Schoolgids ProNovaCollege 2022-2023

Schoolgids 2022 - 2023

Voorwoord 3 1- De school 4 l Algemeen l Praktijkonderwijs l Toelating l Inschrijving en plaatsing l De eerste schoolweek l Bereikbaarheid van de school l De SchoolPraat-app 2 - Onderwijs 7 l Missie l Visie l Competenties l Onderwijs in vijf leerjaren l MOP l Portfolio l Diploma l Nazorg l Uitstroomgegevens 2 3-Schoolorganisatie 13 l Mentoren, vakdocenten en instructeurs l Het schoolteam l Het ondersteuningsteam l Lestijden en pauzes l Vakanties en belangrijke data 2022-2023 4- Ouder(s)/verzorger(s) en school 18 l Contact l Startgesprek l MOP-gesprek l Medezeggenschapsraad (MR) l Tevredenheidsonderzoek 5-Samenwerking met externe 20 instanties l Leerrecht l Centrum voor Jeugd en Gezin l Politie l YETS Foundation 6-Te laat, ziekte en verzuim 22 l Te laat komen l Ziek melden l Afspraak met tandarts, dokter of instantie l Ongeoorloofd verzuim l Verlof Inhoudsopgave

Dit is de schoolgids 2022-2023 van het ProNovaCollege. Wij zijn een openbare school voor praktijkonderwijs in Schiedam. Onze school staat open voor alle leerlingen met een toelaatbaarheids- verklaring praktijkonderwijs. In deze gids staat belangrijke informatie over onze school en het onderwijs dat wij geven. De schoolgids is gemaakt voor onze (toekomstige) leerlingen, hun ouders of verzorgers en andere belangstellenden. Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs en is bedoeld voor leerlingen van 12 tot enmet 18 jaar diemoeite hebben met leren. Ons onderwijsaanbod richt zich op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. De leerlingen leren in vijf schooljaren door middel van theorie-, praktijkvakken en stages om zelfstandig en evenwichtig te kunnen functioneren in de maatschappij. Wij begeleiden onze leerlingen naar een vorm van betaald werk en/of helpen ze bij het behalen van een mbo-1 diploma. In onze mooie school met veel praktijkruimtes werken we dagelijks met onze leerlingen aan hun toekomst. Onze school kenmerkt zich onder andere door de rust in het gebouw en het prettige, veilige pedagogische klimaat: de basis voor goede leerprestaties. Wij zijn enorm trots op onze school, onze leerlingen en op al onze medewerkers! Dat willen wij u graag laten zien in deze schoolgids. U bent ook altijd van harte welkom voor een rondleiding door onze school. Namens het team, C.G.M. van Os, directeur S.E. Verweij, adjunct-directeur Voorwoord 7-Veiligheid op school 24 l Schoolregels l Pestprotocol l Protocol schorsen en verwijderen l SISA l Kluisje l Gezonde school l Vervoer met schoolauto l BHV/EHBO l Privacy l Verzekering/aansprakelijkheid (WA) l Klachtenregeling 8-Schoolkosten 27 l Ouderbijdrage l Kamp l Praktijklessen auto

Algemeen ProNovaCollege, school voor praktijkonderwijs Burgemeester Honnerlage Gretelaan 494 3118 BB Schiedam Telefoon: 010 – 471 50 52 Website: www.pronovacollege.nl E-mail: info@pronovacollege.nl Directeur: dhr. C.G.M. van Os Adjunct-directeur: mevr. S.E. Verweij Teamleider leerjaar 1, 2 en 3: mevr. L. Baak Teamleider leerjaar 4 en 5: mevr. N. Marrevee Praktijkonderwijs Het ProNovaCollege is dé school voor praktijkonderwijs in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Het is een openbare school voor Voortgezet Onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar. Onze leerlingen komen vooral uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Het ProNovaCollege maakt deel uit van de OSVS (Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam). Onze leerlingen komen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs of uit de eindgroepen van het speciaal basisonderwijs. Een deel van onze leerlingen komt op een later moment onze school binnen. Zij hebben bijvoorbeeld op de Internationale Vos of op een vmbo gezeten. 1 OSVS: ProNovaCollege, Het College Vos, De MAVO Vos, Het Lyceum Vos, De Internationale Vos, Lyceum Schravenlant, MAVO Schravenlant XL en Stedelijk Gymnasium Schiedam. 1- De school 4

Leren uit boeken vinden onze leerlingen moeilijk. Daarom wordt er bij ons veel in de praktijk gewerkt. In deze omgeving halen ze bewijzen voor hun portfolio. Deze bewijzen en certificaten zijn belangrijk voor hun kans op werk. Wij begeleiden leerlingen naar een vorm van betaald werk óf bereiden ze voor op een bij ons te halen mbo-niveau 1 opleiding en een eventuele vervolgstudie. Vorig schooljaar telde het ProNovaCollege ruim 300 leerlingen. Toelating Om te kunnen worden toegelaten tot het ProNovaCollege moet uw kind aan de volgende criteria voldoen: l Een IQ tussen de 60 en 80. l Leerachterstanden van 50% of meer op taal- of rekengebied. l Een tweede leerachterstand op taal, rekenen, technisch lezen of spelling van 50% of meer. Onze school regelt, wanneer uw kind aan deze criteria voldoet, de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) praktijkonderwijs. Deze verklaring is wettelijk verplicht en wordt afgegeven door Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord. Waarbij onze school aangesloten is. Inschrijving en plaatsing In maart en april 2023 vindt de inschrijving voor het nieuwe schooljaar plaats. Na de inschrijving wordt uw kind besproken in de toelatingscommissie. Als de commissie positief adviseert, wordt uw kind definitief geplaatst op onze school. Een tweede instroommoment is direct na de kerstvakantie. Uiteraard proberen we voor praktijkschoolleerlingen die tussen- tijds naar onze regio verhuizen zo snel mogelijk een plek op onze school te vinden. Om een indruk te krijgen van onze school kunt u ons Open Huis bezoeken op donderdag 16 februari 2023 van 17.30 tot 20.00 uur. Open Huis

De eerste schoolweek In de eerste schoolweek na de zomervakantie is er voor alle (nieuwe) leerlingen een speciaal introductieprogramma. Op deze manier leren de leerlingen de school, hun mentor en de klas snel kennen.Ookwordt de schoolomgevingverkend, zodat zeweten waar bijvoorbeeld de gymzalen en de sportvelden zijn. Bereikbaarheid van de school De school is goed bereikbaar per fiets, bus en metro. Op het schoolplein aan de voorzijde van de school kunnen leerlingen hun fiets of scooter stallen. Met camera’s wordt de fietsenstalling overdag bewaakt. Metrostation Troelstralaan ligt op 100 meter van de school. De SchoolPraat-app Het ProNovaCollege heeft een app waarmee we u snel van actuele informatie kunnen voorzien: de SchoolPraat-app. Als er iets te melden valt, zoals bijvoorbeeld een roosterwijziging, dan stuurt school een (push)bericht naar leerlingen en ouders. De app bevat tevens informatie over de vakanties, belangrijke data, het schoolteam enzovoort. U kunt de app installeren op uw telefoon (Apple en Android) of op een tablet. 1. Open de App Store app op uw Apple toestel (iPad of iPhone) of de Google Play Store (Android toestellen). 2. Vul in de zoekbalk SchoolPraat in. 3. U installeert de app, net zoals iedere andere app, op uw toestel. 4. Als je de app start kies je onze school: ProNovaCollege Installeren 6

Missie De missie van het ProNovaCollege geeft aan waar wij als school voor staan en vanuit welke intenties wij werken. Wij zijn een school voor praktijkonderwijs. In een veilige omgeving werken wij samen als team en bieden wij onderwijs waarbij de persoonlijke groei van de leerling centraal staat. De leerling krijgt de ruimte om competenties te ontwikkelen en talenten te ontdekken. Ik krijg kansen Ik & de maatschappij Dit vind ik Ik ben trots op wat ik kan Ik mag er zijn Ik ben zelfstandig Ik word gezien Ik houd rekening met anderen Ik voel me veilig Ik heb zicht op mijn toekomst 2- Onderwijs

Visie In onderstaande visie vindt u terug waaraan we binnen het onderwijsprogramma tijd en aandacht besteden en wat we willen bereiken. Ik krijg kansen Wij bieden de leerling de mogelijkheid om op eigen niveau en tempo succeservaringen op te doen. Ik ben zelfstandig Wij leren de leerling plannen en organiseren, zodat hij met vertrouwen eigen keuzes durft te maken en oplossingsgericht kan handelen. Ik houd rekening met anderen Wij werken aan sociale vaardigheden, zodat de leerling zich behulpzaam en bescheiden kan gedragen en op een respectvolle wijze met anderen leert om te gaan. Ik heb zicht op mijn toekomst Wij stimuleren de leerling te reflecteren op eigen kunnen en handelen, waardoor hij inzicht krijgt en tot een reëel zelfbeeld en uitstroomprofiel komt. Ik & de maatschappij Wij bereiden de leerling voor op het functioneren in de maatschappij door de leerling actief te laten deelnemen aan de domeinen: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Ik voel me veilig Wij zorgen voor een gestructureerde omgeving met duidelijke grenzen waarin iedereen zich welkom voelt. Ik word gezien Wij geven de leerling persoonlijke aandacht en coaching, zodat hij zich gezien, gehoord en begrepen voelt. Ik ben trots op wat ik kan Wij gaan samen met de leerling op zoek naar zijn talenten en ondersteunen hem met het vullen van het portfolio. Ik mag er zijn Wij accepteren de leerling zoals hij is en werken aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, voldoende zelfvertrouwen en een eigen mening. Dit vind ik 8

Competenties Op het ProNovaCollege staan competenties centraal. Bij een competentie laat de leerling zien dat hij kennis, gedrag en vaardigheden op de juiste manier en op het juiste moment kan toepassen. Competenties zijn dus zichtbaar in het gedrag dat de leerling laat zien. In al onze lessen en in gesprekken met de leerling ligt veel nadruk op het aanleren en verder ontwikkelen van de onderstaande competenties: l Betrouwbaarheid l Verantwoordelijkheid l Zelfstandig werken l Nauwkeurigheid l Initiatief nemen l Samenwerken l Omgaan met kritiek l Sociale vaardigheden l Werkhouding l Doorzettingsvermogen Onderwijs in vijf leerjaren Ons onderwijsprogramma is verdeeld in vijf leerjaren. Leerjaar 1 en leerjaar 2 bestaan uit een combinatie van praktijk- en theorievakken: l Onze praktijkvakken: koken, techniek, creatieve vorming, muziek, drama, sport & bewegen, groen en stage 1 en 2. l De theorievakken bestaan onder andere uit taal en rekenen. We besteden aandacht aan de onderdelen die uw kind nog niet heeft gehad of lastig vindt. l Daarnaast wordt er veel aandacht geschonken aan burger- schap, loopbaan begeleiding en sociale vaardigheden. In leerjaar 3 gaan de leerlingen voor het eerst stagelopen in een bedrijf. Dit doen zij een dagdeel per week in een klein groepje. Zij worden hierbij begeleid door een stagebegeleider van school. Tijdens het werk ontwikkelen de leerlingen hun (werknemers) competenties. Gedurende het jaar gaan de leerlingen steeds zelfstandiger aan de slag. In leerjaar 4 gaan alle leerlingen tenminste één dag in de week zelfstandig stagelopen en wisselen ze gedurende het schooljaar drie keer van werkplek. Op deze manier doen ze in verschillende beroepssectoren ervaring op. In leerjaar 4 staat ook het vak sector-oriëntatie op het rooster. Leerlingen maken praktisch en theoretisch kennis met de vijf sectoren die wij op school aanbieden in leerjaar 5. Aan het eind van leerjaar 4 kiest de leerling voor één sector waarin hij volgend jaar verder wil gaan.

Op het ProNovaCollege bieden we de volgende sectoren aan: l Verkoop en retail l Dienstverlening en zorg l Horeca l Techniek l Logistiek In leerjaar 5 wordt uw kind geplaatst in een sectorklas en bieden wij hem de mogelijkheid om een mbo-niveau 1 diploma óf een diploma praktijkonderwijs te behalen. l Stage (twee of drie dagen). l Theorielessen (Nederlands, rekenen, burgerschap en rijbewijs). l Praktijklessen (passend bij de sector). l Lessen om branchecertificaten te halen (o.a. B-VCA, fietstechniek, vorkheftruck/pompwagen en lassen). In leerjaar 5 verzorgen wij onze lessen in samenwerking met het mbo. De leerlingen worden gedurende het vijfde leerjaar beoordeeld door de examencommissie van het mbo. Voor sommige leerlingen is er daarna de mogelijkheid verder te gaan op een school voor mbo om daar een niveau 2-opleiding te volgen. Andere leerlingen gaan met hun niveau 1 diploma aan het werk. Bij sommige leerlingen past het niet om een mbo niveau 1 diploma te halen. Zij gaan direct aan de slag bij een werkgever. Deze leerlingen worden in leerjaar 5 geplaatst in de klas ‘sector-breed’. De stage voor deze leerlingen wordt dan uitgebreid naar drie of vier dagen per week. Als de leerling een arbeidscontract krijgt aangeboden, kan hij uitstromen naar werk en mag hij de school verlaten. Het ProNovaCollege werkt nauw samen met de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis (Stroomopwaarts), en het bedrijfsleven om voor alle leerlingen die naar werk uitstromen een goede, passende werkplek te vinden. Als het nodig is zorgt de school ervoor dat extra ondersteuning op de werkvloer kan worden ingezet. Een jobcoach kan de leerling dan begeleiden bij zijn nieuwe baan. MOP Presentis | Leerlingvolg- en begeleidingssysteem Als een leerling nieuw bij ons op school komt, bespreken we in de eerste schoolmaand het startdocument met u en de leerling. In dit startdocument staat de informatie die overgedragen is van de basisschool (of bij zij-instromers de vorige school voor voortgezet onderwijs) en onze eerste inschatting van de verwachte uitstroom van de leerling ná het ProNovaCollege: l Praktijkonderwijs is eindonderwijs óf l Entree opleiding is eindonderwijs óf l Verder leren op mbo niveau 2 Wanneer het startdocument ondertekend is, wordt het Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) en het Individueel Ontwikkelplan (IOP) van de leerling opgesteld. Deze beide plannen samen noemen wij ‘Mijn Ontwikkelplan’ (MOP). 10

In dit plan staan de bevorderende en belemmerende factoren, de onderwijsbehoeften en de uitstroombestemming van de leerling. Daarnaast staan de doelen waar de leerling de komende periode aan gaat werken. Deze doelen worden in overleg met de mentor bepaald tijdens de coachgesprekken. Ook de al eerder genoemde competenties worden in het MOP twee keer per jaar gescoord door alle docenten en de leerling zelf. In het MOP staan ook de toetsresultaten van zowel de methode gebonden toetsen als de Citotoetsen van ‘begrijpend lezen’ en ‘rekenen’ die wij twee keer per schooljaar afnemen. Twee keer per jaar (in januari en juni) wordt het MOP-gesprek gehouden. U wordt hiervoor samen met uw kind op school uitgenodigd. U bespreekt en ondertekent dan het MOP. De vorderingen van uw kind zijn ook thuis in te zien via Presentis. Alle leerlingen en hun ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een persoonlijke inlogcode. Portfolio Het verzamelen van bewijzen, certificaten en beoordelingen is een belangrijk onderdeel binnen het praktijkonderwijs. Voor alle praktijk- en theorievakken zijn gedurende het schooljaar allerlei bewijzen te halen op verschillende niveaus. Deze bewijzen (op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap) verzamelt de leerling in zijn portfolio. Als de map goed is gevuld, dan is duidelijk zichtbaar wie de leerling is, wat hij wil en wat hij kan. In het vijfde leerjaar presenteert de leerling zijn portfolio tijdens het examengesprek en ontvangt de leerling zijn diploma praktijk- onderwijs of zijn mbo 1 diploma. Diploma Alle leerlingen die 90% van de onderwijstijd aanwezig zijn geweest en voldoende schoolbewijzen in het portfolio hebben verzameld, krijgen bij het verlaten van de school een diploma. Hierbij zijn vier varianten: A Diploma Praktijkonderwijs Arbeidsmarktgericht met begeleiding B Diploma Praktijkonderwijs Arbeidsmarktgericht C Diploma Praktijkonderwijs Arbeidsmarktgericht met leren D Diploma mbo niveau 1 Nazorg Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een succesvolle overstap maken naar werk of een vervolgopleiding. Daarom volgen wij onze oud-leerlingen nog twee jaar na het verlaten van onze school. U kunt ook altijd zelf contact opnemen met school en vragen naar Nicolette Marrevee voor advies of hulp. (n.marrevee@pronovacollege.nl)

Werk Werk en leren Voortgezet onderwijs Anders 0% 100% 50% Niveau 1/entree (Branche-) certificaten Vergelijkbare scholen Deze school Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat? Wat doen de leerlingen na het praktijk onderwijs? 0% 100% 31,2% 34% 50,2% 22% 28,8% 1% 10,7% 9% 9,9% 19% 8,4% Schooljaar 2020 - 2021 12 Op onze school halen veel leerlingen een diploma op mbo-niveau1. Dit is zeer hoogvergelekenmet de rest vanNederland. De doorstroom naar mbo niveau 2 (leren) is eveneens hoog. Uitstroomgegevens Leren 49% 42,1%

Mentoren, vakdocenten en instructeurs De mentor is de centrale persoon in de begeleiding van de leerling op school en het contact met thuis. Hij is voor zowel de leerling als de ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. De mentor geeft de algemeen vormende vakken, zoals Nederlands en rekenen. De mentor heeft minimaal vijf keer per schooljaar een coachgesprek met de leerling. U spreekt de mentor minimaal drie keer per jaar op school tijdens het startgesprek en de twee MOP-gesprekken. De praktijklessen worden verzorgd door vakdocenten en instructeurs. Ze zijn werkzaam voor de onderstaande vakken: l Koken/consumptief l Techniek l Creatieve vorming l Drama l Muziek l Sport & bewegen l Horeca l Groen l Verzorging l Fietstechniek l Vorkheftruck Klassengrootte In een klas zitten maximaal zestien leerlingen. Bij praktijkvakken wordt de klas vaak in tweeën verdeeld en bestaat de groep uit maximaal acht leerlingen. 3- Schoolorganisatie

Managementteam Dhr. C.G.M. van Os directeur k.vanos@pronovacollege.nl Mevr. S. Verweij adjunct-directeur s.verweij@pronovacollege.nl Mevr. L. Baak teamleider leerjaar 1 + 2 + 3 l.baak@pronovacollege.nl Mevr. N. Marrevee teamleider leerjaar 4 + 5 n.marrevee@pronovacollege.nl Ondersteuningsteam Mevr. A. Bastiaans ondersteuningscoördinator 1 en 2 a.bastiaans@pronovacollege.nl Mevr. L. Verhoeven ondersteuningscoördinator 3 en 4 l.verhoeven@pronovacollege.nl Mevr. N. Marrevee ondersteuningscoördinator 5 n.marrevee@pronovacollege.nl Mevr. G. Pak gezinsspecialist g.pak@pronovacollege.nl Mevr. J. Oliveira onderwijscoach j.oliveira@pronovacollege.nl Mevr. W. Meijer remedial teacher w.meijer@pronovacollege.nl Mentoren Dhr. H. Maas klas 1A h.maas@pronovacollege.nl Mevr. M. Isidora klas 1B m.isidora@pronovacollege.nl Mevr. P. Verzijden klas 1C p.verzijden@pronovacollege.nl Mevr. K. Schewe klas 1D k.schewe@pronovacollege.nl Mevr. C. van der Stoep klas 2A c.vanderstoep@pronovacollege.nl Mevr. L. van der Hout klas 2A l.vanderhout@pronovacollege.nl Dhr. R. Jitbahadoer klas 2B r.jitbahadoer@pronovacollege.nl Dhr. E Asserti klas 2B e.assertipronovacollege.nl Mevr. T. Zaan klas 2C t.zaan@pronovacollege.nl Mevr. M. van Kints klas 2D m.vankints@pronovacollege.nl Mevr. F. van Ingen klas 2D f.vaningen@pronovacollege.nl Dhr. P. van Rijs klas 3A p.vanrijs@pronovacollege.nl Mevr. M. Wisse klas 3B m.wisse@pronovacollege.nl Dhr. P. Gout klas 3C p.gout@pronovacollege.nl Mevr. S. el Aissaoui klas 3D s.elaissaoui@pronovacollege.nl Mevr. M. Smit klas 3D m.smit@pronovacollege.nl Mevr. M. van Sinderen klas 4A m.vansinderen@pronovacollege.nl Mevr. E. van der Borden klas 4B e.vanderborden@pronovacollege.nl Mevr. I. de Bruijne klas 4C i.debruijne@pronovacollege.nl Dhr. F. van der Voet klas 4D f.vandervoet@pronovacollege.nl Mevr. A. Prins klas 4E a.prins@pronovacollege.nl Dhr. A. Friederich sector techniek, verkoop & retail a.friederich@pronovacollege.nl Mevr. L. Verweij sector dienstverlening en zorg l.verweij@pronovacollege.nl 14 Het schoolteam

Mevr. M. Blom sector dienstverlening en zorg m.blom@pronovacollege.nl Dhr. J. van Oudheusden sector breed j.vanoudheusden@pronovacollege.nl Vakdocenten Dhr. A. van der Geest koken / consumptief a.vandergeest@pronovacollege.nl Mevr. E. Kemp koken / consumptief e.kemp@pronovacollege.nl Dhr. W. Bakker koken / consumptief w.bakker@pronovacollege.nl Dhr. P. van Rijs gastheer horeca p.vanrijs@pronovacollege.nl Dhr. A. Maltha sport & bewegen a.maltha@pronovacollege.nl Dhr. R. Weers sport & bewegen r.weers@pronovacollege.nl Dhr. P. Boender muziek p.boender@pronovacollege.nl Dhr. P. Griens drama p.griens@pronovacollege.nl Dhr. K. de Dreu techniek leerjaar 1 - verzorging k.dedreu@pronovacollege.nl Dhr. J. Prins techniek leerjaar 2 j.prins@pronovacollege.nl Dhr. P. Schwan techniek leerjaar 3 - vorkheftruck p.schwan@pronovacollege.nl Dhr. G. Verwaal techniek leerjaar 3 - fietstechniek g.verwaal@pronovacollege.nl en vorkheftruck Vacature techniek leerjaar 4 en 5 Dhr. R. Rooth leerkrachtondersteuner techniek r.rooth@pronovacollege.nl Dhr. F. de Koning VCA / rijbewijs f.dekoning@pronovacollege.nl Mevr. C. van der Stoep groen c.vanderstoep@pronovacollege.nl Mevr. A. Maatsen stage 1 a.maatsen@pronovacollege.nl Mevr. M. Venderbos stage 2 en stagebegeleider leerjaar 3 m.venderbos@pronovacollege.nl Mevr. J. den Broeder creatieve vorming j.denbroeder@pronovacollege.nl Mevr. L. Moerkerk stagebegeleider leerjaar 3 l.moerkerk@pronovacollege.nl Dhr. P. Schwan stagebegeleider leerjaar 3 p.schwan@pronovacollege.nl Onderwijs Mevr. R. van der Toorn administratie financieel r.vandertoorn@pronovacollege.nl ondersteunend Mevr. L. van der Zwan administratie leerlingen / receptioniste l.vanderzwan@pronovacollege.nl personeel Mevr. M. Krabbendam receptioniste m.krabbendam@pronovacollege.nl Mevr. C. Krommenhoek kantine c.krommenhoek@pronovacollege.nl Dhr. G. Verwaal conciërge g.verwaal@pronovacollege.nl Dhr. T. Gudde ICT / netwerkbeheerder t.gudde@pronovacollege.nl

Het ondersteuningsteam Het ProNovaCollege heeft een zeer uitgebreid ondersteuningsteam voor als een leerling op een bepaald vlak (tijdelijk) extra hulp nodig heeft. Wij hebben de volgende professionals in dienst: l Ondersteuningscoördinator leerjaar 1 en 2 l Ondersteuningscoördinator leerjaar 3 en 4 l Ondersteuningscoördinator leerjaar 5 l Gezinsspecialist l Onderwijsondersteuningsspecialist (OOS) vanuit het samenwerkingsverband l Remedial teacher (Nederlands en rekenen) l Onderwijsspecialist (didactisch) l Twee leerlingcoördinatoren l Kinderfysiotherapeut (van Expertisecentrum Uniek) l Diverse trainers (o.a. voor rots & water, het vlaggensysteem, motorische remedial teacher en meidenvenijn) De drie ondersteuningscoördinatoren en de gezinsspecialist zijn de spil in de zorg voor de leerling en vormen samen het zorgteam. Elke twee weken komen zij (samen met adjunct-directeur, de OOS en een leerlingcoördinator) bij elkaar en bespreken de leerlingen die extra aandacht of zorg nodig hebben. Vanzelfsprekend nemen wij met u contact op als het uw kind betreft. U kunt de leden van het zorgteam altijd zelf benaderen als u zorgen heeft over (de ontwikkeling van) uw kind. Een uitkomst van het overleg kan zijn dat een leerling een training bij ons op school gaat volgen. Het is ook mogelijk dat een leerling uitgebreider wordt besproken in het voor-ondersteuningsteam (VOT). Er wordt dan met elkaar gekeken wat er aan de hand is en wat er gedaan zou kunnen worden. Een vervolgstap kan zijn om de problematiek te bespreken in het ondersteuningsteam (OT). Bij dit overleg zijn (naast u en de leerling) ook de OOS, de gezinsspecialist en de ondersteuningscoördinator aanwezig. Als het nodig is, kan de leerplichtambtenaar, de jeugdverpleegkundige of een medewerker van het wijkteam uitgenodigd worden. We gaan in dit overleg op zoek naar de beste aanpak voor het probleem van de leerling. Niet altijd is een ondersteuningsteam nodig. De gezinsspecialist kan in sommige gevallen direct in gesprek gaan met de leerling en zijn ouders/verzorgers, bijvoorbeeld als er problemen zijn die te maken hebben met de thuissituatie. Voorafgaand aan elk MOP-gesprek gaat de ondersteunings- coördinator met de mentor in gesprek en bespreken zij samen alle leerlingen. Op deze manier wordt de ontwikkeling van elke leerling, op alle gebieden, goed in de gaten gehouden. Indien nodig onderneemt de ondersteuningscoördinator actie. Lestijden en pauzes De school is vijf dagen per week geopend (met uitzondering van de schoolvakanties). De schooltijden zijn van 8.30 uur tot en met 15.20 uur. Om 8.15 uur gaat de deur open en kunnen de leerlingen naar binnen. Woensdag en vrijdag zijn korte lesdagen. De lessen duren tot 13.35 uur. Als een leerling op woensdag of vrijdag stage loopt, dan is dit wel de hele dag. De stagetijden zijn afhankelijk van de openingsuren van het betreffende stagebedrijf. 16

Vakanties en belangrijke data l Eerste schooldag maandag 22 augustus l Startgesprekken maand september l Kamp leerjaar 2 en 3 maandag 26 t/m vrijdag 30 september l Studiedag I personeel donderdag 20 oktober l Herfstvakantie maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober l Studiedag II personeel vrijdag 2 december l Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 l MOP-gesprek (ouders/leerling) maand januari l Studiedag III personeel dinsdag 14 februari l Open Huis donderdag 16 februari l Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart l Studiedag IV personeel maandag 27 maart l Pasen vrijdag 7 t/m maandag 10 april l Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei l Kamp leerjaar 1 maandag 15 t/m woensdag 17 mei l Hemelvaartsdag donderdag 18 en vrijdag 19 mei l Studiedag V personeel woensdag 24 mei l Tweede Pinksterdag maandag 29 mei l MOP gesprek (ouders/leerling) maand juni l Kennismakingsdag nieuwe 1e jaars maandag 26 juni l Laatste reguliere lesdag vrijdag 30 juni l Zomervakantie maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus Lesuitval en tussenuren proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Indien er toch uitval is, dan geven we dit door via de eerder genoemde schoolpraat-app. Lestijden 1e lesuur 08.30 - 09.15 2e lesuur 09.15 - 10.00 pauze 10.00 - 10.15 3e lesuur 10.15 - 11.00 4e lesuur 11.00 - 11.45 pauze 11.45 - 12.05 5e lesuur 12.05 - 12.50 6e lesuur 12.50 - 13.35 pauze 13.35 - 13.50 7e lesuur 13.50 - 14.35 8e lesuur 14.35 - 15.20

Contact Ouders/verzorgers zijn voor ons belangrijke partners. Mentoren hebben daarom regelmatig contact met u. Wij vinden het fijn als u bij belangrijke zaken die spelen in de thuissituatie telefonisch of per mail contact zoekt met de mentor, de ondersteuningscoördinator of één van de leerlingcoördinatoren. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte. Dit doen we onder andere telefonisch, per mail, via Presentis en met de SchoolPraatapp. Voor goed contact is het van groot belang dat de school voortdurend beschikt over uw actuele contactgegevens. Wilt u daarom wijzigingen van uw telefoonnummer, e-mail of adres direct doorgeven aan de administratie van de school? Startgesprek In de maand september zijn voor leerjaar 1 tot en met 5 de startgesprekken gepland. U komt samen met uw kind naar school en maakt kennis met de nieuwe mentor. U krijgt informatie over het lesprogramma en u kunt in gesprek gaan over (de ontwikkeling van) uw kind. MOP-gesprek Wij zien u twee keer per jaar (in januari en in juni) op school voor het MOP-gesprek. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de mentor. Deze gesprekken zijn wettelijk verplicht. Na afloop van het gesprek ondertekent iedereen het MOP en is het document terug te vinden in Presentis. Medezeggenschapsraad (MR) Wilt u samen met een vertegenwoordiging van het personeel meedenken over het beleid van de school, dan kunt u zitting nemen in de MR. Enthousiaste ouders nodigen wij hier graag voor uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR, Anneke Bastiaans. (a.bastiaans@pronovacollege.nl) Het is onze ambitie om de leerling-betrokkenheid verder te vergroten. We willen daarom dit schooljaar onder andere twee leerlingen zitting laten nemen in onze MR. 4- Ouder(s)/verzorger(s) en school 18

Tevredenheidsonderzoek Wij willen ons onderwijs steeds verbeteren en zorgen voor kwaliteit. De vragen die hierbij centraal staan: doen we de juiste dingen en doen we de juiste dingen goed? Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek is één van de onderdelen van kwaliteits- zorg. Dit doen we bij meerdere partijen: ouders, leerlingen, personeel, externe partners en stagebedrijven. Het ProNovaCollege maakt hiervoor gebruik van Stimulans. In dit anonieme onderzoek worden vragen gesteld over onze school. Met de uitkomsten hiervan kunnen wij ons onderwijs verbeteren en nog beter afstemmen op de behoeftes en wensen van de leerlingen en ouders. In maart ontvangt u hierover per e-mail een uitnodiging. 10 8 6 4 2 Ik voel me veilig op school Het is veilig op school Ik vind het fijn op school De leraren helpen mij Bron: ProZO! Enquête sociale veiligheid ’20/’21 7,8 9,9 7,6 7,5 Schoolveiligheid ProNovaCollege

Het ProNovaCollege heeft twee vaste leerplichtambtenaren. Eén voor leerlingen die in Vlaardingen, Schiedam of Maassluis wonen en één voor onze leerlingen uit Rotterdam. Als uw kind veel ongeoorloofd verzuimt en/of regelmatig te laat komt, komt de leerplichtambtenaar in beeld. Wij werken veel samen met de jeugdverpleegkundigen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Alle leerlingen worden in klas 1 opgeroepen door de jeugdverpleegkundige voor een kort gesprekje over hun welbevinden en gezondheid. Wij willen het ziekteverzuim onder leerlingen terugdringen en nemen daarom deel aan het project ‘preventieve aanpak terugdringen schoolverzuim’ (PATS). We gaan direct in gesprek met u en de leerling als er sprake is van ziekteverzuim. Samen met de jeugdverpleegkundige of schoolarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin gaan we er met u en uw kind voor zorgen dat uw kind zo vaak mogelijk op school aanwezig is. Onze school heeft een nauwe samenwerking met de politie in de regio. De politie komt regelmatig langs voor het geven van voorlichting aan klassen of voor ondersteuning van het team. 5- Samenwerking met externe instanties 20

Op onze school doen we voor het vierde jaar mee aan het basketbalprogramma van de YETS Foundation. Deze stichting heeft als doel jongeren zelfredzaam te maken zodat ze op de lange termijn een positieve rol in de maatschappij kunnen spelen. YETS gebruikt hiervoor het Amerikaanse schoolmodel: sportteams op scholen worden begeleid door een coach die fungeert als rolmodel. De leerlingen die in het basketbalteam zitten (dit schooljaar hebben we een klas in leerjaar 3), trainen twee middagen per week deels onder schooltijd in de Margriethal in Schiedam. Naast basketbal is er aandacht voor gezond eten en activiteiten in de wijk. Wekelijks zullen ook jongerencoaches van de YETS Foundation aanwezig zijn op school. Leerlingen die behoefte hebben aan zinvolle tijdsbesteding na schooltijd, in het weekend of in vakanties, kunnen zich (eventueel samen met de ondersteuningscoördinator) bij de jongerencoaches aanmelden.

22 Te laat komen Wij verwachten uw kind op tijd op school. De start van de dag is een belangrijk moment. Als een leerling te laat komt, verstoort dit de rust en heeft hij al veel informatie gemist. l Als uw kind te laat op school komt, moet hij bij de receptie een ‘te-laat-briefje’ halen. l Als uw kind 4 keer te laat is geweest, gaat de mentor met uw kind in gesprek. De mentor maakt hiervan een korte notitie in het logboek van Presentis. l Als uw kind 8 keer te laat is geweest, krijgt hij een gesprek met de verzuimcoördinator van onze school. De verzuim- coördinator maakt hiervan een korte notitie in het logboek van Presentis. l Als uw kind 12 keer te laat is gekomen, wordt uw kind opgeroepen voor een preventief gesprek met de leerplicht- ambtenaar op school. l Bij 16 keer te laat meldt de verzuimcoördinator dit bij DUO. U en uw kind ontvangen een officiële uitnodiging voor een verzuimgesprek met de leerplichtambtenaar. U kunt daar uit- leggen waarom het uw kind niet lukt om op tijd op school te komen. Leerplicht kan dan een sanctie (zoals een Halt-straf) opleggen of zorgen dat er (eventueel met behulp van school) hulp ingezet wordt van bijvoorbeeld het wijkteam. Ziek melden Als uw kind ziek is, bent u als ouder/verzorger verplicht om tussen 7.45 en 8.30 uur naar de receptie van school te bellen (010 - 471 50 52) om dit door te geven. Een (app)berichtje of een mailtje naar de mentor geldt niet als een officiële ziekmelding. Als uw kind stageloopt, meldt u hem ziek bij school en de leerling meldt zichzelf ziek bij het stagebedrijf. Als uw kind 18 jaar of ouder is, bent u als ouder/verzorger nog steeds verantwoordelijk om naar school te bellen om het verzuim door te geven. Afspraak met tandarts, dokter of instantie Een bezoek aan een arts, tandarts of een instantie moet bij voorkeur buiten schooltijd plaatsvinden. Mocht dit echt niet lukken, dan moet u deze afspraak ruim op tijd doorgeven aan de receptie. Telefoonnummer: 010 - 471 50 52 ProNovaCollege 6- Te laat, ziekte en verzuim

Ongeoorloofd schoolverzuim Als u uw kind niet ziek of afwezig meldt, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. We zijn verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar en bij DUO. U wordt vervolgens opgeroepen voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. Het is niet toegestaan dat leerlingen onder schooltijd afwezig zijn om te tolken voor hun ouders. Verlof In zeer speciale situaties kunt u vrij vragen bij de directie van de school. U moet dan tenminste drie dagen van tevoren een verlofbrief invullen. De (adjunct-)directeur beoordeelt dan of de aanvraag gehonoreerd wordt. De zomervakantie verlengen met verlofdagen is niet toegestaan. U kunt het aanvraagformulier downloaden via de website van school of ophalen bij de administratie.

In de missie en visie van onze school staat veiligheid centraal. Om hieraan invulling te geven, richten we ons op drie zaken: het voorkomen van onveiligheid, het corrigeren van onveilig gedrag en zorgen voor een veilig gebouw. Ons beleid staat beschreven in ons sociaal veiligheidsplan en is te vinden op onze website. De medewerkers van het ProNovaCollege vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat het ProNovaCollege een veilige school is en blijft. Voor leerlingen en medewerkers is de school een plek waar ze zich gehoord en gezien voelen, en waar je jezelf mag zijn. Voor en na schooltijd, en in pauzes is er toezicht door ons personeel. Tevens is er op diverse plekken in de school cameratoezicht. Bij incidenten kan het zijn dat een leerling wordt opgevangen bij de time-outplek (TOP). Bij één van onze leerlingcoördinatoren kan de leerling tot rust komen en wordt het voorval besproken. Als een leerling te vaak uit de les naar de time-outplek wordt gestuurd, heeft dit consequenties. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Schoolregels Als een leerling zich inschrijft op het ProNovaCollege, worden de schoolregels doorgenomen. Deze regels worden door de leerling en de ouders ondertekend en in het dossier gedaan. Een belangrijke regel gaat over het gebruik de telefoon. Om meer rust te hebben tijdens de lessen doen alle leerlingen hun telefoon vóór binnenkomst in het klaslokaal in hun kluisje óf ze leveren hun telefoon bij binnenkomst in bij hun docent in de daarvoor bestemde telefoonbak. Aan het eind van de les krijgen zij hun telefoon weer terug. Voor meer informatie over de schoolregels verwijzen wij u graag naar onze spelregelfolder. Pestprotocol Pesten wordt op het ProNovaCollege niet geaccepteerd. Wij hebben op school een eigen anti-pestcoördinator: Mevr. Smit (m.smit@pronovacollege.nl). Wordt een leerling gepest, dan kan dit bij haar gemeld worden. In ons pestprotocol staan de stappen die wij zetten in het geval van pesten. Dit protocol is te vinden op onze website. Protocol schorsen en verwijderen Het kan voorkomen dat handelingen en gedragingen van een leerling zo normafwijkend en ernstig zijn, dat de directie het besluit neemt de leerling te schorsen of zelfs definitief van school te verwijderen. Wij volgen hiervoor de stappen van ons protocol ‘schorsen en verwijderen’. U vindt dit protocol op onze website. 7- Veiligheid op school 24

SISA Wij zijn aangesloten bij het landelijk signaleringssysteem SISA (Samenwerkings Instrument Sluitende Aanpak). SISA is een programma waarin professionals kunnen zien welke andere hulpverleners betrokken zijn bij problemen rondom een kind/ jongere tot 23 jaar. In SISA staat geen inhoud of dossier van een kind. Er wordt geen reden genoemd waarom anderen zich met het kind bezighouden. Als wijzelf een SISA-signaal afgeven, dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Kluisje Voor iedere leerling is aan het begin van het schooljaar een kluisje beschikbaar om waardevolle spullen in op te bergen. De school vraagt hiervoor vijf euro borg. De schoolleiding behoudt zich het recht voor de kluisjes op elk moment van de dag te openen en controleren. Jaarlijks vindt er een kluiscontrole plaats in samenwerking met de politie. Gezonde school Als gezonde school besteden we aandacht aan gezonde voeding en beweging. Dat doen we tijdens mentorlessen en tijdens de lessen koken en sport & bewegen. In de schoolkantine zorgen we voor een verantwoord aanbod van etenswaren. Op het schoolplein staan verschillende fitness-toestellen. Onze school en onze schoolpleinen zijn natuurlijk rookvrij.

Vervoer met schoolauto Als leerlingen in klas 4 en 5 een nieuwe stageplek krijgen, worden zij daar voorgesteld door hun mentor. Vaak neemt de mentor uw kind dan mee in de stageauto van school. In noodgevallen zullen we uw kind ook altijd in een auto van school vervoeren. In alle overige gevallen zal er eerst aan u toestemming voor vervoer worden gevraagd. BHV/EHBO Op school zijn gediplomeerde medewerkers aanwezig die voldoen aan de normen van bedrijfshulpverlening (BHV). Zij beschikken over deskundigheid met betrekking tot EHBO en brandbestrijding en volgen de verplichte herhalingscursus. Wij oefenen gedurende het schooljaar het opgestelde ontruimingsplan. Privacy Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en u hierover transparant te informeren. In de privacyverklaring op onze website leggen we uit hoe we privacy van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers waarborgen en hoe we ervoor zorgdragen dat derden niet (of alleen onder strenge voorwaarden) bij deze gegevens kunnen. Verzekering/aansprakelijkheid De school is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van eigendommen van de leerling onder schooltijd. Mocht dit gebeuren door schuld van een medeleerling, dan kan de school eventueel hierin bemiddelen. Klachtenregeling Als u een klacht heeft, dan is de directeur vaak de meest aangewezen persoon om uw klacht te behandelen. Onze klachtenregeling is te vinden op onze website. U kunt voor uw klacht ook terecht bij de OSVS. U vindt de contactgegevens van de OSVS op de volgende bladzijde. 26

Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam Postbus 6040 3130 DA VLAARDINGEN Voor meer informatie: www.osvs.nl De school valt onder het toezicht van: Rijksinspectiekantoor Postbus 501 2700 AM Zoetermeer Telefoon 079 320 33 33 Ouderbijdrage De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vrijwillig en bedraagt €75,--. Hiermee betalen we materiaalkosten voor onder andere praktijkvakken, excursies en klasactiviteiten. U kunt het schoolgeld overmaken naar rekening:NL64INGB0009195535t.n.v.ProNovaCollege o.v.v. naam leerling + klas. Of u kunt het schoolgeld contant of per pin voldoen bij de administratie. Voor de examenkosten van specifieke branche-gerichte opleidingen wordt een bijdrage in de examenkosten gevraagd. Per certificaat is dit verschillend. U wordt hiervan vooraf tijdig in kennis gesteld. Kamp Omdat wij het belangrijk vinden dat alle leerlingen aan het schoolkamp kunnen deelnemen, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Praktijklessen auto Dankzij een subsidie van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is het mogelijk om aan een beperkte groep leerlingen praktijklessen autorijden aan te bieden. Voor de voorwaarden kunt u contact opnemen met de directie van de school. 8- Schoolkosten OSVS

ProNovaCollege Burg. Honnerlage Gretelaan 494 3118 BB Schiedam telefoon: 010 - 471 50 52 website: www.pronovacollege.nl e-mail: info@pronovacollege.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=