Van Gogh Nationaal Park

189 190 bezoekerscentra voor een duurzaam en gastvrije ontvangst van bezoekers door: • (gastheer)training Van Gogh Nationaal Park leisure ondernemers (mbv IVN en Van Gogh Brabant) • Cursusmodules • Ontwikkeling dienstenpakket ( mbv VisitBrabant) • Arrangementsontwikkeling (door ondernemers ism de VVV’s en partners citymarketing) - Van bezoeker naar ambassadeur. Verder uitbouwen en doorontwikkelen vrijwilligers- en gidsenpool, aansluitend op de vele bestaande netwerken in deelgebieden: • Opzetten en onderhouden professionele gidsenpool tbv Van Gogh Nationaal Park rondleidingen • Inrichten en onderhouden online ambassadeursplatform voor delen van ervaringen en beantwoorden van vragen en het organiseren van terugkombijeenkomsten • Ontwikkeling en begeleiding van landschapscursus (zoals eerder gegeven door Rijksuniversiteit Groningen) in combinatie met bestaande ambassadeurstraining van IVN Brabant • Partijen: IVN, Van Gogh Brabant, VisitBrabant, deelnetwerken, vrijwilligers, ondernemers • Looptijd: continu • Investeringen: 290.000 euro per jaar (0% gedekt) b. Ontwikkeling (erfgoed)aanbod In en in de directe nabijheid van het Van Gogh Nationaal Park zijn 39 Van Gogh Monumenten aanwezig. De Van Gogh Sites Foundation investeert in de bescherming, aankoop, exploitatie en renovatie van deze monumenten om deze door te kunnen geven aan nieuwe generaties. De Van Gogh Monumenten vormen de legacy van het VGNP en zijn de fysieke plekken waar het verhaal over het nalatenschap van Vincent Van Gogh kan worden overgedragen. Naast de (her)ontwikkeling en de bescherming van de biotopen van deze locaties draagt de Foundation zorg voor onderzoek en educatieprogramma’s voor het basisonderwijs. - Partijen: Van Gogh Sites Foundation, Van Gogh Sites NV, Stichting Van Gogh Village Nuenen, Stichting Van Gogh Zundert, Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur, Het Noordbrabants Museum, Vincents Tekenlokaal, Blind Walls Gallery BredaPhoto. - Looptijd: Vanaf 2019 - Investeringen: 14 mln euro (80% gedekt) c. Onderzoek erfgoed Van Gogh Van Gogh Development Centre: De Van Gogh Sites Foundation en Centre of Expertise for Leisure, Tourism and Hospitality werken samen in het Van Gogh Development Centre. Hierin vindt onderzoek plaats naar de beleving van de voorzieningen en de optimalisatie van de ervaringen met betrekking tot erfgoed, museale kwaliteit en gastvrijheid. Het in 2019 opgeleverde Storysperience-onderzoek naar emoties en beleving van het aanbod wordt als nulmeting gebruikt voor onderzoek naar de vernieuwde en nieuwe voorzieningen in het Van Gogh Nationaal Park. - Partijen: Hierbij betrokken zijn Celth, Breda University of Applied Scienses (BUAS) en Van Gogh Sites Foundation. - Looptijd: 2021 en 2023 - Investeringen: 50.000 euro per jaar (50% gedekt) d. Van Gogh monumenten In 2017 zijn via wetenschappelijk onderzoek 39 Van Gogh monumenten vastgesteld, Op basis hiervan is eveneens een even groot aantal locaties geduid waarvan nog onvoldoende vastgesteld is of precies die plek betekenis heeft gehad voor het levensverhaal van Vincent van Gogh. Met hulp van kunsthistorici van de Van Gogh Sites Foundation en Het Noordbrabants Museum wordt er 3-jaarlijks een update uitgebracht met nieuwe feiten en inzichten die kunnen leiden tot een aanpassing van het huidige overzicht aan Van Gogh locaties in het Van Gogh Nationaal Park. - Partijen: Het Noordbrabants Museum, Van Gogh Sites Foundation (Van Gogh Museum t.b.v. validatie onderzoek) - Looptijd: 2020, 2023, 2026 - Investeringen: 50.000 euro per onderzoeksronde (100% gedekt) 2. Toerisme naar draagkracht van het gebied - leiden en verleiden van bezoekers In zijn algemeenheid lenen de natuurgebieden in het Van Gogh Nationaal Park zich niet voor massatoerisme. In bepaalde (delen van) natuurgebieden, bv Loons en Drunense Duinen, Oisterwijkse Bossen en Vennen, is de drukte nu al groot. We zette in op spreiding en zonering van recreanten om de druk in een aantal aandachtsgebieden te verlagen, door het aantrekkelijker maken van omliggende cultuurlandschappen. Met name in (delen van) Mortelen, Loonse en Drunense Duinen en Kampina staan rust, stilte en natuurbeleving voorop. Om bezoekersstromen te leiden en verleiden, zodat kwetsbare natuur wordt ontzien en rustige gebieden in stand blijven wordt ingezet op: a. Versterken toegankelijkheid en bereikbaarheid - Koppeling OV (NS stations – bushaltes/lijnen) door gemeenten en de vervoersbedrijven. Daarbij bekijken in hoeverre bestaande lijnverbindingen beter herkenbaar kunnen worden gemaakt voor de bezoekers, bijvoorbeeld de busverbinding van Eindhoven Airport naar Nuenen, en wat daarvan kan worden gerealiseerd in het kader van meekoppelkansen voor zover passend bij het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant. - Ontwikkelen van 3 strategische startlocaties in de steden (Hubs) om mensen vanuit stedelijk gebied in een directe lijn in het hart van het Van Gogh Nationaal Park te krijgen of naar kleinere startpunten te vervoeren, en vanuit dorpen al dan niet gekoppeld aan NS stations. De hubs bieden tevens informatie over het park en Van Gogh en zijn bijzonder vanwege hun centrale ligging en architectuur. Bijvoorbeeld locaties als de Lichttoren in Eindhoven, De LocHal of Natuurmuseum Tilburg, de Sint-Janskathedraal of Het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch, Station Breda en Stedelijk Museum Breda. Gemeenten en andere partners onderzoeken de mogelijkheid om stations, zoals bijvoorbeeld station Boxtel, samen met NS te ontwikkelen als toegangspoort. - Samen met TU-Eindhoven, BUAS e.a. challenges voor ontwikkeling van snelle en duurzame mobiliteitsconcepten opzetten. - Partijen: alle gemeenten met een snelfietsroute in ontwikkeling of aanleg, OV-bedrijven, Eindhoven Airport, Van Gogh Brabant, musea, NS, onderwijsinstellingen, Provincie Noord-Brabant (voor zover passend en meekoppelend bij bestaand mobiliteitsbeleid). - Looptijd: tot 2027 - Investeringen: PM b. Opwaardering routenetwerken - Continu aandacht voor opwaardering van het huidige regionale fietsnetwerk opwaarderen (bestaande en nieuwe routes, herkenbare wayfinding op bebording) tot een hoogwaardig, dat wil zeggen een veilig en comfortabel fietsnetwerk. - Ontwikkelen Van Gogh Nationaal Park belevingsroutes, gekoppeld aan het erfgoed en het landschap van Van Gogh dat hier nog steeds beleefd kan worden, zodat betekenis wordt gegeven aan dit erfgoed en zijn nalatenschap. Gekoppeld aan een eigentijds laag zoals die in Van Gogh Nationaal Park wordt ontwikkeld met een knipoog naar Van Gogh. - Het onderliggend netwerk van bestaande natuurpoorten die als lokale hubs de ingang bieden naar en binnen het Van Gogh Nationaal Park versterken en doorontwikkelen als herkenbare dragers van het Van Gogh Nationaal Park. Vanuit de lokale hubs worden speciale Van Gogh wandelroutes/-arrangementen samengesteld. Elke met een ander thematiek/verhaallijn. - Kanoroutes doorontwikkelen tot een regionaal netwerk, voor (deel)trajecten daar waar dat kan, naar draagkracht van de natuur. - Koppeling en doorontwikkeling van hoogwaardige fietsinfrastructuur, waaronder het huidige snelfietspadennetwerk, zodat er een comfortabele en duurzame fietsroutes komen naar en door het Van Gogh Nationaal Park. De paden worden aangekleed met extra voorzieningen (rustplekken, laadpunten, uitkijkpunten) en informatiedragers geven je op strategische locaties informatie over de mogelijkheden om van het snelfietspad af te wijken en via het onderliggende knooppuntennetwerk de Van Gogh route op te pikken. - Partijen: Routebureau Brabant, gemeenten, terreinbeheerders, Provincie Noord-Brabant, (voor zover passend en meekoppelend bij bestaand mobiliteitsbeleid), wandelbond, fietsersbond, ANWB, Van Gogh Brabant, ondernemers, landgoederen - Looptijd: vanaf 2021 - Investeringen: PM c. Iconische Landmarks in het landschap Inhoud: We ontwikkelen 5 iconische landmarks die het verhaal van Van Gogh Nationaal Park op overtuigende en overrompelende manier verbeelden. We analyseren de behoefte en meerwaarde van een functioneel gebouw/bouwwerk dat als bezoekercentrum/ landmark dient, complementair op de bezoekerscentra en belevingsaanbod dat er al is. - Partijen: Kunstloc, kunstenaars, designers, de High Tech Campus Eindhoven, Blind Walls Gallery Playgrounds, lokale partijen - Looptijd: vanaf 2020 - Investeringen: PM

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=