Van Gogh Nationaal Park

181 182 c. Vergroten Areaal bos Inhoud: We leggen een substantieel deel van de 13.000 ha bos aan, van de ambitie die de Provincie Noord-Brabant binnenkort vaststelt in de nota “Bos Noord-Brabant”. In het Van Gogh Nationaal Park ontwikkelen we 500 ha nieuw bos buiten het NNB, in een vorm die past bij het overwegend kleinschalige landschap, zoals voedsel- en klimaatbosjes of lijnvormige landschapselementen. - Partijen: gemeenten, landgoedeigenaren en boeren - Looptijd: PM - Investeringen: PM 3. Natte natuurparels Inhoud: Herstel van 14.000 hectare met verdroging bedreigde gebieden worden uiterlijk in 2027 hersteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de deelstroomgebieden van het Dommeldal, het Markdal, het Beerzedal, Aa en Weerijs en de Turfvaart waar in het kader van robuuste beekdalen een integraal gebiedstraject wordt gestart. - Partijen: waterschappen, Provincie Noord-Brabant, natuurbeheerders, landbouw, waterleidingbedrijven en gemeenten - Looptijd: tot 2027 - Investeringen: 2e tranche t/m 2021 21,4 mln (gedekt), 3e tranche t/m 2027 nog niet gedekt 4. Natte natuurparels Inhoud: Herstel van 14.000 hectare met verdroging bedreigde gebieden. De natte natuurparels liggen in de deelgebieden Ulvenhoutse bos, Vlijmens Ven – Moerputten – Bossche Broek, Kampina en Oisterwijkse Vennen, Dommeldal en Markdal (de eerste 3 zijn tevens PAS-gebieden). - Partijen: waterschappen, Provincie Noord-Brabant, natuurbeheerders, landbouw, waterleidingbedrijven en gemeenten - Looptijd: tot 2027 - Investeringen: 2e tranche t/m 2021 21,4 mln (gedekt), 3e tranche t/m 2027 nog niet gedekt 5. Landschapsbiografie Inhoud: In het kader van het project Mozaïek Dommelvallei wordt de landschapsbiografie voor de Dommelvallei, die een aanzienlijk deel van het Van Gogh Nationaal Park beslaat, uitgewerkt op basis van meerjarig onderzoek en participatie vanuit het gebied. De resultaten van deze biografie worden toegepast in de verdere doorontwikkeling van Van Gogh Nationaal Park. - Partijen: gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders gelegen in het stroomgebied, Provincie Noord-Brabant, gebiedspartijen en vrijwilligersorganisaties, RCE, st Brabantse Bronnen, onderwijsinstellingen. - Looptijd: 2020 - 2022 - Investering: 360.000 (50% gedekt) 6. Onderzoek in het kader van Watermolenlandschappen: Erfgoeddeal OCW Wij willen in het dal van de Dommel de nog aanwezige watermolenlandschappen gecombineerd met kennis van de verdwenen molens worden ingezet bij de klimaatadaptatie en de versterking van de belevingswaarde; Het grote verhaal van het kralensnoer van watermolenlandschappen wordt gebruikt om de bewoners met hun omgeving te verbinden, om het erfgoed in een groter geheel weer zichtbaar te maken en om richting te geven aan haar toekomstige bruikbaarheid. Het gaat in het bijzonder om maatregelen tegen verdroging, voor waterbuffering en ter bevordering van vismigratie door natuur- en landschapsversterking. Uitkomst van deze pilot is dat het mogelijk is een structurele koppeling te leggen tussen het molenlandschap als karakteristiek erfgoed en huidige en toekomstige wateropgaven en de achterliggende natuur- en landschapsbescherming in beleid en planvorming. Samen met gebiedspartners is een hecht netwerk opgebouwd. In het onderzoek wordt aangesloten op bestaande gebiedsprocessen en projecten waaronder Mozaïek Dommelvallei en het Van Gogh Nationaal Park, Landschapstriënnale 2020, energietransitie (Waterschap De Dommel) en de B5 (Gemeente Eindhoven, tevens partner in Van Gogh Nationaal Park). De verzamelde kennis wordt ingebracht brengen bij planvorming, ontwerp en realisatie. - Partijen: Molenstichting Noord-Brabant in samenwerking met professionals en kennisinstellingen, waaronder heemkundekringen, Erfgoedhuis, IVN en universiteit en overheden, zoals waterschappen en RCE. - Looptijd: ntb - I nvesteringen: ingezet wordt op middelen via de Erfgoeddeal OCW met cofinanciering van partners vanuit overheden en rondom Van Gogh Brabant. 5.2 ONTWIKKELLIJN 2: PERSPECTIEF VOOR BOEREN EN DUURZAME (VOEDSEL)PRODUCTIE In het Van Gogh Nationaal Park wordt een economisch rendabele landbouw nagestreefd, die rekening houdt met de draagkracht van de omgeving (bio- diversiteit, landschap, water) en die, naast de reguliere productie, ook is gericht op de regionale voedselketen en het leveren van (groenblauwe) diensten. 1. Project Brabants Bodem Inhoud: Brabants Bodem biedt een nieuw perspectief voor agrarische ondernemers en de maatschappij in het Van Gogh Nationaal Park. De kwaliteit van het gebied is positief verbonden met het verdienend vermogen van de agrariërs. De boeren verdienen een goed inkomen. Het ondernemerschap groeit zoveel mogelijk naar een bodem welke vitaal is, kringlopen zijn zoveel mogelijk gesloten. De volhoudbaarheid is geborgd omdat ook toekomstige generaties graag agrarisch ondernemer willen worden. Om dit te kunnen bereiken sluiten agrariërs en de maatschappij in het Van Gogh Nationaal Park een nieuw partnerschap. In dit partnerschap wordt de kwaliteit van het gebied gevoed door agrarische ondernemers en gewaardeerd door verbonden partijen: overheden, ketenpartners, retail, recreanten, bewoners, consumenten en bedrijven. De opbrengsten van het partnerschap in Van Gogh Nationaal Park zijn aanzienlijk: een goed inkomen voor de boeren in een robuuste toekomstbestendige markt, schoon water en schone lucht, een gezonde bodem, meer biodiversiteit, vitale natuur en een recreatief aantrekkelijk en klimaatbestendig landschap, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De opbrengsten uit het Van Gogh Nationaal Park bieden handvatten voor uitrol in heel Brabant. - Partijen: Provincie Noord-Brabant, ZLTO, BMF, Brabants Landschap, Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg, Collectief Agrarisch Natuurbeheer Midden-Brabant, Van Gogh Nationaal Park, Rabobank en Louis Bolk Instituut, retail. - Looptijd: 2019-2025 in Van Gogh Nationaal Park. - Investeringen: 17,55 mln (50% gedekt, incl 4,5 mln van LNV in kader van IBP Vitaal platteland) 2. Nieuw engagement tussen stedelijk gebied en rijk boerenland Inhoud: Versterken van de relatie met de directe omgeving, met vernieuwende en versterking van het verdienmodel van boeren, zoals: - robuuste markt vanuit project Brabants Bodem, waarbij de retail en afzet in de steden, Efteling en instellingen volhoudbaar wordt uitgebouwd - agrifoodsector, die duurzame innovatie zichtbaar en beleefbaar maakt voor het publiek. - Partijen: Provincie Noord-Brabant, ZLTO, BMF, Brabants Landschap, Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg, Efteling, Collectief Agrarisch Natuurbeheer Midden-Brabant, Van Gogh Nationaal Park, Rabobank en Louis Bolk Instituut, retail. - Looptijd: 2019-2025 - Investeringen: onderdeel Brabants Bodem 3. Ontwikkeling boomteelt Inhoud: Samen met de boomtelers in de boomteeltclusters in en rondom Haaren, Boskant en Zundert, wordt in 2020 een plan uitgewerkt, waarbij landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit wordt toegevoegd op basis van casco’s, waardoor de boomteelt zich internationaal kan presenteren vanuit het Van Gogh Nationaal Park en de beleving voor bezoekers toeneemt. - Partijen: boomtelers, ZLTO, gemeenten, Provincie Noord-Brabant, waterschappen, terreinbeheerders - Looptijd: vanaf 2020 - Investeringen: PM

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=