Hydrocare

MVO jaarverslag 2022

Inhoud 03WOORD VOORAF OVER HYDROCARE Hydrocare BV MVO jaarverslag 2022 02 04 12DUURZAAM SAMENWERKEN 24PEOPLE 27PLANET 31 SAMENVATTING DOELEN 34 PROFIT 36NAWOORD

Beste lezer, Nederland wordt gedomineerd door waterschaarste. Komend decennium is een radicale verandering in water- en energiegebruik nodig om de toekomst zeker te stellen. We zullen bewuster omgaan met water- en energiebronnen. Door klimaatverandering en overheidsbeleid wordt de beschikbaarheid van conventionele bronnen ingeperkt. Continuïteit, zelfredzaamheid en flexibiliteit wordt voor bedrijven steeds belangrijker. Bij Hydrocare werkt een bijzondere groep mensen. Stuk voor stuk bevlogen professionals. Vooral onze combinatie van kennis en ervaring in de watertechniek, energietechniek, automatisering, installatietechniek en laboratoriumtechniek is uniek. Wij geloven dat wij het verschil kunnen maken. Gaan een prominente rol spelen in de water- en energietransitie in Nederland. Willen koploper zijn in het verduurzamen van watergebruik. Waarmee we streven naar duurzame water- en energieoplossingen voor mensen, de planeet en daarmee onze toekomstige generaties. Dat is onze stip aan de horizon. Afgelopen jaar heeft ons uitgedaagd om nog meer na te denken over de wijze waarop we omgaan met MVO. Dat ons watersysteem onder druk staat heeft dit nog eens versterkt. Meer focus op waterbesparing, hergebruik en daarmee de beschikbaarheid van water. Duurzaamheid is voor ons geen vastomlijnde, opzichzelfstaande ambitie, maar loopt als een groene draad door ons werk heen. Juist het integrale karakter kent echter het risico dat duurzaamheid intern en extern weinig zichtbaar is en dat inzet en voortgang een ad-hoc karakter hebben. Juist om deze reden hebben we besloten om dit te laten toetsen en certificeren volgens de MVO-prestatieladder. Hiermee tonen we aan dat we als organisatie blijven werken aan een ijzersterk MVO-beleid. Met de stappen die we al hebben gemaakt, zijn we goed op weg onze ambitie waar te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit samen met onze mensen voor elkaar gaan krijgen. Kevin Kanters Algemeen Directeur Hydrocare Woord vooraf Kevin Kanters “Duurzaam opereren is onze drijfveer voor succes” 03

05 Over Hydrocare 04

Ons bestaansrecht ligt in het veilig en duurzaam beschikbaar maken van water. Waterbesparing, warmtebenutting en hergebruik zijn belangrijke thema's. Bij onze klanten is een verschuiving ontstaan van ‘goedkoop’ water naar de borging van continuïteit in een wereld waarin water steeds schaarser wordt. Hydrocare is een 100% dochteronderneming van Brabant Water en bestaat uit de drie ondernemingen HydroBusiness, Hydroscope en Hydreco. Gezamenlijk verduurzamen wij watergebruik. We koesteren water, maken het schoon, houden het veilig en halen er energie uit. Ons doel is te werken aan meer dan tevreden klanten door ze te helpen een verduurzamingsslag te maken in hun waterbeleid. We zetten altijd die extra stap met liefde voor onze planeet. Onze diensten mogen geen afbreuk doen aan het milieu. Hydrocare streeft ernaar het goede voorbeeld te geven als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en wil daarin ook voorop lopen in de markt. Onze water- en energie infrastructuur kunnen we niet alleen veranderen. Hier is samenwerking voor nodig. In het volgende hoofdstuk beschrijven we hoe we op MVO gebied met onze stakeholders optrekken. Ons bestaansrecht Wij verduurzamen uw watergebruik. Onze deskundigen koesteren water, halen er energie uit, maken het schoon en houden het veilig. Missie 05

Onze wortels Als dochteronderneming van Brabant Water gaat Hydrocare een prominente rol spelen in de water- en energietransitie in Nederland. Waar de dienstverlening van Brabant Water stopt bij de watermeter, gaan wij als Hydrocare verder. Met Hydreco, HydroBusiness en Hydroscope zorgen we voor alternatieve water- en energielevering, het optimaliseren van water- en energiegebruik en hergebruik. De dienstverlening van Hydrocare moet minimaal op hetzelfde serviceniveau zijn als haar moeder. Diensten mogen geen afbreuk doen aan het milieu en imago van Brabant Water. De medewerkers zijn vanuit duurzaamheid intrinsiek gemotiveerd, breed gedisciplineerd en oplossingsgericht. 06

Hydroscope is hét toonaangevende adviesbureau in Nederland voor duurzame wateroplossingen. Wij houden ons bezig met de waterkwaliteit binnen gebouwen, waarbij onze scope bestaat uit advies, bemonstering, legionellapreventie, beheer en onderhoud. 07

Hydreco is een pionier in duurzame energieoplossingen. Wij zijn een toegewijde partner voor het ontwerpen, ontwikkelen en exploiteren van koude- en warmteopslagsystemen (WKO). Wij helpen bedrijven hun duurzaamheidsdoelen te bereiken door partner te zijn voor de lange termijn. Samen met onze klanten bouwen we aan een groenere toekomst. 08

HydroBusiness is expert in het exploiteren van waterzuiveringsinstallaties, of het nu gaat om het produceren van industrieel water of het behandelen van afvalwater. Wij geloven dat duurzaam watergebruik niet alleen een trend is, maar een maatschappelijke verantwoordelijkheid. 09

Hydrocare in één oogopslag Jaaromzet € 18 miljoen 85 medewerkers 50 jaar kennis en ervaring 10.000 installatiebeoordelingen per jaar 25.000 watermonsters per jaar 12 industriewater- en afvalwaterzuiveringen 32 duurzame energiesystemen Solvabiliteit 80% 10

Certificeringen Kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid staan voor ons voorop. Dit laten we graag verankeren in certificeringen. 11 HydroBusiness HydroBusiness VCA ISO 9001 VCA BRL 600021/00 Hydreco Hydreco Hydreco Hydreco Hydroscope Hydroscope Hydroscope Hydroscope Hydroscope Hydroscope Hydrocare ISO 9001 BRL 11000 PROT. 11001 ISO 9001 VCA ISO 17025 monsterneming REOB BRL 6010 BRL-6000-08C MVO

Duurzaam samenwerken 12

Duurzaam samenwerken Klanten Aandeel houder Leveranciers Arbeidsmarkt Medewerkers Omwonenden Overheden Branche organisaties Onze water- en energie infrastructuur kunnen we niet alleen veranderen. Hier is samenwerking voor nodig. Dit doen we samen met onze stakeholders: 13

Klanten zijn voor ons een belangrijke inspiratiebron. Iedere vraag is uniek en dat vergt maatwerkoplossingen op het gebied van techniek en dienstverlening. Persoonlijk contact is essentieel voor een goede samenwerking. Hydrocare is trots op de feedback van klanten. Zo kreeg Hydroscope van haar klanten in 2022 een gemiddeld rapportcijfer van 7,9. Onze adviseurs kregen zelfs een 8,6. Natuurlijk gaat er ook wel eens iets mis. In totaal heeft Hydrocare vijftien klantenklachten ontvangen, waarvan het grootste gedeelte naar tevredenheid is opgelost. Klanten houden ons scherp, wat zorgt voor een betere dienstverlening. Klanten In 2022 kwam de vluchtelingenstroom uit Oekraïne op gang. Hydroscope heeft het COA bijgestaan in het legionellaveilig inrichten van verschillende noodopvanglocaties. HydroBusiness heeft in 2022 een belangrijk contract met Sekisui S-Lec in Roermond verlengd. HydroBusiness levert duurzaam water. Het water wordt uit de Roer gewonnen en gezuiverd tot demiwater. Hydreco onderhoudt het WKO-systeem op de High Tech Campus in Eindhoven. Er dreigt een onbalans in de bodem te ontstaan. In nauw overleg met de tientallen warmte-afnemers in het gebied heeft Hydreco afspraken gemaakt over een evenwichtige verdeling in de warmte- en koudevraag. Als waardering voor onze voortdurende inzet om veiligheid bij al onze werkzaamheden de hoogste prioriteit te geven, heeft Hydroscope de Philips Safety Award 2022 gewonnen. Een prachtige beloning voor de manier waarop we als onderaannemer aandacht geven aan veiligheid tijdens het werk. 14

2022 was het jaar van opnieuw samenkomen. Gedurende de coronaperiode is noodgedwongen veel vanuit huis gewerkt. Er zijn verschillende activiteiten ondernomen om op een ludieke manier meer samen te zijn. Zo heeft Hydroscope één jaar na dato alsnog haar 20-jarig bestaan gevierd. De coronaperiode heeft ook laten zien dat thuiswerken praktisch kan zijn en transport kan besparen. Om die reden heeft Hydrocare het beleid ‘hybride werken’ gelanceerd. Kennis is cruciaal Kennisontwikkeling is cruciaal in een markt die in transitie is. Er zijn veel cursussen georganiseerd, waaronder een training Waterbesparing. Onze doelstelling om meer dan 2,5% van de werktijd aan opleidingen te besteden is net niet gehaald. Ondernemingsraad opgericht Met een groeiende groep collega's wordt werknemersvertegenwoordiging steeds belangrijker. Het is in 2022 eindelijk gelukt om een ondernemingsraad op te richten. De OR heeft een goede start gemaakt! Nominatie Inspiratie Award Een van de grootste complimenten die we hebben ontvangen is een nominatie voor de ENVAQUA Inspiratie Award Beste Werkgever. HRM medewerker Tessa Hogerbrug presenteerde met trots haar verhaal over het werkgeverschap van Hydroscope. Medewerkers 15

Health check Hydrocare moedigt haar mensen aan om deel te nemen aan de health check. We zijn blij om te zien dat er enthousiast gebruik van wordt gemaakt. Opleiding en ontwikkeling We vinden leren en ontwikkelen belangrijk. Om die reden investeren we 2,5% van onze werktijd in opleiding. Regelmatig organiseren we zelf trainingen en workshops waar onze medewerkers aan deel kunnen nemen. Zo werd in 2022 een training Water- en energiebesparing verzorgd. Werkgroep duurzame inzetbaarheid Vanuit verschillende disciplines binnen de organisatie is de werkgroep duurzame inzetbaarheid opgericht. Bij alles wat hier wordt geïnitieerd, wordt kritisch gekeken of dit past binnen het MVO-beleid. Samenwerking Waar duurzaam samengewerkt kan worden, gebeurt dat ook. Vanuit een klant werd de opdracht verstrekt om defecte terugstroombeveiligingen en overige gebreken van alle locaties aan te passen. Door de perfecte samenwerking tussen collega's met verschillende functie is dit met succes volbracht. Bijdragen vanuit passie Regelmatig zetten onze medewerkers hun hobby in binnen de organisatie. Dát inzetten waar je blij van wordt is namelijk leuk voor jezelf, maar ook fijn voor de organisatie. Inmiddels hebben we fotografen, koks en een yogadocent. Gelijke behandeling op de werkvloer Niemand mag het gevoel hebben ongelijk te worden behandeld. In 2022 is intern een enquête uitgezet over gelijke behandeling op de werkvloer. Reacties werden anoniem verwerkt, beoordeeld en daarna gepresenteerd in de bedrijfsoverleggen. Fruitful office Om ontbossing tegen te gaan en CO2-uitstoot te compenseren plant Fruitful Office één fruitboom voor elke fruitmand die zij bij ons bezorgen. In de periode van juli tot en met september 2022 hebben we ervoor gezorgd dat er maar liefst 39 nieuwe bomen konden worden geplant. Duurzaam afvalwater zuiveren HydroBusiness heeft in 2022 verschillende aanpassingen gedaan aan de afvalwaterzuivering van Mars in Veghel. Hiermee kan Mars haar afvalwater veel duurzamer behandelen. 16

Vooral onze energie- en waterinstallaties kunnen impact hebben op de omgeving. Hydrocare organiseert regelmatig informatie- en inspraakbijeenkomsten rondom haar projecten. De afvalwaterzuivering in Boxtel vraagt onze bijzondere aandacht. Regelmatig komen er geur- en geluidsklachten van omliggende bedrijven en bewoners. HydroBusiness maakt deel uit van een bewonerscommissie. Zo is er in 2022 een rondleiding gegeven op de zuivering. Tevens zijn er verschillende kleine optimalisaties uitgevoerd om overlast naar de omgeving te verminderen. Begin 2022 is de biogasontzwaveling van de zuivering defect geraakt. Hierdoor kon het biogas een aantal weken niet worden benut en is afgefakkeld. Het herstellen van de storing heeft maanden geduurd. In de tussentijd heeft HydroBusiness een mobiele biogasontzwaveling toegepast. Omwonenden hebben bij vlagen geurhinder kunnen ervaren. De storing is aangegrepen om aanvullende luchtfilters te installeren. Omwonenden Hydroscope heeft in 2022 een waterbeheerplan opgeleverd voor de Floriade. Net als voor de vorige editie 10 jaar geleden. Er is voor maar liefst 60 uur extra werk verzet door binnen- en buitendienst. Meldingen van stankoverlast bij de afvalwaterzuivering in Boxtel komen regelmatig binnen. HydroBusiness neemt deze meldingen altijd serieus en onderneemt acties om de overlast te verminderen. Bij afvalwaterzuiveringen in Houten zijn hoge concentraties van de legionellabacterie vastgesteld. Hydroscope heeft als expert op dit gebied ondersteund middels een risicobeoordeling en metingen. Binnen Hydrocare zijn we in 2022 gestart met het inzamelen van speelgoed voor Actie Klaasje. Hiermee hebben onze collega's vele kinderen blij gemaakt met een refurbished sinterklaascadeau. 17

Hydrocare werkt nauw samen met leveranciers. Aqualab Zuid, Unica, Kropman en Technische Alliantie ondersteunen ons het meest. Duurzaamheid is een belangrijk thema in de samenwerking. Zo kiest Hydrocare bewust voor lokale leveranciers. Naast de kortere responstijd, leidt dit ook tot kortere reisafstanden en minder CO2-uitstoot. Duurzaam inkopen vergt wel meer aandacht. Ook al wordt er bewust ingekocht, het is nog niet voldoende verankerd in het inkoopbeleid. Hier wordt aan gewerkt. Leveranciers Hydreco is gestart met de uitvraag voor het verzorgen van het reguliere onderhoud en het oppakken van de eerstelijns storingsopvolging van de WKO. Uit de inschrijvingen zijn twee aannemers geselecteerd voor de regio's Noord-Oost en West. Vernieuwen onderhoudscontracten Aqualab Zuid is een van de weinige bedrijven in de Biesbosch. Ze zijn nauw betrokken bij het natuurbeheer en ondersteunen bijvoorbeeld het Biesbosch Museum. Mede op aangeven van Hydroscope is het wagenpark verder verduurzaamd. Zo wordt de koeling van de monsternamebussen deels door zonne-energie opgewekt. Hydroscope en Aqualab Zuid delen actief kennis uit. Het bedrijf heeft ook de ambitie om een MVOcertificering te behalen. Benieuwd hoe drinkwater wordt geanalyseerd op legionella? Scan de QR code: Aqualab Zuid Duurzame bedrijfskleding We stellen sinds 2022 duurzame bedrijfskleding beschikbaar aan onze medewerkers. Hiervoor werken we samen met Printer Active Wear. Hiermee besparen we water, en kiezen we bewust voor materialen die het milieu minder belasten. 18 Bron foto: Aqualab Zuid

Overheden Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde 14 juli, samen met de Provincie NoordBrabant, een (online) spreekuur voor gemeenten. Medewerkers van gemeenten in Noord-Brabant konden daar terecht voor alle vragen die leven bij het ontwikkelen en de inzet van systemen met bodemenergie. Hydreco nam als kennisspecialist in Open Bodemenergiesystemen deel aan deze sessie. Spreekuur Bodemenergie voor gemeenten Er is een verbod op loden leidingen gekomen bij onder meer huurwoningen. Hydroscope heeft een inventarisatie uitgevoerd naar loden leidingen bij woningen gebouwd voor 1960. Steekproefsgewijs heeft Hydroscope visueel en middels monsterneming controles uitgevoerd. Loden leidingen Hydroscope heeft inmiddels meer dan 50 afvalwaterzuiveringen beoordeeld en bemonsterd. We zijn koploper in de markt en onze kennis is wereldbreed uniek. Het kennisdocument ‘Legionella in afvalwater’ heeft een update gekregen en is beschikbaar gesteld. Bekijk het document via de QR code: Bij wijzigingen in de Waterwerkbladen beoordeelt Hydroscope al jaren de concepten. In de nieuwe Waterwerkbladen is het advies van Hydroscope overgenomen. Herziening Waterwerkbladen Op aandragen van het RIVM heeft Hydroscope een internationale lezing gegeven aan de ESGLI werkgroep voor legionellapreventie. De legionellarisico's bij afvalwaterzuiveringen zijn binnen veel landen nog onbekend. Hydroscope heeft haar ervaringen op dit gebied gedeeld. Internationale lezing legionellapreventie Kennisdocument ‘Legionella in afvalwater’ Brandweeroefening gemeente Arnhem Een aantal brandweerploegen hebben een instructie gehad over hoe te handelen bij brand op het spoor. Hierbij werd gebruik gemaakt van het WKO systeem van Arnhem Centraal. De mogelijkheid om met dit systeem naast klimaatdoeleinden voor gebouwen, ook te blussen, is speciaal hiervoor ontworpen en uniek in Nederland. HydroBusiness krijgt ontheffing HydroBusiness onttrekt water uit de Roer om op te werken tot twee verschillende kwaliteiten (industrieen demiwater). Door droogte en waterschaarste heeft het waterschap een tijdelijk verbod ingesteld op het onttrekken van water uit oppervlaktewateren. Voor HydroBusiness is officieel ontheffing verleend van dit verbod. De markten waarin Hydrocare zich begeeft zijn streng gereguleerd. Hydrocare heeft op verschillende manieren contact met overheden, zoals bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, bij toezicht op de installaties en bij het tot stand komen van regelgeving. Hydrocare deelt actief haar kennis en ervaring. Waar nodig springt Hydrocare bij. 19

Sectorbreed zijn er uitdagingen, zoals de normering van technieken en het aantrekken van talent voor de water- en energiesector. Hydrocare speelt een belangrijke rol binnen verschillende brancheorganisaties en kennisinstellingen. Water Alliance Hydroscope is lid van Water Alliance. Namens de branchevereniging worden er lezingen gegeven en wordt deelgenomen in verschillende normcommissies. Stichting Bodemenergie Hydreco levert een bijdrage aan Stichting Bodemenergie. Deze stichting verzorgt bijvoorbeeld een spreekuur voor gemeenten, waar ze vragen kwijt kunnen over warmte- en koudeopslag. Ook organiseert de stichting kennissessies en evenementen waar Hydreco regelmatig aan bijdraagt in de vorm van een presentatie. ISSO kennispartner Regelmatig organiseert ISSO een partnerbijeenkomst. Hydroscope sloot in 2022 aan om nieuwe kennis op te doen. Brancheorganisaties 20

SKIW In november 2022 organiseerde SKIW het symposium ‘Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater'. Deze dag stond in het teken van kennisuitwisseling over praktijkcases in de industrie. Hydroscope verzorgde een presentatie over Legionella en biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. DUURZAAM KOELWATERGEBRUIK Hydroscope is aangesloten bij de Expertgroep Koelwater van ENVAQUA en heeft bijgedragen aan het opstellen van het nieuwe koelwaterboek. Inhoudelijk gaat het boek over de best beschikbare technieken en het verduurzamen van koelwaterbehandeling. ENVAQUA De betrouwbaarheid van legionella-uitslagen wordt nog wel eens in twijfel getrokken. Daarnaast maakt de wetgeving onderscheid in legionellasoorten. Om deze reden organiseerde ENVAQUA in 2022 een Techtalk over Legionella-analyse. Hydroscope was een van de sprekers. 21

De water- en energiesector is sterk groeiend. Het was zeker in 2022 een uitdaging om nieuw personeel te vinden. Hydrocare zet zich actief in voor het onderwijs. Zo heeft Hydroscope bijgedragen om de legionellapreventie-adviseur erkenning te geven binnen het vakpaspoort Techniek. Ook zijn er verschillende gastcolleges gegeven op basisscholen, middelbare scholen en HBO. Hydrocare blinkt uit in het aantrekken van personeel van buiten de sector. Wij stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om te solliciteren. Nieuw personeel krijgt een persoonlijk ontwikkelplan om binnen afzienbare tijd naar de benodigde kwalificaties toe te groeien. 05 Arbeidsmarkt Collega's kunnen zich sinds 2022 registreren voor de app Vakpaspoort Techniek. Hier staat het persoonlijke BRL6010-bewijs, waarmee aan de klant kan worden aangetoond dat hij of zij over een vakbekwaamheidsbewijs beschikt. Hydrocare werkt samen met Prins Heerlijk, waar jongeren tussen de 16 en 27 jaar met leerproblemen al werkend een vak leren. Prins Heerlijk is in 2022 genomineerd voor het Appeltje van Oranje. Hydroscope deed een oproep om mee te stemmen. Hydreco gaf in 2022 een gastcollege over klimaatinstallaties aan studenten van de Avans Hogeschool. Ook op het gebied van HR worden er regelmatig gastlessen verzorgd door Hydrocare. Op veel basisscholen leren kinderen al op jonge leeftijd hoe ze duurzaam met onze planeet om moeten gaan. Kevin Kanters heeft op de basisschool van zijn dochter een gastles gegeven over drinkwater. Dertig kinderen uit groep 6 hebben geleerd over duurzaam watergebruik. 22

Belangrijkste thema's Ons belangrijkste bestaansrecht is gelegen in het veilig en duurzaam beschikbaar maken van water. Waterbesparing, warmtebenutting en hergebruik zijn belangrijke thema’s. Er is bij onze klanten een verschuiving ontstaan van ‘goedkoop’ water naar borging van continuïteit in een wereld waar water steeds schaarser wordt. Qua bedrijfsvoering is het belangrijk dat Hydrocare zelf ook verduurzaamt. Dit in de vorm van minder CO2-uitstoot en reductie van bijvoorbeeld chemicaliën bij afvalwaterzuivering. Duurzaam inkopen vergt meer aandacht. Door te luisteren en te sparren met onze stakeholders, weten we wat belangrijk is en waar onze grootste uitdagingen liggen. Het bedrijven van waterzuiveringen en - warmtesystemen is niet zonder risico’s. Omwonenden willen zo min mogelijk overlast hebben. De systemen mogen geen schade berokkenen aan het milieu. Voor (potentiële) werknemers is een veilige werkomgeving belangrijk. Voor collega’s is waardering en gelijke behandeling belangrijk. Daarnaast moeten er laagdrempelige kansen zijn om in te stromen en door te groeien. Goede mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en training zijn essentieel. Deze belangrijkste thema's zijn doorvertaald naar onderwerpen en doelstellingen die hierna in dit MVO jaarverslag worden behandeld. 23

People 24

Hydrocare staat er altijd voor open om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Diverse collega's zijn op latere leeftijd ingestroomd of hebben een beperking. Hydroscope steunt ook maatschappelijke initiatieven. Hogere social return In 2022 heeft Hydroscope diverse gesprekken gevoerd met zeer gewaardeerde klant Havensteder, welke voorvechter is van social return. Havensteder heeft ons op weg geholpen met beleidsvorming en berekeningsmethoden. Havensteder Hydrocare werkt voor veel organisaties, zoals overheden, de zorgsector of het onderwijs, waarbinnen social return belangrijk is. Steeds vaker komt de eis naar voren om een deel van de inkomsten middels social return in te vullen. Social return voor veel organisaties belangrijk Eerste nulmeting In 2022 is een eerste nulmeting uitgevoerd. Ons social returnpercentage kwam daarmee uit op 0,93% In 2025 willen we een percentage van minimaal 2% realiseren. Tessa Hogerbrug, HR-medewerker & kartrekker thema Diversiteit en kansen en thema Transport “Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn of haar passie kan uitvoeren. Ook al kost het wellicht wat meer tijd, het is een investering want je krijgt er zoveel positiviteit en voldoening voor terug.” 25

De maatschappij ontwikkelt zich. Ongeacht geslacht, leeftijd of etnische afkomst hebben mensen recht op gelijke behandeling. In 2022 heeft Hydrocare een onderzoek uitgezet onder haar personeel. Alhoewel Hydrocare een 7,5 als rapportcijfer kreeg, is er noodzaak tot verbetering. Gelijke behandeling De bedrijfsvoering van Hydrocare wordt objectiever getoetst. Zo is het na diverse pogingen eindelijk gelukt om een ondernemingsraad te formeren en is een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Toetsing bedrijfsvoering Uit het medewerkers tevredenheidsonderzoek bleek dat intimidatie, pesten en agressie niet de grootste issues waren. Collega's bleken vooral behoefte te hebben aan een transparante en eerlijke beloning. In 2022 is daarom een start gemaakt met een nieuw loongebouw. Nieuw loongebouw “Hydrocare onderscheidt zich door diversiteit en gelijke kansen. Dit heeft een positieve invloed op het aantrekken van nieuwe medewerkers.” Sylvia Kradolfer HR-Manager & kartrekker thema Gelijke behandeling 26

Planet 27

In 2022 was de aanpak van Hydreco op Arnhem Centraal een groot succes. De afnemers van koude- en warmte keken vooral naar hun eigen behoefte. Er werd te weinig warmte benut en er dreigde een onbalans. Hydreco heeft inzicht gecreëerd in het gezamenlijke warmte- en koudegebruik. Samen met klanten zijn de gebouwsystemen beter ingeregeld. Een WKO-installatie draagt sterk bij in de reductie van CO2-uitstoot en aardgasverbruik van een gebouw. Het systeem heeft bij slecht gebruik echter ook een nadeel, namelijk dat er thermische bodemverontreiniging kan plaatsvinden. Dit betekent dat er meer koude dan warmte aan de bodem is onttrokken, of andersom. Er zijn 2.500 geregistreerde WKO-systemen in Nederland. Ongeveer 60% tot 70% van de systemen is in onbalans. Hydreco wenst het aanzienlijk beter te doen dan de rest van de markt. Bij de 0-meting in 2022 blijkt Hydreco het met 45%, beter te doen dan marktgemiddeld, maar het voldoet nog lang niet aan de doelstelling. Betere bodembalans Aanpak Hydreco op Arnhem Centraal groot succes “Stakeholders en klanten kiezen voor Hydreco vanwege de duurzame en maatschappelijke uitstraling en leveringszekerheid van onze bodemenergiesystemen. In de energietransitie waarborgen we bedrijfswaarden zoals milieu, reputatie en kwaliteit middels de MVO prestatieladder. In lijn met de groeiende focus op klimaatneutrale warmte- en koudeopwekking in Nederland, streeft Hydreco naar gasloze warmteopwekking voor haar assets. De uitdaging is om maximale CO2-besparing te realiseren en aan vergunningseisen te voldoen door te streven naar evenwichtige bodemenergiesystemen. Met 55% van de systemen in balans in 2022, streven we naar continue verbetering, waarbij we ons onderscheiden in de markt en onze klanten verzekeren van duurzame en zorgeloze energie.” Stephan Gommers Bedrijfsleider Hydreco & kartrekker thema Effecten op de samenleving 28

Jaarlijks worden er zo’n 600 legionellapatiënten in Nederland geregistreerd. Er wordt veel effort gestoken in legionellapreventie bij drinkwatersystemen. Legionella wordt in ongeveer 25% van de monsters aangetroffen. Eén legionellasoort, Legionella pneumophila, veroorzaakt meer dan 90% van de ziektegevallen. Hydroscope heeft daarom besloten haar adviezen verder toe te spitsen op Legionella pneumophila. Het aantal monsters waar Hydroscope Legionella pneumophila in aantreft is al jaren redelijk constant rond 1%. Minder legionellabesmettingen “Ons doel is dat minder mensen ziek worden van Legionella. Dit lukt door er direct aandacht aan te geven als er Legionella pneumophila wordt aangetroffen. De oorzaak van de aanwezigheid wordt altijd gevonden en met eenmalige ingrepen verholpen. Het al jaren constante percentage Legionella pneumophila in de monsters is aan het dalen.” Henk Peelen Teamleider Hydroscope & kartrekker thema Gezondheid en veiligheid van consumenten 29 Bron achtergrondfoto: Aqualab Zuid

Gedurende onze bedrijfsvoering willen we zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoten. Ons wagenpark is één van de grootste vervuilingsbronnen. Vooral Hydroscope maakt veel kilometers om zo’n 5.000 locaties per jaar te bedienen. Als doelstelling heeft Hydrocare om de planning te optimaliseren en het wagenpark te verduurzamen. De CO2-uitstoot van het wagenpark wordt al jaren bijgehouden. Afgelopen jaren is de CO2-uitstoot aanzienlijk gedaald. Dit kwam echter vooral door de Corona-pandemie. Er zijn veel minder klantafspraken geweest en er is veel thuis gewerkt. De uitstoot is daarom in 2022 weer gestegen. Een klein deel van het wagenpark is geëlektrificeerd. De ambitie is om dit komende jaren hard te laten groeien. Minder CO2-uitstoot wagenpark 30

Profit 31

Door de toenemende waterschaarste is de kans groot dat de drinkwaterlevering aan bedrijven onder druk komt te staan. Bedrijven in de industrie moeten er rekening mee houden dat de drinkwaterlevering in de nabije toekomst niet meer vanzelfsprekend zal zijn. Zij zijn daarom genoodzaakt drinkwater te besparen door op zoek te gaan naar alternatieve bronnen en mogelijkheden om water te hergebruiken. Veel van onze klanten zijn hier al bewust mee bezig. Sinds 2004 levert HydroBusiness industriewater aan meerdere bedrijven in met name de food en chemie. Dit industriewater wordt voor meerdere doeleinden ingezet, zoals reiniging, stoomproductie en koeling. Minder drinkwaterverbruik Duurzaam watergebruik in de industrie Duurzaam watergebruik en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt voor veel organisaties steeds belangrijker. Door het veranderende klimaat wordt de noodzaak om minder water te gebruiken en meer te hergebruiken groter. Bedrijven gaan daarom op zoek naar slimme wateroplossingen die voorzien in het verduurzamen van watergebruik. Hydrocare heeft voor ieder vraagstuk een duurzame wateroplossingen en draagt hiermee bij aan het verminderen van drinkwatergebruik in de industrie. In 2025 willen we meer dan 10.000.000 m3 per jaar substitueren. “Niet voor ieder proces is water vereist van drinkwaterkwaliteit. Om zuinig om te gaan met het beschikbare drinkwater realiseren we zuiveringsinstallaties waarbij oppervlaktewater of grondwater wordt opgewerkt tot de gewenste kwaliteit.” Joost Smetsers Salesmanager HydroBusiness & kartrekker thema Bijdrage aan het economisch systeem 32

Energielevering met minder CO2-uitstoot Door de grootschalige verbranding van fossiele brandstoffen en de resulterende toename van CO2 in de atmosfeer is het broeikaseffect versterkt. Dit leidt tot een snelle stijging van de gemiddelde wereldwijde temperatuur, met ernstige gevolgen zoals het smelten van ijskappen, hevige regenval, overstromingen, droogte en mislukte oogsten. Om deze reden streven we naar een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot. Vooral tijdens de zomer, wanneer kantoorgebouwen moeten worden gekoeld, blijkt het gebruik van een WKOsysteem efficiënter dan conventionele koeling met koelmachines. Omdat het water uit de bodem al koud is, is hiervoor geen extra energie nodig en wordt er op dit gebied veel energie bespaard. Door dagelijkse monitoring en bijsturing van installaties wordt het hoogste rendement van WKO-systemen bereikt. “Op de locatie van gemeentehuis Tholen hebben we aangetoond dat het gebouw zonder inzet van aardgas kan worden verwarmd. Dit heeft ertoe geleid dat de klimaatinstallaties in 2024 een upgrade krijgen waardoor men volledig gasvrij zal zijn.“ Jeff Janssen Exploitatiemanager & kartrekker Bijdrage aan het economisch systeem/vermeden CO2-uitstoot Totale CO2reductie over 2022: 3843 ton Bron foto: gemeente Tholen 33

Samenvatting doelen 34

Thema Doel 0-meting 2025 Behoorlijk bestuur Diversiteit en kansen Gelijke behandeling Effecten op de samenleving Gezondheid en veiligheid van consumenten Transport Bijdrage aan het economisch systeem Gemiddeld aantal afwijkingen per externe kwaliteitsaudit Social return als percentage van de omzet Medewerkerswaardering voor gelijke behandeling Hydreco: binnen balans vergunning Hydroscope: % Legionella pneumophila drinkwater CO2-uitstoot wagenpark HydroBusiness: m3 gesubstitueerd drinkwater Hydreco: vermeden CO2-uitstoot 0,4 <1 0,93 >2 % 7,5 >7,5 rapportcijfer 45 >60 % afwijkingen 1 <0,75 % 330.764 <250.000 kg CO2/jaar 8.600.000 >10.000.000 m3/jaar 3.500 >4.000 ton CO2/jaar 35

Nawoord Heeft u naar aanleiding van dit MVO jaarverslag nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@hydrocaregroep.nl Dit is ons eerste MVO jaarverslag. We hebben het met zorg samengesteld. Hydrocare heeft getracht een getrouw en objectief beeld te geven van de bedrijfsvoering. We doen ons best om een steentje bij te dragen aan de maatschappij en hier op een zo duidelijke en laagdrempelige manier over te communiceren. Zowel successen als verbeterpunten zijn aangehaald. We zijn namelijk niet perfect en hebben zeker nog wat stappen te maken om écht positieve impact te maken. We bedanken onze stakeholders voor het verduurzamen van onze organisatie. Naast de geschetste voorbeelden zijn er nog veel meer mooie en minder mooie verhalen om te delen. Ook voor de volgende MVO jaarverslagen is uw input van harte welkom. We staan altijd open voor ideeën, tips en suggesties. 36

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=