CBS Waalse Louise de Coligny

CBS Waalse Louise de Coligny Waalse Louise de Coligny Schoolgids 2019-2020 16 Heeft uw kind specifieke ondersteuning nodig? Als uw kind specifieke zorg nodig heeft, mag de school vier weken extra de tijd voor nemen om te onderzoeken of de school voldoende extra ondersteuning kan bieden. Wennen Als uw kind drie jaar en tien maanden jong is, mag het maximaal twee dagdelen op onze school komen wennen in de nieuwe groep. Uw zoon of dochter ontmoet de leerkracht, went aan de schoolse gebruiken en leert klasgenootjes alvast kennen. Deze dagdelen worden in overleg met de leerkracht vastgesteld. Kinderen die onmiddellijk na de zomervakantie starten, kunnen helaas niet komen wennen. Dit geldt ook voor kinderen die in december vier jaar worden. Zij beginnen in januari. Zodra uw kind op de basisschool komt, verwachten wij dat uw kind zindelijk is. Later instromen In het geval van een verhuizing of wisseling van school, kan uw kind in een hogere klas instromen op onze school. Wanneer uw kind al eerder ingeschreven was op een andere school zal voor definitieve toelating altijd contact worden gezocht met de oude school. Aanmelden kinderen met een zorgvraag Kinderen die vanaf groep 3 of hoger bij onze school worden aangemeld, kunnen eerst getest worden voordat de inschrijving plaatsvindt. Deze test is bedoeld om vooraf te bekijken of uw kind bij ons op school voldoende mee kan komen en om het in de juiste groep te kunnen plaatsen. Zijn er hiaten in de leerstof, dan zal uw kind in de meeste gevallen op school geplaatst kunnen worden. Kan onze school niet voldoende begeleiding geven, dan kunnen wij uw kind niet plaatsen en zult u een andere school moeten zoeken. Toelaten en verwijderen Onze school staat open voor alle leerlingen (en hun ouders/verzorgers) die de uitgangspunten van onze school kunnen onderschrijven of op zijn minst respecteren en waarvan is vastgesteld dat de leerling met succes het onderwijs kan volgen. Tevens dient vastgesteld te worden of er door toelating naar verwachting geen ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde plaats zullen vinden. Daarom zal onze school steeds voorafgaande aan toelating onderzoeken of er onderwijskundig, organi- satorisch of wat betreft gebouw en ruimte, voldoende mogelijkheden en waarborgen bestaan om het kind, zowel op persoonlijk als op cognitief gebied, met succes het in het schoolplan beschreven onder- wijs aan te kunnen bieden. Daarnaast zal bij derden worden nagegaan of er ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde en/of onderwijskundige problemen zijn te verwachten. Argumenten die leiden tot het niet toelaten van de leerling zullen mondeling dan wel schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanmeldende ouders/verzorgers worden bekend gemaakt. In het geval we uw kind niet kunnen toelaten, hebben we de opdracht om samen met u een andere school te vinden waar uw kind wel toelaatbaar is.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=