CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 40 Eén of twee keer per jaar werken we met de hele school rondom een bepaald project. Zo’n onder- werp wordt door de kinderen op eigen niveau uitgewerkt. Ook aan de sociale ontwikkeling van uw kind wordt zorg besteed. Te denken valt hierbij aan het samenwerken in diverse hoeken en bijvoor- beeld met een gezelschapsspel of een puzzel. De ontwikkeling van de jonge kinderen wordt gevolgd met behulp van ons leerlingvolgsysteem. Daarmee zien we bij elk kind of de ontwikkeling op een goede manier verloopt. Bij de kleuters worden de leerresultaten twee keer per jaar gemeten en geanalyseerd met behulp van Cito- toetsen Taal en Ordenen. Bij signalering van ontwikkelingsachterstanden wordt planmatige hulp gegeven. Aan de hand van een handelingsplan wordt de zorg op maat vormgegeven (zie ‘ zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ’ ), uiteraard worden de ouders hiervan op de hoog- te gesteld. Zo leren wij in de groepen 3 t/m 8 In de groepen 3 tot enmet 8 werkenwij via het concept LeerBewust meer aan leerling gestuurd onderwijs. Kinderen stellen op basis van voortoetsing eigen leerdoelen op en stellen vast wat zij nodig hebben om die doelen te bereiken. Dat kan zijn hulp van klasgenoten, hulp van de leerkracht, extra oefenma- teriaal of anderszins. De kinderen bepalen ook wanneer er sprake is van succes en kijken naderhand terug op hoe het traject gelopen is en wat het resultaat is geweest. Vakken Taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het is de basis voor elke andere ontwikkeling. Hier ligt ook onze nadruk op. Maar andere aspecten vinden we ook belangrijk op school. In de wet staat dat onderwijs een brede ontwikkeling van de leerlingen beoogt. Dit betekent dat onze school zich zowel op verstandelijke als emotionele ontwikkeling wil focussen. We willen dat kinderen op CBS Waalse Louise de Coligny hun creativiteit kunnen ontdekken. We willen dat onze leer- lingen hun sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden tot ontwikke- ling kunnen brengen op onze school. Binnen ons onderwijs werken we daarnaast met thema’s. Deze vakken bieden we aan: • Nederlandse taal, Engelse taal, Franse taal • Rekenen en wiskunde • Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, burger- schap, techniek, milieu, natuur en ‘gezond en redzaam‘ gedrag) • Lichamelijke opvoeding • Kunstzinnige oriëntatie (tekenen, handvaardigheid, dramatische expressie, muziek, spel, dans, bevordering van het taalgebruik en beweging)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=