CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 48 Privacy Met ingang van 25 mei 2018 is in werking getreden de Algemene Verordening Gegevensbescher- ming. Dat is de Europese opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat betekent dit voor u? • Het privacyreglement van SCOH is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via onze website www.scoh.nl • Ons protocol social media is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via de website • Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan wij werken met een nieuw toestemmingsformulier voor plaatsing van foto’s en video’s van kinderen op de website en op social media. U zult dit nieuwe formulier in augustus gaan tegenkomen. • Ons protocol Melding Datalek is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via onze website. In het kader van de AVG heeft SCOH ook een overkoepelende Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is belast met het houden van toezicht op de zorgvuldigheid waarmee de SCOH-scholen omgaan met de gegevens van hun leerlingen. De FG werkt volgens het vastgestelde reglement Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u als ouder vragen hebben over de AVG dan kunt u zich wenden tot de directie van de school. Indien nodig zal deze vervolgens contact opnemen met de FG van SCOH. Komt u zelf bijzondere zaken tegen, dan kunt u ook zelf direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van SCOH en wel via FG@SCOH.nl . SCOH ging en gaat zorgvuldig om met de gegevens van uw kinderen. We deden dat al onder de WBP en gaan daar natuurlijk mee door onder de AVG. Beeldmateriaal Van leuke activiteiten of bijzondere gebeurtenissen maken we graag foto’s of korte video’s. Beeld- materiaal wordt gebruikt op de website, in een schoolgids, op social media of in een folder. Jaarlijks kunt u wel of geen toestemming geven voor het gebruik van deze foto’s. Leerlinggegevens Op school wordt veel vastgelegd als het gaat om de ontwikkeling van uw kind. Het leerlingdossier is een dossier dat de school moet bijhouden over uw kind. Daarin staan onder andere de toets- en rapportgegevens. Maar ook de uitslagen van speciale onderzoeken, een verslag van vergaderingen over uw kind of van gesprekken met u. Als de school speciale afspraken met u maakt of plannen heeft voor extra hulp, dan staat dit ook in het dossier. Ook zit er soms informatie in over de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind, de werkhouding of de taakaanpak. Deze informatie wordt dan vaak door de leraren op papier gezet en in het dossier gestopt. In het leerlingdossier staat be- langrijke, vertrouwelijke informatie. Daarom worden leerlingdossiers altijd veilig bewaard. Als ouder mag u het dossier van uw kind altijd inzien. U moet hiervoor een afspraak maken met de directeur

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=