CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 35 Ook de eigen bank- en girorekeningen van de scholen moeten in de jaarrekening van SCOH worden opgenomen. Daarom is iedere school verplicht voor elke bank- of girorekening een kasboek bij te hou- den. De kascontrolecommissie wordt samengesteld door de Medezeggenschapsraad van de school en controleert de ouderbijdrage eens per jaar in februari. Sponsorbeleid Scholen kunnen te maken krijgen met bedrijven die de school willen sponsoren. Dat kan een uitkomst zijn om extraatjes voor de leerlingen van te betalen, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Het is dus belangrijk dat sponsoring zorgvuldig gebeurt. Het ministerie van Onderwijs heeft een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring in het primair onderwijs zijn vastgelegd. Het bevat gedragsregels die de school gebruikt bij het sponsorbe- leid. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een school waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt. Als de school een sponsorovereenkomst aangaat, is de school verplicht het voor te leggen aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Voor meer informatie kunt u terecht op www.minocw.nl/sponsoringpovo . Medezeggenschapsraad Iedereen mag meepraten over het beleid van de Waalse de Colignyschool. Daarom hebben we een Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders, de teamgeleding en de leerkrachten. Er zijn drie ouders en drie team- leden die meepraten. De MR komt tenminste zes keer per jaar bijeen om allerlei zaken te bespreken. Ook leggen school en bestuur elk schooljaar diverse zaken aan de MR voor. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn de vakantieregeling, school- en personeelsbeleid, gedragsprotocollen of sollicitatieprocedures. Individuele leerlingen worden niet besproken door de MR. De directie kan op verzoek de vergaderingen als adviseur (gedeeltelijk) bijwonen.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=