Kust & Zee

Die gewenste evenwichtige Noordzee is een zee die bijdraagt aan een circulaire economie en die duurzame energie levert. Een zee waar mensen geen strijd voeren tegen de natuur, maar met natuur bouwen. Een zee waar vissers en ‘zeeboeren’ duurzaam kunnen oogsten en waarover wij ons veilig kunnen verplaatsen. Dit wensbeeld is alleen haalbaar wanneer wij nationaal en internationaal goed samenwerken en dezelfde spelregels hanteren. Afspraken en spelregels In Nederland is dit besef er bij alle overheden, bedrijven, kennisinstituten en natuur- en milieuorganisaties die te maken hebben met de Noordzee. Zij werken daarom intensief samen. Daarbij zoeken zij naar de juiste balans tussen het gebruik en het leven in deze zee. Hiervoor zijn in 2020 duidelijke afspraken gemaakt in het Noordzeeakkoord. De spelregels zijn vervolgens in maart 2022 vastgelegd in het Programma Noordzee 2022-2027, dat de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 opvolgt. Programma Noordzee “De Noordzee is geen lege bak water, maar een zee waarin en waarop heel veel gebeurt”, zegt Tom Kompier, coördinator van team Noordzee bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Als het zo druk is wil je het wel goed geregeld hebben voor alle gebruikers en functies. Met het Programma Noordzee stelt het Rijk de kaders voor de ruimtelijke indeling van de Noordzee en het bereiken van de goede milieutoestand in één van de drukste zeeën ter wereld. Met andere woorden: het programma brengt onder meer de visserij, natuur, energie, scheepvaart, zandwinning, defensie en recreatie ruimtelijk met elkaar in balans”, vervolgt Kompier. Afwegingskader Naast een goede ruimtelijke indeling liggen er nog drie grote opgaven voor de Noordzee, te weten: • een duurzame energievoorziening; • een robuust natuurherstel; • een toekomstbestendige voedselvoorziening. Kompier: “Op die drukke Noordzee vergt dit goede afspraken over wat waar wel en niet kan en over wat dat betekent voor ander gebruik. Het Programma Noordzee bevat daarvoor de beleidsuitgangspunten en afwegingskaders.” Uitwerking en samenwerking “Het beleid en het ruimtelijk plan van het programma vereist uiteraard de nodige uitwerking. In die zin is het recent vastgestelde Programma Noordzee geen eindstation, maar juist de start van verschillende vervolgtrajecten”, zegt Bram Koning. Hij noemt een aanvullende routekaart voor windenergie op zee, de nadere uitwerking van de afspraken en acties omtrent natuurgebieden op zee die in het programma genoemd worden en verduurzaming van alle vormen van gebruik op de Noordzee. Koning houdt zich bezig met het Noordzeebeleid en coördineert de samenwerking tussen de verschillende ministeries. “Nauwe samenwerking tussen die ministeries is essentieel gezien alle vormen van gebruik en belangen op de Noordzee en waarvoor de verantwoordelijkheid bij veel verschillende ministeries ligt. Daarom hebben we elkaar hard nodig, zowel om de balans te bewaken tussen deze verschillende vormen van gebruik en belangen op de Noordzee als bij het vormgeven van de drie grote gezamenlijke opgaven omtrent energie, natuur en voedsel”, licht Bram Koning toe. Windenergie op zee en meervoudig ruimtegebruik Het kabinet heeft besloten dat er meer windparken op zee komen, om meer CO2-vrije energie op te wekken. In het Programma Noordzee en de uitwerking ervan is de ruimtelijke inpassing van windenergie op zee een grote uitdaging gebleken. Dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor de andere vormen van gebruik laat zich raden. Er komen echter geen windturbines in aangewezen natuurgebieden. Omdat de ruimte schaars is, wordt binnen windparken 42 PROGRAMMA NOORDZEE VASTGESTELD Spelregels voor een vruchtbare en gezonde Noordzee Wanneer je vanaf het strand naar de Noordzee kijkt, denk je al snel: wat een zee aan ruimte. Toch is de Noordzee één van de drukste zeeën ter wereld. De zee levert ons voedsel, vermaak, delfstoffen, energie en transportwegen. Maar het is ook de woonplaats van allerlei dieren en planten. De balans tussen ons gebruik van de zee en de Noordzeenatuur is al decennia scheef. Daarom is binnen de Europese Unie besloten dat alle lidstaten er samen voor zorgen dat de zee leefbaar en schoon wordt en blijft. Dat is ook voor Nederland een ingewikkelde puzzel. Werken aan Kust&Zee Hoofdfoto: Maria Kolossa Windpark op zee

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=