Van Gogh Nationaal Park

165 166 Wat gaan we doen? De komende jaren investeren we in drie concrete speerpunten: a. Hoogwaardige educatieve bouwstenen ontwikkelen De aanwezige educatie wordt ’Van Gogh proof’. Niet alleen doordat de Van Gogh informatie klopt, maar ook doordat het inspirerend is en uitgaat van educatie nieuwe stijl (beleven en zelf ontdekken). Denk hierbij ook aan methodieken als Story Telling, maar bijvoorbeeld ook aan jongeren adviesbureaus, ambassadeurs cursussen voor ondernemers of burgers, initiatieven als de Buitenschool en Klassenboeren of het realiseren van TinyForests als buitenlokaal. Co-creatie met de doelgroep vormt de basis. b. Creativiteit en activiteiten van vrijwilligers en (educatieve) partners ondersteunen Lang niet alle vrijwilligers, gastheren (ondernemers) en educatieve partnerorganisaties zijn op dit moment op de hoogte van de waarden en ambities van het Van Gogh Nationaal Park, of zijn daarover enthousiast. Het is dan ook extra belangrijk deze groep tijdig aan te haken. Ook hier kiezen we voor educatie nieuwe stijl. We gaan niet doceren, maar nodigen hen uit zelf mee te ontdekken, mee te denken en activiteiten mee te creëren binnen de uitgangspunten van Van Gogh Nationaal Park. c. Versterken wat er al is door (soms onverwachte) crossovers te bevorderen Er gebeurt al veel op het gebied van educatie en beleving in Van Gogh Nationaal Park. Van activiteiten door vrijwilligers van zowel natuurorganisaties en natuur- en milieu educatie centra als Van Gogh foundation en cultuurorganisaties, van actieve bewonersgroepen tot activiteiten van zorginstellingen, van jongerenadviesbureaus tot ambassadeurscursussen voor gastheren (recreatieondernemers), van groene schoolpleinen tot buitenlessen. Van Gogh willen we als vliegwiel gebruiken om van deze sneeuwvlokken een sneeuwbal te maken. Niet alleen door crossovers te bevorderen binnen het domein, maar ook juist daarbuiten met bijvoorbeeld kunst en cultuur, en door recreatie en educatie veel nadrukkelijker te koppelen, ook op het vlak van de nieuwe manier van werken, die we in het Van Gogh Nationaal Park voorstaan. Zo kunnen bewoners en bezoekers ook in ‘het veld’ zien en ervaren dat het Van Gogh Nationaal Park werkt aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven, die bijdragen aan de versterking van natuur en landschapskwaliteit. Tot slot willen we deze initiatieven en crossovers een podium bieden zodat steeds meer mensen aanhaken en betrokken raken bij het van Gogh Nationaal Park. Ambities voor de eerste drie jaar - Toename gevoel van trots en betrokkenheid bij bewoners, ondernemers, kenniswerkers, nationale en internationale bezoekers in het gebied; - Behoud of toename van het aantal vrijwilligers dat zich betrokken voelt en ambassadeur is voor het van Gogh Nationaal Park; - Betrokkenheid van 50% van alle onderwijsinstellingen in het gebied; - Toename van crossovers tussen verschillende sectoren zoals natuur, kunst, ICT, recreatieondernemers, zorg en welzijn die hightech, natuur- en landschapskwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid in het Van Gogh Nationaal Park naar een hoger niveau brengen; - Toename van nieuwe natuurinclusieve innovatieve ideeën en initiatieven, onder andere van ‘de nieuwe generatie’, voor uitdagingen in het gebied. Zicht op Ulvenhout 4.3 VERMAATSCHAPPELIJKING VAN REGIONALE OPGAVEN De regio wordt steeds belangrijker in de netwerksamenleving. De regio biedt ‘het gevoel ergens bij te horen’ en vormt een basis voor ontmoeting en samenwerking. Dat geeft allerlei economische en sociale kansen. Maar dat gaat niet vanzelf. Elkaar verstaan en elkaar helpen lukt alleen als mensen dezelfde taal spreken. Een manier van werken die de burger, de ambtenaar en de ondernemer gebruiken om elkaar bij hun dromen en opgaven te betrekken. Want heel vaak heb je anderen nodig om tot relevante uitspraken, acties en resultaten te komen. En die ‘anderen’ hebben nu eenmaal hun eigen voorkeuren en perspectieven. Daarom werken we in het Van Gogh Nationaal Park vanuit inhoudelijke thematisering eerst aan procesontwikkeling. Dat betekent contact maken, verbinden, op zoek gaan naar wat de andere partij belangrijk vindt, om daarna in de middelensfeer tot win-win situaties te komen. De procedures zijn dan de afhechting aan het einde van het proces dat gezamenlijk doorlopen is. Binnen het Van Gogh Nationaal Park vermaatschappelijken we de regionale gebiedsopgaven door ze in het midden van de driehoek ‘overheid, markt en gemeenschap’ te plaatsen. Binnen de driehoek moet je het namelijk samen doen! Dat vereist nieuwe verhoudingen met nieuwe rollen taken en verantwoordelijkheden. In essentie gaat het bij deze opgaven om het creëren van constructieve verhoudingen tussen inwoners, marktpartijen en overheid waarmee medeverantwoordelijkheid en mede-eigenaarschap ontstaat, bij voorkeur gebiedsgericht. Want met een regionale of bovenlokale gebiedsgebonden identiteit kunnen belangen makkelijker worden verbonden. Het gaat om het gebiedsgericht vermaatschappelijken van de opgaven met daarop gebaseerde rollen taken en verantwoordelijkheden voor overheid, gemeenschap en markt samen. Wat zijn de opgaven in een gebied? Wat zijn de doelgroepen in een gebied? En wat zijn de thema’s die in een gebied spelen? OVERHEID MARKT GEMEENSCHAP BURGERPARTICIPATIE EN ZELFREDZAAMHEID ACTIEF BURGERSCHAP EN EIGEN KRACHT SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP VERMAATSCHAPPELIJKING PRIVATISERING EN LIBERALISERING

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=