Van Gogh Nationaal Park

111 112 Investeren in natuurkwaliteit en biodiversiteit, ook buiten de natuurgebieden Veel Brabantse natuurgebieden – ook de Natura-2000 gebieden in het Van Gogh Nationaal Park – hebben te maken met onder meer verdroging, vermesting en verzuring. Bijzondere planten en natuurterreinen, die afhankelijk zijn van natte en voedselarme omstandigheden, hebben daarvan te lijden. Daarom is er bij het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant nadrukkelijke aandacht voor kwetsbare soorten, zoals het pimpernelblauwtje, de boomkikker en de zwartblauwe rapunzel. De komende jaren intensiveren we de aanpak van de natte natuurparels. Dat doen we onder meer door ook de waterhuishouding buiten de natuurterreinen aan te pakken, samen met agrariërs. Vermesting is het gevolg van stikstofuitstoot uit industrie, verkeer en veehouderij. De aanpak van het stikstofprobleem is in het Van Gogh Nationaal Park van groot belang. Zo kan een omgeving ontstaan waarin mensen gezond, prettig en veilig kunnen werken, wonen en verblijven. Mede daarom zijn we zuinig op onze natuur en de biodiversiteit. Tegelijkertijd willen we onze sterke economische positie versterken en behouden, huizen blijven bouwen, de bereikbaarheid verbeteren en ruimte geven aan Brabantse bedrijven die zich duurzaam willen ontwikkelen, ook in de landbouw. Daarom ontkomen we er niet aan dat ál deze sectoren minder stikstof uitstoten. We sluiten daarom aan bij de aanpak die daarvoor op Rijk- en Provinciaal niveau in samenspraak met partijen ontwikkeld wordt. Bij een gebiedsgerichte aanpak zal worden aangesloten bij de bestaande energieke samenwerkingsverbanden in het Van Gogh Nationaal Park. We stoppen de achteruitgang van biodiversiteit in natuurgebieden en agrarisch en stedelijk gebied, en werken aan herstel en vergroting van de biodiversiteit. Dit doen we in de eerste plaats door vermesting en verdroging aan te pakken, maar ook door in natuurgebieden zelf de kwaliteit te verhogen. Omvorming van uniforme productiebossen naar natuurlijke, gevarieerde bossystemen en robuuste inrichting van beekdalsystemen bieden de basis voor herstel van de biodiversiteit. Daar waar dat kansrijk is, helpen we de natuur een handje door leefgebieden voor kwetsbare soorten optimaal in te richten. Een speerpunt in het Van Gogh Nationaal Park is de aanleg van een ecologische verbinding over de Midden-Brabantweg ten noorden van Tilburg. Zo wordt uitwisseling van flora en fauna tussen Huis ter Heide en de Loonse en Drunense Duinen mogelijk. Bijzonder is dat we hierbij inzetten op een innovatief concept, het zogenaamde ‘recroduct’. De natuurbrug vormt niet alleen een verbinding voor soorten als boomkikker, kamsalamander, das en wezel, maar ook voor fietsers en wandelaars. Ook bijzonder is dat het een samenwerking betreft tussen de Efteling, Natuurmonumenten, provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg. Aan de westzijde komt het recroduct op grond van Natuurmonumenten; aan de oostzijde op grond van de Efteling. Bij de vormgeving van de natuurbrug betrekken we ontwerpers en kunstenaars, zodat het ontwerp niet alleen functioneel is, maar ook landschappelijke kwaliteit toevoegt aan de omgeving. Buitenmuseum Out Herlaer laat zien hoe we in het Van Gogh Nationaal Park met innovatieve crossovers werken aan de verbinding tussen natuur, landschap, erfgoed, recreatie, kunst, ontwerp en design. Bij het buitenmuseum, op korte afstand van ‘s-Hertogenbosch, werken Brabants Landschap, Het Noordbrabants Museum, kunstenaars en architecten aan de herontwikkeling van de oude kasteelplaats en boerderij Out Herlaer. Natuurontwikkeling en herstel van het gelaagde historische landschap gaan hand in hand. Out Herlaer wordt een expositieruimte. Het gebied wordt verrijkt met land-art en kunstobjecten. Openstelling is beoogd vanaf 2022. Het gebied wordt beter ontsloten doordat recreanten het per boot, fiets en auto kunnen bereiken. Natuur doet je goed. Het is duidelijk dat natuur en een aantrekkelijke leefomgeving belangrijk zijn voor de fysieke en mentale gezondheid van bewoners en bezoekers. Het Nationale Preventieakkoord noemt de fysieke leefomgeving als kans om Nederland gezonder te maken. Steeds meer zorgverleners zien die kansen. De Brabantse Health Deal bevestigt dat de urgentie om te werken aan de gezondheid van bewoners en bezoekers van deze omgeving groot is. Dit soort initiatieven, waarbij we natuur, landschap en gezondheid sterker met elkaar verbinden, sluiten goed aan op de ambities van het Van Gogh Nationaal Park. B Werken aan cultuurlandschappen van de toekomst: koesteren en vernieuwen Het cultuurlandschap van het Van Gogh Nationaal Park, met de Meierij van ‘s-Hertogenbosch en de Baronie van Breda, wordt gekenmerkt door zijn kleinschaligheid en schoonheid. Net als natuur biedt een veerkrachtig cultuurlandschap kansen voor maatschappelijke opgaven, zoals extensieve recreatie, klimaatadaptatie, energietransitie en transitie naar een duurzame landbouw. Een aantrekkelijk landschap is ook belangrijk voor biodiversiteit en het open houden van onbebouwde groene corridors tussen natuurgebieden. Om het cultuurlandschap op een eigentijdse manier te versterken hebben we de volgende prioriteiten: Zuinig ruimtegebruik en concentratie van verstedelijking Verschillende gebieden in het Van Gogh Nationaal Park hebben te maken met groeiende verstedelijking of de aanleg van nieuwe

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=