Numatic International

Artikel 1: Algemeen. 1a. Deze algemene voorwaarden van NUMATIC INTERNATIONAL BV (“Numatic”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes uitgebracht door Numatic en alle overeenkomsten aangegaan door Numatic met iedere wederpartij daarbij (de “Opdrachtgever”). 1b. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Numatic heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten aanzien van de offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand indien Numatic aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijking in te stemmen. 1c De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1d Voorwaarden in de overeenkomst tussen Numatic en de Opdrachtgever die afwijken van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Numatic en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. 1e Numatic heeft steeds het recht de inhoud van deze algemene voorwaarden (tijdens de looptijd van de overeenkomst) te wijzingen. In een dergelijk geval zal zij de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen. Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten. 2a Alle offertes en aanbiedingen van Numatic zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. 2b Indien Opdrachtgever een order plaatst komt de overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging van de order door (of op bevoegde wijze namens) Numatic, dan wel nadat Numatic tot levering overeenkomstig de order is overgegaan. 2c Indien Numatic een overeenkomst aan gaat met twee of meerdere Opdrachtgevers, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van ieder van de Opdrachtgevers onder of in verband met de overeenkomst. Artikel 3: Prijzen. 3a Tenzij anders overeengekomen omvat de koopprijs, mits de netto factuurwaarde excl. BTW per bestelling minimaal € 125,00 is: (i) de prijs voor de goederen (ii) de kosten van de verpakking, (iii) het transport en (iv) de afleveringskosten. Indien de netto factuurwaarde minder dan € 125,00 excl. BTW per bestelling is zullen de orderkosten apart in rekening worden gebracht tegen door Numatic vast te stellen tarieven. 3b Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van (op- of af-) levering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, lonen, heffingen of belastingen of andere factoren die invloed kunnen hebben op de prijs wijzigingen hebben ondergaan, is Numatic gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, onverminderd het recht van Numatic in dat geval de overeenkomst te ontbinden. 3c Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Artikel 4: Annuleringen. Indien de Opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Numatic alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (waaronder de kosten van voorbereiding, opslag, provisie en derden) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Numatic op (volledige) schadevergoeding inclusief winstderving en indirecte schade. Artikel 5: Leveringstermijnen. 5a Numatic zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leverings- termijn zoals overeengekomen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop Numatic de order schriftelijk heeft bevestigd. Alle leveringstermijnen en aflevertijdstippen zijn indicatief en geen fatale termijn. Indien de Opdrachtgever meent dat Numatic de desbetreffende levertermijn heeft overschreden zal hij Numatic schriftelijk in gebreke stellen en Numatic daarbij een redelijke termijn bieden om de overeenkomst na te komen. 5b De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Numatic door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. 5c De Opdrachtgever zal door de Numatic geleverde goederen zo spoedig als mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na levering, controleren op gebreken en zich ervan verzekeren dat de goederen voldoen aan de overeenkomst. Indien Opdrachtgever meent dat de goederen niet voldoen aan de overeenkomst dient hij Numatic hiervan binnen 7 dagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden aan de overeenkomst te voldoen. Artikel 6: Overmacht. 6a Van overmacht aan de zijde van Numatic is sprake indien Numatic na het sluiten van de koop- overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voor- bereiding daarvan te voldoen als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan Numatic (waaronder oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezet- ting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Numatic als bij derden van wie Numatic de benodigde materialen, of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer) 6b Indien door overmacht de nakoming door Numatic meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel Numatic als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. In dat geval heeft Numatic recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. 6c Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds was geleverd naar Numatic terug te zenden voor rekening en risico van de Opdrachtgever indien de Opdrachtgever kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de Opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet-afleveren van de resterende goederen. Artikel 7: Opslag. 7a Indien om welke reden ook de Opdrachtgever niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor de verzending, zal Numatic als haar opslagmogelijkheden dat toelaten op verzoek van de Opdrachtgever de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de Opdrachtgever zijn bezorgd. 7b De Opdrachtgever is verplicht aan Numatic de opslagkosten volgens het bij Numatic gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf de overeengekomen leveringsdatum, of bij gebreke daarvan vanaf het moment dat de goederen voor verzending gereed zijn. Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud. 8a Behoudens het gestelde in sub b van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de Opdrachtgever overgaan bij aflevering. 8b Zolang de Opdrachtgever niet aan al haar bestaande verplichtingen jegens Numatic heeft voldaan (ongeacht onder welke overeenkomst deze verplichtingen zijn ontstaan en wanneer deze over- eenkomst is aangegaan) behoudt Numatic zich de eigendom van alle geleverde en te leveren zaken voor. In dat geval gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de Opdrachtgever zodra de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Numatic heeft voldaan. 8c Zolang de eigendom van de geleverde zaken (nog) niet is overgegaan op de Opdrachtgever is de Opdrachtgever niet bevoegd de betreffende zaken te verkopen of als betaalmiddel te gebruiken, anders dan in de normale uitoefening van de onderneming van Opdrachtgever. 8d Opdrachtgever is verplicht de zaken waarvan de eigendom (nog) niet is overgegaan te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en Numatic op eerste verzoek de desbetreffende verzekeringspolis te tonen. 8e Opdrachtgever verbindt zich medewerking te verlenen aan al hetgeen nodig mocht zijn voor de uitoefening door Numatic van haar eigendomsrechten en geeft hierbij onvoorwaardelijke toestemming aan Numatic om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Numatic zich bevinden en die zaken terug te nemen. Artikel 9: Betaling. 9a Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden bij het afleveren van goederen op een door Numatic aan te wijzen bankrekening. 9b Onverminderd het recht van retentie, zal het Numatic vrij staan voor de uitvoering van de over- eenkomst volledige of gedeeltelijke betaling te vorderen. 9c Indien de Opdrachtgever enige vordering van Numatic niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Numatic zonder enige aanmaning of ingebrekestelling het recht de Opdrachtgever een samengestelde rente van 1% per maand in rekening te brengen, ingaande op de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is. 9d Numatic is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de Opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. 9e De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de som van hoofdsom plus rente, te vermeerderen met de door Numatic gemaakte administratiekosten met een minimum van € 500,00. 9f De Opdrachtgever is niet bevoegd enige (gestelde) vordering op Numatic te verrekenen met enige betalingsverplichting van Opdrachtgever of anderszins enig bedrag daarop in mindering te brengen. 9g Iedere betaling van de Opdrachtgever komt in eerste instantie in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Artikel 10: Overdracht en verpanding. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de rechten en/of verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van met Numatic gesloten overeenkomsten niet overdraagbaar of verpandbaar door Opdrachtgever. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW. Artikel 11: Retentierecht. Onverminderd haar wettelijk retentierecht en opschortingsrecht is Numatic gerechtigd enig goed van de Opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden tot de volledige voldoening van al hetgeen Numatic uit welk hoofde dan ook van Opdrachtgever te vorderen heeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Artikel 12: Aansprakelijkheid. 12a Numatic is slechts aansprakelijk voor schade (waaronder schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de Opdrachtgever en/of derden) voor zover een door Numatic afgesloten verzekering dekking biedt. 12b De aansprakelijkheid van Numatic jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is in alle gevallen beperkt tot maximaal het totale bedrag van de door Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde koopprijs. 12c Numatic is in geen enkel geval aansprakelijk voor (i) indirecte schade en gevolgschade(waaronder winstderving en bedrijfsschade) en/of (ii) schade die is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. overmacht, zoals bedoeld in artikel 6; b. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of op verzoek van Opdrachtgever zijn ingeschakeld; en/of c. onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling of gebruik door Opdrachtgever van de geleverde goederen. 12d Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Numatic vervalt van rechtswege indien de Opdrachtgever (i) Numatic niet binnen 7 dagen nadat hij redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade, de wanprestatie van Numatic of het gebrek Numatic schriftelijk aansprakelijk stelt met omschrijving van de relevante feiten en omstandigheden en (ii) niet binnen 6 maanden na deze aansprakelijkstelling een zaak tegen Numatic aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechtbank. 12e De Opdrachtgever kan Numatic verzoeken voor zijn rekening een verzekering af te sluiten die de risico’s dekt waarvoor Numatic niet aansprakelijk is. Artikel 13: Garantie. 13a Numatic verleent garantie ter zake fabrieks- en fabricagefouten op door haar geleverde goederen tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode. Indien in de orderbevestiging geen garantieperiode is vermeld, geldt een garantieperiode van 1 jaar vanaf de datum van levering aan de Opdrachtgever. 13b Indien op een door Numatic geleverd product fabrieks-, importeurs- of groothandelsgarantie wordt verleend is de garantie beperkt in omvang en tijd zoals opgenomen in de desbetreffende garantievoorwaarden. 13c De Opdrachtgever kan geen beroep doen op de in dit artikel 13 bedoelde garantie indien er sprake is van een defect of schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, handelen in strijd met de gebruiksaanwijzing en andere voorschriften, gebruik buiten het normale toepassingsbereik, normale slijtage en opzet of grove schuld van de Opdrachtgever, de eindgebruiker of derden. 13d Indien de Opdrachtgever gerechtigd is een beroep te doen op de garantie als bedoeld in dit artikel 13 dan is Numatic uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van Numatic. Artikel 14: Reparatie- en montagewerkzaamheden. 14a Reparatie- en montagewerkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij Numatic geldende tarieven. 14b Het met de reparatie- en montagewerkzaamheden belast personeel beperkt zich tot het monteren van het door Numatic geleverde materiaal dat bij de opdracht was inbegrepen. 14c Wanneer de reparatie- en montagewerkzaamheden buiten de schuld van Numatic om worden vertraagd is Numatic gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 14d Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van Numatic, tenzij anders is overeengekomen. 14e De keurmeester en/of Numatic kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen aan het apparaat, of snoer, of anderszins, welke na een NEN-keuring zijn ontstaan door ondeskundig handelen van gebruiker. Artikel 15: Opschorting en ontbinding. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met Numatic gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever of indien zich ten aanzien van de Opdrachtgever enige andere omstandigheid voordoet op grond waarvan Numatic vreest dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Numatic naar eigen keuze het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst (i) de overeenkomst te ontbinden, of (ii) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Dit alles zonder dat Numatic tot enige schade- vergoeding gehouden is en onverminderd de overige rechten van Numatic, waaronder het recht (volledige) schadevergoeding te vorderen. Artikel 16: Afspraken. Afspraken of overeenkomsten met werknemers en medewerkers van Numatic die geen procuratie hebben binden Numatic niet, tenzij deze afspraken door een bevoegd vertegenwoordiger van Numatic uitdruk- kelijk schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 17: Uitbesteding werk aan derden en overdracht. Numatic heeft het recht om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De Opdrachtgever gaat bij voorbaat akkoord met, en zal medewerking verlenen aan, overdracht door Numatic aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Numatic met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen. 18a Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 18b Alle geschillen tussen partijen over (i) de interpretatie of de toepassing van deze algemene voorwaarden, (ii) de aanbiedingen en offertes van Numatic (iii) alle overeenkomsten tussen Numatic en Opdrachtgever en (iv) de non-contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Numatic, zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. Alphen aan den Rijn, juli 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN van NUMATIC INTERNATIONAL BV, gevestigd aan de Vennootsweg 15 te 2404 CG Alphen aan den Rijn, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34160402. 107

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=