Van Gogh Nationaal Park

127 128 Uitvoering onder meer via Brabants Bodem Voor een belangrijk deel werken we deze doelstelling uit via het project Brabants Bodem, dat onder de vlag van het Van Gogh Nationaal Park is ingediend bij het ministerie van LNV en inmiddels is gehonoreerd. Essentie van Brabants Bodem is een aanpak waarin onder meer overheden, terreinbeheerders, kennisinstellingen en het landbouwbedrijfsleven samenwerken aan een vitale, toekomstgerichte reguliere land- en tuinbouw die hoogwaardige en gezonde land- en tuinbouw- producten levert en bijdraagt aan de kwaliteit van natuur, landschap, water en bodem in het gebied. In Brabants Bodem worden de contouren hiervan geschetst. Globaal gaat het om de volgende zaken: a. Gestreefd wordt naar kringlooplandbouw, waarbij bedrijven samenwerken op verschillende schaalniveaus, en waarbij ook zaken als energie-, water- en koolstofbeheer een rol spelen. Zo wordt de afhankelijkheid van externe middelen verkleind en komt de coöperatieve manier van ondernemen en het LNV- model van kringlooplandbouw dichterbij; b. Belangrijk onderdeel van Brabants Bodem is het tot stand brengen van een robuuste regionale afzetmarkt tot in de steden, de Efteling en daarbuiten, in nauwe samenwerking met ketenpartners (retailers, restaurants etc.). Zo’n aanpak biedt kansen voor bijvoorbeeld regionale kwaliteitsproductie van vlees, groenten en melkproducten; c. Andere ondernemers, zoals onder andere de boomteelt en andere bedrijfstakken, blijven zich richten op de internationale markt; d. Dit wordt ondersteund met de ontwikkeling van innovatieve verdienmodellen, zoals CO2- of watercredits, vergoeding voor landschapsdiensten en/of door het verlenen van beleids- en/of experimenteerruimte (gedacht kan worden aan het toestaan van beregening in ruil voor waterberging); e. Gebruik van nieuwe innovatie methoden en technieken om bovenstaande te verwezenlijken. Veel agrariërs zoeken naar een nieuw, volhoudbaar toekomstperspectief. Brabants Bodem kan dat bieden. Deelname aan Brabants Bodem is vrijwillig. Onze strategie is om te starten met de koplopers van het peloton, reguliere boeren die met hun praktijkresultaten het peloton in beweging kunnen brengen. Deze manier van werken ondersteunt het gevoel van eigenaarschap, ondernemerschap en regie bij de agrarische ondernemers. Het zorgt voor een gedeeld gevoel van trots. Kansen zien we vooral bij gebiedsgerichte, integrale projecten, waarbij niet alleen landbouwopgaven spelen, maar ook opgaven op het gebied van landschap, water, klimaatadaptatie of energie. Zo ontstaat gedeelde meerwaarde. Brabants Bodem is een pijler in het Van Gogh Nationaal Park met een eigen uitvoeringsprogramma en een eigen stuurgroep, waarin de direct betrokken partijen zitting hebben. Het Van Gogh Nationaal Park voert nauw overleg met de stuurgroep van Brabants Bodem om de agenda’s optimaal op elkaar af te stemmen; beide trajecten blijven echter zelfstandig opereren. Tijdens de voorbereidingen van de oprichting van het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen, richtte een groep verontruste boeren rond het natuurgebied in 1992 het Overlegplatform de Duinboeren op. Meer dan 25 jaar later is het een gerespecteerde overleg- en samenwerkingspartner, die met innovatieve projecten aan de weg timmert op het raakvlak van rendabele landbouw, landschap, natuur, milieu en leefbaarheid. Regionale afzetmarkt: nieuwe relaties tussen boer en consument, inspiratie uit Milaan In het Van Gogh Nationaal Park werken we onder meer aan een robuuste regionale afzetmarkt, die de verbinding legt tussen producent en consument. Een sterk en bekend merk, zoals het Van Gogh Nationaal Park, kan helpen om die afzetmarkt ook daadwerkelijk robuust te maken. Zo’n robuuste regionale afzetmarkt biedt kansen voor ondernemers die voedsel produceren en zich op zo’n markt willen richten; andere sectoren en ondernemers, zoals de boomteelt, blijven zich richten op de internationale markt. Een inspiratiebron voor deze aanpak is het Parco Agricolo ten zuiden van Milaan, dat een ‘Green Belt’ heeft geïntroduceerd voor het tegengaan van verdere verstedelijking. Dit landschap is volledig getransformeerd naar een multifunctioneel landbouwgebied met sterke ruimtelijke kwaliteiten. Het landbouwgebied produceert niet alleen voedsel, maar wordt ook gebruikt voor boerderijvakanties, educatie, cultuur, musea, festivals, recreatie, sport en sierteelten. De agrarische sector produceert voor de stad en de directe omgeving. Er wordt sterk ingespeeld op duurzaamheid, kennis, participatie en lokale voedselproductie. De metropolitane regio van Milaan stelt eisen aan alle supermarkten om een minimaal oppervlak beschikbaar te stellen in iedere winkel voor lokale producten tegen een eerlijke prijs. Milano Parco Agricolo is inmiddels een sterk merk. Iedereen kent het en wil er bij horen. Het merk speelt in op zichtbaarheid in de samenleving op verschillende niveaus. Het is verbonden met scholen en ziekenhuizen. Het is onderdeel van het recreatief gebied en je komt het tegen in iedere supermarkt. De situatie in het Van Gogh Nationaal Park is deels vergelijkbaar: een intensief en aantrekkelijk landbouwgebied in de directe nabijheid van een metropolitane regio met veel kenniswerkers, waar een aantrekkelijk landschap, kwaliteitsproducten, culinair genieten en recreëren hoog gewaardeerd worden. In een verstedelijkte omgeving met bedrijven zoals de Efteling en Beekse Bergen, met een koopkrachtige vraag zijn het kansrijke ontwikkelingsrichtingen. Juist in het Van Gogh Nationaal Park, met een innovatieve agrarische sector, een sterk ontwikkeld en georganiseerd agrofoodcomplex – inclusief een van de grootste supermarktketens van Nederland -, een groeiende samenwerking tussen gemeenten (die samen kunnen zorgen dat regioproducten ook echt op het schap terecht komen), en de aanwezigheid van tech-bedrijven en onderzoeksinstituten, zijn alle ingrediënten aanwezig om zo’n initiatief tot een succes te maken. ENGAGEMENT TUSSEN BOER EN CONSUMENT INTERMEZZO

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=