Van Gogh Nationaal Park

115 116 Ook de ruimtelijke vormgeving van duurzame energieproductie vraagt om een goede landschappelijke afweging en inpassing, zodat extra landschappelijke kwaliteit wordt toegevoegd. Dat vindt plaats binnen de Regionale Energie Strategieën (RES), waar de partners van het Van Gogh Nationaal Park in betrokken zijn. Vanuit de doelstellingen voor het Van Gogh Nationaal Park is het van belang dat bij de planning zorgvuldig wordt gekeken of en hoe dit kan. Behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het Van Gogh Nationaal Park staan hierbij centraal. Dit betekent niet dat er niets kan, maar alleen met ontwerpkracht, architectuur, design en toevoeging van kwaliteit voor het landschap. En met grote betrokkenheid van inwoners in hun gebied, hetgeen zal resulteren in een breed netwerk van geïnformeerde en betrokken inwoners, die mogelijk ook een rol kunnen en willen spelen in de uitvoering van de RES. Versterken van bestaande waardevolle cultuurlandschappen Op veel plekken zijn (historische) cultuurlandschappen bijzonder fraai en nog goed te ‘lezen’, al zijn ze soms grootschaliger geworden of wat ‘versleten’. Deze landschappen koesteren en versterken we. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat het niet (alleen) gaat om de cultuurlandschappen uit de tijd van Van Gogh, maar om de (leesbaarheid) van de gehele historische gelaagdheid van het cultuurlandschap. Naast de bestaande STIKA-regeling, bedoeld voor de versterking van het landschap, maken we een plan voor een meer proactieve benadering voor de versterking van de landschappelijke kwaliteit door aanleg van landschapselementen en kleine bosjes. Dit sluit aan bij de forse provinciale opgave om nieuw bos te ontwikkelen (13.000 ha in 2030, waarvan 5.000 buiten het natuurnetwerk). Daarbij hoeft het niet alleen te gaan om echte aaneengesloten bossen, maar kan het ook gaan om de aanleg van LANDSCHAP ONDER DRUK: KANSEN VOOR HET CULTUURLANDSCHAP VAN DE TOEKOMST Huidige situatie, Teloorgang van het landschap - verloren identiteit en beleving Situatie in 1900 robuuste bosstroken, die bijvoorbeeld geënt zijn op de oude elzensingels in de beekdalen of het verkamerde populierenlandschap. In het Van Gogh Nationaal Park ontwikkelen we 500 ha nieuw bos buiten het NNB, in een vorm die past bij het overwegend kleinschalige landschap, zoals voedsel- en klimaatbosjes of lijnvormige landschapselementen. Ontwikkeling van natuur, biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit vind niet alleen plaats binnen het Natuurnetwerk. Boeren en landgoedeigenaren kunnen als ondernemers hierbij diensten leveren, bijvoorbeeld in het kader van het Ondernemend Natuurnetwerk. Maar juist ook buiten het Natuurnetwerk kan kwaliteit worden toegevoegd zonder dat dit leidt tot een functiewijziging naar natuur, bijvoorbeeld in het kader van de bosopgave en natuurinclusieve landbouw. Vernieuwen van ‘verrommelde’ landschappen met eigentijdse casco’s Op verschillende plekken zijn landschappen verrommeld of zelfs ‘verloren’. Dat is niet alleen het gevolg van de schaalvergroting in de land- en tuinbouw, maar ook van woningbouw, de aanleg van bedrijventerreinen en de uitbreiding van infrastructuur. De landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteit is er vaak laag. Op deze plekken werken we aan de vernieuwing van het landschap met eigentijdse casco’s of nieuwe invullingen. Daarbij kan het niet alleen gaan om beplanting langs wegen en paden, maar ook om groene dooradering in het agrarische cultuurlandschap, bijvoorbeeld door de aanleg van houtwallen, hagen of singels op perceelsgrenzen. Ook hier kan gedacht worden aan nieuwe maatschappelijke functiecombinaties (water, natuur, recreatie en duurzaam toerisme, landbouw, opwek van duurzame energie) en aan de inzet van verschillende instrumenten en financieringsmogelijkheden, zoals de aanleg van nieuw bos. Zie ook het voorbeeld voor de vernieuwing en versterking van de boomteeltlandschappen in ontwikkellijn 2. Nieuwe hoogwaardige agrarische landschappen kunnen bijdragen aan een waardevol landschappelijk ecosysteem. Het Van Gogh Nationaal Park zet zich ervoor in dat ook landgoedeigenaren en agrarische ondernemers van deze regeling gebruik kunnen maken.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=