Van Gogh Nationaal Park

Vincent van Gogh: een boerenschilder Vincent van Gogh hield van het Brabantse landschap, van de natuur én van de mensen die het landschap in de loop der eeuwen hadden gemaakt: de boeren en boerinnen die hun akkers ploegden, aardappels rooiden, wilgen knotten en hun vee molken. Niet voor niets noemde Van Gogh zich een boerenschilder. Nog steeds is de land- en tuinbouw de grootste grondgebruiker in het Van Gogh Nationaal Park, en nog steeds is het de belangrijkste (economische) drager van het landschap. Een landschap waarin ook in de toekomst een goede boterham verdiend moet kunnen worden. 125 126 3.3 ONTWIKKELLIJN 2: PERSPECTIEF VOOR BOEREN EN DUURZAME (VOEDSEL)PRODUCTIE Werken aan een vitale land- en tuinbouw in een fraai landschap Net als in de tijd van Van Gogh, toen de landbouw grote veranderingen doormaakte, staat de land- en tuinbouw nu voor grote opgaven. Naast de productie van gezond voedsel en waardevolle producten, staan onder meer klimaatadaptatie, een schoon milieu, de verbetering van het bodemleven, het sluiten van kringlopen en energietransitie op de agenda. Dit vraagt om een innovatie aanpak en een gezamenlijke zoektocht naar verandering. In het Van Gogh Nationaal Park werkt de land- en tuinbouw samen met anderen aan de oplossingen voor deze opgaven. Denk aan de inzet van natuurgronden voor een toekomstbestendige grondgebonden melkveehouderij of ondersteuning bij het realiseren van een hogere prijs voor kwaliteitsproducten via een robuuste regionale afzetmarkt. Omgekeerd kan de land- en tuinbouw bijdragen aan maatschappelijke opgaven binnen het Van Gogh Nationaal Park, zoals een aantrekkelijk landschap, het vastleggen van CO2, de productie van gezond voedsel, het tijdelijk bergen van overtollig water, of het vergroten van de betrokkenheid van burgers. In het Van Gogh Nationaal Park werken we stapsgewijs aan een vitalere, meer toekomstbestendige reguliere land- en tuinbouwsector die bijdraagt aan een fraai landschap en aan duurzame producten en een gezonde voeding. Nauwe samenwerking tussen de partners van het Van Gogh Nationaal Park is daarbij cruciaal. We bouwen daarbij voort op de lange coöperatieve traditie, die juist in de Brabantse samenleving zo sterk tot ontwikkeling is gekomen en aan de basis stond van de ‘Brabantse manier van werken’ zoals we die nog steeds kennen - ook in moderne samenwerkingsverbanden Aantrekkelijke hoogtechnologische landbouw. De agrarische sector in het Van Gogh Nationaal Park is ondernemend en innovatief. In het Van Gogh Nationaal Park bouwen we voort op die kwaliteiten, waarbij de zorg voor water, landschap en bodem wordt gecombineerd met nieuwe technieken en geavanceerde meetmethoden. De nabijheid van Brainport Eindhoven en de innovatiekracht van Agrofood Capital helpen bij het vinden van eigentijdse oplossingen in een eigentijds landschap. als Brainport Eindhoven en binnen het Brabantse agrologistieke complex. Binnen Brabants Bodem is de coöperatieve gedachte en de Brabantse manier van werken wederom van groot belang. Toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw Juist in het Van Gogh Nationaal Park, waar stedelijk gebied, natuur en landbouw zo sterk verbonden zijn, kan de landbouw van de toekomst vorm krijgen. Het landschap van het Van Gogh Nationaal Park daagt de landbouw uit om te excelleren in hoogwaardige productiesystemen op het vlak van technologie, ecologie en gezondheid. Het landschap prikkelt in die zin. Soms zal de landbouw van de toekomst gericht zijn op regionale afzetmarkten; in andere gevallen ook op Europese of mondiale markten, waarbij de reguliere landbouw in het Nationaal Park een voorbeeld kan zijn voor het effectief benutten van de productieruimte in relatie tot de vraagstukken van vandaag en in de toekomst. Zo’n ontwikkeling zal leiden tot diversiteit binnen de landbouwsector, en tot circulaire systemen in goede samenhang met het landschap. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: - boomteelt die duurzaam produceert en toegevoegde waarde heeft voor het landschap; - grondgebonden kringlooplandbouw, met name melkveehouderij; - ‘verticale’ landbouw gericht op het effectief gebruik van ruimte en optimale controle over het productieproces; - precisielandbouw met behulp van GPS, ICT en robotisering voor duurzame intensieve productie; - voedselgemeenschappen zoals de Herenboeren, gericht op een lokale behoefte; - landbouw gericht op ‘personalized food & wellness’; - regionale samenwerkingsverbanden tussen boeren, burgers en overheden, zoals de Duinboeren. Ook kan het daarbij gaan om nieuwe vormen van verbondenheid tussen ‘boer en buurt’ en nieuwe relaties tussen producent, consument en samenleving. Juist de genoemde maatschappelijke uitdagingen kunnen worden gerealiseerd door zowel waarde toe te voegen aan het landschap als ook door ruimte te geven aan het ondernemerschap. Het verhaal van Van Gogh moet het agrarische ondernemerschap uitdagen én koesteren.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=