Smart Industry Oost

Fieldlabs zijn praktijkomgevin- gen waarin bedrijven en ken- nisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikke- len, testen en implementeren. Verder is het vaak een omgeving waarin mensen (ondernemers, medewerkers en studenten) deze oplossingen leren toe te passen en nieuwe vaardigheden ontwik- kelen. Ook versterken ze verbin- dingen met onderzoek, onder- wijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema. Sommi- gen hebben een regionale focus, anderen een nationale en zelfs Europese focus. In Oost-Nederland zijn verschil- lende fieldlabs gevestigd. Naast fieldlabs zijn er ook open inno- vatiecentra, shared facilities, ap- Wat is een fieldlab? plicatie centra. Wat voor naam ze ook hebben, in veel gevallen zijn de doelstellingen vergelijkbaar en bestaat het aanbod voor ondernemers uit de volgende zaken: Wilt u ook aan de slag met Smart Industry en/ of samenwerken met een fieldlab? Neem dan contact op met BOOST of direct met de contactpersoon van het betreffende fieldlab. Robin Burghard projectleider BOOST +31 6 51 619 312 Chris Willemsen business developer Oost NL +31 6 28 852 115 Koen van den Berg business developer Oost NL +31 6 48 697 608 Kennisdeling Begeleiding bij de samen- werking (zoeken van part- ners, kennis en financiering) Open (innovatie): toeganke- lijk voor alle relevante part- ners ondernemers (start-up, klein, midden en groot be- drijven), onderwijs, onder- zoek en overheid Afspraken over intellectueel eigendom (IE) bij samenwer- king Test infrastructuur (meet ap- paratuur, machines, demon- strators, testlocatie) Richt zich op het valoriseren van kennis (TRL 4-7/8) met een concrete stip op de hori- zon en zijn niet bezig met business as usual (commer- ciële activiteiten/productie TRL 9) Kortom, fieldlabs zijn plekken waar je met beperkte risico’s (tijd, geld) met partners kunt sa- menwerken aan innovatieprojec- ten, kunt testen, en experimen- teren met nieuwe technologieën en (productie)processen.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=