HefGroep KindeRdam

SAMEN BOUWEN WE AAN EEN KANSRIJKE TOEKOMST

2021 is het eerste jaar van HefGroep en KindeRdam samen. Van het samenbrengen van kennis, kunde en krachten in het verzorgen en begeleiden van de jongste kinderen tot en met jongvolwassenen. Kinderopvang, voorschoolse educatie, schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk. Helaas zijn de omstandigheden niet in ons voordeel. Enerzijds drukt Covid-19 een grote stempel op de samenleving, dus ook op onze organisatie en dienstverlening. Anderzijds vormen de schaarste aan medewerkers en de werkstress in de branche een rechtstreekse bedreiging voor onze maatschappelijke ambities. Het heeft van iedereen binnen de organisatie veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd. Toch hebben we dit jaar de fundamenten kunnen leggen van één nieuwe, sterke organisatie. Door elkaar beter te leren kennen, werkprocessen in kaart te brengen, onze missie af te stemmen en doelen te formuleren. We hebben samen met de mensen van de Reframing Studio onze gezamenlijke ambities omschreven in een Manifest, waarbij we 2030 als markeerpunt nemen. Een stip op de horizon die we alleen in zicht krijgen als we nu stappen zetten. Om de bundeling van onze krachten wereld- kundig te maken, maakten we een mooie film, waarin medewerkers vertellen waarom zij trots zijn op hun werk. De film is hier te bekijken. 3 VOORWOORD VAN ELS EN VIGDIS

VOOR ALLE KINDEREN EN JONGEREN

We zijn trots op de kracht en de flexibiliteit van onze medewerkers. Dat we binnen zulke enerverende omstandigheden toch steeds weer opnieuw daadkracht, vindingrijkheid en doorzettingsvermogen tonen, geeft ons vertrouwen voor de toekomst. Het zijn de mensen die het doen. In projecten die we al gezamenlijk hebben opgepakt, in de voorbereiding van de inrichting van de nieuwe organisatie en in het uitwerken van de plannen die onze ambitie gestalte moeten gaan geven. De toekomst is nu We kijken naar de dag van morgen, en overmorgen, en verder. Samen met lokale en landelijke partners. En we zijn natuurlijk hard bezig met onze dagelijkse dienstverlening. Verderop in dit jaarverslag belichten we in highlights binnen apart vormgegeven kaders: KindeRdam, Peuter & Co, JOZ en SMWR. In de stad waar we wonen, waar we leven, waar we samen zijn met elkaar. Elkaar inspireren, elkaars verhalen leren kennen. De wereld van vele werelden bij elkaar. Volop leven, volop kleur. Inclusief en divers. In die stad bouwen we samen aan een kansrijke toekomst voor alle kinderen en jongeren. Els Maasdam en Vigdis van der Giesen Bestuurders HefGroep-KindeRdam 5

WE DOEN HET VOOR...

...DIE ENE GLIMLACH ONVERWACHTS...

Een jaar met Covid. Met alle gevolgen van dien. Het vergde het uiterste van onze medewerkers en het management. Collega’s die uitvielen met coronaverschijnselen of door quarantaine, roosters die op het laatste moment moesten worden aangepast, voortdurend wisselende richtlijnen, sluiting van locaties tijdens de lockdown begin 2021, online-programma’s die razendsnel ontwikkeld werden om thuis kinderen op te vangen en te vermaken en de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. Jongerenwerkers hadden, naast hun reguliere werk, hun handen vol aan het voorkomen van verdere rellen door jongeren die in opstand kwamen tegen coronamaatregelen, zoals op de Beijerlandselaan. Het zorgde ervoor dat werknemers grote werkdruk en werkstress ervaarden. En de alarmbel luidden. Samen met de cao-perikelen leidde het zelfs tot landelijke stakingen. Het Bestuur heeft begrip voor de ervaren werkdruk, maar is ook verantwoordelijk voor de voortgang van de dienstverlening en het ontlasten van ouders. In gesprekken met management en medewerkers ontstond wederzijds begrip, omdat wij duidelijk konden maken dat we samen met de branche inzetten op constructieve gesprekken met beleidsmakers bij de overheid, om zo tot een oplossing te komen. Kortom, het was een bewogen jaar. Toch, alles in ogenschouw nemend, kijken we met voldoening terug hoe onze mensen met elkaar en voor elkaar de trein op de rails wisten te houden. Stuurmanskunst, flexibiliteit en collegialiteit. WAAR WE ELKAAR ONTMOETEN: MEDEWERKERS

Vinden, Boeien, Binden Een ander - groeiend - probleem is de grote krapte op de arbeidsmarkt. De toestroom van nieuwe medewerkers in de kinderopvang neemt af. Ook het onderwijs en de zorgsector zijn naarstig op zoek naar nieuwe mensen, en vissen in dezelfde vijver naar jong talent. Voor de kinderopvang betekent dit een twee- ledige opdracht. 1) Hoe enthousiasmeren we potentiële pedagogisch medewerkers voor ons mooie vak en hoe behouden we huidige medewerkers? En 2) hoe presenteren wij ons als een aantrekkelijke werkgever in de regio? Het zal van onze nieuwe organisatie de komende tijd grote creativiteit, denkkracht en investeringen blijven vragen. Gezamenlijk optrekken De krappe arbeidsmarkt is een branche- overstijgend probleem, dat ook om een gezamenlijke aanpak vraagt. In Rotterdam werken gemeente, beroepsonderwijs en kinderopvang samen in het project Beste Leraar. Met elkaar kijken we hoe we de vraag naar werknemers beter kunnen organiseren. In 2021 heeft HefGroep-KindeRdam op 3 trajecten ingezet: bbl (medewerkers volgen hun opleiding op de groep), Praktijkschool (dag- studenten krijgen onderwijs op een kinder- opvanglocatie) en de Brede route (studenten vanuit verschillende opleidingen lopen samen stage). Zo maken we met elkaar de toekomst. 9

Samenwerken is de kern van al ons handelen. Intern en met externe partners. In het belang van kinderen, jongeren, pubers, jongvolwassenen en ouders. In alle gradaties, in alle kleuren. Grootstedelijke vraagstukken In een stad met ca. 170 nationaliteiten hebben we te maken met vraagstukken als kansen- ongelijkheid, armoede, laaggeletterdheid en jongerenproblematiek. Vraagstukken die nauwe samenwerkingen vereisen met mede- spelers in de stad, zoals onderwijs, gemeente en Jeugdhulp. Mooie vormen van samen doen Een voorbeeld van ambitie en urgentie is PACT Jonge Kind. Wat kunnen we, moeten we doen om ook kwetsbare kinderen een goede start te geven? Hoe maken we verbindingen met ouders? Zorgen voor elkaar, is samen optrekken. Een ander voorbeeld is het Rotterdamse overleg De Bondgenoten. In 2021 hebben Gemeente, Jeugdhulp, onderwijs en kinderopvang een gezamenlijke visie opgesteld over Opgroeien, Opvoeden en Ontwikkelen in 2030. Het visiedocument is hier terug te lezen. Een samenvatting van het visiedocument is hier terug te lezen. Op de site hefgroep-kinderdam.nl vind je ook het volledige visiedocument. HefGroep en KindeRdam nemen al jarenlang afzonderlijk actief deel aan dit overleg. Vanaf nu zal dit een gezamenlijke inzet gaan worden. KINDWijzer Als onderdeel van KINDWijzer was HefGroep- WAAR WE ELKAAR ONTMOETEN: ONZE PARTNERS

KindeRdam medeorganisator van het congres Raising the Future. In inspirerende lezingen, interviews en video’s spraken wetenschappers en richtinggevende vakgenoten met elkaar over het kind in zijn wereld van vandaag en van de toekomst. Het hele programma is hier terug te kijken. Onderwijs Samenwerken met en binnen het basisonderwijs breidt zich steeds verder uit. Kindcentrum IJsselmonde was in 2021 een mooi voorbeeld van het eerste. Als fusiepartners konden we hier het opvangaanbod samen verder uitbouwen. SMWR Kinderen helpen die dreigen buiten de boot te vallen. Dat betekent: de signalen opvangen, herkennen en zo vroeg mogelijk in actie komen. In de huidige maatschappij moet dat nood- gedwongen bij steeds jongere kinderen. JOZ De straat komt steeds meer letterlijk de school binnen. En daarmee soms ook de problemen die in de straat of de wijk leven. Dan is het goed om ook op de middelbare school met een professionele blik een oogje in het zeil te houden. Dat helpt de veiligheid en een veilige omgeving in tact te houden. En daarmee jongeren te behoeden voor ongewenste verleiding. Beroepsonderwijs Corona had ook grote consequenties voor onze toekomstige medewerkers. Vanwege coronamaatregelen ontstond in het beroepsonderwijs 11

een groot probleem met het vinden van stageplekken voor de studenten PW. We hebben extra inspanningen geleverd om de medewerkers van de nabije toekomst toch een stageplek te bieden. En hen zo te helpen met de continuïteit van hun studie. Huisvesting Diverse scholen in het werkgebied herbezinnen zich op hun huisvesting: scholen groeien of krimpen. Waar dit consequenties heeft voor onze peuter- en kinderopvang, zijn wij betrokken in overleggen met schoolbesturen en gemeente. Van het inrichten van integrale kindcentra tot en met meedenken in huisvestingsstrategieën en planontwikkeling van nieuwe scholen. Gericht dus op de dagelijkse praktijk van nu. Maar ook vooruitziend op toekomstige ontwikkelingen. Bij elkaar tonen de verschillende samenwerkingsvormen met het onderwijs hoe spelend leren, voorschoolse educatie, doorlopende leerlijnen en jongerenwerk een aaneensluitende keten van dienstverlening vormen.

...HET OP JE AFRENNEN MET OPEN ARMEN...

...TROTS OP DE BOKS EN HET VERTROUWEN DAT JE GAF...

Begin januari 2021 is de Raad van Toezicht van Stichting HefGroep-KindeRdam voor het eerst bijeengeweest in de nieuwe samenstelling, met leden die afkomstig zijn uit beide organisaties. Ook hier is sprake van een nieuw team met een grote opgave. Groot, omdat het gaat om het samenbrengen van twee sterke dienstverleners met totaal zo’n 1400 medewerkers, die dagelijks op een professionele en positieve manier hard werken voor het welzijn van kinderen en jongeren. Samen, met elkaar, zijn we het fundament aan het leggen van een nieuwe organisatie die zich richt op een integrale en holistische aanpak die peuters, kinderen en jongeren ondersteunt in hun intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling. En hen begeleidt op weg naar hún toekomst. De Raad van Toezicht heeft de taak integraal en onafhankelijk toezicht te houden op de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt, op het beleid en op de algemene gang van zaken van de organisatie. De Raad functioneert als werkgever, maar vooral ook als sparringpartner en klankbord van de Raad van Bestuur. Er wordt constructief meegedacht met het Bestuur, zodat de nieuwe organisatie optimaal kan acteren in een wereld die op veel manieren in beweging is. De thema’s en vraagstukken die de komende jaren zullen gaan spelen, vragen om innovatieve oplossingen. Samen willen wij bouwen aan een organisatie die daarvoor krachtig, flexibel en vooruitziend zal zijn. Het afgelopen jaar heeft de Raad vastgesteld dat de organisatie voldoet aan de Governance Code WAAR WE ELKAAR ONTMOETEN: RAAD VAN TOEZICHT 15

Kinderopvang. De jaarrekeningen 2020 zijn goedgekeurd, evenals de begroting voor 2022. Verder is goedkeuring verleend aan de realisatie van de jaardoelen 2021. Complimenten De Raad is onder de indruk van de wijze waarop de medewerkers, het management en de Raad van Bestuur zijn omgegaan met het opstarten van de nieuwe organisatie onder de bijzondere omstandig- heden van het jaar 2021, waarin COVID-19 een grote impact had. Wij spreken onze dank en waardering uit aan alle medewerkers voor de daadkracht, veerkracht, het oplossingsgericht denken en meedenken in deze gecompliceerde en veeleisende tijden. Wij kijken dan ook vol vertrouwen uit naar de toekomst! Namens de Raad van Toezicht Mevrouw L.M van Vlier-Douma

17 ...HET BOUWEN AAN EEN STEVIGE BAND...

...DE KLEINE MOMENTEN EN DE GROTE TALENTEN...

Voor de gezamenlijke Ondernemingsraad van HefGroep (GOR) en KindeRdam (OR) was het een jaar van ontmoeten en samenwerken. In eerste instantie noodgedwongen online, maar medio september konden we elkaar live spreken, ontmoeten en met elkaar van gedachten wisselen. En dat voelde goed. In voorbereiding op een gezamenlijke medezeggenschap binnen een nieuwe Ondernemingsraad voor HefGroepKindeRdam, werd al in verschillende onderdelen en werkgroepen samengewerkt, zoals in de werkgroep HR-visie. In 2021 hebben we met name onze zorgen geuit over de ervaren werkdruk en werkstress bij medewerkers. We zien dat het Bestuur de signalen vanuit de organisatie serieus neemt en moeite doet om oplossingen te vinden. De GOR/OR neemt daarin graag zijn adviserende rol. Voorbereiding op 2022 In 2022 zullen de GOR en OR binnen een nieuwe Ondernemingsraad een gezamenlijke medezeggenschap gaan vormen, die opkomt voor de belangen van alle medewerkers van HefGroep-KindeRdam. WAAR WE ELKAAR ONTMOETEN: ONDERNEMINGSRAAD 19

...EEN GOEDE START

OF EEN NIEUW BEGIN...

HIGHLIGHTS KINDERDAM Amalia Amalia is nu ook in naam en vormgeving volledig onderdeel van de KindeRdam-familie. Corona De Werkgroep Corona draaide overuren om naar medewerkers en ouders snel en adequaat te communiceren over de steeds veranderende overheidsmaatregelen. In gesprek met ouders We zijn in voortdurende dialoog met ouders. Dat doen we face to face en online. Bijvoorbeeld in thuisactiviteiten door onze locaties en webinars en de pedagogen. We ondersteunen, we adviseren, we hebben een luisterend oor. Investeringen Om een uitdagende speelleeromgeving te creëren, is geïnvesteerd in speelleermiddelen en extra boekenpakketten. Kwaliteit Steeds meer kinderopvangorganisaties maken gebruik van het door KindeRdam en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkelde meetinstrument Pedagogische Praktijk in Beeld (PiB). De monitor is overgedragen aan het landelijk Expertisecentrum. Het kwaliteitsdashboard is gevuld met gegevens vanuit GGD en PiB en binnen- gekomen klachten. Hierdoor zijn, naast financiële gegevens, ook kwaliteitsgegevens beschikbaar voor de locaties.

Natuur en duurzaamheid Natuur is een thema van onze programmering en activiteiten op de locaties. Er is veel aandacht voor moestuinen en duurzaamheid. Pedagogiek Er is een aanzet gemaakt voor het nieuwe Pedagogisch Beleid, met de nieuwste pedagogische inzichten, ervaringen uit het werkveld en interactie met ouders. Samen met Peuter & Co is een project Burgerschap gestart. We hebben een gezamenlijke subsidieaanvraag gedaan en geïnventariseerd waar de vragen op de locaties liggen. Zorgstructuur Er is een training Meldcode kindermishandeling gegeven voor medewerkers. Er is een verbeterde zorgstructuur ingevoerd. 23

HIGHLIGHTS PEUTER & CO Samen met Hogeschool Rotterdam is het project Thuis in Taal doorontwikkeld. Het project loopt op 10 locaties en steeds meer scholen doen mee. De projectmedewerkers Thuis in Taal gaan samen met studenten naar ouders en kinderen thuis. Ouders worden op allerlei manieren gestimuleerd en ondersteund om thuis met hun kind aan taalontwikkeling te doen. Het handboek en de procesevaluatie van de ukkiegroep is ingediend bij het NJi om de interventie te laten opnemen in de databank. Paul Leseman, hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, is gevraagd een reflectie te geven op het pedagogisch curriculum. Op initiatief van KINDWijzer en samen met KIK is het curriculum ingebracht ter inspiratie voor het opstellen van een landelijk waardenkader kinderopvang. In het laatste kwartaal heeft de gemeente VE-houders de mogelijkheid geboden om 4 weken gratis peuteropvang te bieden aan doelgroepkinderen. In de hoop dat ouders daarna zouden besluiten hun kind in te schrijven. 378 ouders hebben hiervan gebruik gemaakt; 377 doelgroeppeuters zijn gebruik blijven maken van de voorschoolse educatie. Tijdens de lockdown is ‘Thuis met je peuter’ doorgegaan. Daarna is dit aangehouden met een maandelijkse nieuwsbrief voor ouders: ‘Thuis met je peuter’.

We hebben in alle vier de regio’s een zomerschool georganiseerd. De peuters hebben een extra aanbod gekregen met als thema ‘Coco kan het!’ De taalontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen die veel gemist hebben tijdens de lockdown, stond hierbij centraal. Dit hebben we niet kunnen doen zonder de enthousiaste pm’ers die tijdens deze (vakantie-)weken hebben gewerkt. Reflectie op de praktijk is verder doorontwikkeld en inmiddels een vast onderdeel van onze continue kwaliteitsverbetering. 25

HIGHLIGHTS JOZ Aanbesteding Grenzenstellend Jongerenwerk In 2021 is gewerkt aan de aanbesteding voor Grenzenstellend Jongerenwerk (51 fte). De opdracht is ons gegund voor minimaal 6 en maximaal 10 jaar. Scholeninzet In 2021 is de scholeninzet in Capelle aan den IJssel uitgebreid naar 3 locaties voor voort- gezet onderwijs: Comenius College, IJssel- college en Accent College. Daarnaast is de scholeninzet in Rotterdam uitgebreid naar 3 onderwijslocaties in de gebieden Prins Alexander en Hoogvliet. Jongerencoaching Capelle aan den IJssel en Nissewaard In de gemeentes Capelle aan den IJssel en Nissewaard zijn de opdrachten gericht op jongeren- werk uitgebreid met twee Intensieve jongerencoaches. Deze coaches hanteren dezelfde werkwijze (Intensieve Jongeren Aanpak) als de jongerencoaches die namens JOZ in het wijkteam van Rotterdam werkzaam zijn. Geweldig Rotterdam In 2021 is de campagne Geweldig Rotterdam gestart, gericht op het terugdringen van het messengeweld in de stad. Interventies scholeninzet In het verlengde van de scholeninzet zijn interventies ingezet. Er zijn lesprogramma’s

over identiteitsontwikkeling, bewustwording en gedragsverandering uitgevoerd, zoals Het Eiland van... en Connect. Daarnaast hebben wij docenten en leerlingen van verschillende onderwijs- instellingen in het vo voorgelicht over specifieke thema’s, zoals drillrap, snus, sexting en geldezels. Training Online Jongerenwerk In samenwerking met Sociaal Werk Nederland heeft JOZ een landelijke online jongerenwerk- training gegeven aan ongeveer 400 jongeren- werkers. Train-de-trainer In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft JOZ een Train-de-trainer over Adviseurs van de Straat gegeven aan 24 trainers van een landelijke interventie, genaamd AJB (Alleen Jij Bepaalt). Onderzoek Breda De gemeente Breda heeft Stichting JOZ gevraagd de jeugdketen te analyseren en hierover concrete aanbevelingen te doen. 27

HIGHLIGHTS SMWR Tijdens de coronasluiting hebben de maatschappelijk werkers ouders waar mogelijk online bijgestaan. In het project Herijking schoolmaatschappelijk werk wordt samen met schoolbesturen en gemeente gewerkt aan een strategische visie. SMWR heeft samen met gemeente en onderwijs zitting in de stuurgroep en treedt op als trekker van de werkgroep Het Fundament van SMW. SMWR is samen met PCBO en namens de aanbieders van het smw in de stad vertegenwoordiger in het project Uitvoeringsfase school-/ zorgteams po Rotterdam. Er is een gezamelijke wervingscampagne opgezet met PCBO, Stichting Mee, Stichting SOL en SMWR voor de uitbreiding van het smw ten behoeve van de school-/zorgteams. Continuering van de ONZE-aanpak in samenwerking met schoolbesturen. (ONderwijs en Zorg Expertise, waarbij Rotterdamse scholen een aanpak ontwikkelen in een snelle aansluiting met zorg). SMWR is vertegenwoordiger namens de smw-aanbieders en neemt deel aan de adviesgroep. Positive Behavior Support is geborgd in de werkmethodiek van SMW.

...HET HAND-IN-HAND IN ONZE HANDEN...

WAAR WE ELKAAR ONTMOETEN: FINANCIEEL VERSLAG* Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Kortlopende vorderingen en overlopende activa Debiteuren Te vorderen vennootschapsbelasting Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen ACTIVA 31-12-2021 8.837 5.585.529 206.670 5.801.036 1.298.686 0 1.418.969 2.717.655 32.228.023 40.746.714 31-12-2020 94.921 5.996.183 166.833 6.257.937 496.903 157.739 4.044.623 4.699.265 26.230.053 37.187.255 Geconsolideerde balans per 31 december 2021

Groepsvermogen Egalisatierekening Voorzieningen Voorziening jubilea Voorziening transitievergoedingen Voorziening loondoorbetaling langdurig zieken Voorziening reorganisatie migratie IT Voorziening ontmantelen en verwijderen actief Voorziening latente VpB Langlopende schulden Hypotheek o/g Kortlopende schuldenb en overlopende passiva Aflossingverplichtingen Schulden aan banken Crediteuren Terug te betalen subsidies Belastingen en sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva PASSIVA 31-12-2021 25.941.335 88.518 358.619 202.429 157.035 470.000 64.200 176.935 1.429.218 114.890 91.355 0 1.308.891 798.087 2.163.014 8.811.406 13.172.753 40.746.714 31-12-2020 24.680.995 103.076 265.514 173.485 342.861 0 0 206.113 987.973 206.245 162.613 352 1.570.302 0 1.878.754 7.596.945 11.208.966 37.187.255

Bedrijfsopbrengsten Omzet kinderopvang Overheidsbijdragen en subsidies Overige opbrengsten Kosten Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenlasten Overige personele beloningen Afschrijvingen Egalisatiereserve Huisvestingskosten Directe exploitatiekosten Algemene kosten Doorbelasting overhead Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat voor belasting Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting 31-12-2021 42.463.750 31.301.843 699.775 74.465.368 39.905.148 11.300.362 6.546.089 1.146.131 - 14.558 6.766.516 2.228.315 4.793.131 85.703 72.756.837 1.708.531 -137.350 1.571.181 - 310.734 1.260.447 31-12-2020 40.377.349 29.993.398 694.270 71.065.017 39.042.939 10.509.238 6.565.541 1.128.559 - 14.558 6.421.084 1.971.631 3.680.111 17.253 69.321.798 1.743.219 -66.871 1.676.348 - 97.227 1.579.121 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening over 2021

De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren: Saldo van baten en lasten Afschrijvingen/mutatievoorzieningen Mutatie werkkapitaal Overige operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Toelichting op geldmiddelen Saldo liquide middelen op 1 januari Mutatie geldmiddelen Saldo liquide middelen op 31 december * Vergelijkende cijfers Ten behoeve van het inzicht zijn in deze jaarrekening de vergelijkende cijfers opgenomen van de entiteiten in de consolidatiekring van 2020 en 2021. ** Het kasstroomschema is toegevoegd om inzicht te geven in de financiering van de activiteiten van HefGroep-KindeRdam, alsmede in de liquiditeit en solvabiliteit. 31-12-2021 1.708.531 1.395.140 3.849.926 - 253.024 - 596.338 - 106.265 5.997.970 26.230.053 5.997.970 32.228.023 31-12-2020 1.743.219 1.092.547 6.248.457 - 164.098 - 1.198.045 900.498 8.622.578 17.607.475 8.622.578 26.230.053 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht over 2021**

34 ...HET FUNDAMENT VAN EEN MET LEVEN

PERSONELE CIJFERS AANTAL WERKNEMERS 1324 GEMIDDELDE LEEFTIJD 42 GEMIDDELD VERZUIM 8,1% OMGEVEN STAD... 35

...HET SAMENWERKEN MET EEN LACH...

Op het moment van schrijven van deze epiloog is de wereld in de greep van nog altijd de pandemie, oorlog in Europa, onrust rondom de stikstofcrisis, extreme schommelingen in weer en klimaat en hoge energieprijzen. We merken daarvan nu al de gevolgen voor onze economie. Een recessie ligt op de loer. De wereld is op kleine en op grote schaal in beweging. Dat maakt het geen gemakkelijke tijd. Hoe moeten wij anticiperen op de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid? Nu, straks en in nabije toekomst Op de directe termijn vraagt de praktijk van alledag om direct handelen en ingrijpen. We constateren een verschuiving van de vraag naar peuteropvang in dagopvang, met als gevolg oplopende wachtlijsten. Daarnaast zien we in het onderwijs een verandering van onderwijstijden en nieuwe arrangementen. Hiermee zal ook de vraag van ouders veranderen. Om mee te bewegen met het onderwijs en met de vraag van ouders, zullen we onze opvangpakketten en opvangtijden kritisch onder de loep moeten nemen. Een ander beleidsbepalend onderwerp is de verwachting dat de overheid de kinderopvang op een andere wijze zal gaan financieren. Als basisvoorziening zal de toegankelijkheid voor alle kinderen vergroten. Het stelt ons voor nóg grotere uitdagingen op het gebied van huisvesting en de krappe arbeidsmarkt. WAAR WE MET ELKAAR NAARTOE GAAN 37

Tegelijkertijd zijn we bezig met de verdere inrichting van de nieuwe organisatie voor de langere termijn. Met het oog op de hiervoor genoemde ontwikkelingen ligt een vervlechting van peuteropvang en dagopvang voor de hand. Zo kunnen we onze dienstverlening breder, sterker en dus minder kwetsbaar voor veranderingen maken. Bij dat alles houden we voortdurend onze missie en onze ambities zoals verwoord in ons Manifest 2030 in het vizier. Om daarmee voor alle kinderen en jongeren een kansrijke toekomst mogelijk te maken. Els Maasdam en Vigdis van der Giesen Bestuurders HefGroep-KindeRdam

...DAAR DOEN WE HET VOOR!

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=