Van Gogh Nationaal Park

179 180 5.1 ONTWIKKELLIJN 1: NATUUR, LANDSCHAP EN ERFGOED ALS KANS In de ontwikkellijn natuur, landschap en cultuur wordt geïnvesteerd in het Natuurnetwerk Brabant, de verbinding van natuurgebieden, dooradering van het cultuurlandschap en robuuste beekdalen. 1. Versneld realiseren Natuurnetwerk Brabant (NNB) Door het vergroten van de natuurgebieden met circa 2.300 ha wordt een stevige impuls gegeven aan het herstel van de biodiversiteit in het Van Gogh Nationaal Park. Door daarnaast in nog eens 600 ha natuur inrichtingsmaatregelen uit te voeren, is uiterlijk in 2027 de basis gelegd voor een robuust en veerkrachtig ecologisch systeem als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Op het overgrote deel van deze oppervlakte ligt een doelstelling vanuit Natura2000 of de Kader Richtlijn Water (KRW), waarmee met deze aanpak ook invulling wordt gegeven aan natuurontwikkeling van internationale betekenis en allure. De Brabantse aanpak is uitnodigend en gericht op het zoveel als mogelijk betrekken van agrariërs, particulieren en bedrijven bij zowel ontwikkeling als beheer van natuurgebieden. Daarbij worden de mogelijkheden om natuurontwikkeling met andere functies - zoals klimaatadaptatie en natuurinclusieve landbouw - te combineren, ten volle benut. De opgave voor het NNB wordt gebiedsgericht en waar mogelijk integraal aangepakt: kleinschalig waar dat kan en grootschalig waar dat nuttig is. In de gezamenlijke aanpak worden ca. 45 deelgebieden ontwikkeld, variërend in opgave van 5 tot 450 ha. Voorbeelden hiervan zijn de gezamenlijke aanpak van de partners in het Dommeldal bij Eindhoven (Mozaïek Dommelvallei), de inzet van Stichting Ark in De Geelders en de gecombineerde aanpak van landgoedeigenaren en natuurorganisaties in Zundert en Alphen- Chaam. Deze gedifferentieerde aanpak stimuleert eigen creativiteit en innovatie om te komen tot een gedeeld einddoel. De grootste opgave ligt nog in het Dommeldal. - Partijen: gezamenlijke aanpak van Provincie, waterschappen, natuur- en belangenorganisaties - Looptijd: tot 2027 - Investering: De totale investering bedraagt ca. € 160 mln voor de realisatie van nieuwe natuurgebieden (85% gedekt), aangevuld met ca. € 40 mln voor de inrichting van reeds aangekochte natuurgebieden (50% gedekt). 2. Realiseren verbindingen tussen natuurgebieden a. Ontsnippering Voor het hoofdwegennet worden een achttal concrete robuuste natuurpassages voor grotere dieren en, waar mogelijk, ook voor wandelaars en fietsers voorzien. Zodat mens en dier zich vrijelijk, maar gestuurd, kunnen verplaatsen door het gehele Van Gogh Nationaal Park. • A58, Beerzedal en Reuseldal, planfase, trekker Rijkswaterstaat Ambitie Beerzedal: een iconische brede beekdalpassage onder de wegverbreding door (op poten), voor edelherten en wandelaars. Ambitie Reuseldal: faunapassage voor klein wild en beekbegeleidende soorten (vanwege financiën is dit de meest haalbare ambitie). • N65, Helvoirts Broek en landgoederen, planfase, trekker Provincie Iconische brede onderdoorgang voor natuur bij de Broekleij. Bij landgoed Wargashuijse een ecoduct voor natuur en fietser. • N261, Tilburg-Waalwijk (Efteling – LDD), planfase, trekker gemeenten (plan Pauwels). Aanleg iconisch recroduct voor verbinding van De Brand-Noorderbos-Huis ter Heide. • Spoorlijn ’s-Hertogenbosch-Eindhoven, in uitvoering gereed 2019), trekker Prorail Met realisatie van de natuurbrug tussen Boxtel-Best, in het verlengde van de natuurbrug over de A2, in het kader van het edelhertenproject uit het programma Kloppend Hart van Het Groene Woud, wordt een verbinding gerealiseerd tussen de Kampina en Scheeken/Mortelen. Hierdoor is één aangesloten natuurgebied ontstaan van 7.500 ha. • 59 ’s-Hertogenbosch-Waalwijk, uitvoering, trekker provincie ism RWS Vanuit de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) wordt gewerkt aan een aantal ambities, waaronder verbetering doorstroming op de A59 en verbeteren van de natuur. Op het traject ’s Hertogenbosch-Waalwijk zijn er nog twee niet verstedelijkte groene geledingszones waar natuurverbindingen mogelijk zijn: ter hoogte van de Baardwijkse Overlaat (tussen Waalwijk en Drunen) en tussen ’s Hertogenbosch en Vlijmen. Bij de Baardwijkse Overlaat is inmiddels een natuurpassage gerealiseerd. Tussen Vlijmen en ’s- Hertogenbosch is een ecotunnel voorzien, als onderdeel van Howabo (hoogwaterbescherming ‘s Hertogenbosch); trekker Waterschap Aa en Maas. • Spoorlijn\provinciale weg Kampina Vanuit de (voormalige) robuuste ecologische verbindingszone Beerze is de ambitie om de spoorlijn/provinciale weg Boxtel- Haaren robuust te ontsnipperen en zo het Beerzedal en Kampina te verbinden. De ambitie bestaat uit robuustere ontsnippering nabij de beken (Essche Stroom, Rosep, Kleine Aa) wanneer zich mogelijkheden voordoen, bijvoorbeeld wanneer bestaande kunstwerken (bruggen/duikers) moeten worden vervangen. Er zijn enkele kleine maatregelen genomen. • Ook bij nieuwe ontwikkelingen zoals de opwaardering van het spoor bij Vught, zal de wenselijkheid van ontsnipperingsmaatregelen worden meegenomen. De realisatie van ecoducten is vooral een samenspel tussen de weg- of railbeheerder en de gezamenlijke partijen die het NNB willen realiseren. - Looptijd: 2020-2025 - Investeringen: 50 mln (waarvan 23,8 mln voor A58 en N65, gedekt) b. Versterking van groen-blauwe dooradering in het agrarisch cultuurlandschap Er wordt pro-actief ingezet op het realiseren van groenblauwe verbindingen, groene dooradering en landschapsecologische zones tussen de bebouwingskernen, waardoor een aantrekkelijk landschap behouden blijft. De door het hele gebied aanwezige landschapselementen zijn een belangrijke drager voor landschapskwaliteit en worden hersteld en uitgebreid. - Aanleggen ecologische verbindingszones (EVZ’s) over een lengte van ca. 110 km worden natuurgebieden die in de afgelopen eeuw gescheiden zijn door infrastructuur en bebouwing, weer met elkaar verbonden. - Impuls groenblauwe dooradering agrarisch cultuurlandschap. In het gehele agrarische cultuurlandschap wordt via kavelgrensbeplantingen het landschap en de biodiversiteit versterkt. Lerend van de ervaringen die hiermee zijn opgedaan bij de pilot Deltaplan Landschap Moerenburg en in aanvulling op de regelingen Stika en ANLB. - In gebieden tussen dorpen en steden waar het open houden extra kwaliteit toevoegt (zie kaartje blz xx) - Partijen: Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap, gemeenten, waterschappen, boeren - Looptijd: xx - Investeringen: ca. 30,7 mln + 500.000/jaar (Stika, gedekt)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=