d'Oultremont College

Geeft je de ruimte SCHOOLGIDS 2023-2024 SCHOOL VOOR MAVO, HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TECHNASIUM

d’Oultremont College is een onderdeel van OMO Scholengroep De Langstraat en Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs INHOUD VOORWOORD 5 ONZE ORGANISATIE 6 KLEINSCHALIG BINNEN EEN GROOT GEHEEL 6 MANAGEMENTTEAM 6 ONZE IDENTITEIT 6 VEILIGHEID 7 JE VOELT JE THUIS 7 HISTORIE 9 WEBSITE 9 ONS ONDERWIJS 10 MAVO, HAVO EN VWO (ATHENEUM EN GYMNASIUM) 12 MAVO 14 HAVO EN VWO 14 ONTWIKKEL JOUW VAARDIGHEDEN 17 GOED ONDERWIJS EN MÉÉR 19 AANMELDING EN TOELATING 19 RAPPORTEN EN OVERGANGSNORMEN 20 KWALITEITSONTWIKKELING 20 VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD 21 VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 22 ONDERWIJSRESULTATEN 22 BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING 23 PRAKTISCHE ZAKEN 26 LESTIJDEN, ROOSTERS EN VERZUIM 26 CONTACT SCHOOL EN OUDERS 27 BETROKKENHEID EN MEDEZEGGENSCHAP 28 SCHOOLKOSTEN EN FINANCIËN 30 VERZEKERINGEN 32 VERZEKERINGSMARKT IN BEWEGING 32 REGELINGEN EN REGLEMENTEN 33 OMO SCHOLENGROEP DE LANGSTRAAT 34 RECTOR EN RAAD VAN ADVIES 34 DE SCHOLENGROEP 34 EXPEDITIE DE LANGSTRAAT EN ONZE BEDOELING 36 VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS (OMO) 38 3

Beste ouders, Op het d’Oultremont College bieden wij onderwijs waar kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming in evenwicht is. Naast het vergaren van kennis, ontdekken en ontwikkelen leerlingen vaardigheden waar zij hun hele leven profijt van hebben. Samenwerken, onderzoeken, zelfstandig werken, eigen verantwoordelijkheid nemen, ontwerpen en plannen zijn voorbeelden van waardevolle skills. Op onze school voelen leerlingen zich snel thuis. Dat is belangrijk, want in een goede sfeer gaat leren gemakkelijker. Een schooldag op het d’Oultremont College bestaat uit lessen volgens een vast basisrooster én lessen die de leerlingen zelf kiezen. Zo sluit ons onderwijs optimaal aan op wat de leerlingen nodig hebben. Leren gebeurt niet alleen in de school, maar ook buiten de schoolmuren. We werken samen met bedrijven en instanties in de regio. En bij het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) werken we met opdrachten die afkomstig zijn van bedrijven en organisaties in onze omgeving. Excursies en reizen staan ook in het teken van buitenschools leren. In deze gids is alles te vinden over het onderwijs op het d’Oultremont College. Aan het begin van het schooljaar ontvangen leerlingen actuele informatie over de dagelijkse gang van zaken. Mochten er nog vragen zijn, dan staat onze deur altijd open. Hartelijke groet, Marlies Barthel directeur d’Oultremont College VOORWOORD N.B. Omwille van de leesbaarheid spreken wij in deze schoolgids over ‘ouders’. Daar kan telkens ook ‘verzorgers’ gelezen worden. Daar waar ‘hij’ staat, kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen. 5 4

ONZE ORGANISATIE Kleinschalig binnen een groot geheel Het d’Oultremont College is een scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en Technasium. Wij bieden onze leerlingen kleinschaligheid binnen een groot geheel. Onze school is onderdeel van OMO Scholengroep De Langstraat, die is aangesloten bij de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk over OMO. Managementteam De leiding van het d’Oultremont College wordt gevormd door het managementteam, bestaande uit: • Marlies Barthel, directeur directeur@doultremontcollege.nl • Miriam Geboers, teamleider brugklas en mh/hv/v 2 m.geboers@doultremontcollege.nl • Ine Spanjers, teamleider mavo 2, 3 en 4 i.spanjers@doultremontcollege.nl • Rob Rombouts, teamleider havo 3, 4 en 5 r.rombouts@doultremontcollege.nl • Maarten van Heijningen, teamleider a.i. vwo m.vanheijningen@doultremontcollege.nl Onze identiteit Op het d’Oultremont College nemen levensbeschouwing en wereldburgerschap een belangrijke plaats in. Naast kennis verwerven en het aanleren van praktische vaardigheden, bereiden wij onze leerlingen voor op de toekomst: in persoonlijk, sociaal en levensbeschouwelijk opzicht. We doen dit vanuit een katholieke levensovertuiging, met de daarbij behorende christelijke waarden. Die overtuiging blijkt onder meer uit een aantal vieringen en activiteiten rondom christelijke feestdagen, zoals Kerstmis. Maar onze katholieke levensovertuiging blijkt vooral uit de dagelijkse omgang: respect voor elkaar en elkaars opvattingen, aangevuld met waarden als naastenliefde, vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid. Vanzelfsprekend hebben wij aandacht voor andersdenkenden en andersgelovigen. Vanwege de verscheidenheid van onze leerlingen, maar ook ter voorbereiding op de veelzijdige samenleving. Door de dialoog met aanhangers van andere levensbeschouwingen verdiepen en verrijken wij onze katholieke achtergrond. Zo kan de identiteit van onze school zich verder ontwikkelen, in de lessen burgerschap en levensbeschouwing, maar ook bij de andere vakken. Veiligheid Veiligheid is een voorwaarde voor goed onderwijs. Daarom hebben we regels voor een veilige school, zodat iedereen zich er thuis kan voelen. We hebben respect voor elkaar. Bij de leerlingbegeleiding en -ondersteuning besteden we hier veel aandacht aan. Wij vinden het belangrijk dat de school en de omgeving er netjes uitzien. Samen zijn we verantwoordelijk voor een prettige, veilige en schone werk- en leeromgeving, waarin we op een respectvolle manier met elkaar en met elkaars spullen omgaan. Iedereen in de school draagt hieraan zijn of haar steentje bij. Je voelt je thuis Het d’Oultremont College is een gezellige school waar leerlingen zich snel thuis voelen en waar zij veel mensen leren kennen. Heel belangrijk, want in een fijne sfeer gaat leren vanzelf! We hebben aandacht voor elkaar. Jongeren krijgen ruimte om zichzelf te zijn én geven een ander de ruimte die hij of zij nodig heeft. Het respecteren van elkaars grenzen vinden we heel belangrijk. Het contact tussen leerlingen en docenten is goed – leraren kennen leerlingen, zij kunnen op hen rekenen. Net zoals buiten school hebben leerlingen bij ons op school met iedereen contact, of ze nu mavo, havo of vwo doen. Bij de keuzelessen zitten zij bij elkaar in de klas en leren ze van en met elkaar. Eigentijds gebouw, kleinschalig opgezet Ondanks de grootschaligheid van de school is het schoolgebouw zelf kleinschalig opgezet. Leerlingen uit jaar 1 en 2 pauzeren met elkaar in één ruimte. Ook de leerlingen uit jaar 3 en hoger hebben een eigen pauzeplek. Beide pauzeruimtes hebben een eigen buitenpatio. Alles is gericht op leren en ontmoeten. Het gebouw is voorzien van moderne en innovatieve ICT-faciliteiten en moderne vaklokalen. Op diverse plaatsen zijn werkplekken voor zelfstudie beschikbaar. Zowel onze onderbouw- als bovenbouwleerlingen beschikken over een eigen workspace: een ruimte in de school die faciliteert en uitnodigt om, alleen of samen, te studeren. Ook beschikt de school over een ‘Open Leercentrum’. De mediatheek is een onderdeel van het Open Leercentrum en voorziet leerlingen en schoolmedewerkers van informatie: boeken (fictie en non-fictie), tijdschriften, databanken en dvd’s. De mediatheek beschikt over veel werkplekken. We zijn ook trots op onze eigentijdse werkplaats voor Onderzoek & Ontwerpen. 6 7

Informatiebeveiliging Het is voor iedereen (de vereniging, scholen, leerlingen, ouders, medewerkers) dat de informatiebeveiliging op orde is. Naast de wet- en regelgeving waaraan moet worden voldaan, wordt verenigingsbreed gewerkt aan gedegen informatiebeveiligingsbeleid. Wat is informatiebeveiliging? Onder de informatie die wordt beveiligd verstaan we (onder andere) persoonsgegevens, intellectueel eigendom, bedrijfsgevoelige informatie en de informatie over/van al je relaties (waaronder leerlingen, ouders, medewerkers). Met informatiebeveiliging wil een organisatie ongewenste toegang tot, en daarnaast de verwerking en vernietiging van, informatie voorkomen. Daarnaast willen organisaties ook de gevolgen van een mogelijk datalek minimaliseren. Dit is een combinatie van beleid, procedures en maatregelen. De school heeft ook een functionaris veiligheid, te weten: Informatiebeveiliging binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs De vereniging werkt met het ‘Informatiebeveiliging normenkader’ dat gebaseerd is op de ISO 27001. In het normenkader wordt gesproken over een volwassenheidsniveau van 1 tot en met 5. Het streven binnen de vereniging is dat we voldoen aan niveau 3. Naast het normenkader wordt er ook gewerkt aan Awareness en Cybersecurity. Zijn er vragen over informatiebeveiliging binnen de vereniging stel ze via IB@OMO.nl Privacy en AVG Het d’Oultremont College handelt in het kader van privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Reglement van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. We gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de processen. Als u een klacht heeft of wilt u iets voorleggen aan deze functionaris, stuur dan een mail naar fg@omo.nl. De school hoeft slechts eenmalig toestemming te vragen voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal. Het aanpassen van toestemming kan op elk gewenst moment worden gedaan. Er is geen toestemming nodig van leerlingen onder 16 jaar voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Tijdens de schoolperiode zullen specifieke situaties plaatsvinden waar alsnog toestemming voor wordt gevraagd, zoals schoolreisjes, feesten, jaarboek etc. De inrichting van de werkplaats voldoet aan de eisen van de Stichting Technasium. Speciaal voor de creatieve vakken hebben we twee lokalen voor het vak Art, Design & Media, waar leerlingen kunnen werken aan 2D-, 3D- of digitale opdrachten. Gezonde school We nemen deel aan het project ‘de Gezonde school’ van de GGD. We besteden dan ook veel aandacht aan gezondheid. Gezonde leerlingen voelen zich beter, ontwikkelen een gezonde leefstijl en hebben meer kans op goede schoolprestaties, nu én later. Als gezonde school dragen wij dus bij aan vitale leerlingen. Tijdens de lunchpauze kunnen leerlingen in de schoolkantine gezonde broodjes, fruit en drinken kopen, die voldoen aan de richtlijnen van de Gezonde Schoolkantine. De kantinedienst wordt uitgevoerd door een professionele cateraar, die zo min mogelijk verpakkingsmateriaal gebruikt. Historie Onze school dankt de naam aan de Belgische adellijke familie d’Oultremont. Bijna 300 jaar lang bezat deze familie in deze streek een kasteel met vele landerijen. De familieleden waren in de wijde omtrek zeer maatschappelijk betrokken. Daarom klinkt de naam d’Oultremont binnen de gemeente Heusden vertrouwd. Toen in 1993 de basisvorming werd ingevoerd, kwam het d’Oultremont College tot stand. Vanaf 1 augustus 1999 maakt het d’Oultremont College deel uit van OMO Scholengroep De Langstraat. Naast het d’Oultremont College maken de Walewyc Mavo, het Dr.Mollercollege, De Overlaat in Waalwijk en het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel hier onderdeel van uit. Website Voor verdere informatie over het d’Oultremont College kunt u terecht op de website van onze school. Met een inlogaccount kunt u gebruikmaken van het leerling- en ouderportaal van de school. De website biedt informatie over de organisatie van de school, het onderwijs en de verschillende activiteiten. Ook vindt u hier informatie over praktische zaken, zoals vakantiedata. Het adres van de website is www.doultremontcollege.nl. 9 8

10 Op het d’Oultremont College bereiden wij onze leerlingen optimaal voor op het vervolgonderwijs en hun latere plaats in de samenleving. Naast algemene kennisoverdracht bieden we onze leerlingen de ruimte om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten. Kwalitatief goede lessen van onze vakdocenten vormen hierbij de basis. Ook leren zij vaardigheden waar zij veel aan hebben in de rest van hun leven. We hebben het dan over vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken, zelfstandig werken, eigen verantwoordelijkheid nemen, ontwerpen en plannen. We vinden het belangrijk dat een leerling conclusies leert trekken, met anderen in debat kan en leert presenteren. Leerlingen ontdekken en ontwikkelen deze skills bij het Technasium, Bèta Challenge en Art, Design & Media (ADM), maar ook bij andere vakken zoals lichamelijke opvoeding en wereldburgerschap. Zelf kiezen wat je nodig hebt Zelf kiezen wat je nodig hebt: dat is een bijzonder kenmerk van onze school. Op het d’Oultremont bestaat een lesdag uit lessen volgens een vast basisrooster én keuzelessen. In het vaste rooster komen alle vakken aan bod. Daarnaast heeft de leerling de vrijheid om lessen te kiezen. Als een leerling nog wat uitleg nodig heeft bij een bepaald vak, dan kiest hij voor extra instructie. Of de leerling gaat zelfstandig aan het werk, zodat het huiswerk grotendeels al op school af is. Leerlingen kunnen ook kiezen voor de talentlessen: van fashion design en sport tot Lego League, houtbewerken of filosofie. Het volgen van Cambridge Engels en DELF scolaire (Frans) behoort ook tot de mogelijkheden. Zo dagen we hen uit om zich breed te oriënteren en te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, zodat ze later in hun schoolcarrière passende keuzes kunnen maken. Ze worden steeds meer verantwoordelijk voor de eigen keuzes. De mentor coacht de leerlingen bij de keuzes, zodat zij leren wat ze nodig hebben. ONS ONDERWIJS 10 11

Mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in jaar 1 en 2 Het d’Oultremont is een school voor mavo, havo en vwo (zowel atheneum als gymnasium). Hieronder beschrijven we ons aanbod met specifieke informatie per leerjaar. In leerjaar 1 en 2 biedt de school ook twee ‘dakpanklassen’ (mavo/havo en havo/vwo). De mavo telt in totaal vier leerjaren. De havo bestaat uit vijf leerjaren en het vwo heeft er zes. Brugklas In leerjaar 1 start een leerling in een van de volgende (combinatie)brugklassen: • klas 1 mavo (toetsen op mavoniveau) • klas 1 mavo/havo (toetsen op havoniveau) • klas 1 havo/vwo (toetsen op havo/vwo-niveau) • klas 1 vwo (toetsen op vwo-niveau) Voor de brugklassen geldt dat: • leerlingen 4 dagen per week van lesuur 1 t/m 7 op school zijn; • leerlingen één dag per week een vrije middag hebben; ze een vast lesrooster volgen met nadruk op leren leren, introductie ICT en verkennen van talenten; • ze elke dag 5 geroosterde lessen en 2 keuzelessen (keuzewerktijd: kwt) hebben. De keuzewerktijd is voor verlengde instructie, mentoractiviteiten, talentvakken en zelfstandig werken. Bevordering Aan het einde van het eerste leerjaar wordt een leerling gericht bevorderd naar klas 2 van vwo, havo/vwo, mavo/havo/vwo of mavo en maakt de leerling een keuze uit Onderzoek & Ontwerpen of Art, Design & Media. Leerlingen die gymnasium kiezen, kunnen (vanwege het grote aantal contactmomenten voor beide vakken) niet kiezen voor Onderzoek & Ontwerpen en volgen daarmee automatisch in het tweede leerjaar het vak Art, Design & Media.Leerlingen die examen doen in het vak Onderzoek & Ontwerpen ontvangen bij hun diploma een speciaal Technasiumcertificaat. De school adviseert eind maart/begin april over de overgang naar jaar 2. De normen die de school hierbij hanteert zijn terug te vinden op het leerling-/ ouderportaal op onze website. jaar 6 vwo (gym) vwo (ath) jaar 5 vwo (gym) vwo (ath) havo jaar 4 vwo (gym) vwo (ath) havo mavo jaar 3 vwo (gym) vwo (ath) havo mavo jaar 2 vwo havo/vwo mavo/ havo/vwo mavo jaar 1 vwo havo/vwo mavo/havo mavo Leerjaar 2 Voor leerjaar 2 geldt dat: • Leerlingen in toenemende mate zelfstandig werken, met ondersteuning van de mentor; • Leerlingen elke dag 5 geroosterde lessen en 2 keuzelessen (keuzewerktijd: kwt) hebben. De keuzewerktijd is voor verlengde instructie, mentoractiviteiten, talentvakken en zelfstandig werken. Wij gaan ervan uit dat leerlingen vanaf jaar 3 onderwijs volgen op het niveau dat het beste bij hen past. Aan het einde van het tweede leerjaar wordt de leerling gericht bevorderd naar vwo (gymnasium/ atheneum), havo of mavo. De school geeft eind maart/begin april een voorlopig advies over de overgang naar jaar 3 en aan het einde van het schooljaar een bindend advies. De normen die de school hierbij hanteert zijn terug te vinden op de website. 12 13

Mavo De officiële naam voor de mavo is vmbo-theoretische leerweg. Voor de herkenbaarheid hanteert de school de naam ‘mavo’. De meeste mavoleerlingen stromen na het examen door naar het middelbaar beroepsonderwijs. Doorstromen naar de havo is ook een goede mogelijkheid. Om dit te bevorderen kan elke mavoleerling bij ons examen doen in 7 vakken. Leerjaar 3 en 4 mavo Een aantal toetsen en praktische opdrachten uit het derde jaar telt mee voor het schoolexamen. Aan het einde van het derde jaar kiest elke leerling zijn profiel en examenpakket. In het vierde jaar volgt de leerling verplichte en gekozen vakken (profiel + een vrij deel). Beroepsoriëntatie en keuzebegeleiding De pakket- en profielkeuze zijn beide bepalend voor de vervolgopleiding en de beroepsmogelijkheden van een leerling. Daarom begeleidt de school leerlingen intensief en op maat bij de beroepsoriëntatie en het maken van keuzes. Examen mavo Het examen bestaat uit twee delen: a. het schoolexamen: dit deel wordt door de school zelf georganiseerd en afgenomen. b. het centraal examen: de landelijke examens worden afgenomen aan het einde van mavo 4. Leerlingen en ouders krijgen aan het begin van het vierde leerjaar informatie over de gang van zaken rond het examen. De overstap van 4 mavo naar 4 havo Leerlingen met een vmbo-tl diploma schrijven een motivatiebrief voor de toelating tot 4 havo. Zij ontvangen op basis van het advies van de vakdocenten 4 vmbo-tl een studieadvies. Leerlingen die in 7 vakken eindexamen gedaan hebben, worden automatisch toegelaten tot havo 4 als zij dat willen. Havo en vwo Leerjaar 3 havo en atheneum Havo- of vwo-leerlingen die graag het Technasiumcertificaat willen behalen, volgen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Vwo-leerlingen die kiezen voor het gymnasium volgen Latijn en Grieks. Ook in 3 havo en 3 atheneum hebben leerlingen geroosterde lessen en keuzewerktijd (kwt). Tijdens kwt volgen leerlingen verlengde instructie, werken zij aan projecten en/of hun huiswerk onder begeleiding van een onderwijsassistent. In 3 havo en 3 vwo kiezen de leerlingen een profiel voor de bovenbouw: • Cultuur en Maatschappij • Economie en Maatschappij • Natuur en Gezondheid • Natuur en Techniek Keuzebegeleiding De profielkeuze is bepalend voor de vervolgopleiding en de beroepsmogelijkheden van een leerling. Daarom wordt in de derde klas veel aandacht besteed aan deze keuze, in de vorm van informatieverstrekking aan ouders en leerlingen, speciale lessen, maar ook door gesprekken en excursies. Met deze intensieve begeleiding op maat hoopt de school elke leerling zo goed mogelijk te laten kiezen. Leerjaar 4 en 5 havo In het vierde en vijfde jaar volgt de leerling verplichte en gekozen vakken (profiel + een vrij deel). Onder bepaalde voorwaarden is een extra vak mogelijk. De school beschouwt jaar 4 en 5 havo als één doorlopende onderwijsperiode waarbij de leerling werkt aan het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en, uitgezonderd bijzondere omstandigheden, automatisch wordt bevorderd van 4 naar 5 havo. Examen havo Het examen havo bestaat uit twee delen: a. het schoolexamen: dit deel wordt door de school zelf samengesteld en afgenomen in klas 4 en 5. In 5 havo maakt de leerling een profielwerkstuk. b. het centraal examen: de landelijke examens worden afgenomen aan het einde van havo 5. De overstap van 5 havo naar 5 atheneum Voor de leerlingen die het diploma havo behaald hebben, bestaat de mogelijkheid de opleiding voort te zetten op het atheneum. Er zijn geen voorwaarden waaraan een havoleerling moet voldoen als hij zijn havodiploma heeft behaald en wil doorstromen naar het vwo. Om een warme overdracht te waarborgen zijn er wel adviesgesprekken en werken we met de adviezen van vakdocenten. De decaan kan hierover meer informatie geven. Leerjaar 4, 5 en 6 atheneum en gymnasium In het vierde, vijfde en zesde jaar volgt de leerling verplichte en gekozen vakken (profiel + een vrij deel). Onder bepaalde voorwaarden is een extra vak mogelijk. Gymnasiasten kiezen voor Grieks en/ of Latijn. De normen die de school hanteert voor bevordering van vwo 4 naar 5 en van vwo 5 naar 6, zijn te vinden op de website. De school beschouwt jaar 5 en 6 vwo als één doorlopende onderwijsperiode waarbij de leerling werkt aan het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en, uitgezonderd bijzondere omstandigheden, automatisch wordt bevorderd van 5 naar 6 vwo. Examen vwo: atheneum en gymnasium Het examen bestaat uit twee delen: a. het schoolexamen: dit deel wordt door de school zelf samengesteld en afgenomen in klas 4, 5 en 6. In het zesde jaar maakt de leerling een profielwerkstuk. b. het centraal examen: de landelijke examens worden afgenomen aan het einde van vwo 6. 14 15

Ontwikkel jouw vaardigheden Zoals we hiervoor al schreven, is het ontwikkelen van vaardigheden iets waar we op het d’Oultremont heel veel aandacht aan besteden. We doen dit bij alle vakken, maar in het bijzonder ook bij de vakken die we hieronder op een rij zetten. Technasium Het Technasium is een onderwijsvorm waarbij het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal staat. Het is een vwo- en havo-studierichting die leerlingen uitdaagt op het gebied van wetenschap en technologie en die creativiteit stimuleert. Het Technasium werkt actief samen met het bedrijfsleven, onderzoekcentra en vervolgopleidingen. De leerlingen werken aan projecten, die de docenten O&O samen met diverse bedrijven en instellingen schrijven. Gedurende een periode werken de leerlingen in groepen aan zo’n opdracht. De grootte van de groep varieert per project. Elk project begint met een kennismaking met ‘de opdrachtgever’: het deelnemende bedrijf. Tijdens een excursie maken de leerlingen kennis met de beroepsbeoefenaars en vervolgens gaat de groep op school aan de slag. Het team moet creatief samenwerken om het voorgelegde probleem op te lossen. Er wordt een planning gemaakt en aan het eind van de week wordt er geëvalueerd. Het project eindigt met een presentatie van de oplossing aan de opdrachtgever en een gesprek tussen de groep en de docent. Soms vindt de opdrachtgever ideeën of oplossingen zo goed dat hij ze in praktijk brengt. Onderzoek & Ontwerpen voor de mavo Het vak Onderzoek & Ontwerpen wordt ook aangeboden aan de eerste en tweede klas van de mavo. Het is een vak waarbij de leerlingen in projectvorm met elkaar aan de slag gaan. De werkwijze is voor de mavoleerlingen vertaald vanuit het Technasium. d’Oultre DELF DELF staat voor Diplôme d’Études en Langue Française. Het is versterkt talenonderwijs voor het vak Frans, vergelijkbaar met Cambridge Engels. Met behulp van een extra uur Frans per week kunnen leerlingen zich voorbereiden op een DELF-examen. Leerlingen die slagen voor het examen ontvangen dan een diploma erkend door het Franse ministerie van Onderwijs. 16 17

Art, Design & Media (ADM) ADM is een vak dat de creativiteit prikkelt. Overal om ons heen zijn beelden te zien: een poster in het bushokje, een app op je telefoon, een reclameblok op televisie en ga zo maar door. Deze beelden zijn door mensen ontworpen. Ze proberen een zo sterk mogelijk beeld te maken om hun ideeën over te brengen. Bij het vak ADM leren we wat een beeld sterk en goed maakt. Leerlingen gaan met verschillende materialen aan de slag: van potlood tot Photoshop en van klei tot 3D-pen. Nieuwsgierig zijn is bij dit vak een must. Cambridge Engels Binnen de leerlijn Cambridge Engels kunnen de leerlingen de internationaal erkende Cambridge Certificates behalen. Door het aanbieden van deze leerlijn bieden wij talentvolle leerlingen de kans het Engels op een hoger niveau te beheersen. Leerlingen van vwo, havo en mavo gaan deze uitdaging op vrijwillige basis aan. In de lessen Cambridge Engels worden diverse taalvaardigheden van het vak uitgebreider geoefend en verdiept. Zo is er extra aandacht voor spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid. In de lessen worden de leerlingen voorbereid op het behalen van de Cambridge Certificates in klas 3 en 5. Alle vwo-leerlingen volgen in klas 1 en 2 verplicht het Cambridge-programma. Alle overige leerlingen kunnen Cambridge Engels volgen als talentvak. Goed onderwijs en méér Op onze school krijgen de leerlingen goed onderwijs. Kijk maar naar onze slagingspercentages: die zijn hoog en leerlingen slagen met mooie cijfers. Maar het d’Oultremont College biedt meer dan dat. We trekken er vaak op uit: tijdens uitstapjes en excursies leren jongeren in de praktijk. Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) werken we met opdrachten die afkomstig zijn van bedrijven en organisaties in onze omgeving. Daarnaast doen we graag iets voor de mensen om ons heen. Zo zetten we ons in voor ouderen en mensen met een handicap in Drunen. Ook na schooltijd is er van alles te doen op school. Leerlingen doen via school mee aan sporttoernooien – onze teams staan vaak in de landelijke finales. Ze ontwerpen een boot op zonneenergie of spelen mee in de schoolband. Kortom: op het d’Oultremont College ontdekken leerlingen wat ze leuk vinden, ze leren ervan én het is supergezellig! Sport op school en na school Leerlingen kunnen zich aanmelden voor diverse sportevenementen en sporttoernooien. Ook kunnen leerlingen zich inschrijven voor vrijwillige sportclinics na schooltijd. Van zaalvoetbal tot streetdance, triatlon en karate. Hiervoor werken we samen met De Schroef. Cultuur Onze school besteedt veel aandacht aan culturele activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn d’Oultre Dance en d’Oultre Expo. Ook is het mogelijk om muziek te maken in een van onze schoolbands. Elke leerling heeft een CJP-paspoort en regelmatig bezoeken leerlingen een theatervoorstelling. Kampen en meerdaagse reizen Voor mavo, havo en vwo worden jaarlijks kampen (in jaar 3) en meerdaagse reizen (in klas 4) georganiseerd. Het programma omvat activiteiten in binnen- of buitenland en stedenreizen. Leerlingen die niet mee op kamp of meerdaagse reis gaan, volgen zo veel mogelijk het reguliere lesprogramma. Burgerschapsvorming We stimuleren onze leerlingen om waardevol te zijn voor hun omgeving. Door deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten zijn onze leerlingen van betekenis. Zo gaan leerlingen in mavo 3 structureel naar zorglocatie Zandley om daar met cliënten activiteiten te doen. Ook hebben we het afgelopen jaar verschillende activiteiten ondernomen met Oekraïense vluchtelingen. Aanmelding en toelating Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio De Langstraat hanteren dezelfde regels voor aanmelding en toelating van leerlingen in de brugklas. De afspraken zijn opgenomen in de procedure centrale aanmelding en worden elk jaar uitgelegd tijdens de voorlichtingsavonden voor ouders op de basisscholen en tijdens de open dag of open avond van de VO-scholen. De regeling komt in het kort op het volgende neer: • toelating is gebaseerd op het schooladvies van de basisschool van vóór 24 maart 2024; • wij volgen dit bindende schooladvies; • het schooladvies maakt deel uit van het onderwijskundig rapport; 19 18

• als de leerling volgens de uitslag van de centrale eindtoets meer kennis en vaardigheden blijkt te hebben, kan de basisschool het schooladvies in positieve zin bijstellen; • wij nemen een eventuele bijstelling van het schooladvies van de basisschool over, mits er ruimte is op het betreffende niveau. Uiteraard kan een leerling alleen bij ons worden toegelaten als wij de geadviseerde afdeling en het ondersteuningsprofiel aanbieden (zie daarvoor ons schoolondersteuningsplan (SOP)). Als ouder kunt u bezwaar maken tegen een besluit tot toelating of afwijzing. Zie daarvoor het Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken Ons Middelbaar Onderwijs. Rapporten en overgangsnormen Leerlingen ontvangen twee rapporten per jaar, behalve in het examenjaar. Examenkandidaten krijgen na elke periode van het schoolexamen een cijferlijst mee naar huis. Via Magister kunnen leerlingen en ouders tussentijds de resultaten inzien. Het eindrapport is bepalend voor de bevordering. Uitgangspunt is een voortschrijdend gemiddelde (VSG): de resultaten van alle toetsen van een schooljaar wegen mee. De mentor en de vakdocenten bespreken de resultaten van de leerlingen in de docentenvergadering. De normen voor bevordering vind je hier. Kwaliteitsontwikkeling Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. De kwaliteit daarvan mag geen toeval zijn of afhangen van de inspanningen van de individuele docent. Daarom hebben we kwaliteitsontwikkeling stevig verankerd in onze organisatie. De uitgangspunten van onze kwaliteitsontwikkeling zijn als volgt: • het is gericht op en ondersteunend aan de in het schoolplan genoemde doelstellingen; • het helpt de school bij de reflectie op haar functioneren; • het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en de OMO-kaders voor kwaliteitsontwikkeling; • het versterkt de ontwikkeling naar een professionele organisatie; • het betrekt alle actoren in de organisatie erbij. Onderwijskwaliteit richt zich naar onze mening op de volgende drie domeinen: • kwalificatie: het verwerven van kennis, vaardigheden en houding; • socialisatie: het onderdeel worden van tradities en praktijken; • persoonsvorming: het vormen van een eigen persoon. Onderwijskwaliteit gaat over de invulling van deze domeinen. Met ons kwaliteitsontwikkelingssysteem bewaken we dat onze leerlingen in deze domeinen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op een voor hen passende VO-opleiding én dat onze leerlingen goed voorbereid worden op een vervolgopleiding. We zien de kwaliteit van ons onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiders, docenten, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de onderwijskwaliteit. Met elkaar voeren we inhoudsrijke gesprekken. Dit doen we binnen en tussen teams, tussen leidinggevenden en medewerkers en met onze stakeholders zoals onze leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, Raad van Advies en Raad van Bestuur van OMO. We voeren deze gesprekken op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve informatie die wij verzamelen. Verplichte onderwijstijd Alle leerlingen verdienen inspirerend en uitdagend onderwijs. Daarom zijn er wettelijke normen voor onderwijstijd. Het gemiddeld aantal klokuren voor vmbo is 3700, voor havo 4700 en voor vwo 5700 voor de hele schoolloopbaan. Scholen mogen zelf hun onderwijstijd indelen. Ze zijn niet gebonden aan een verplicht aantal lesuren per jaar. Zo kunnen lesroosters flexibeler ingedeeld worden en kan de school beter inspelen op de behoeftes van individuele leerlingen. Elke school moet per jaar minimaal 189 dagen onderwijs geven. Door de vakantiespreiding hebben bepaalde regio’s vijf dagen minder beschikbaar. Dat is toegestaan. Leerlingen en ouders moeten erop kunnen rekenen dat scholen voldoende uren voor onderwijs en begeleiding realiseren. Onderwijstijd omvat veel meer dan alleen de lessen, onderwijstijd gaat over alle activiteiten die bij het primaire proces horen: • onderwijsactiviteiten, in de vorm van lessen, vakken en vakgebieden; • begeleidingsactiviteiten: algemene studiebegeleiding (‘leren leren’), sociaal-emotionele begeleiding (‘leren leven’) en keuzebegeleiding (‘leren kiezen’); • buitenactiviteiten, die van wezenlijk belang zijn voor de sfeer op school (de interactie tussen docenten en leerlingen is deel van het ‘leerproces’); zin, zorg, spel en betrokkenheid spelen daarbij een rol. Op onze school kunnen onder onderwijstijd onder meer de volgende activiteiten vallen: • lessen (zie de lessentabellen); • mentor of (studie)begeleiding; • activiteiten in het Open Leercentrum; • toets- en examenactiviteiten; • introductieactiviteiten; • excursies, stedenreizen, theaterbezoek en activiteitendagen; • individuele of groepsopdrachten in het kader van het lesprogramma; • burgerschapsvormende stage • sportdagen en -activiteiten; • opvang bij lesuitval. 20 21

Voortijdig schoolverlaten Onze school is erop gericht om voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen. Een voortijdig schoolverlater (VSV’er) is een jongere tussen 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, dus zonder een havo- of vwo-diploma of mbo-2 diploma. De scholen van OMO Scholengroep De Langstraat maken deel uit van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC’s 35 en 36) en werken volgens het convenant voortijdig schoolverlaten, in nauwe samenwerking met de afdeling leerplicht van de gemeente. In onderstaande tabel ziet u dat het aantal voortijdig schoolverlaters in onze regio zeer laag is. Onderwijssoort Deelnemers VSV’ers % VSV Onderbouw VO Brugklas 1-2 1.816 1 0,06% Onderbouw VO Havo 3 233 0 0,00% Onderbouw VO Vwo 3 168 0 0,00% Bovenbouw vmbo Vmbo 3-4 982 2 0,20% Bovenbouw havo/vwo Havo 4-5 556 5 0,90% Bovenbouw havo/vwo Vavo-havo 3 1 33,33% Bovenbouw havo/vwo Vavo-vwo 2 0 0,00% Bovenbouw havo/vwo Vwo 4-6 459 0 0,00% Totaal 4.219 8 0,21% Onderwijsresultaten Gegevens over de interne doorstroom binnen de school vindt u op de website van Scholen op de Kaart. Begeleiding en ondersteuning Het d’Oultremont College biedt leerlingen de zorg en begeleiding die nodig is om de school met succes te doorlopen. Wij werken volgens een geïntegreerde aanpak aan het leerproces, persoonlijke ontwikkeling en het maken van keuzes. Op die manier verzorgen wij Passend Onderwijs. Volgens deze wet hebben scholen een zorgplicht, wat inhoudt dat zij ervoor moeten zorgen dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is binnen het samenwerkingsverband. Lukt dat op onze school niet, dan gaan wij met ouders in overleg op zoek naar een passende plek bij een andere onderwijsinstelling. Hieronder beschrijven we welke medewerkers een rol spelen bij begeleiding en ondersteuning. Mentor In de geïntegreerde aanpak vervult de mentor een centrale rol. Deze is de contactpersoon voor ouders en leerling. Ouders kunnen bij de mentor informatie verkrijgen over vorderingen en ontwikkeling van hun kind. Als er bijzondere omstandigheden zijn, vragen wij u hierover tijdig contact op te nemen met de mentor. De mentor helpt de leerlingen in jaar 1 t/m 3 ook bij het maken van keuzes in het lesprogramma. De vakdocent De vakdocent is verantwoordelijk voor de overdracht van vakkennis en voor het leerproces van de leerling. Ook heeft hij aandacht voor het welzijn van leerlingen tijdens de les. Het is de taak van de vakdocent om de lessen in een veilige sfeer te laten verlopen. De teamleider De teamleider is integraal verantwoordelijk voor de afdeling. Deze werkt samen met de mentor en het mentorenteam. De teamleider houdt zich hoofdzakelijk bezig met de schoolorganisatie en de coaching van werknemers. Slechts in uitzonderlijke gevallen zijn de managementteamleden direct betrokken bij leerlingenzaken. Huiswerk onder toezicht De leerling is in principe na schooltijd klaar met het maken van huiswerk. Soms zal er nog wel geleerd moeten worden voor een toets. Voor leerlingen uit de onderbouw bieden wij gratis huiswerk onder toezicht (HOT) aan. Onze instructeurs en onderwijsassistenten ondersteunen de leerlingen van 15.15-17.00 uur met het plannen, organiseren en maken van hun huiswerk in een huislijke sfeer. Bovenbouw helpt onderbouw Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 kunnen een beroep doen op een bovenbouwleerling voor bijles en studiecoaching. Bij het leerlingenloket zijn aanmeldingsformulieren te verkrijgen. Voor deze begeleiding vragen de bovenbouwleerlingen een kleine vergoeding. Ondersteuningscoördinator Marleen van Hout coördineert de ondersteuning op onze school. Zij is contactpersoon voor externe partners, zoals de gemeente, GGD, GGZ en Veilig Thuis. Als anti-pestcoördinator gaat zij na of leerlingen gepest worden en gaat zij met hen in gesprek. Ludo Beaten is vertrouwenspersoon voor leerlingen. Schooljaar Opleiding Aantal kandidaten Aantal leerlingen geslaagd Aantal leerlingen gezakt Slagingspercentage 20/21 havo 84 77 7 91,67% 20/21 vmbo-(g)t 58 57 1 98,28% 20/21 vwo 48 43 5 89,58% 21/22 havo 103 93 10 90,29% 21/22 vmbo-(g)t 54 52 2 96,30% 21/22 vwo 55 51 4 92,73% 22/23 havo 85 63 22 74,12% 22/23 vmbo-(g)t 60 57 3 95,00% 22/23 vwo 54 47 7 87,04% 22 23

Ze voert een preventieprogramma uit en ondersteunt de mentoren. Daarnaast gaat ze gesprekken aan met ouders. Ondersteuningsteam De school heeft een ondersteuningsteam dat eens in de zes weken bijeenkomt. Hierin werken de zorgcoördinator en het managementteam samen met externe zorginstanties zoals het schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk, de politie, de schoolarts en de leerplichtambtenaar. Decaan Leerlingen maken gedurende hun schooltijd verschillende keuzes. Onze mentoren adviseren leerlingen en hun ouders bij onder andere een profielkeuze, passend examenpakket en een vervolgstudie. Het d’Oultremont College heeft drie decanen: Niels Boersma n.boersma@doultremontcollege.nl en Eric Gulikers e.gulikers@doultremontcollege.nl voor havo/vwo en Laurens van Oers l.vanoers@doultremontcollege.nl voor mavo. Zij ondersteunen de mentoren, geven voorlichtingen én voeren gesprekken met leerlingen indien zij moeilijkheden ervaren bij het kiezen voor vakken of vervolgopleidingen. Ondersteunende faciliteiten Als school beschikken we over diverse faciliteiten waarmee we leerlingen kunnen ondersteunen. In het protocol ondersteunende faciliteiten vindt u hierover meer informatie voor ondersteuning bij onder andere dyslexie, dyscalculie, ADHD of autisme. Sommige leerlingen lopen vast bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis of natuurkunde, omdat hun woordenschat en tekstbegrip ontoereikend zijn om de schooltaal in boeken te kunnen volgen. Zij krijgen speciale taalondersteuning aangeboden. Voor leerlingen met faalangst of examenvrees bieden we een cursus waarin de leerling leert beter om te gaan met deze angsten. Speciaal opgeleide docenten geven deze cursus. Ouders, school en gemeente Ouders zijn weliswaar geen medewerkers van onze school, maar zij vervullen een cruciale rol bij het bieden van Passend Onderwijs. Zij zijn als eersten verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hun kind. Zij kennen hun kind het beste en spelen daarom een belangrijke rol bij het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod. Daarnaast vormen de school en de gemeente een schakel in de zoektocht naar een passende onderwijsplek. De rol van de gemeente is binnen Passend Onderwijs duidelijk omschreven. De gemeente regelt voor ons de leerplicht en het schoolmaatschappelijk werk (SMV). Samenwerkingsverband VO Onze school is onderdeel van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat in een regio met de gemeenten Altena, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. In de regio is er ook een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO), dat de belangen behartigt van 60 basisscholen en speciale basisscholen. Het Samenwerkingsverband PO en het Samenwerkingsverband VO De Langstraat voeren regelmatig overleg. Bij Samenwerkingsverband VO De Langstraat zijn aangesloten: het Dr. Mollercollege, het d’Oultremont College, de Walewyc Mavo, het Van Haestrecht College, De Overlaat, MET Praktijkonderwijs, Curio Prinsentuin Andel en het Willem van Oranjecollege. Een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) maakt geen deel uit van het samenwerkingsverband, maar we hebben bestuurlijke afspraken met VSOvoorzieningen in Tilburg en ’s-Hertogenbosch. De financiële middelen voor de ondersteuning van zorgleerlingen worden verdeeld over de deelnemende scholen. Indien nodig wisselen de scholen leerlingen met elkaar uit die beter kunnen presteren in een andere omgeving. Het ondersteuningsplan (OP) van het samenwerkingsverband bevat afspraken over de inrichting van passend onderwijs in de regio, financiële middelen voor extra zorg en ondersteuning, verwijzing naar het speciaal onderwijs en informatieverstrekking aan ouders. Elke school heeft bovendien een eigen schoolondersteuningsplan (SOP), waarin de school aangeeft hoe de ondersteuning georganiseerd is en in welke specifieke ondersteuningsbehoeften zij kan voorzien. Het ondersteuningsplan van onze school vindt u hier. Contactgegevens samenwerkingsverband PO en VO: Dodenauweg 2, Kaatsheuvel, telefoon 0416-760770, of raadpleeg de website van het Samenwerkingsverband. Intensieve begeleiding Een tussenvoorziening of OPDC (Orthopedagogisch didactisch centrum) is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die tijdelijk intensievere begeleiding nodig hebben. Samenwerkingsverband VO De Langstraat heeft ervoor gekozen om de expertise daarvoor in één OPDC/Boost! onder te brengen. Functies van OPDC/ Boost! zijn Rebound, Crisisplaats (Time Out) en Plusvoorziening. Als een school constateert dat zij een leerling tijdelijk geen passend onderwijs kan bieden, kan zij de leerling via het advies van de Toelaatbaarheidscommissie (ACT). Daarbij is een crisisplaatsing of een onderwijsarrangement OPDC mogelijk. Doel blijft om de leerling terug te laten keren in het reguliere onderwijs. OPDC Boost! is gevestigd in jongerencentrum De Tavenu in Waalwijk en maakt gebruik van de kennis, expertise en inzet vanuit het jongerencentrum. 24 25

PRAKTISCHE ZAKEN Lestijden, roosters en verzuim Lestijden Aan het begin van het schooljaar ontvangen leerlingen hun lesrooster. Wij verwachten dat zij op alle dagdelen van 8.00 tot 17.00 uur beschikbaar zijn. Als docenten afwezig zijn, kunnen wijzingen in het rooster optreden. Via de apps van Magister en Zermelo brengen we leerlingen daarvan op de hoogte. De lestijden van onze school zijn te vinden op de website. Jaarkalender Aan het begin van elk schooljaar plaatsen wij een jaarkalender in het leerling-/ouderportaal, met daarin de vakantieplanning. Vergaderingen en scholing vinden zoveel mogelijk plaats op roostervrije momenten. Lesuitval Lesuitval proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het door ziekte van docenten voorkomen. Wij streven ernaar met de lesuitval onder het landelijk gemiddelde te blijven. Als er toch sprake is van lesuitval krijgen leerlingen in de onderbouw voorrang bij opvang. Verzuim Is uw kind ziek? Dan kunt u het ziek melden door (bij voorkeur voor 8.30 uur) te bellen naar school of door een melding te doen via Magister. Een ziekmelding geldt voor de hele dag. Omdat wij ziekteverzuim en vroegtijdig schoolverlaten tot een minimum willen beperken, registreren wij lesverzuim en zorgen voor controle door een verzuimcoördinator. Als er achteraf sprake blijkt van ongeoorloofd lesverzuim, zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente en kan dit leiden tot schorsing door de school. Contact school en ouders Voor de succesvolle ontwikkeling van jongeren is het belangrijk dat ouders en school goed samenwerken. Alleen dan weet de docent hoe hij het beste met uw kind kan omgaan, weet u wat uw kind te wachten staat en ervaart uw kind van alle kanten steun en betrokkenheid. Om als school met u te kunnen samenwerken is goede communicatie een vereiste. Ouderavonden en informatieavonden De jaarplanning voorziet ruim in de mogelijkheid voor ouders om met docenten en mentoren te overleggen. We vinden het belangrijk dat leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Tijdens oudergesprekken licht de leerling aan de mentor en ouders toe welke doelen hij de komende periode wil behalen en wat daarvoor nodig is. Ook hebben ouders tweemaal per jaar de mogelijkheid om vakdocenten te spreken. Naast deze ouderavonden zijn er informatieavonden met een specifiek thema, bijvoorbeeld over de pakketkeuze of de gang van zaken in de examenklas. Leerling- en ouderportaal Ouders, docenten en leerlingen kunnen via een inlogaccount in het leerling- en ouderportaal van de school. Hier wordt informatie verstrekt over de organisatie van de school, het onderwijs en de verschillende activiteiten. Ouders kunnen ook de gegevens over hun kinderen vinden, gecombineerd met de cijferoverzichten van het lopende jaar. Nieuwsbrief In de loop van het schooljaar krijgen leerlingen en ouders aanvullende informatie over activiteiten van de afdeling waar de leerling zit. Meerdere keren per jaar verschijnt er een digitale nieuwsbrief. 26 27

Betrokkenheid en medezeggenschap Oudervereniging Aan het d’Oultremont College is een oudervereniging verbonden waarvan iedere ouder met een kind op onze school automatisch lid is. De vereniging heeft als doelstelling het contact tussen ouders en de school te bevorderen. Zeven keer per schooljaar komt de oudervereniging bijeen en bespreekt dan met het managementteam alle zaken die binnen haar bevoegdheid liggen. De oudervereniging is bereikbaar per e-mail: oudervereniging@doultremontcollege.nl. Ouderplatform We vinden de mening van ouders erg belangrijk en nodigen hen graag uit om met ons mee te denken. In november en april krijgen ouders de mogelijkheid om mee te praten in het ouderplatform. Opgeven kan via de mentor op de algemene ouderavond in september of via een aanmeldingsformulier dat u per mail ontvangt indien er geen algemene ouderavond is. Leerlingenraad De mening van onze leerlingen telt. Daarom heeft elke afdeling op onze school een leerlingenpanel dat elke zes weken bij elkaar komt om te praten over het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Daarnaast is er een leerlingenraad die opkomt voor de belangen van leerlingen. Deze raad overlegt met het managementteam en andere betrokkenen. Hiermee levert de raad een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de school. Het managementteam betrekt de leerlingenraad voor advies bij het opstellen van het Leerlingenstatuut en de Gedragscodes die de school hanteert. Medezeggenschapsraad OMO Scholengroep De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op scholengroepniveau. De scholengroep MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vijf locaties, te weten het d’Oultremont College in Drunen, De Overlaat, het Dr. Mollercollege en de Walewyc Mavo in Waalwijk en het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel. In de MR worden de algemene medezeggenschapstaken en de kaders voor het beleid van de scholengroep en de locaties besproken, die te maken hebben met de informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheden. Contact: mr@sgdelangstraat.nl of per postadres: Postbus 403, 5140 AK Waalwijk. Het lokaal medezeggenschapsoverleg Iedere locatie van Scholengroep De Langstraat heeft een lokaal medezeggenschapsoverleg (LMO). Deze heeft geen formele bevoegdheden in de zin van de Wet medezeggenschap scholen (WMS). Binnen onze scholengroep legt de schoolleiding van elke locatie voorgenomen besluiten eerst ter advisering voor aan het LMO, alvorens ze door te sturen naar de MR. De MR neemt het standpunt van het LMO mee in de besluitvorming. Samenstelling LMO en MR Het LMO van iedere locatie bestaat uit 4 leden. De vier leden van het LMO nemen namens hun school ook plaats in de medezeggenschapsraad. De scholengroep MR telt 16 leden, 4 uit ieder LMO (1 ouder, 1 leerling en 2 personeelsleden). Als er te weinig ouders of leerlingen bereid zijn om lid te worden, kan de te vervullen plaats voor één jaar worden toegedeeld aan de andere groep. De MR bestaat voor de ene helft uit ouders en leerlingen, voor de andere uit medewerkers. Leden van het LMO d’Oultremont College 2022-2023: Namens het personeel: dhr. Jeroen Blom (voorzitter), dhr. Bernard Klerks Namens de leerlingen: Laurée Blom Namens de ouders: dhr. Albert Zwart Contact met het LMO: j.blom@doultremontcollege.nl. Ondersteuningsplanraad (OPR) De scholengroep heeft ook twee vertegenwoordigers (ouders, verzorgers en medewerkers) in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van Samenwerkingsverband VO De Langstraat. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Op het niveau van ons bevoegd gezag, de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg, bestaat een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle OMO-scholen. 28 29

Schoolkosten en financiën Vrijwillige ouderbijdrage Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter meer bieden dan wettelijk vereist is. We bieden extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. De school vindt het belangrijk dat iedereen deelneemt, want de extra activiteiten zijn een meerwaarde voor iedere leerling. Deze activiteiten zijn geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage van de school bedraagt 30 euro per jaar voor leerjaar 2023-2024. De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd over de bestemming van de door ouder(s)/ verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage. Naast deze activiteiten organiseren we een aantal ‘grotere’ activiteiten, zoals (buitenlandse) reizen. Hiervoor wordt een aparte vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze is dus niet meegenomen in de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer u ervoor kiest de vrijwillige ouderbijdrage niet (geheel) te betalen, dan wordt uw zoon/dochter niet uitgesloten van de activiteit(en). Als de school onvoldoende betalingen ontvangt, dan kan dat tot gevolg hebben dat de school moet besluiten deze activiteit(en) te annuleren. Voor het onderwijs binnen onze scholengroep moeten onze leerlingen de beschikking hebben over een laptop. Ouders kunnen er zelf een aanschaffen, bij The Rent Company waarmee de scholengroep een contract heeft afgesloten, of bij een andere, zelf te kiezen leverancier. Kunnen of willen ouders deze aanschaf niet doen, dan stelt de scholengroep een leenlaptop beschikbaar. Betalingsregeling Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage liever in termijnen willen betalen, dan kan dat. U kunt hiervoor contact opnemen met debiteuren@sgdelangstraat.nl. Gemeentelijke regelingen Wij wijzen u op de mogelijke ondersteuning die uw woongemeente u kan bieden. Wij adviseren daarom altijd om contact op te nemen met uw gemeente om te kijken of zij u kunnen ondersteunen. Kluisjes Om persoonlijke eigendommen veilig te kunnen opbergen, krijgt iedere leerling de beschikking over een kluisje. Aan het eind van de schoolcarrière levert de leerling dit kluisje leeg en schoon op. In geval van vandalisme kan de leerling het gebruik van het kluisje ontzegd worden en kan de leerling verplicht worden om schade te vergoeden. Overigens is de school niet verantwoordelijk voor diefstal. Schoolpas Aan het begin van het schooljaar wordt gratis een schoolpas ter beschikking gesteld, voor bijvoorbeeld het printen en kopiëren op school en de toegang tot kluisjes. Bij verlies van een pas brengen wij € 5,- in rekening. Aan het begin van het schooljaar activeren we een kopieer- en printtegoed van € 7,50 op de pas. Lesgeld en gratis boeken Leerlingen in het voortgezet onderwijs betalen geen lesgeld. Daarnaast stelt de school gratis schoolboeken en lesmaterialen ter beschikking. Hiervoor brengen wij geen borg of portokosten in rekening. Voor de levering van de schoolboeken heeft onze school een overeenkomst afgesloten met boekenleverancier Iddink. Ouders bestellen de boeken rechtstreeks bij deze leverancier. Aan het eind van het schooljaar levert de leerling de boeken weer in. De kosten van eventuele schade of vermissing zijn voor rekening van de ouders. Ouders schaffen sommige leermiddelen zelf aan: atlas, woordenboeken, rekenmachine, tekendoos enzovoort. Ouders kunnen ervoor kiezen om aanvullende materialen bij een andere leverancier aan te schaffen. Laptops Binnen OMO Scholengroep De Langstraat zorgt elke leerling voor een eigen (huur)laptop die hij of zij mee naar school neemt. Dit noemen we BYOD (bring your own device). Als school kunnen we ouders niet verplichten een laptop aan te schaffen, maar we werken er wel mee in de lessen. Mocht u geen laptop aanschaffen, dan zal het managementteam met u overleggen hoe uw kind toch volwaardig kan meedoen aan de lessen. Sponsorbeleid De richtlijnen voor sponsoring staan in het convenant sponsorbeleid. Dit convenant is ook in te zien op de schooladministratie. 30 31

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=