Energievisie Borne

Samen stapsgewijs naar een CO 2 -neutraal Borne 73 BIJLAGE 5B – TOELICHTING OP DE KANSENKAARTEN WIND TECHNISCHE ANALYSE Voor de gemeente Borne is voor de opwek van windenergie de geschiktheid bepaald voor twee maatgevende turbines, te weten met een tiphoogte van 125 m (2 MW) en 210 m (4 MW). Voor afwijkende turbines zal altijd aangetoond moeten worden of plaatsing op de beoogde locatie mogelijk is. Een eerste benadering voor geschikte gebieden voor de opwek van windenergie in de gemeente Borne is inzichtelijk gemaakt met een windpotentie GIS-model. Het model houdt rekening met windturbine-specifieke indicatoren zoals risicozones voor externe veiligheid. Op basis van het Handboek Risicozonering Windturbines (RVO, 2014 ) 22 zijn de risicocontouren berekend voor verschillende objecten (waaronder bebouwing, industrie, wegen, waterwegen en -keringen, spoorwegen, hoogspanning en buisleidingen). In onderstaande tabel zijn de risico-afstanden opgenomen voor de twee maatgevende windturbines. Daarnaast zijn hoogtebeperkingen door onder andere laagvliegroutes en luchthavens meegenomen. Bij concrete initiatieven voor de plaatsing van windturbines zal nadere studie uitsluitsel moeten geven over de project- en locatie-gebonden afstanden. Voor wettelijke belemmeringen zoals de afstand tot gevoelige objecten zijn de berekende contouren als hard uitsluitingscriterium gehanteerd. De gebieden zonder belemmeringen zijn op de kaart als geschikt gebied weergegeven. 22 In mei 2020 is een update verschenen van het handboek, de Handreiking Risicozonering Windturbines (HRW2020). Het is niet noodzakelijk gebleken de risico-afstanden, op basis waarvan de kansenkaarten zijn opgesteld, aan te passen. Voor buisleidingen en hoogspanning gelden de berekende contouren als adviesafstand. Op basis van overleg met de beheerder en een risicoanalyse kan worden beoordeeld welk risico aanvaardbaar is. Deze gebieden zijn op de kaart als geschikt, mits weergegeven. Ook voor geluid is een adviesafstand tot bebouwing gedefinieerd. Deze adviesafstand is geen ‘harde’ belemmering, maar wordt relevant wanneer een initiatief gepland en gerealiseerd wordt. Risico-afstanden voor maatgevende windturbine met tiphoogte 125 en 210 m: Windturbine Object Tiphoogte 125 m; rotordiameter 82 m Tiphoogte 210 m; rotordiameter 150 m primaire waterkering 20 20 wegen (Rijks- en N-wegen) 41 70 vaarwegen 50 70 beperkt kwetsbare bebouwing (hotels, winkels, kantoren < 1.500 m 2 ) 60 78 kwetsbare bebouwing (woningen, scholen, kantoren > 1.500 m 2 ) 198 245 risico-inrichting (industrie) 198 245 hoogspanningsleidingen 198 245 ondergrondse leiding met gevaarlijke stoffen 198 245

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=