CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 37 Bij klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie verzoeken we u direct de directeur van de school of de Voorzitter van het College van Bestuur van de SCOH hiervan in kennis te stellen. Ook kunt u direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur, T 0900 11 13 111. De klachtenregeling kunt u vinden op de website van de SCOH: www.scoh.nl . Meldplicht en meldcode Elke werknemer van SCOH heeft een wettelijke Meldplicht indien er een vermoeden bestaat dat een medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur informeert de Landelijke Vertrouwensinspecteur (van de Onderwijsinspectie) over alle ontvangen meldingen. De contactpersoon valt ook onder de wettelijke Meldplicht. De Meldplicht geldt daarentegen niet voor de externe Vertrouwenspersoon. Deze heeft een geheimhoudingsplicht. Een jaar overdoen Sommige kinderen zijn nog erg jong in hun ontwikkeling. Het is dan lastig voor een kind om mee te komen met de lesstof in een schooljaar. Om dagelijkse faalervaringen te voorkomen, kan het goed zijn voor het kind om een jaartje over te doen. CBS Waalse Louise de Coligny probeert dit te voor- komen door een kind onderwijs op het eigen niveau aan te bieden, maar doubleren behoort ook tot de mogelijkheden. Dankzij ons leerlingvolgsysteem weten we al vroeg in het schooljaar of een leerling goed mee kan komen met de lesstof of hierbij problemen ondervindt. U wordt als ouder tijdig geïnformeerd als we ons zorgen maken om uw zoon of dochter. We zullen in eerste instantie proberen uw kind te helpen met de lesstof door extra aanbod. U kunt hier thuis ook aan meehelpen. Mocht deze extra inzet niet tot gevolg hebben dat een kind weer goed meedraait, overwegen we doubleren. De beslissing om wel of niet te doubleren wordt genomen door de directie van de school in en na overleg met de groepsleerkracht en de intern begeleider. Uiteraard betrekken wij u als ouder hierbij. Bij de keuze om wel of niet een jaar over te doen, denken we vooral aan: • Het welbevinden van de leerling. We willen het beste voor ieder kind. Een kind moet zich prettig voelen op school. • Cognitieve ontwikkeling en cognitieve mogelijkheden van uw kind. • Sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=