Van Gogh Nationaal Park

3. Natuur en landschap tot in het hart van de steden en dorpen. Het Van Gogh Nationaal Park is het eerste Nationaal Park waar stad en land structureel zijn verbonden en in samenhang ontwikkeld worden. In het Van Gogh Nationaal Park brengen we natuur en landschap tot in het hart van stad en dorp. De Brabantse steden en dorpen investeren in de kwaliteit van het omringende landschap. 4. Ontwikkeling van natuurbeleving en duurzaam (cultuur)toerisme. Het Van Gogh Nationaal Park draagt bij aan de recreatieve ontwikkeling van het gebied voor zowel bewoners als (inter)­ nationale bezoekers. Het beleven van natuur, landschap en erfgoed staat daarin centraal. Dat doen we door de kwaliteit van voorzieningen verder te verbeteren, en natuur, landschap en erfgoed beter beleefbaar, toegankelijk en bereikbaar te maken. We koppelen educatie en recreatie. Onze ambitie is om internationaal toonaangevend te zijn als duurzame bestemming. De vier ontwikkellijnen zijn uitgewerkt in een dynamische en voortschrijdende uitvoeringsagenda, die jaarlijks wordt geactualiseerd. De agenda laat zien dat er nu al volop wordt geïnvesteerd in de uitvoering. Het laat zien dat het Van Gogh Nationaal Park geen abstract plan is maar feitelijk al bestaat. Door krachten te bundelen, partners te mobiliseren en onze partners te inspireren, werken we nu al samen aan de verdere uitwerking van het Van Gogh Nationaal Park. Dat doen we via integrale, meerjarige gebiedsontwikkelingsprojecten en met participatie van velen. Governance Voor de samenwerking in het Van Gogh Nationaal Park wordt een governance ingericht met een Strategisch partneroverleg en een Regiegroep. Daarnaast komt er een Parkbureau, dat in opdracht van de Regiegroep zorgt voor de coördinatie en uitvoering van de operationele taken die nodig zijn om als één Nationaal Park naar buiten te kunnen opereren. Status van het Masterplan Door zich te verbinden aan de koers, de ambities en het Kompas uit het Masterplan, committeren zij zich om op die manier het Van Gogh Nationaal Park te ontwikkelen tot de groene kern van Brabant, dooraderd tot in de steden. Partners gaan dit commitment vrijwillig aan, maar het is niet vrijblijvend. De toekenning van de status van Nationaal Park en de vaststelling van dit Masterplan hebben geen directe planologische of juridische doorwerking, anders dan de reeds bestaande regelgeving, zoals bijvoorbeeld die voor de Natura 2000 gebieden. Wij zijn Van Gogh NP Zo wordt het Van Gogh Nationaal Park niet alleen een prachtig gebied, waaraan steeds meer kwaliteit aan natuur en landschap wordt toegevoegd, die we terugzien in het ruimtelijk beeld, maar ook – en vooral - een samenwerkingsconcept en een beweging. Een beweging met participatie en samenwerking van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, boeren, burgerinitiatieven, vrijwilligers en bewoners die trots zijn op hun gebied: #WijzijnVanGogh. Dit Masterplan heeft twee doelen. In de eerste plaats is het een wenkend perspectief en een uitnodiging aan onze partners om samen te werken aan het landschap van de toekomst: het Van Gogh Nationaal Park. In de tweede plaats vormt het Masterplan de onderbouwing voor onze aanvraag aan de Minister van LNV voor de status ‘Nationaal Park’. Daardoor is het Masterplan vrij uitgebreid; voor de aanvraag is een goede onderbouwing vereist. Dit Masterplan bestaat uit vijf delen: - Deel 1: Naar een nieuw Nationaal Park van Wereldklasse. Dit deel beschrijft op hoofdlijnen wat het Van Gogh Nationaal Park is, waarom we daaraan willen werken, en hoe we dat op hoofdlijnen gaan doen. - Deel 2: Een gelaagd meesterwerk. Dit deel laat zien waarom het Van Gogh Nationaal Park uniek is. Het belicht acht bijzondere karakteristieken die een bezoek aan het Van Gogh Nationaal Park onvergetelijk maken. Dit deel gaat onder meer in op het Brabantse bekenlandschap, de bijzondere en gevarieerde natuurwaarden, het veelzijdige cultuurlandschap, het erfgoed van Van Gogh en de dynamiek en innovatiekracht van de Brabantse bekenmetropool. Samen maken deze karakteristieken van het Van Gogh Nationaal Park een gelaagd meesterwerk. - Deel 3: Werken aan het landschap van de toekomst. Dit deel laat zien hoe we de komende jaren werken aan de versterking en verdere ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park. Vier samenhangende ontwikkellijnen staan daarin centraal, plus een gezamenlijk Kompas: - Natuur, landschap en erfgoed als kans; - Perspectief voor boeren en duurzame (voedsel)productie; - Natuur en landschap tot in het hart van de steden en dorpen; - Ontwikkeling van natuurbeleving en duurzaam (cultuur)toerisme. Leidraad daarbij is een gezamenlijk Kompas, dat we stapsgewijs steeds verder uitwerken. Essentie is dat we bij alle ruimtelijke ontwikkelingen streven naar een kwaliteitsimpuls voor natuur, landschap en erfgoed. - Deel 4: Wij zijn Van Gogh Nationaal Park: Samen werken aan de toekomst. Dit deel beschrijft de manier waarop we in het Van Gogh Nationaal Park met elkaar gaan samenwerken. Participatie, educatie en onderzoek spelen daar een belangrijke rol. Ook bouwen we aan een sterk merk en een gemeenschap- pelijk Parkbureau. We bouwen daarbij voort op de Brabantse manier van werken. - Deel 5: Uitvoeringsagenda. Onze plannen zijn uitgewerkt in een dynamische en voortschrijdende uitvoeringsagenda, die jaarlijks wordt geactualiseerd. De agenda laat zien dat er nu al volop wordt geïnvesteerd in de uitvoering. Vanwege de leesbaarheid is er voor gekozen om in het Masterplan geen literatuurverwijzingen op te nemen. In de ‘verantwoording’, aan het einde van dit Masterplan, is wel een uitgebreide verantwoording te vinden. Ook zijn er drie achtergronddocumenten beschikbaar, waarin uitgebreide literatuurverwijzingen zijn opgenomen. In de brochure ‘Van Gogh Nationaal Park – Het Masterplan in Vogelvlucht’ is een uitgebreide samenvatting van dit Masterplan te vinden. Kijk op www.vangoghnationaalpark.nl 9 10 LEESWIJZER

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=