Van Gogh Nationaal Park

187 188 - Investeringen: orde grootte van ten minste 50-55 miljoen euro. b. Dommelpark (wig de Karpen) Inhoud: Er wordt gewerkt aan de ‘noord-oostwig’ waarin water het leidende thema is, onder andere door aanwezigheid van Dommel, kleine Dommel en de waterzuivering. Het is de ‘natste’ wig en heeft een duidelijke beekdalstructuur. We versterken de (cultuurhistorische) landschapskwaliteiten en de recreatie en belevingswaarde verbeteren. De beleefbaarheid van landschapstypen, de (historische) kwaliteit en het zoeken naar mogelijkheden tussen energielandschap, productielandschap en cultuurlijk-natuurlandschap zijn hier de grootste opgaven. - Partijen: waterschap, Provincie Noord-Brabant, gemeenten, lokale stakeholders (zoals Eindhoven Atletiek, buurtverenigingen en uitbaters Karpendonkse Hoeve) - Looptijd: ten minste 10 jaar => gebiedsproces - Investeringen: nu zijn al gebudgetteerd/geraamd voor circa 8-10 mln. c. Brainport wig (Noord-Westwig, o.a. Groene Corridor, Brainport Industries Campus) Inhoud: De aanzet voor een ontwikkelvisie zou volgend jaar aan de hand van de Landschapstriënnale 2020 deels gevormd kunnen worden (bijvoorbeeld een industrielandschap ‘Van Philips naar nieuwe High Tech’). Het landschap willen we aan de hand van de (tech)industriële bedrijven ‘heruitvinden’. De combinatie van industrie/tech/groen en de wisselwerking met de inwoners/ medewerkers van het gebied zijn hier duidelijk aanwezig en bron van inspiratie. - Partijen: vele gebiedspartners (met name de bedrijven) - Looptijd: 15+ jaar - Investeringen: wat al loopt kan geraamd worden op ‘enkele miljoenen’. 5. HELMOND a. Landschapspark De Aa Inhoud: Varenschut - Zuid (de ‘Groene Punt’ wordt ingericht voor natuurontwikkeling en extensief recreatief medegebruik. ‘ t Gulden Land wordt ingericht voor natuurontwikkeling en extensief recreatief medegebruik. Voor beide is een gebiedsvisie opgesteld en worden inrichtingsplannen uitgewerkt. - Partijen: gemeente Helmond en Laarbeek, Waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat. - Looptijd: gereed 2022 - 2026. - Investeringen: totaal circa 2 miljoen euro. b. StadsAa Inhoud: Herstel Stads Aa met het voornemen om ontwikkelen voor het terugbrengen van de Aa door de stad (het Havenpark, Suytkade en rond de Watertoren). Daarnaast is ontwikkeling om de Goorloop en Groot Goor door het stedelijke gebied te herstellen en verbindingen compleet te maken. - Partijen: gemeente Helmond,wWaterschap Aa en Maas en buurgemeenten. - Looptijd: naar verwachting 2030/2040. - Investeringen: PM 5.4 ONTWIKKELLIJN 4: ONTWIKKELING VAN NATUURBELEVING EN DUURZAAM (CULTUUR)TOERISME In het Van Gogh Nationaal Park zetten we in op “duurzame toeristische bestemming”: een bestemming die gasten de mogelijkheid biedt om de footprint van hun bezoek te minimaliseren en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het behoud van natuur en erfgoed. In het gebied en de aangrenzende steden ligt een uitstekend ontwikkelde toeristische infrastructuur, met voldoende mogelijk- heden voor overnachtingen en koppeling aan ander bezoekbaar aanbod waarin bezoekers geïnteresseerd zijn. Zowel in de steden, als ook naar andere landschappen zoals De Zuiderwaterlinie/ NLDelta, de Maasheggen en de Maashorst. Het huidige fietsroutenetwerk als duurzaam vervoersalternatief, een rijk palet aan streekproducten en een agrifoodsector die duurzame innovatie zichtbaar en beleefbaar wil maken voor een publiek biedt al een goede basis voor duurzaam toerisme. Dit bouwen we verder uit, zowel voor de toeristen die voor een Van Gogh beleving komen, als voor de inwoners die in het Van Gogh Nationaal Park recreëren. Met een juiste balans tussen people, planet en profit. Uitgangspunt van dit Masterplan is dat het recreatief verkeer gewoon gebruik kan maken van het uitgebreide netwerk van bestaande (fiets) infrastructuur, openbaar vervoersvoorzieningen, knooppunten en hub’s. In het provinciale mobiliteitsbeleid krijgt het ontsluiten c.q. aansluiten van natuurgebieden op stedelijke gebieden en/of op de rest van de verkeersinfrastructuur in principe geen specifieke aandacht. Dit neemt overigens niet weg dat er natuurlijk wel meekoppelkansen denkbaar zijn, daar waar het mobiliteitsbeleid en de wensen van het Masterplan elkaar raken. Het moet dan wel gaan om initiatieven van derden die aansluiten bij het mobiliteitsbeleid en eventuele financiering moet worden gezocht buiten de provinciale mobiliteitsbudgetten. Gelukkig kan heel veel van wat in het Masterplan als ambitie wordt aangegeven door andere partners (de steden voorop i.s.m. ProRail/ NS en Routebureau Brabant) dan de provincie worden opgepakt. Daartoe organiseren we samen met de partners in het netwerk die daar goed in zijn, projecten in de onderstaande 4 pijlers: 1. Identiteit en waarden Van Gogh Nationaal Park Als uitgangspunt voor communicatie, positionering en gastheerschap (kwaliteitsborging) a. Merkontwikkeling en (inter)nationale positionering - Marketing, communicatie en trade. Communicatiestrategie afgestemd op de doelgroepen, van de kenner die alles over van Gogh wil ervaren en van buiten Noord- Brabant komt, tot aan de recreant die in de omgeving woont en waarvoor een mooie natuur en landschap, rust en goede kwaliteit van voorzieningen belangrijker zijn dan de thematiek Van Gogh. - Gastvrije en duurzame ondernemer, een eerlijke verdeling tussen lusten en lasten. Onderzoeken van de mogelijkheden van een Van Gogh Nationaal Park-kwaliteitslabel voor ondernemers en instellingen die zich onderscheiden door hun kwaliteit van dienstverlening in combinatie met hun bijdrage aan behoud en versterking van biodiversiteit en de storytelling Van Gogh Nationaal Park. Deelnemende partijen dragen een financiële bijdrage af voor de verdere (natuur)ontwikkeling van het gebied. Faciliteren van ondernemers, gidsen,

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=