CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 36 De MR van het schooljaar 2019-2020 bestaat uit: Ouders Chiquita Redegeld - moeder van Raphael Paul Otzenberger - vader van Faye Bekir Toy - vader van Kaan, Liam en Mert Leerkrachten Anneke Plagge - leerkracht Karin Jans - leerkracht Hedwig van Alphen - leerkracht Iedere ouder is welkom om een MR-vergadering bij te wonen. Heeft u een idee, vraag of opmerking? De MR hoort deze graag! U kunt de MR-leden altijd aanspreken op school of een e-mail sturen naar mr@scoh.nl. Klachten Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt, dus ook op onze school. Die misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel uitgepraat en opgelost worden. Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind of andere direct betrokkene om over zaken waar u zich niet in kunt vinden te overleggen. Ons streven is dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en uw kind luistert en samen met u naar de best mogelij- ke oplossing zoekt. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de contactpersoon van de school. De contactpersoon heeft tot taak uw klacht aan te horen, u door te verwijzen naar de directie of eventueel naar een andere instantie. Mocht de kwestie na overleg met de directie voor u alsnog niet op een bevredigende wijze zijn opge- lost, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de Voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de SCOH. Op grond van de klachtenregeling staat het u ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Stich- ting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waarbij de SCOH is aangesloten. Het beleid van de GCBO is er evenwel op gericht dat klachten zoveel mogelijk binnen de (school)organisatie zelf worden opgelost. In het kader van dit beleid verwijst de GCBO zaken die nog niet voldoende binnen de organisatie zelf zijn behandeld, naar de organisatie terug teneinde te bewerkstelligen dat binnen de organisatie alle wegen worden bewandeld om tot oplossing van de klacht te komen. Kan de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan neemt de GCBO de klacht uiteraard in behandeling. Gelet op het beleid van de commissie geven wij u dringend in overweging een klacht in eerste instantie op te lossen op schoolniveau en – indien dit niet leidt tot een voor u bevredigende uitkomst – de zaak voor te leggen aan het bestuur van de SCOH, in de persoon van de Voorzitter van het College van Bestuur.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=