Van Gogh Nationaal Park

109 110 A Versterken van robuuste, verbonden en veerkrachtige natuurgebieden en biodiversiteit Onze natuurgebieden zijn schatkamers van biodiversiteit. In het Van Gogh Nationaal Park koesteren en versterken we de natuurwaarden. Dat doen we door als gebiedspartners samen te werken aan robuuste, verbonden, veerkrachtige en gezonde natuurgebieden. Concreet betekent dat: Versnellen van de uitvoering van het Natuurnetwerk Brabant Hoewel we flinke stappen zetten in de afronding van het Natuurnetwerk Brabant (NNB), blijft de uitvoering soms achter. In het Van Gogh Nationaal Park zetten we daarom in de eerste plaats in op het versnellen van de uitvoering. Door gebiedsgericht samen te werken en verschillende ontwikkellijnen te combineren, ontstaan kansen. Denk aan lokale kavelruilprojecten, waarmee zowel de natuur als de landbouwstructuur versterkt kan worden. Ook integrale stadsrandprojecten kunnen een impuls zijn voor natuurontwikkeling (zie ontwikkellijn 3). Robuuster natuurnetwerk Op een aantal plekken is het NNB soms krap begrensd. Daardoor zijn enclaves, smalle stroken of grillige begrenzingen ontstaan, waardoor de natuur op die plekken extra kwetsbaar is. Vanuit het watersysteem gezien zijn sommige begrenzingen niet altijd logisch gekozen, wat nadelig kan zijn voor zowel landbouw, als bebouwd gebied, als natuur. Als zich kansen voordoen, maken we deze zwakke schakels robuuster, bijvoorbeeld door in te zetten op natuurinclusieve landbouw, herbegrenzing of de aanplant van nieuw bos (zie afbeelding rechts). Versnipperen en verbinden van leefgebieden Essentieel voor een veerkrachtig en robuust ecosysteem is de verbinding tussen natuurgebieden. Zo ontstaat een netwerk van samenhangende leefgebieden. Dit doen we in de eerste plaats door de ecologische verbindingszones, zoals die zijn opgenomen in het NNB, versneld te ontwikkelen. Ook investeren we in faunapassages, zoals dassen tunnels en paddengangetjes. Waar autowegen of spoorverbindingen een serieuze barrière vormen tussen de grote natuurgebieden, leggen we robuuste natuurpassages aan. Voorbeelden hiervan zijn de gerealiseerde verbinding tussen De Scheeken en De Mortelen door de natuurbrug Het Groene Woud over de A2. Daarnaast wordt een recroduct over de Midden-­ Brabantweg in Park Pauwels gerealiseerd en zijn er concrete plannen voor ecopassages bij de A58 (Beerze) en N65 (Helvoirts Broek). In de toekomst kunnen mogelijk ook op andere locaties natuurpassages nodig zijn. Waar mogelijk en gewenst geven we deze natuurpassages ook een recreatieve functie, zodat ook wandelaars ongestoord van het ene naar het andere natuurgebied kunnen wandelen. Minstens even belangrijk voor het verbinden van leefgebieden is investeren in het cultuurlandschap. Houtwallen, slootjes, poelen en hagen zijn landschappelijk aantrekkelijk en zijn ook stapstenen en wijkplaatsen voor planten en dieren. Daarbij gaat het niet alleen om behoud van historische landschappen; ook nieuwe hoogwaardige agrarische landschappen kunnen bijdragen aan een waardevol landschappelijk netwerk (zie verder het onderdeel landschap en ontwikkellijn 2). Tot slot zien we belangrijke kansen door natuurgebieden te verbinden met het bekenlandschap en het groen in de stad. Zo ontstaat een groter en robuuster groen netwerk, dat letterlijk tot in het hart van de stad reikt (zie ontwikkellijn 3). A2 Natuurbrug Groene Woud A2 Natuurbrug Groene Woud VERBONDEN KERNNATUUR Bestaande natuurbrug Geplande natuurbrug Natuurnetwerk Brabant - bestaand Natuurnetwerk Brabant - gepland

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=