Van Gogh Nationaal Park

173 174 Wie Wat Strategisch Partneroverleg: de plek voor coöperatieve samenwerking van alle partners • Alle (betalende) partners, te weten de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst, vertegenwoordigd op bestuurdersniveau. • Onafhankelijke voorzitter die ook voorzitter is in de Regiegroep. • (Vertegenwoordiging vanuit) het stichtingsbestuur is aanwezig, maar geen lid van de Regiegroep. • Directeur van het Parkbureau is secretaris. Het overleg heeft een coöperatieve grondslag en zal de grote lijnen uitzetten voor de beweging Van Gogh NP. Stuurt afgevaardigde voor de Regiegroep. Regiegroep: het centrale inhoudelijk gedreven gremium • Vertegenwoordigers uit de belangrijkste (groepen) partners in het Strategisch Partneroverleg, met mandaat vanuit het Strategisch Partneroverleg en betrokkenheid voor het geheel. • Onafhankelijke voorzitter die ook voorzitter is van het Strategisch Partneroverleg. • (Vertegenwoordiging vanuit) het stichtingsbestuur is aanwezig, maar geen lid van de Regiegroep. • Directeur van het Parkbureau is secretaris. Sturen op de strategische doelen van Van Gogh NP en hoeder van de inhoudelijke (strategische) koers van het Parkbureau zoals ondergebracht in de Stichting. Voorbereidingsgroep: zorgdrager voor degelijke voorbereiding door ‘rechter handen’ van bestuurders en directeuren met betrekking tot het strategisch overleg • Aantal medewerkers van de organisaties van de Regiegroep. • Directeur van het Parkbureau is voorzitter. • Medewerker van het Parkbureau is secretaris. Het voorbereiden van de vergaderingen van de Regiegroep en het Strategisch Partneroverleg. Directeur: netwerkrol / verbinder en manager • Directeur van het Parkbureau (management). • Directeur is tevens secretaris van het Strategisch Partneroverleg, van de Regiegroep en het Stichtingsbestuur. • Directeur is voorzitter van de Voorbereidingsgroep. Directeur geeft input voor de agenda voor het Strategisch Partneroverleg en de Regiegroep. Zorgt er samen met de Voorbereidingsgroep dat deze overleggen goed zijn voorbereid en dat acties worden opgevolgd. Directeur is op dagdagelijkse basis verantwoordelijk voor het Parkbureau, in mandaat van het Stichtingsbestuur. Parkbureau: activiteiten uitvoeren en coördineren • Kleine groep medewerkers / zzp’ers in dienst van Van Gogh Nationaal Park. • Directeur van de Stichting is op dagelijkse basis de manager van het Parkbureau. Het Parkbureau verricht zelf diverse activiteiten ten behoeve van het Van Gogh NP en is daarvoor verantwoordelijk. Tevens vinden onder verantwoordelijkheid van en in opdracht van het Parkbureau diverse activiteiten plaats door bestaande organisaties. Uitgangspunt is dat Parkbureau andere organisaties en netwerken faciliteert, zodat zich een netwerkorganisatie ontwikkelt. Bestuur van de Stichting: juridisch bestuur • Twee bestuurders. • Een (materie) deskundige op het gebied van de uitvoerende en coördinerende taken van het Parkbureau. • Een financiële deskundige. • Directeur treedt op als secretaris. Juridisch orgaan van de stichting en opdrachtgever voor ‘laten doen’-activiteiten van het Parkbureau. Tevens verantwoordelijk voor het ontslaan en benoemen van de directeur. Is aanwezig bij de vergaderingen van het Strategisch Partneroverleg en de Regiegroep. 4.7 STATUS VAN HET MASTERPLAN De partijen verbonden aan het Van Gogh Nationaal Park committeren zich aan het Kompas en hebben een inspanningsverplichting voor het realiseren van de toegevoegde waarde voor landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit, zoals verwoord in dit Masterplan. De verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden voor de uitvoering zijn verankerd in de wettelijk bepaalde bevoegdheden zoals die algemeen gelden voor de overheden (gemeenten, waterschappen en provincie), maatschappelijke organisaties en bedrijven. De toekenning van de status van Nationaal Park heeft geen directe juridische consequenties, anders dan de wettelijke regimes die reeds in dit gebied van kracht zijn. Zoals bijvoorbeeld de Wet Natuurbescherming, waarbinnen de internationale afspraken zijn verankerd van Natura 2000, het Europese net van beschermde natuurgebieden. En de Omgevingswet gericht op de fysieke leefomgeving, als basis voor ruimtelijke plannen en vergunningverlening. Het Masterplan heeft dus geen directe juridische of planologische doorwerking. Het commitment van partijen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen in het Van Gogh Nationaal Park willen in dit gebied een voorbeeld zijn in het handelen in de geest van de Omgevingswet. Daarbij ligt het accent op het bieden van handelingsperspectief en pakken van kansen, door een integrale aanpak waarbij in gezamenlijkheid wordt gestreefd naar toevoeging van landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit, in combinatie met ondernemerschap en versterking van de regionale economie, sociale cohesie, maatschappelijke participatie en initiatief. Met de maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheden die zich committeren aan het Masterplan zal een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten gericht op participatie en partnerschap in de uitvoering, met het Kompas als gids. Doel is dat hierdoor de komende jaren kwaliteit wordt ontwikkeld en wordt toegevoegd aan het landschap en de natuur van het Van Gogh Nationaal Park, die we terugzien in het ruimtelijke beeld. De partners van het Van Gogh Nationaal Park beslissen samen wanneer en met welke instrumenten zij deze ontwikkelingen (ruimtelijk) vertalen in het kader van de omgevingswet. Dit zal plaatsvinden dankzij de Brabantse manier van werken, een beweging van onderop, die uitgroeit tot een steeds sterkere community met slagkracht.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=