt u op de website van Scholen op de Kaart. 16

BegEleiding en ondersteuniNg Het Van Haestrecht College biedt leerlingen de zorg en begeleiding die nodig is om de school met succes te doorlopen. Wij werken volgens een geïntegreerde aanpak aan het leerproces, de persoonlijke ontwikkeling en het maken van keuzes. Op die manier verzorgen wij Passend Onderwijs. Volgens deze wet hebben scholen een zorgplicht, wat inhoudt dat zij ervoor moeten zorgen dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is binnen het samenwerkingsverband. Lukt dat op onze school niet, dan gaan wij met ouders in overleg op zoek naar een passende plek bij een andere onderwijsinstelling. Hieronder beschrijven we welke medewerkers een rol spelen bij begeleiding en ondersteuning. Mentor De mentor is de spil in onze begeleiding aan leerlingen. Hij of zij let op hoe uw kind functioneert en kijkt zowel naar studieresultaten als naar welbevinden. De mentor is speciaal voor deze taak getraind en is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Ouders hebben tijdens ouderavonden en indien nodig tussentijds contact met de mentor. Hierbij komen onderwerpen zoals studievoortgang, sociaalemotionele ontwikkeling en begeleiding bij het keuzeproces aan de orde. Als er bijzondere omstandigheden zijn, vragen wij u hierover tijdig contact op te nemen met de mentor. Leerlingbegeleider/coach Als een leerling behoefte heeft om over persoonlijke zaken te praten, kan hij of zij terecht bij de leerlingbegeleider. Deze coach is opgeleid om jonge mensen bij te staan in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen kunnen op eigen initiatief bij deze leerlingbegeleider terecht, maar hun mentor kan hen er ook naartoe verwijzen. De inhoud van deze gesprekken is vertrouwelijk. Als blijkt dat de leerling binnen school niet verder geholpen kan worden, dan geeft de leerlingbegeleider in overleg met zorgcoördinator en ouders een doorverwijzing naar een instantie die deze hulp wel kan bieden. Dyslexie en dyscalculie Als een leerling dyslexie of dyscalculie heeft, bieden wij daarvoor ondersteuning aan. In het dyslexieprotocol is te lezen waar uw kind op kan rekenen. Ondersteuningsstructuur Onze school wil dat elke leerling naar zijn mogelijkheden optimaal kan presteren en zich als persoon kan ontwikkelen. Onze ondersteuningsstructuur is erop gericht de leerling hierbij waar nodig te ondersteunen. Er zijn drie soorten ondersteuning. Basisondersteuning Iedere leerling ontvangt basisondersteuning. Hierbij zijn betrokken: mentor, vakdocent, leerlingcoördinator, onderwijsondersteunend personeel. Samen begeleiden zij leerlingen bij het leerproces, in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en bij het maken van keuzes. Ook het controle houden op ziekteverzuim, absentie en lesverwijderingen hoort hierbij. Extra ondersteuning Extra ondersteuning is er voor leerlingen die dit naast de reguliere begeleiding nodig hebben. Hierbij zijn betrokken: zorgcoördinator, leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon, decaan, schoolmaatschappelijk werker, ambulant begeleiders. Voor deze ondersteuning wordt een leerling aangemeld bij de zorgcoördinator. In het interne ondersteuningsteam (IOT) bespreken de deskundig betrokkenen welke hulp aan de leerling geboden 17

kan worden. De ondersteuning wordt gegeven door specialisten binnen de school zoals de leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon of decaan. Daarnaast zijn er coaches voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag. Specifieke ondersteuning Soms heeft een leerling meer nodig dan extra ondersteuning, bijvoorbeeld als de problematiek erg complex is of er sprake is van een specifiek leer- en/of gedragsprobleem. Wij bespreken die leerlingen in het ondersteuningsteam (OT), dat bestaat uit de zorgcoördinator en de schoolmaatschappelijk werker. Na overleg met ouders kunnen we doorverwijzen naar ondersteuning buiten de school. Hierbij kunnen betrokken zijn: GGD, schoolmaatschappelijk werk (Juvans), politie, leerplichtambtenaar, Contour de Twern/Rnewt, GGZ, externe remedial teaching, orthopedagoog/psycholoog. Vertrouwenspersoon Het Van Haestrecht College heeft twee interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn er voor leerlingen en personeel en kunnen benaderd worden als iemand wil praten of melding wil doen van zaken als seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. De vertrouwenspersonen zijn: Ingrid van IJzendoorn (i.vanijzendoorn@vanhaestrechtcollege.nl) en Cas Oomen (c.oomen@vanhaestrechtcollege.nl). Time-IN We hebben op school een speciale Time-IN-ruimte: een veilige plek waar extra aandacht is voor het welbevinden van onze leerlingen. Zij kunnen hier tot rust komen en hun hart luchten. De Time-IN-begeleider biedt een luisterend oor en kijkt samen met de leerling wat er op dat moment nodig is. Decaan Ilse Kuypers begeleidt leerlingen in overleg met mentor en ouders bij de studie- en beroepskeuze. In eerste instantie doet de mentor dit, daarna komt de decaan in beeld. In klas 2 en 3 ligt het accent op de begeleiding bij de keuze voor het vakkenpakket en oriëntatie op de verschillende beroepssectoren. In klas 4 gaat het om de keuze voor een vervolgopleiding, eventueel gekoppeld aan een beroepskeuze. Hierbij betrekt de decaan studieresultaten, capaciteiten en belangstelling van de leerling. Ouders, school en gemeente Ouders zijn weliswaar geen medewerkers van onze school, maar zij vervullen een cruciale rol bij het bieden van Passend Onderwijs. Zij zijn als eersten verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hun kind. Zij kennen hun kind het beste en spelen daarom een belangrijke rol bij het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod. Daarnaast vormen de school en de gemeente een schakel in de zoektocht naar een passende onderwijsplek. De rol van de gemeente is binnen Passend Onderwijs duidelijk omschreven. De gemeente regelt voor ons de leerplicht en het schoolmaatschappelijk werk (SMV). Samenwerkingsverband VO Onze school is onderdeel van het Samenwerkingsverband VODe Langstraat in een regio met de gemeenten Altena, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. In de regio is er ook een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO), dat de belangen behartigt van 60 basisscholen en speciale basisscholen. Het Samenwerkingsverband PO en het Samenwerkingsverband VODe Langstraat voeren regelmatig overleg. Bij Samenwerkingsverband VODe Langstraat zijn aangesloten: het Dr. Mollercollege, het d’Oultremont 18

College, de Walewyc Mavo, het Van Haestrecht College, SG de Overlaat, MET Praktijkonderwijs, Curio Prinsentuin Andel en het Willem van Oranjecollege. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) maakt geen deel uit van het samenwerkingsverband, maar we hebben bestuurlijke afspraken met VSO-voorzieningen in Tilburg en ’s-Hertogenbosch. De financiële middelen voor de ondersteuning van zorgleerlingen worden verdeeld over de deelnemende scholen. Indien nodig wisselen de scholen leerlingen met elkaar uit die beter kunnen presteren in een andere omgeving. Het ondersteuningsplan (OP) van het samenwerkingsverband bevat afspraken over de inrichting van passend onderwijs in de regio, financiële middelen voor extra zorg en ondersteuning, verwijzing naar het speciaal onderwijs en informatieverstrekking aan ouders. Elke school heeft bovendien een eigen schoolondersteuningsplan (SOP), waarin de school aangeeft hoe de ondersteuning is georganiseerd en in welke specifieke ondersteuningsbehoeften zij kan voorzien. Het ondersteuningsplan van onze school vindt u hier. Contactgegevens samenwerkingsverband PO en VO: Dodenauweg 2, Kaatsheuvel, telefoon 0416-760770, of raadpleeg de website van het Samenwerkingsverband. Intensieve begeleiding Een tussenvoorziening of OPDC (Orthopedagogisch didactisch centrum) is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die tijdelijk intensievere begeleiding nodig hebben. Samenwerkingsverband VODe Langstraat heeft ervoor gekozen om de expertise daarvoor in één OPDC/ Boost! onder te brengen. Functies van OPDC/Boost! zijn Rebound, Crisisplaats (Time Out) en Plusvoorziening. Als een school constateert dat zij een leerling tijdelijk geen passend onderwijs kan bieden, kan zij de leerling via de Adviescommissie Toelating (ATC) doorverwijzen. Daarbij is een crisisplaatsing of een onderwijsarrangement OPDCmogelijk. Doel blijft om de leerling terug te laten keren in het reguliere onderwijs. OPDC Boost! is gevestigd in jongerencentrumDe Tavenu in Waalwijk en maakt gebruik van de kennis, expertise en inzet vanuit het jongerencentrum. 19

Praktische zaken 20

Lestijden, roOsters en verzuim Lestijden Aan het begin van het schooljaar ontvangen leerlingen hun lesrooster. In principe loopt het rooster van8.30 tot 16.15uur; leerlingenmoeten dan beschikbaar zijn. Als docenten afwezig zijn, kunnen wijzingen in het rooster optreden. Via de app van Magister brengen we leerlingen daarvan op de hoogte. De lestijden van onze school zijn te vinden op dewebsite. Jaarkalender Aan het begin van elk schooljaar plaatsen wij een jaarkalender op in het leerling-/ouderportaal, met daarin de vakantieplanning. Vergaderingen en scholing vinden zoveel mogelijk plaats op roostervrije momenten. Lesuitval Lesuitval proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het door ziekte van docenten voorkomen. Wij streven ernaar met de lesuitval onder het landelijk gemiddelde te blijven. Dit doen we door de afwezige docent te vervangen door een docent of onderwijsassistent. Verzuim Is uw kind ziek? Dan kunt u het ziek melden door (bij voorkeur voor 8.30 uur) te bellen naar school of door een melding te doen via de website. Een ziekmelding geldt voor de hele dag. Op onze website vindt u ons verzuimprotocol met handleiding. Is uw kind weer beter, dan geeft u het een ingevuld verzuimbriefje mee, dat u hier vindt en dat ook af te halen is bij de receptie. Omdat wij ziekteverzuim en vroegtijdig schoolverlaten tot eenminimumwillen beperken, registreren wij lesverzuim en zorgen voor controle door een verzuimcoördinator. Als er achteraf sprake blijkt van ongeoorloofd lesverzuim, zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente en kan dit leiden tot schorsing. LeErlingenstatuut Het leerlingenstatuut geeft informatie over de rechten en plichten van leerlingen en bevat de (gedrags)regels die op school gelden. Het leerlingenstatuut kunt u hier bekijken. Contact schoOl en ouders Voor de succesvolle ontwikkeling van jongeren is het belangrijk dat ouders en school goed samenwerken. Allen dan weet de docent hoe hij het beste met uw kind kan omgaan, weet u wat uw kind te wachten staat en ervaart uw kind van alle kanten steun en betrokkenheid. Om als school met u te kunnen samenwerken is goede communicatie een vereiste. Startgesprek en ouderavonden Aan het begin van het schooljaar worden ouders en leerling uitgenodigd voor een startgesprek met de mentor. Daarin bespreken we de verwachtingen voor het komend jaar. Bij het verschijnen van de rapporten zijn er ouderavonden. Tijdens dit gesprek bespreken mentor, leerling en ouders de resultaten en kijken ze vooruit. Uiteraard kunnen ouders ook tussentijds per mail aangeven dat ze graag een gesprek willen met de mentor. Informatiebulletin en e-mails Periodiek verschijnt ons digitale informatiebulletin voor ouders en leerlingen: ‘Uit de school geklapt’. Als het nodig is informeren we ouders en leerlingen tussentijds via een e-mail. Het is daarom van belang dat uw juiste mailadres op school bekend is. 21

BetrokKenheid en medEzegGenschap Ouderraad Via de ouderraad kunt u als ouder betrokken zijn bij de school van uw kind. De ouderraad onderhoudt contact met de schoolleiding met als doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Ook organiseert de raad elk jaar een thema-avond over een opvoedkundig onderwerp zoals ‘omgaan met geld’ en ‘het puberbrein’. Leden van de raad zijn aanwezig bij open avonden, brugklasavonden en diploma-uitreikingen. De ouderraad informeert u over ontwikkelingen via ons informatiebulletin ‘Uit de school geklapt’. Wilt u contact met de ouderraad, dan kunt u mailen naar ouderraad@vanhaestrechtcollege.nl. Leerlingenparticipatie Leerlingen hebben een stem op onze school. In de leerlingenraad, onder leiding van de leerlingcoördinator, bespreken we zaken die leerlingen aangaan, waaronder buitenschoolse activiteiten, ICT, het schoolklimaat en ‘de goede les’. De input werken we uit in concrete voorstellen aan de schoolleiding. De panels worden op vrijwillige basis samengesteld. We streven ernaar om uit alle leerwegen en leerjaren een vertegenwoordiging te hebben. Medezeggenschapsraad OMO Scholengroep De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op scholengroepniveau. De scholengroep MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier locaties, te weten het d’Oultremont College in Drunen, het Dr. Mollercollege en de Walewyc Mavo in Waalwijk en het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel. In de MR worden de algemene medezeggenschapstaken en de kaders voor het beleid van de scholengroep en de locaties besproken, die te maken hebben met de informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheden. Contact: mr@sgdelangstraat.nl of per postadres: Postbus 403, 5140 AKWaalwijk. Het lokaal medezeggenschapsoverleg Iedere locatie van Scholengroep De Langstraat heeft een lokaal medezeggenschapsoverleg (LMO). Deze heeft geen formele bevoegdheden in de zin van de Wet medezeggenschap scholen (WMS). Binnen onze scholengroep legt de schoolleiding van elke locatie voorgenomen besluiten eerst ter advisering voor aan het LMO, alvorens ze door te sturen naar de MR. De MR neemt het standpunt van het LMOmee in de besluitvorming. Samenstelling LMO enMR Het LMO van iedere locatie bestaat uit 4 leden. De vier leden van de LMO nemen namens hun school ook plaats in de medezeggenschapsraad. De scholengroep MR telt 16 leden, 4 uit ieder LMO (1 ouder, 1 leerling en 2 personeelsleden). Als er te weinig ouders of leerlingen bereid zijn om lid te worden, kan de te vervullen plaats voor één jaar worden toebedeeld aan de andere groep. De MR bestaat voor de ene helft uit ouders en leerlingen, voor de andere uit medewerkers. 22

Leden van het LMO Van Haestrecht College 2022-2023: Namens het personeel: dhr. Luc Broers dhr. Guido van Bijnen Namens de ouders: mevr. Muriëlle van Vessem mevr. Jolanda Pols Het LMO is te bereiken via het mailadres van Luc Broers. Ondersteuningsplanraad (OPR) De scholengroep heeft ook twee vertegenwoordigers (ouders, verzorgers en medewerkers) in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van Samenwerkingsverband VODe Langstraat. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Op het niveau van ons bevoegd gezag, de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg, bestaat een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle OMO-scholen. 23

SchoOlkosten en finaNciën Vrijwillige ouderbijdrage Met het budget dat wij van de overheid krijgen, kunnen wij het reguliere onderwijs betalen. We willen onze leerlingen echter op veel punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten, die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen, vraagt de school u om een vrijwillige algemene ouderbijdrage. Deze bedraagt 30 euro per leerjaar van deze school. Op basis van de ontvangen vrijwillige algemene ouderbijdrage bepalen wij het aantal en de aard van de activiteiten die we dat schooljaar kunnen uitvoeren. In het kader van Gelijke Kansen kunnen alle leerlingen deelnemen aan de activiteiten, ook van ouders die niet hebben betaald. De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd met de bestemming van de door ouders geleverde vrijwillige bijdrage, conform artikel 24a van de WVO. Daarnaast wordt er nog een aantal ‘grote’ activiteiten georganiseerd, zoals buitenlandse reizen, waarvoor apart moet worden ingeschreven. Hierbij wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd die per activiteit kan verschillen. Op basis van het totaal aantal ontvangen vrijwillige bijdrages wordt bepaald of een reis of andere grote activiteit kan doorgaan. In het kader van Gelijke Kansen kunnen alle leerlingen deelnemen aan een reis of andere grote activiteit, ook van ouders die niet hebben betaald. Voor het onderwijs binnen onze scholengroep moeten onze leerlingen de beschikking hebben over een laptop. Ouders kunnen er zelf een aanschaffen bij The Rent Company waarmee de scholengroep een contract heeft afgesloten, of bij een andere, zelf te kiezen leverancier. Kunnen of willen ouders deze aanschaf niet doen, dan stelt de scholengroep een leenlaptop beschikbaar. Betalingsregeling Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage liever in termijnen willen betalen, dan kan dat. U kunt hiervoor contact opnemen met debiteuren@sgdelangstraat.nl. Gemeentelijke regelingen Wij wijzen u op de mogelijke ondersteuning die uw woongemeente u kan bieden. Wij adviseren daarom altijd om contact op te nemen met uw gemeente om te kijken of zij u kunnen ondersteunen bij het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage(n). Kluisjes Om persoonlijke eigendommen veilig te kunnen opbergen, krijgt iedere leerling de beschikking over een kluisje. Aan het eind van het schooljaar levert de leerling dit kluisje leeg en schoon op. In geval van vandalisme kan de leerling het gebruik van het kluisje ontzegd worden en kan de leerling verplicht worden om schade te vergoeden. Overigens is de school niet verantwoordelijk voor diefstal. Schoolpas Aan het begin van de schoolloopbaan krijgt de leerling een schoolpas waarmee hij op basis van een printtegoed kopieeropdrachten kan geven. Aan het begin van het schooljaar zetten wij gratis een kopieer- en printtegoed ter waarde van € 7,50 op de pas. Als leerlingen dit tegoed voor 24

het einde van het jaar hebben opgebruikt, kunnen we het tegoed tegen betaling van € 7,50 opwaarderen. Bij verlies van de pas brengen wij € 5,- in rekening. Lesgeld en gratis boeken Leerlingen in het voortgezet onderwijs betalen geen lesgeld. Daarnaast stelt de school gratis schoolboeken en lesmaterialen ter beschikking. Hiervoor brengen wij geen borg of portokosten in rekening. Voor de levering van de schoolboeken heeft onze school een overeenkomst afgesloten met boekenleverancier Iddink. Ouders bestellen de boeken rechtstreeks bij deze leverancier. Aan het eind van het schooljaar levert de leerling de boeken weer in. De kosten van eventuele schade of vermissing zijn voor rekening van de ouders. Ouders schaffen sommige leermiddelen zelf aan: atlas, woordenboeken, rekenmachine, tekendoos enzovoort. Ouders kunnen ervoor kiezen om aanvullende materialen bij een andere leverancier aan te schaffen. Sponsorbeleid De richtlijnen voor sponsoring staan in het convenant sponsorbeleid. Dit convenant is ook in te zien op de schooladministratie. 25

VerzekEringen De school heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een ongevallenverzekering. Alle verzekeringen zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat schade in eerste instantie voor rekening komt van de verzekering van de leerling of de ouders. Als deze verzekering de kosten niet vergoedt, kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school. Aansprakelijkheidsverzekering De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, bestuursleden en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril, dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is daarom belangrijk dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril etc.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden om hier zelf een verzekering voor af te sluiten. Reisverzekering Onder de doorlopende schoolgroepsreisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden zijn in te zien bij de financiële administratie van OMO SGDe Langstraat. Vindt u de dekking onvoldoende, dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid. Wij wijzen u erop dat de school geen annuleringsverzekering heeft afgesloten. Ongevallenverzekering De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) valt niet onder deze verzekering. VerzekEringsmarkt in bewEging De verzekeringsmarkt is volop in verandering door maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De consequenties daarvan hebben ook uitwerking op de schoolverzekeringen. Voor het schooljaar 20222023 zullen er wijzigingen plaatsvinden, waarvan de inhoud bij het samenstellen van deze schoolgids nog niet bekend is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school. 26

RegElingen en reglemEnten Een school kan niet zonder goede afspraken. In een aantal regelingen en reglementen hebben we die afspraken op papier gezet. Deze regelingen kunt u lezen op onze website. Ook kunt u ze bij onze administratie inzien. De meeste regelingen zijn daarnaast te vinden op de website van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs: www.omo.nl. 27

OMO Scholengroep De Langstraat Rector en Raad van advies Het Van Haestrecht College is onderdeel van OMO Scholengroep De Langstraat. De rector van de scholengroep is dhr. Edwin Verlangen. Samen met de directeuren van de scholen bepaalt hij het beleid van de scholengroep. Adres van de rector: Olympiaweg 8b, 5143 NAWaalwijk, telefoon 0416-67 39 30. In de Raad van Advies zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. Voorzitter van de Raad van Advies: dhr. S. Reijnders. De Raad van Advies is bereikbaar via het stafbureau: OMO Scholengemeenschap De Langstraat, telefoon 0416-67 39 30. De scholengroep OMO Scholengroep De Langstraat bundelt vier scholen met een open katholieke identiteit in Waalwijk, Drunen en Kaatsheuvel tot een krachtig samenwerkingsverband. Dit zijn onze scholen: • d’Oultremont College (Drunen, gemeente Heusden) • Dr. Mollercollege (Waalwijk) • Walewyc Mavo (Waalwijk) • Van Haestrecht College (Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand) 28

Onze scholen zijn uniek en onderscheidend. Ze geven ieder op eigen wijze invulling aan de Bedoeling, richtinggevende principes en kernwaarden van de scholengroep, waarover verderop meer. De scholen kunnen hierbij profiteren van elkaars kwaliteiten. Onze samenwerking biedt veel meerwaarde aan leerlingen, ouders en medewerkers en zorgt voor een sterke en inspirerende leeromgeving. Door op eigen wijze invulling te geven aan gedeelde waardes houden onze scholen hun eigen gezicht. Niet alleen in het gebouw, maar ook in het onderwijsaanbod en in het team van medewerkers kun je die eigen cultuur en sfeer herkennen. Onze leerlingen voelen zich dan ook nauw verbonden met hun eigen locatie. Dat vinden wij belangrijk, omdat de school voor iedereen een plaats is waar je je echt thuis moet voelen. ‘Samen’ betekent voor ons dat we het belangrijk vinden om als school samen met de ouders te werken aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij is het van belang om elkaar open en adequaat te informeren. Met deze schoolgids 2022-2023 hopen we daar een belangrijke bijdrage aan te leveren. Hiernaast geven wij gedurende het jaar informatie over actuele zaken via de digitale leerling- en ouderplatforms, de website, via de mail en op andere wijze. Zo proberen wij iedereen goed op de hoogte te houden. Namens de schoolgemeenschap wens ik u en uw zoon of dochter een succesvolle leertijd en een plezierig schooljaar. ir. E. (Edwin) a. Verlangen rector OMO Scholengroep De Langstraat 29

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=